Podstawowa opieka zdrowotna

Opieka koordynowana w astmie i POCHP – wytyczne postępowania

Dokumenty dotyczące „Opieki koordynowanej w astmie i POCHP – wytyczne postępowania” opracowane przez Konsultantów Krajowych:

•             Astma – opieka koordynowana – wytyczne Konsultantów Krajowych - plik pdf

•             Astma – schemat opieki koordynowanej - plik pdf

•             Astma – plan postępowania - plik pdf

•             POCHP – opieka koordynowana – wytyczne Konsultantów Krajowych - plik pdf

•             Porada edukacyjna POZ z elementami monitorowania stanu pacjent - plik pdf

Źrodło: Wydział Swiadczeń Opieki Zdrowotnej

Data publikacji: 26.02.2024 r.

 

Wytyczne dotyczące porad edukacyjnych POZ z elementami monitorowania stanu zdrowia pacjenta z zakresu endokrynologii i kardiologii

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne Ministerstwa Zdrowia dotyczące porad edukacyjnych POZ z elementami monitorowania stanu zdrowia pacjenta z zakresu endokrynologii i kardiologii

Pliki do pobrania:

źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

data publikacji: 31 marca 2023 r.

Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w POZ z uwzględnieniem opieki koordynowanej

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne konsultantów krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej, hipertensjologii i kardiologii dotyczące opieki nad pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem opieki koordynowanej z dnia 08.02.2023r.

Pliki do pobrania:

Komunikat opublikowano na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 17 lutego 2023 r.

 

Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej z uwzględnieniem opieki koordynowanej

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne Konsultantów Krajowych w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz diabetologii dotyczące opieki nad pacjentem z cukrzycą w podstawowej opiece zdrowotnej z uwzględnieniem opieki koordynowanej.

Komunikat opublikowano na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 16 grudnia 2022 r.

Komunikat dotyczący pilotażu programu E-STETOSKOP II

4 lutego br. uruchomiony został nabór placówek POZ do pilotażowego programu w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Zainteresowane placówki POZ mogą składać wnioski do 25 lutego br. Pilotaż obejmie 3.000 pełnoletnich pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID–19, którzy zostali włączeni do programu Pulsocare.

Placówki POZ, które mają zawartą umowę z NFZ w zakresie świadczenia lekarza POZ, zainteresowane udziałem w programie pilotażowym, powinny złożyć wniosek za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów Inwestycyjnych (POPI), znajdującej się pod adresem: e-inwestycje.mz.gov.pl.

Dostęp do platformy wymaga założenia konta poprzez profil zaufany. Natomiast do złożenia wniosku należy dodatkowo posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Pytania dotyczące naboru należy kierować na adres Stetoskopy2@mz.gov.pl.

Nabór będzie prowadzony do wyczerpania puli 1000 elektronicznych stetoskopów w ramach pilotażu. Ministerstwo Zdrowia przewiduje możliwość wyboru placówek z całego kraju, przy uwzględnieniu kolejności zgłoszeń.

Placówki, które zostaną zakwalifikowane do programu, otrzymają elektroniczne stetoskopy, które następnie udostępnią pacjentom do przeprowadzenia badanie w sposób zdalny. Urządzenie pozwoli na ocenę zmian osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2, z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Do działań finansowanych w ramach powierzonego grantu należy przeprowadzenie badań z użyciem stetoskopu elektronicznego oraz wypełnienie ankiety za pośrednictwem platformy DOM.

Program dotyczący wykorzystania stetoskopów w telemedycynie został wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Program będzie realizowany w trzech etapach (zakwalifikowanie placówek POZ do programu, wykonywanie świadczeń z wykorzystaniem elektronicznych stetoskopów oraz ewaluacja programu pilotażowego).

Realizacja projektów potrwa 6 miesięcy i zakończy się nie później niż 31 sierpnia 2022 r. Program E-STETOSKOP II powstał w ramach programu Domowej Opieki Medycznej.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

data publikacji: 10 lutego 2022 r.

Komunikat dotyczący sprawozdawczości dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, iż w sytuacjach, w których pacjent nie zgłasza się osobiście na wizytę lekarską, świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej należy sprawozdać z odpowiednim rozpoznaniem głównym/współistniejącym wg Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10:

 • Z71.0 – Osoby konsultujące się w imieniu innej osoby.

lub

 • Z76.0 – Powtórne recepty.

Przy sprawozdawczości świadczeń należy kierować się zasadą dochowania maksymalnej staranności (tj. należy pamiętać o konieczności uwzględnienia rozszerzenia rozpoznań  (ICD-10 Z71.0 oraz Z76.0).
Jednocześnie przypominamy, że brak poprawnej sprawozdawczości uwzględniającej powyższe rozpoznania skutkuje wstrzymaniem płatności oraz powstaniem koincydencji świadczeń z innymi podmiotami medycznymi w szczególności z jednostkami realizującymi świadczenia szpitalne.

