Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Najważniejsze informacje, dotyczące zaopatrzenia:

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

 

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 października 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 października 2023 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania zleceń na zaopatrzenie
w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej(e-zlecenia).

Powyższe oznacza, że od 1 października 2023 r. osoby wystawiające zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne mają obowiązek podpisać zlecenie jedną z form określonych w art. 38 ust. 4d ustawy o refundacji [1], tj.:

1)  kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

2)  podpisem zaufanym albo

3)  z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (certyfikat e-ZLA).

 

Informujemy, że usługi eZWM obsługują 3 formy podpisu.

Od dostawcy oprogramowania zależy jakie podpisy elektroniczne udostępni w swojej aplikacji dla świadczeniodawcy.

Natomiast wystawiając zlecenie w aplikacji ap-zz można obecnie korzystać z podpisu profilem zaufanym.

 

Od 1 października 2023 r. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w formie papierowej będzie możliwe tylko i wyłączne w przypadkach określonych w art. 38 ust. 4c ustawy o refundacji, tj.:

1)  braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawyo świadczeniach [2],

2)  braku możliwości podpisania zlecenia podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub certyfikatem e-ZLA.

Przypominamy również, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem eZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Nadal pozostaje możliwość przekazania zlecenia do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, z późn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 26 września 2023 r.

 

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r.  od 1 lipca 2023 r. zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Czym jest e-zlecenie?

Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji [1] e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem zaufanym albo
 3. z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru zlecenia [2], wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2023 r. (zmiany dotyczą m.in. braku konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora).

Jak wystawić i zrealizować e-zlecenie?

Podkreślić należy, że do wystawiania i realizacji zleceń nadal służy system Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzania Zlecenia (eZWM/ap-zz).

Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne.

Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia do 30 września 2023 r. zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane i weryfikowane na dotychczasowych zasadach,

- czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma jak dotychczas, od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia - bez konieczności wydruku zlecenia (nadal będzie możliwość generacji i pobrania pliku PDF z I i II częścią zlecenia). 

- w formie papierowej poza systemem e-ZWM.

Przypomnieć należy, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

W przypadku wystawienia e-zlecenia niezbędne będzie podpisanie zlecenia elektronicznie. Informacja o wygenerowanych danych dostępowych do e-zlecenia będzie przekazywana pacjentowi za pośrednictwem sms, e-mail. Dostępny będzie również druk informacyjny dla e-zleceń wystawionych i podpisanych elektronicznie – możliwy do wydrukowania na prośbę pacjenta przez osobę wystawiającą.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi znajdującymi się pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,8420.html oraz na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 tj.)

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1127)

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 26 czerwca 2022 r.

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. rozporządzenia zmieniającego w sprawie wykazu wyrobów medycznych1 na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ministra-zdrowia-w-sprawie-zmian-w-wykazie-wyrobow-medycznych-na-zlecenie został opublikowany „Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie”.

Pełna treść komunikatu na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 14 grudnia 2022 r.

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, iż do dnia 31 grudnia 2020 r. będzie można zrealizować zlecenia:

 • wystawione,
 • wystawione i potwierdzone

na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

Od dnia 1 stycznia 2021 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy należy realizować według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096).

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 22 grudnia 2020 r.

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (telefonicznie, email, SMS).

W sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenia zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

Pacjent, osoba uprawniona (lekarz/felczer/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta), przychodnia lub realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne, po pozytywnym zweryfikowaniu zlecenia otrzyma od OW NFZ informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia (np. telefonicznie lub poprzez e-mail).

Realizacja zlecenia w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL daty urodzenia - bez wydruku papierowego. Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. Ponadto, w przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę).

Sklep medyczny, apteka musi posiadać umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz dostęp do systemu e-ZWM.

Centrala NFZ wskazuje na możliwość rozliczenia zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433, 441 i 461).

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 17 marca 2020 r.

 • Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem”

Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 47 ust.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy rejestracji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w NFZ,  należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie

Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ)  który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej

może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Wzór zaświadczenia:

 

 

       ……………………….........................             ………………………..dnia…… ……. r.

 nazwa i adres podmiotu leczniczego                    miejscowość

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 

uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

 

 

 Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………

 Data urodzenia ……………………………………………………………………………

 Numer PESEL dziecka (o ile został nadany)…………………………………………

zamieszkała(y)………………………………………………………………………………

Cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

                                                                                       ……………………….

                                                                                   Pieczątka i podpis lekarza

 

 

Zaświadczenie.PDF

Zaświadczenie.docx

data publikacji: 8 lutego 2019 r.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

 • Punkty zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  Wykaz punktów dystrybucji zaopatrujących ubezpieczonych w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Wykaz jest aktualizowany co miesiąc.

  data publikacji: 2 marca 2004 r.; aktualizacja: 2 listopada 2015 r.