Ratownictwo medyczne

Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 kwietnia 2021 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 2304)

„wg stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r.”

Przypominamy o podziale wynikającym z § 2 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629, 2511 oraz 2020 r. poz. 545)

„§ 2. 1 .Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

 1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),”,

1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.”

podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2021 r.

Przedłużenie terminu na przekazanie liczby etatów/równoważników etatów ratowników medycznych do 17.01.2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że termin przekazania liczby etatów/równoważników etatów ratowników medycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przesunięty do dnia 17 stycznia 2020 roku.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na podział wynikający z miejsca udzielania świadczeń. Etaty ratowników medycznych udzielających świadczeń w Izbach Przyjęć nie spełniających warunku posiadania w lokalizacji oddziałów niezbędnych do funkcjonowania SOR należy wykazać w pozycji „ratownicy medyczni (pozostałe oddziały szpitalne)”.

podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 stycznia 2020 r.

Rozliczenie świadczeń medycznych za grudzień 2017 r. w rodzaju ratownictwo medyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia „Zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia” oraz na podstawie §24 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom w rodzaju ratownictwo medyczne w tym samym miesiącu.

W związku z powyższym rachunki/faktury za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne dotyczące grudnia 2017 roku należy składać do dnia 10 grudnia 2017 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2018 roku

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 listopada 2017 r.

Rozliczenie świadczeń medycznych za grudzień 2016 r. w rodzaju ratownictwo medyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia „Zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia” oraz na podstawie §24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom w rodzaju ratownictwo medyczne w tym samym miesiącu.

W związku z powyższym rachunki/faktury za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne dotyczące grudnia 2016 roku należy składać do dnia 10 grudnia 2016 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2017 roku.”

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 grudnia 2016 r.

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru - aktualizacja danych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.11.2015r. w sprawie wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że Wojewoda Pomorski dokonał aktualizacji ww wykazu.

Zakres zaktualizowanych w wykazie danych w wykazie obejmuje:

 • przypisanie gminy Gniewino, Luzino, Reda, Rumia, Szemud oraz Wejherowo z powiatu wejherowskiego do Oddziału Neurochirurgicznego COPERNICUS Podmiotu Leczniczego Sp. z o.o. Szpitala im. Mikołaja Kopernika,
 • zmianę nazwy Gdańskiego Centrum Sercowo-Naczyniowego Sp. z o.o. na Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w wykazie oddziałów pierwszego wyboru dla dorosłych zakresie chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu..

Do pobrania: Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru w województwie pomorskim - zaktualizowany (plik PDF)

Podpisał: Wiesław Kusio, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 maja 2016 r.

 • Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru - aktualizacja danych

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.11.2015r. w sprawie wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że Wojewoda Pomorski dokonał aktualizacji ww wykazu.

Zakres zaktualizowanych w wykazie danych w wykazie obejmuje:

 • zmianę miejsca Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z Copernicus Nowe Ogrody na Copernicus Jana Pawła II
 • zmianę nazwy Swissmed Vascular Sp. z o.o. na Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe Sp. z o.o. (dot. oddziałów chirurgii naczyniowej, kardiochirurgii, ortopedii, chirurgii ogólnej).

Do pobrania: Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru w województwie pomorskim - zaktualizowany (plik PDF)

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lutego 2016 r.

 • Komunikat w sprawie wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojewoda Pomorski, w uzgodnieniu z właściwymi konsultantami wojewódzkimi w określonych dziedzinach medycyny oraz dyrektorem Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stworzył wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla wybranych świadczeń zdrowotnych, na potrzeby transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, realizowanego przez zespoły ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zgodnie z treścią ww. Obwieszczenia Ministra Zdrowia wykaz ten stanowi rekomendację dla zespołów ratownictwa medycznego w zakresie transportu osób poszkodowanych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do jednostki organizacyjnej podmiotu leczniczego wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.

Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru na poziomie wojewódzkim dotyczy następujących zakresów świadczeń zdrowotnych:

 • chirurgii ogólnej;
 • chirurgii naczyniowej;
 • kardiochirurgii;
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 • neurochirurgii;
 • torakochirurgii;
 • chirurgii szczękowo-twarzowej;
 • położnictwa i ginekologii – wg stopnia referencyjności.”