Zgodnie z „Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ”z późn.zm Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 oraz  obowiązującą ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty ˡ⁾ z 25 grudnia 1996r. z poźń.zm. Dz.U. 2020.514tj.

Art.  42.  [Orzekanie o stanie zdrowia pacjenta; wystawianie recept]

1.  Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

2.  Lekarz może, bez dokonania badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - wydruk, o którym mowa w art. 96b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), mogą być przekazane:

1) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, a w przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej - wydruku;

2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej - wydruk mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

4.  Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

5.  Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

Mając powyższe na uwadze Rozpoznaniami ICD - 10 dopuszczającymi świadczenie POZ do rozliczenia w koincydencji ze świadczeniami stacjonarnymi, są wyłącznie Z71.0 i Z76.0.

Podpisał: Bartosz Goyke, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 kwietnia 2021 r.

Dopuszczalne formy złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ są:

 • złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru,
 • w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone wyłącznie oświadczeniem złożonym przez pacjenta.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172 ze zm.).

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 3 listopada 2020 r.

Oddziały wojewódzkie NFZ wysłały do świadczeniodawców POZ aneksy do umów na okres od 1 stycznia do 30 czerwca przyszłego roku

Umowy z większością lekarzy rodzinnych są podpisane bezterminowo — na 6 tysięcy umów, ponad 4 tysiące jest zawartych na czas nieokreślony. Termin obowiązywania pozostałych upływa 31 grudnia br. Dlatego, w celu zapewnienia ciągłości i kontynuacji opieki nad pacjentami, do świadczeniodawców POZ przesłano aneksy przedłużające do 30 czerwca 2021 roku okres obowiązywania umów wygasających z końcem grudnia.
Aneksy nie zmieniają warunków organizacji i finansowania świadczeń określonych w aktualnym zarządzeniu Prezesa Funduszu i stanowiących integralną część obecnych kontraktów.
Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do świadczeń, szczególnie w okresie trwającej epidemii COVID-19, jest priorytetowym zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia, dlatego liczymy na podpisanie aneksów w najbliższych dniach, aby obie strony mogły skoncentrować się na realizacji zadań związanych z opieką nad pacjentami.
Od 2015 roku finansowanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wzrosło o prawie 5 mld. zł. Na przyszły rok planuje się wzrost o kolejne 300 mln zł. Regularnie podnoszono wysokość ryczałtowej stawki kapitacyjnej i wprowadzano dodatkowe mechanizmy podnoszące finansowanie praktyk. Jednocześnie w bieżącym roku z powodu epidemii znacząco zmniejszyła się liczba realizowanych porad, a to doprowadziło do pogorszenia dostępności do świadczeń POZ. Nie wpłynęło to jednak na obniżenie wynagrodzenia świadczeniodawców, co więcej, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej otrzymali i otrzymują dodatkowe środki na udzielanie świadczeń związanych z wykrywaniem i leczeniem COVID-19 oraz pokrycie zwiększonych kosztów związanych z bezpieczeństwem sanitarnym praktyk.
W trosce o bezpieczeństwo pacjentów i zapewnienie im dostępu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej w warunkach epidemii COVID-19, liczymy że propozycja przedłużenia umów o pół roku spotka się ze zrozumieniem świadczeniodawców.

źrdło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 28 października 2020 r.

Zlecanie badań na obecność COVID w gabinet.gov.pl

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat Centrum e-Zdrowia dla świadczeniodawców POZ w sprawie badań na obecność COVID w gabinet.gov.pl.

źrdło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 10 września 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie udostępnionej funkcjonalności do wystawiania zleceń przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem

W aplikacji gabinet.gov.pl została udostępniona funkcjonalność do wystawiania zleceń przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na wykonanie testu w kierunku zakażenia koronawirusem.

Po wystawieniu zlecenia, pacjent będzie mógł udać się do dowolnego punktu mobilnego w celu pobrania wymazu. Po wykonaniu badania, wynik będzie dostępny dla zlecającego lekarza w ww. aplikacji, a dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta.

Film instruktażowy jak wystawić ww. zlecenie 

W przypadku dodatkowych pytań, można zadzwonić pod numer infolinii  Centrum e-Zdrowia 19 457 (infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku).

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źrdło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 5 września 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, że pediatra zgodnie z  ustawą o POZ jest lekarzem POZ i może sprawować opiekę nad pacjentami do ukończenia 18 roku życia

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, że pediatra zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy o POZ jest lekarzem POZ i może sprawować opiekę nad pacjentami do ukończenia 18 roku życia.

W związku z tym może zbierać deklaracje tylko osób, które nie mają ukończonego 18 roku życia.

Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po uzyskaniu przez nie pełnoletności zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, deklaracje zachowują ważność w zakresie wyboru świadczeniodawcy do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub wyboru nowego świadczeniodawcy (art. 6 ust. 3 oraz art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej).

Analogiczna zasada obowiązywania ważności deklaracji wyboru złożonych w imieniu małoletnich obowiązuje w przypadku deklaracji do pielęgniarek i położnych poz.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od dnia 1 lipca 2020 roku obowiązują nowe wzory deklaracji wyboru.

