Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.nfz-gdansk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajduje się część obiektów, które nie są dostępne cyfrowo. Dotyczy to zeskanowanych dokumentów zapisanych w formacie PDF. Brak jest opisów do grafik i zdjęć w postaci tekstu alternatywnego dla osób korzystających z czytników tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia 28 marca 2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Kollakowski, adres poczty elektronicznej kancelaria@nfz-gdansk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 75 12 668. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, budynek „A”, 80-865 Gdańsk

Dostęp do budynku umożliwiają 2 wejścia. Do głównego wejścia do budynku prowadzą schody. Obok schodów na poziomie chodnika jest usytuowane wejście do windy dla osób niepełnosprawnych. Wejście wyposażone jest w dzwonek przywoławczy. Windą można wjechać na poziom „0” – recepcji. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dalsze wejście zabezpieczone jest kontrolą dostępu.

Przy recepcji znajduje się stanowisko, na którym zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na poziomie „0” przy recepcji. W toalecie zainstalowaliśmy system przywoławczy.

W całym budynku są szerokie korytarze, które umożliwiają swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają wymaganą szerokość tj. 90 cm.

Windą można wjechać na wszystkie kondygnacje budynku. Winda wyposażona jest w przyciski z alfabetem Braille’a. Dodatkowo zainstalowany jest system mówiący oraz wyświetlacz wskazujący dane piętro.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, budynek „B”, 80-865 Gdańsk

Dostęp do budynku umożliwiają 2 wejścia. Do głównego wejścia prowadzi pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest przeznaczony dla obsługi klientów. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.

W budynku nie ma windy.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk

Dostęp do budynku umożliwiają 2 wejścia. Główne wejście do budynku znajduje się na rogu ul. Olejarnej i ul. Podwale Staromiejskie. Wejście do budynku wyposażone jest w niewielki podjazd dla osób poruszających się  na wózku inwalidzkim. Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek przywoławczy.

Po wejściu do budynku osoba niepełnosprawna od razu znajduje się na sali obsługi klientów. Sala wyposażona jest w stanowisko, na którym zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących oraz dostosowane jest dla osób poruszających się na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na poziomie „0”. W toalecie zainstalowaliśmy system przywoławczy.

Budynek wyposażony jest w windę. Windą można wjechać na wszystkie kondygnacje budynku. Winda wyposażona jest w przyciski z alfabetem Braille’a. Dodatkowo zainstalowany jest system mówiący oraz wyświetlacz wskazujący dane piętro.

W w/w siedzibie są dwie osoby, które posługują się językiem migowym. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk

Do budynku można wejść jednym wejściem od ul. Poniatowskiego. Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek przywoławczy. Wejście znajduje się na poziomie chodnika. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku.  Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na poziomie „0”. W toalecie zainstalowaliśmy system przywoławczy.

W budynku nie ma windy.

W w/w siedzibie są trzy osoby, które posługują się językiem migowym.

W jednym z pomieszczeń na poziomie „0” jest przygotowane stanowisko na, którym zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Punkt Obsługi w Gdyni, ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia

Do głównego wejścia do  budynku prowadzą schody. Wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowane jest od strony podwórka. Prowadzi do niego podjazd dla wózków.

Przy drzwiach zainstalowany jest dzwonek przywoławczy. Po wejściu do budynku osoba niepełnosprawna znajduje się od  razu na sali obsługi klientów.

Sala wyposażona jest w stanowisko, na którym zainstalowana jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze. W toalecie zainstalowaliśmy system przywoławczy.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Punkt Obsługi w Chojnicach, ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice

Punkt obsługi mieści się w jednym z pomieszczeń na poziomie -1,wynajmowanych od szpitala specjalistycznego w Chojnicach.

Do głównego wejścia do szpitala prowadzą schody. Po obu stronach w/w schodów są podjazdy dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do budynku osoba niepełnosprawna może skorzystać z dwóch wind aby dostać się na poziom -1, gdzie znajduje się punkt obsługi. Od windy do pomieszczeń prowadzi bardzo szeroki korytarz. Wejście do punktu obsługi wyposażone jest w drzwi o szerokości 1 m.

Jedno ze stanowisk w punkcie obsługi wyposażone jest w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

Budynek szpitala wyposażony jest w kilka wind. Windą można wjechać na wszystkie kondygnacje. Winda wyposażona jest w przyciski z alfabetem Braille’a. Dodatkowo zainstalowany jest wyświetlacz wskazujący dane piętro.

Przed budynkiem szpitala jest kilka miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do punktu obsługi można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym  dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Sporządzili: Agnieszka Mastalerz i Piotr Kollakowski

Podpisała:  Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Data publikacji: 22 września 2020 r.;  data aktualizacji: 23 marca 2022 r.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu 30 marca 2023 r.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu 28 marca 2024 r.