Do pobrania: Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru w województwie pomorskim (plik PDF)

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 listopada 2015 r.

 • Informacja dla świadczeniodawców w rodzaju RTM ws. komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z tabelą 2.2.15 Element „ratownictwo” załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych za czas zakończenia medycznych czynności ratunkowych przez zespół ratownictwa medycznego uznaje się datę i godzinę zakończenia tych czynności jednym ze sposobów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447, ze zm.). Sprawozdawanie czasu powrotu zespołu ratownictwa medycznego do miejsca stacjonowania jako czasu zakończenia medycznych czynności ratunkowych jest nieprawidłowe i powoduje liczne błędy w komunikatach sprawozdawczych XML.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2015 r.

 • Rozliczenie świadczeń medycznych za grudzień 2015 r. w rodzaju ratownictwo medyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia „Zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia” oraz na podstawie §24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom w rodzaju ratownictwo medyczne w tym samym miesiącu.

W związku z powyższym rachunki/faktury za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne dotyczące grudnia 2015 roku należy składać do dnia 10 grudnia 2015 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2016 roku.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 listopada 2015 r.

 • Rozliczenie świadczeń medycznych za grudzień 2014 r. w rodzaju ratownictwo medyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia „Zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia” oraz na podstawie § 24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom w rodzaju ratownictwo medyczne w tym samym miesiącu.

W związku z powyższym rachunki/faktury za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne dotyczące grudnia 2014 roku należy składać do dnia 10 grudnia 2014 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2015 roku.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 listopada 2014 r.

 • Rozliczenie świadczeń medycznych za grudzień 2013 r. w rodzaju ratownictwo medyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia „Zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia” oraz na podstawie §24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom w rodzaju ratownictwo medyczne w tym samym miesiącu.

W związku z powyższym rachunki/faktury za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne dotyczące grudnia 2013 roku należy składać do dnia 10 grudnia 2013 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2014 roku.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 listopada 2013 r.

 • Rozliczenie świadczeń medycznych za grudzień 2012 r. w rodzaju ratownictwo medyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia „Zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia” oraz na podstawie § 24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom w rodzaju ratownictwo medyczne w tym samym miesiącu.

W związku z powyższym rachunki/faktury dotyczące grudnia 2012 roku za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne należy składać do dnia 10 grudnia 2012 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2013 roku.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 listopada 2012 r.

 • Rozliczenie świadczeń medycznych za grudzień 2011 r. w rodzaju ratownictwo medyczne

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia „Zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia” oraz na podstawie § 24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom do 31 grudnia każdego roku.

W związku z powyższym rachunki/faktury dotyczące grudnia 2011 roku za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne należy składać do dnia 10 grudnia 2011 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2012 roku.

Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 listopada 2011 r.

 • Dokumenty porozumienia z Wojewodą Pomorskim, dotyczącego ratownictwa medycznego od dnia 28 lipca 2011 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki publikuje dokumenty będące podstawą zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim, dotyczącego ratownictwa medycznego od dnia 28 lipca 2011 roku na podstawie art. 49 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 roku ze zmianami:

  Do pobrania:

Podpisała: Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 sierpnia 2011 r.

 

 • komunikat dla Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ratownictwo medyczne.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, że zgodnie z paragrafem 8 ust 16 Zarządzenia Nr 12/2011/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne zespół ratownictwa medycznego zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

  Wynikający z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zakaz działalności zespołów ratownictwa medycznego innej niż zadania nałożone przez ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym jest łamany przez świadczeniodawców wykorzystujących zespoły ratownictwa medycznego do innych celów, najczęściej przewozów asekuracyjnych. Oznacza to pozostawienie bez pomocy osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oczekujących na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego.

  Stwierdzane przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku przypadki lekceważenia zasad działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne będą surowo karane.

  data publikacji: 5 lipca 2011 r.

