Starszy Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - WSS/15/04 - zakończone

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/15/04 – zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie wniosków w sprawie wydania indywidualnej decyzji dotyczącej objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń
 • prowadzenie postępowania mającego na celu wydanie przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnej ustalającej obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
 • zebranie niezbędnego materiału dowodowego oraz prowadzenie korespondencji w celu przygotowania projektu decyzji
 • przygotowywanie projektu decyzji o objęciu obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego lub ustaleniu prawa do świadczeń oraz ustalającej obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowych z środków publicznych
 • prowadzenie rejestru decyzji Dyrektora POW NFZ – wydanych na podstawie art. 50 i art. 109 ustawy
 • przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie zadań działu

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera( pakiet MS Office ) i innego sprzętu biurowego,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.) i kodeksu postępowania administracyjnego,
 • 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,
 • odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • obowiązkowość, terminowość,  sumienność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • umiejętność logicznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 09.02.2015 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSS/15/04

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 stycznia 2015 r.