Ponadto zawiadamiamy, że 2 lipca 2020 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem 1182 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w § 1 pkt. 2 zawarta została regulacja dająca możliwość składania przez pacjentów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, zgodnie ze wzorami, które obowiązywały 13 marca 2020 roku.

podpisała: Monika Kasprzyk p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 lipca  2020 r.

Wykaz świadczeniodawców POZ, którzy mają zawartą umowę o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

 

Nazwa świadczeniodawcy

Miejsce potwierdzania profilu zaufanego - wskazać dokładny adres: miejscowość, ulica, nr domu

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

ul. Leśna 10, 89-600 Chojnice

SPZOZ w Żukowie

ul. Pożarna 4, 83-330 Żukowo

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice

ul. Kościerska 9, 89-604 Chojnice

SPS ZOZ

ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

Przychodnia Baltimed

ul. Krzemowa 16, 80-041 Gdańsk

Praktyka Lekarzy Rodzinnych Sp. z o.o.

ul. Kartuska 24, 83-304 Przodkowo

MEDPHARMA

Al. Jana Pawla II 5, 83-200 Starogard Gdański

Gdańskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Oliwska 62, 80-542 Gdańsk

NZOZ ETER-MED. Sp. z o.o.

ul. Żabi Kruk 10, 80-822 Gdańsk

Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie SPZOZ

ul. Pierwszych Osadników 39, 84-210 Choczewo

NZOZ "ESKULAP" Sp. z o. o.

ul. Człuchowska 12A, 77-320 Przechlewo

NOVO-MED Sp.z o.o.

ul. Wojska Polskiego 8, 77-330 Czarne

Przychodnia Wassowskiego Sp. z o.o.

ul. J. Wassowskiego 2, 80-225 Gdańsk

Puckim Centrum Medycznym Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółką Komandytową

ul. Wojska Polskiego 22, 84-100 Puck

Przychodnia Rogowscy Sp. z o.o.

ul. 30-go Stycznia 55, 83-110 Tczew

NZOZ PELMED

ul. Wybickiego 14, 83-130 Pelplin

Centrum Medyczne Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Żeglarska 4, 80-273 Gdańsk

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SANITAS" M. Borowiec-Badowska, J. Bobkowska-Klahs Sp.j.

ul. Wojska Polskiego 27, 84-100 Puck

Iwona Hanas NZPOZ MEDICUS

ul. Plac Plebiscytowy 2a, 82-500 Kwidzyn

AG "ZDROWIE" Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 6 ,82-400 Sztum

NZOZ KASZUBY Sp. z o.o.

ul. Pomorska 9 ,84-200 Wejherowo

Zespół Grupowych Praktyk Pielęgniarskich i Położnych Środowiskowo-Rodzinnych "Antares"

ul. Pomorska 9, 84-200 Wejherowo

Nasze Zdrowie Sp. z o.o.

ul. Wejherowska 19, 84-217 Szemud

"Przychodnia Brzeźno" Sp. z o.o.

ul. Gałczyńskiego 6 ,80-524 Gdańsk

Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych Oksywie s.c.

ul. Podchorążych 10a, 81-103 Gdynia

Centrum Medyczne

ul. Wojska Polskiego 11, 83-000 Pruszcz Gdański

"Przychodnia Orłowo" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wrocławska 54 ,81-553 Gdynia

ESKULAP Sp. z o.o. Centrum Medyczne Eskulap

ul. Kościerska 9, 89-604 Chojnice

"ZDROWIE" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Hallera 31 ,82-500 Kwidzyn

Przychodnia Kartuska Sp. z o.o.

ul. Kartuska 63/65, 80-141 Gdańsk

Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o.

ul. Tytusa Chałubińskiego 23, 80-807 Gdańsk

NZOZ Stary Chełm Sp. z o.o.

ul. Reformacka 22 ,80-808 Gdańsk

POLMED S.A.

Os. Mikołaja Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański

NZOZ "PULS" S.C. Jolanta Łacik Michał Łacik

ul. Dworcowa 4 ,83-220 Skórcz

Jkmed s.c.

ul. Otylii Szczukowskiej 7 ,84-200 Wejherowo

THERAPEUTICA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wiśniowa 1a, 89-600 Chojnice

Niepubliczny Ośrodek Zdrowia

ul. Lubieszyn 26 ,83-420 Liniewo

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kostrzewscy s.c.

ul. Kaszubska 24 ,83-320 Sulęczyno

"Baltic clinic" Sp z o.o.

ul. Wielkokacka 2/1B, 81-611 Gdynia

SIM-MED Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ul. Rzeźnicka 9, 84-200 Wejherowo

Starmed Sp. z o.o.

ul. Piecewska 25/6, 80-288 Gdańsk

Jednocześnie informujemy, że w/w Świadczeniodawcy POZ, mogą potwierdzać profil zaufany tylko pacjentom, którzy wybrali danego świadczeniodawcę w deklaracji wyboru.

podpisała: Monika Kasprzyk p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 maja  2020 r.

