Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - WSOZ/15/17

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/15/17 –  zakończone

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  poszukuje  kandydata na stanowisko Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Wymiar etatu: pełny

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej

Główne obowiązki:

 • generowanie i analizowanie standardowych i niestandardowych raportów z bazy świadczeń,
 • wykonywanie zestawień analitycznych z poszczególnych elementów składowych usług medycznych w podziale na instytucje, zawarte umowy oraz komórki organizacyjne,
 • weryfikacja raportów pod kątem poprawności sprawozdania i rozliczania świadczeń.

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe: matematyczne, informatyczne lub statystyczne

Wymagania konieczne:

 • dobra znajomość obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office),
 • umiejętność pracy na plikach zawierających znaczne ilości danych,
 • znajomość języka SQL na poziomie podstawowym,
 • 3  lata pracy przy wykształceniu wyższym,
 • 5  lat pracy przy wykształceniu średnim,
 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawierania umów   z NFZ ( ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 29.04.2015 r., poz. 581 ),
 • język angielski w stopniu podstawowym.

Wymagania pożądane:          

 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawierania umów   z NFZ ( ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 29.04.2015 r.  poz. 581 )
 • znajomość Systemu Informatycznego NFZ
 • znajomość Business Intelligence (analityki biznesowej)

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz.1027 z póz. zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

            „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie  pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 25.05.2015 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ /15/17

telefon kontaktowy 058-75-12-583

Inne informacje

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 maja 2015 r.