Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/15/24

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/15/24 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • Przyjmowanie wniosków w sprawie wydawania indywidualnej decyzji dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalania prawa do świadczeń,
 • Prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego  NFZ decyzji administracyjnej ustalającej obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Zebranie niezbędnego materiału dowodowego oraz prowadzenie korespondencji w celu przygotowania projektu decyzji,
 • Przygotowywanie projektu decyzji o objęciu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego lub ustaleniu prawa do świadczeń oraz ustalającej obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
 • Prowadzenie rejestru decyzji Dyrektora POW NFZ wydanych na podstawie art. 50 i art. 109 ustawy.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)  i innego sprzętu biurowego,
 • dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581) i kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
 • minimum 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,
 • zdolność logicznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy,
 • odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • obowiązkowość, terminowość,  sumienność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( t. j. Dz.U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.)

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 14.07.2015 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSS/15/24

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 czerwca 2015 r.