Komunikat do świadczeniodawców POZ dotyczący składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ

W związku z pojawiającymi się przypadkami przyjmowania przez świadczeniodawców POZ deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ podczas rozmowy telefonicznej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje.

Dopuszczalnymi formami złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru są:

 • Złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru.
 • Złożenie „deklaracji elektronicznej” (e-deklaracja) za pomocą systemu, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Niedopuszczalne jest przyjmowanie deklaracji wyboru podczas rozmowy telefonicznej, poprzedzone wyłącznie oświadczeniem złożonym przez pacjenta.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną.

Do czynności związanych ze składaniem deklaracji wyboru nie ma zastosowania § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

Komunikat na stronie Centrali NFZ.

źródło: Depatament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrala NFZ

data publikacji: 21 kwietnia 2020 r.

Komunikat w sprawie korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku czasowego braku możliwości udzielania świadczeń prze z wybraną przychodnię

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w sytuacji braku możliwości skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którego nie było można wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, w przychodni, do której zadeklarowany jest pacjent, świadczenia te mogą zostać udzielone przez innego świadczeniodawcę realizującego umowę z NFZ w zakresie POZ.

Świadczenie może być udzielone w formie teleporady lub, w przypadkach uzasadnionych medycznie, w ramach wizyty ambulatoryjnej.

W celu uzyskania świadczenia nie jest konieczne składanie deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ u świadczeniodawcy, z którego pomocy medycznej korzysta pacjent.

Szczegółowe informacje o organizacji udzielania świadczeń są zamieszczone przez świadczeniodawców przed wejściami do przychodni oraz na stronach internetowych.

Natomiast świadczeniodawca POZ u którego wystąpił brak możliwości udzielania świadczeń którego nie było można wcześniej przewidzieć, związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym dyrektora właściwego OW NFZ. Zgłoszenie, zawierające numer świadczeniodawcy, adres miejsca udzielania świadczeń i okres zawieszenia realizacji świadczeń, należy przesłać na adres mailowy: poz@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2020 r.

Komunikat do świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Centrala NFZ przypomina:

 1. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz postanowień umowy o udzielanie świadczeń zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń: lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.
 2. świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zobowiązany jest udzielać świadczeń zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie powinien powiadomić oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu. Należy jednak przypomnieć, że powyższa norma zobowiązuje świadczeniodawcę do niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Tym samym, w celu zachowania ciągłości, a jednocześnie uwzględniając ryzyko transmisji zakażenia COViD-19, świadczeniodawca powinien niezwłocznie dokonać zmian w organizacji przyjęć, umożliwiających kontynuację udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz osobiście w sytuacjach tego wymagających.

Jednocześnie Centrala NFZ zwraca uwagę, że teleporady mogą być udzielane, wyłącznie w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

W związku z powyższym, niedopuszczalne jest bezpodstawne całkowite zamykanie miejsc udzielania świadczeń, a tym samym pozbawianie pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Efektem takiego postępowania jest wzrost liczby osób zgłaszających się do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Izb Przyjęć, co zwiększa ryzyko transmisji infekcji COViD-19 na personel medyczny i pacjentów.

Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia na bieżąco monitorują sytuację i reagują w przypadku jakichkolwiek trudności z dostępem pacjentów do świadczeń medycznych. W sytuacji rażącego naruszenia warunków realizacji umów, w szczególności związanego z nieuzasadnionym ograniczeniem dostępu do świadczeń dla pacjentów pilnie potrzebujących pomocy, Dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich oraz pracownicy Terenowych Oddziałów Kontroli będą niezwłocznie reagować zgodnie z dostępnymi procedurami.

Wyjątkiem od powyższej opisanych zasad udzielania świadczeń jest czasowe zamknięcie placówki polecone przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 24 marca 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców POZ w sprawie zarządzenia zmieniającego warunki udzielania świadczeń w rodzaju POZ.

Informujemy, że na stronie www.nfz.gov.pl zostało opublikowane Zarządzenie Nr 39/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie  podstawowej opieki zdrowotnej. Postanowienia zarządzenia mają na celu zapewnienie zwiększonej dostępności do świadczeń z zakresu poz w sytuacji ryzyka ograniczenia dostępności.

Dostęp: http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392020dsoz,7150.html

podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 19 marca 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców STM oraz POZ - pacjenci bólowi w stomatologii z COVID-19

Informujemy, że pacjenci zakażeni koronawirusem oraz przebywający w okresie kwarantanny potrzebujący pilnej pomocy stomatologicznej mogą zgłaszać się do Poradni Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed.

Przed wizytą, należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z rejestracją pod numerem telefonu 58 764 11 76, gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje odnośnie trybu przyjęcia, w tym zostanie wskazany dokładny adres, pod który należy się zgłosić.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 marca  2020 r.