 

 • Dokumenty będące podstawą zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim, dotyczącego ratownictwa medycznego od dnia 1 lipca 2011 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki publikuje dokumenty będące podstawą zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim, dotyczącego ratownictwa medycznego od dnia 1 lipca 2011 roku na podstawie art. 49 ustawy o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 8 września 2006 roku ze zmianami:

  Do pobrania:

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 maja 2011 r.

 • Prezentacja dotycząca zasad kontraktowania świadczeń w rodzaju RTM na 2011 r.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki zamieszcza prezentację dotyczącą zasad kontraktowania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne na rok 2011:

  Do pobrania:

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 marca 2011 r.

 • Prezentacja dotycząca konstruowania komunikatów sprawozdawczych XML w rodzaju RTM

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 marca 2011 roku zamieszczamy kolejną prezentację dotyczącą zasad konstruowania komunikatów sprawozdawczych XML przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

  Do pobrania:

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 marca 2011 r.

 • Poprawne budowanie komunikatów sprawozdawczych XML w rodzaju RTM

  W celu ułatwienia świadczeniodawcom, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne, poprawnego budowania komunikatów sprawozdawczych zawierających dane, do przekazywania których świadczeniodawcy są zobligowani na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.), opracowano zbiór instrukcji zawierających wyjaśnienia najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących treści ww. rozporządzenia oraz treści zarządzenia nr 73/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy). Instrukcje te zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu, podczas gdy załącznik nr 2 przedstawia zbiór rycin mających na celu ułatwienie ich zrozumienia.

  Do pobrania:

  Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 marca 2011 r.

 • Rozliczenie świadczeń dotyczących grudnia 2010 r. w rodzaju RTM

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz na podstawie § 24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, należność za miesiąc grudzień jest wypłacana świadczeniodawcom do 31 grudnia każdego roku.

  W związku z powyższym rachunki/faktury dotyczące grudnia 2010 roku za świadczenia medyczne w rodzaju ratownictwo medyczne należy składać do dnia 10 grudnia 2010 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2011 roku.

  Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 19 listopada 2010 r.

 • Nowe zasady kontraktowania świadczeń w rodzaju RTM na rok 2010

  Pomorski OW NFZ przekazuje w załączeniu komunikat dotyczący

  ,,Zasad kontraktowania świadczeń w rodzaju Ratownictwo medyczne na rok 2010'':

  Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 3 grudnia 2009 r.

 • Rozliczenie świadczeń medycznych w rodzaju RTM zrealizowanych w grudniu 2009 r.

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medyczne oraz na podstawie § 24 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, środki finansowe otrzymane na miesiąc grudzień są przekazywane świadczeniodawcom do 31 grudnia każdego roku.

  W związku z powyższym rachunki/faktury dotyczące grudnia 2009 roku za świadczenia medyczne należy składać do dnia 10 grudnia 2009 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń zdrowotnych należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2010 roku.

  Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 grudnia 2009 r.

 • Komunikat ze strony Centrali NFZ ws. wymagań dla zespołów ratownictwa medycznego

  Na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców w rodzaju ratownictwo medyczne dotyczący wymagań dla zespołów ratownictwa medycznego.

  Podpisał: z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 lutego 2009 r.

 • Rozliczanie świadczeń medycznych zrealizowanych w grudniu 2008 r.

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 28/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 maja 2007 roku w sprawie zasad rozliczeń dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medyczne oraz §24 Ogólnych warunków umów środki finansowe otrzymane na miesiąc grudzień są przekazywane świadczeniodawcom do 31 grudnia każdego roku. W związku z powyższym rachunki/faktury dotyczące grudnia 2008 roku za świadczenia medyczne należy składać do dnia 10 grudnia 2008 roku, natomiast raporty statystyczne z wykonanych świadczeń zdrowotnych należy przekazać w terminie do 10 stycznia 2009 roku.

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 1 grudnia 2008 r.

 • Faktury za grudzień 2007 r.

  Przedstawiamy komunikat dla świadczeniodawców pomoc doraźna i transport sanitarny w sprawie faktur za grudzień 2007 r. - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 23 listopada 2007 r.