Wykaz świadczeniodawców POZ, którzy mają zawartą umowę o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Nazwa świadczeniodawcy

Miejsce potwierdzania profilu zaufanego - wskazać dokładny adres: miejscowość, ulica, nr domu

NZOZ "ESKULAP" Sp. z o. o.

Człuchowska 12A 77-320 Przechlewo

"Przychodnia Orłowo" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Wrocławska 54 81-553 Gdynia

SIM-MED Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Rzeźnicka 9 84-200 Wejherowo

SPZOZ w Żukowie

Pożarna 4 83-330 Żukowo

Przychodnia Baltimed

Krzemowa 16 80-041 Gdańsk

Przychodnia Wassowskiego Sp. z o.o.

J. Wassowskiego 2  80-225 Gdańsk

NZOZ PELMED

Wybickiego 14 83-130 Pelplin

Iwona Hanas NZPOZ MEDICUS

Plac Plebiscytowy 2a 82-500 Kwidzyn

AG "ZDROWIE" Sp. z o.o.

Słowackiego 6 82-400 Sztum

NZOZ KASZUBY Sp. z o.o.

Pomorska 9 84-200 Wejherowo

Nasze Zdrowie Sp. z o.o.

Wejherowska 19 84-217 Szemud

"Przychodnia Brzeźno" Sp. z o.o.

Gałczyńskiego 6 80-524 Gdańsk

Centrum Medyczne

Wojska Polskiego 11 83-000 Pruszcz Gdański

NZOZ Stary Chełm Sp. z o.o.

Reformacka 22 80-808 Gdańsk

Jkmed s.c.

Otylii Szczukowskiej 7 84-200 Wejherowo

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ

 W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
 2. specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 roku:
 • urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
 • usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

- telefon: 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640,

- adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji:  4 marca 2020 r.

Lista dokumentów, z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy  o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

W związku z zarządzeniem Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  w gdańsku przedstawia listę  dokumentów z jakimi należy się zapoznać w przypadku zawarcia umowy  o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:

1. https://pz.gov.pl/pz/help

2. https://www.gov.pl/web/mswia/weryfikacja-autentycznosci-dokumentow

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia 5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627)

6. Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:  Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.

Kontakt - poczta elektroniczna oddziału Funduszu: zgloszenia@nfz-gdansk.pl lub osobiście.

podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

             data publikacji: 11 lutego 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 grudnia oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku wyznacza kolejny termin składania wniosków o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek w terminie od dnia 10 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

 • telefon: 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640,
 • adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2020 r.

Informacja o możliwości składania wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

W związku z wejściem w życie zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosku o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

Świadczeniodawca zainteresowany zawarciem umowy składa w oddziale Funduszu wniosek o zawarcie umowy, wraz z wnioskami o uprawnienia. Wniosek o uprawnienia należy złożyć w dwóch egzemplarzach, z uwagi na fakt, iż po podpisaniu umowy, wnioski o uprawnienia stają się załącznikami do umowy. Warunki zawierania (w tym wzory wniosków) i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego przez świadczeniodawcę określa poniższe zarządzenie.

Zarządzenie Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

Kontakt z Wydziałem Świadczeń Opieki Zdrowotnej w sprawie zawierania powyższych umów:

 • telefon: 58 75 12 541,
 • e-mail: sekretariat.wsoz@nfz-gdansk.pl.

podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

                data publikacji: 31 stycznia 2020 r.

Komunikat dotyczący umów POZ zawartych na czas nieoznaczony

W związku z aneksowaniem umów w rodzaju świadczeń  podstawowa opieka zdrowotna zawartych na czas nieoznaczony, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie prosi o składanie niżej wymienionych dokumentów:

 • załącznik nr 15 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm) – oświadczenie o aktualizacji potencjału obowiązującego w okresie rozliczeniowym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jaki została zawarta umowa z Funduszem.

Prosimy świadczeniodawców, którzy mają umowy w zakresie świadczeń lekarza poz i jednocześnie nie mają zawartej z Funduszem umowy w zakresie transportu sanitarnego i w poprzednim okresie rozliczeniowym podpisali oświadczenie o objęciu opieką w zakresie transportu sanitarnego w poz obowiązujące do 31 grudnia 2019 r. o złożenie:

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z  późn. zm).

Prosimy o odesłanie ww dokumentów do dnia 16 grudnia 2019 r. na adres siedziby POW NFZ ul. Marynarki Polskiej 148; 80-865 Gdańsk.

           Kontakt telefoniczny:58 75-12-553, 676, 531, 554.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

              data publikacji: 10 grudnia 2019 r.

Komunikat dotyczący umów POZ

W związku z rozpoczęciem procesu aneksowania umów na rok 2020, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą o zweryfikowanie danych w aktualnych umowach oraz w Portalu Świadczeniodawcy, ze szczególnym zwróceniem uwagi Na harmonogram pracy komórek oraz harmonogram pracy zgłoszonego personelu. Proszę wziąć pod uwagę, że brak prawidłowego potencjału Świadczeniodawcy w 2019 roku spowoduje (podczas przenoszenia potencjału) powielenie błędu na 2020 roku.

Powyższa sytuacja może z powodu braku potencjału świadczeniodawcy w umowie może utrudnić prawidłowe rozliczenia umowy w 2020 r.

Zidentyfikowane rozbieżności należy zgłosić do POW NFZ poprzez stosowny wniosek o aneksowanie umowy sporządzony w Portalu Świadczeniodawcy do dnia 21.12.2019 r.

Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że podczas tworzenia wniosku portalowego zalecane jest ustawienie opcji „do końca trwania umowy” w harmonogramach dostępności personelu, gdyż nie będzie powodowało to konieczności ich przedłużania w przyszłości.

podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 10 grudnia 2019 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Termin składania wniosków – do dnia 23 grudnia 2019 roku.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542019def,7050.html

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

- telefon: 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640,

- adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 grudnia 2019 r.

Komunikat do świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania do NFZ informacji o wystawionych receptach

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w ramach sprawozdawanych świadczeń, w czasie udzielania, których wystawione zostały recepty należy wskazywać formą wystawionej recepty (e-recepta, recepta papierowa) albo jej brak.

W strukturze obowiązującego aktualnie komunikatu świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWIAD) umożliwiono w ramach sprawozdawanego świadczenia (porady lekarskiej) przekazanie powyższej informacji.

Z uwagi na sposób rozliczania świadczeń (zwiększona stawka kapitacyjna zależna od procentowego udziału wystawionych e-recept w stosunku do wszystkich wystawionych recept) informacje przekazane przez świadczeniodawców będą weryfikowane pod kątem zgodności liczby wystawionych recept sprawozdanych przez świadczeniodawcę z ogólną liczbą recept wystawionych.

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać o obowiązku świadczeniodawcy rzetelnego przekazywania informacji o udzielonych świadczeniach.

Niniejszy komunikat dotyczy również poprawności danych przekazywanych przez świadczeniodawców POZ związanych z wystawianiem recept przez pielęgniarki i położne (oświadczenia).

źródło informacji: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

data publikacji: 17 października 2019 r.

Komunikat dotyczący zniesienia obowiązku przekazywania załącznika nr 6 „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki poz, położne poz, pielęgniarki/higienistki szkolne” – do umowy POZ

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 115/2019/DSOZ z dnia 30 sierpnia 2019 roku uchylającego załącznik nr 6 do zarządzenia „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 1 września 2019 roku (świadczenia udzielone od 1 sierpnia 2019 roku) brak jest konieczności przesyłania do Oddziału wyżej wymienionych oświadczeń.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 września 2019 r.

Komunikat dla placówek POZ dotyczący „Programu Dostępność Plus 2018-25”

Informujemy, że placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej mogą już składać wnioski o  granty na poprawę ich dostępności dla niepełnosprawnych i innych osób o szczególnych potrzebach. Jest to element realizacji „Programu rządowego Dostępność Plus 2018 – 25”. Szczegóły projektu został zdefiniowany w ramach Standardu dostępności POZ, stanowiącego załącznik do dokumentacji konkursowej znajdującej się pod adresem: http://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-949-zobacz_ogloszenia_i_wyniki_naborow.html

Wnioski należy składać elektronicznie pod adresem: https://konkursy.mz.gov.pl

Informacje dostępne są również na stronie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Oddziału Gdańsk pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/uwaga-pomorskie-placowki-podstawowej-opieki-zdrowotnej/

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 30 sierpnia 2019 r.

Prawo świadczeniobiorcy do wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ od pierwszego grudnia 2017 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), świadczeniobiorca od 01.12.2017 r. ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:

 • zmiany swojego miejsca zamieszkania
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy
 • z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
 • zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18 roku życia.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 29 sierpnia 2019 r.

Komunikat dotyczący dotacji na informatyzację w POZ - termin składania wniosków upływa 15.12.2018 r.

W związku z upływającym w dniu 15 grudnia 2018 roku terminem składania wniosków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF, Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż w dniu 10 grudnia 2018 roku pracownicy Funduszu będą udzielać odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z uzyskaniem dofinansowania oraz prawidłowością wypełnienia wniosku i specyfikacji dofinansowania. Zainteresowanych świadczeniodawców zapraszamy w godzinach od 9:00 do 15:00 na ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, do pokoju nr 125 (I piętro).

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 58 751 26 59, 58 751 26 44, 58 751 26 40 lub 58 751 26 46.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 grudnia 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący obowiązywania od 1 października 2018 roku nowych wzorów deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ

Informujemy, że 4 lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1295 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Powyższe rozporządzenie wprowadza nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ, które należy stosować od 1 października 2018 roku.

Zamieszczone w rozporządzeniu wzory deklaracji dotyczą:

 1. W załącznikach 1, 2 i 3 - świadczeniodawców realizujących umowy w tylko jednym ze wskazywanych zakresów świadczeń, to jest lekarza, pielęgniarki albo położnej POZ.
 2. W załączniku nr 4 – świadczeniodawców realizujących umowy w więcej niż jednym zakresie świadczeń wymienionych powyżej.

Warunkiem złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru określonej w załączniku nr 4 jest udzielanie przez świadczeniodawcę świadczeń, stosownie we wskazywanych zakresach oraz wyrażenie oświadczenia woli pacjenta o wyborze lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ. Dotychczas złożone deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ zachowują ważność, co nie powoduje konieczności ponownego składania deklaracji wyboru przez pacjentów po 1 października 2018 roku. Informujemy o konieczności przygotowania się do stosowania od 1 października 2018 roku do przedstawionych powyżej zmian, poprzez przygotowanie i udostępnianie pacjentom nowych druków deklaracji wyboru.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.

Prawo świadczeniobiorcy do wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ od pierwszego grudnia 2017 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017.2217), świadczeniobiorca od 01.12.2017 r. ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.

Świadczeniobiorca nie wnosi opłaty, w przypadku:

 • zmiany swojego miejsca zamieszkania
 • zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ u wybranego świadczeniodawcy
 • z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy
 • zmiany lekarza, z uwagi na sprawowanie przez niego opieki wyłącznie do ukończenia przez świadczeniobiorcę 18 roku życia.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 11 stycznia 2018 r.

Komunikat w sprawie kodów resortowych w celu realizacji świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, że w dniu 22 maja 2017 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (DZ.U.2017.999)
Kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

0016 – poradnia (gabinet) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 25 sierpnia 2017 r.

 

Zmiana załącznika wymaganego do rozliczenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne.

Świadczeniodawcy realizujący umowy  w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki, położne, pielęgniarki/higienistki szkolne, począwszy od miesiąca stycznia 2017 roku zobowiązani są do składania dokumentu rozliczeniowego oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 122/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12 grudnia 2016 roku. Załącznik (do pobrania plik pdf.)

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 lutego 2017 r.

 

Przedłużenie terminu na dostarczenie list świadczeniobiorców POZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.

Informujemy, że z powodu trwającego procesu zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, przedłużamy do dnia 12 stycznia 2017 roku termin dostarczenia list świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 roku.

Przypominamy, iż w celu poprawnego przesłania list świadczeniobiorców w pierwszej kolejności należy pobrać z Portalu Świadczeniodawcy plik w wersji elektronicznej z umową w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, a następnie wyeksportować listę do Oddziału Funduszu.

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej pod nr tel. 58 75-12-545; 540; 541; 730.     

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 5 stycznia 2017 r.

Komunikat dotyczący umów w rodzaju POZ zawartych na czas nieoznaczony

W związku z opublikowaniem Zarządzenia Nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, których umowy nie wygasają z końcem okresu rozliczeniowego o składanie niżej wymienionych dokumentów.

 • załącznik nr 1 do zarządzenia 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. – wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w poz, (uzgodnienia wynikające z § 32 OWU-  załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.)

 • załącznik nr 3 do zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. – oświadczenie o objęciu opieką (transport sanitarny w poz) obowiązuje tylko tych świadczeniodawców, którzy mają umowy w zakresie świadczenia lekarza poz,

 • załącznik nr 15 do zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. - oświadczenie o aktualizacji potencjału obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa  z Funduszem,

Prosimy o dostarczenie w/w dokumentów do siedziby Oddziału lub pocztą w terminie do dnia 23 grudnia 2016 r.

Kontakt pod numerami:  58 75-12-531, 553, 554

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2016 r.

 

Komunikat Ministra Zdrowia dla pracowników POZ i farmaceutów dotyczący leków 75+

W komunikacie skierowanym do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz farmaceutów minister zdrowia przedstawił zasady wystawiania i realizacji recept na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat.

Poniżej omawiamy najważniejsze informacje zawarte w komunikacie.

Kto może otrzymać receptę na bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

Do otrzymania bezpłatnych leków są uprawnieni pacjenci, o których mowa w art. 43a ust. 1 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) – od dnia 75. urodzin. Recepta na bezpłatne leki może być wystawiona najwcześniej w tym dniu.

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki

Recepty na bezpłatne leki mogą wystawiać wyłącznie:

 1. uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);

 2. uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;

 3. lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.

Jacy lekarze nie są uprawnieni do wystawiania recept na bezpłatne leki

Lekarze, którzy nie są uprawnieni do wystawiania pacjentom recept na bezpłatne leki, to m.in.:

 1. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wystawiają recepty w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

 2. lekarze zatrudnieni lub wykonujący zawód u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawa opieka zdrowotna, którzy nie posiadają statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach.
  Recept tych nie będą więc wystawiać np. lekarze bez specjalizacji, którzy wspomagają działalność świadczeniodawcy, lub lekarze innych specjalizacji niż wymienione w art. 55 ust. 2a ustawy o świadczeniach zatrudnieni u świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

 3. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą wystawiać recept na bezpłatne leki pacjentom, którzy nie są przypisani ani do ich listy aktywnej, ani do listy aktywnej świadczeniodawcy, u którego są zatrudnieni lub wykonują zawód. Dotyczy to np. świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych seniorowi w podróży przez lekarza, który na co dzień nie opiekuje się nim w ramach POZ. Wyjątkiem od tej zasady jest wystawianie recept seniorom spoza listy aktywnej w ramach zastępstwa lekarza POZ (sytuacja omówiona poniżej).

Gdy nie ma lekarza POZ, który opiekuje się na co dzień seniorem

Recepty na bezpłatne leki mogą być wystawiane seniorom przez uprawnionych lekarzy POZ, którzy udzielają świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej u danego świadczeniodawcy. To oznacza, że uprawniony lekarz POZ może wystawić taką receptę seniorowi spoza swojej listy aktywnej, jeżeli jest on pacjentem innego lekarza POZ zatrudnionego albo wykonującego zawód u tego samego świadczeniodawcy.

Inaczej mówiąc, jeżeli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, którego senior wybrał (składając deklarację), jest np. nieobecny, recepty na bezpłatne leki może mu wystawić inny lekarz POZ zatrudniony albo wykonujący zawód u tego samego świadczeniodawcy lub lekarz POZ zastępujący w udzielaniu świadczeń nieobecnego lekarza. Dotyczy to także sytuacji zastępstwa, gdy lekarz POZ, który prowadzi samodzielnie indywidualną praktykę lekarską, ma urlop lub jest chory.

Jak prawidłowo wypisać receptę na bezpłatne leki

Na receptach na bezpłatne leki w polu „kod uprawnień dodatkowych” należy wpisać symbol S. W przypadku zbiegu uprawnienia S z innym uprawnieniem dodatkowym należy wpisać oba kody uprawnień. W polu „odpłatność” należy wpisać poziom odpłatności, z jakim lek byłby ordynowany w przypadku refundacji na zasadach ogólnych (czyli R lub 30% lub 50%).

W jakich wskazaniach przysługują bezpłatne leki

Przysługują one uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.

Jakie są zasady realizacji recept na bezpłatne leki

Jeśli pacjent przedstawi receptę oznaczoną w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S, farmaceuta ma obowiązek wydać przepisane na niej leki w wariancie finansowym, który jest najkorzystniejszy dla pacjenta. Czyli:

 1. leki przepisane jako refundowane, które znajdują się w wykazie bezpłatnych leków, są wydawane bezpłatnie;

 2. w przypadku zbiegu uprawnień dodatkowych leki są wydawane w najkorzystniejszym dla pacjenta wariancie finansowym.

Czy farmaceuta może wpisać kod S na recepcie

Farmaceuta nie ma możliwości wpisania na recepcie kodu uprawnienia dodatkowego określonego symbolem S. Dlatego lekarz wystawiający receptę uprawnionemu seniorowi powinien koniecznie pamiętać o wpisaniu w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolu S.

Pełna treść komunikatu ministra zdrowia znajduje się w pliku do pobrania (PDF).

Źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

data publikacji: 25 sierpnia 2016 r.

 • Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z opublikowanym 27 czerwca br. zarządzeniem Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, co następuje.

Z dniem 1 lipca 2016 r. uległa zwiększeniu z 1,12 na 1,18, a począwszy od września 2016 r. na 1,2, wartość współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną przypisaną w warunkach rozliczania świadczeń lekarza POZ, do grupy świadczeniobiorców w wieku od 40 do 65 roku życia.

Celem wzrostu jest między innymi zapewnienie środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich”, uczestniczących w realizacji umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, w szczególności jako personel prowadzonych gabinetów zabiegowych i punktów szczepień.

Dokonana zmiana zgodna jest z treścią Porozumień zawartych z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia i stanowi realizację postulatów przedstawicieli ww. organizacji świadczeniodawców, a także środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, o zapewnienie przez Fundusz cyklicznego wzrostu wartości ww. współczynnika korygującego stawkę kapitacyjną w finansowaniu świadczeń lekarza POZ, do poziomu gwarantującego realizację wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych ,,praktyk lekarskich”, odpowiednio do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w innych rodzajach świadczeń.

Informuje jednocześnie, że wykorzystanie wskazanych wyżej środków przez świadczeniodawców zgodnie z celem, na jaki zostały przekazane będzie przedmiotem zainteresowania Funduszu.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

data publikacji: 16 sierpnia 2016 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za II półrocze 2015 r.

Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.) zwanego dalej ,,zarządzeniem”, informuje się, że ustalona zgodnie z warunkami zarządzenia wartość WWBDp za II półrocze 2015 r., uprawniająca do stosowania w okresie II i III kwartału 2016 r., przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1b załącznika nr 1 do zarządzenia, wynosi 3000 punktów.

źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 17 marca 2016 r.

 • Komunikat w sprawie zastąpienia w Programie Szczepień Ochronnych szczepionki OPV poliwalentnej (1, 2, 3 typ wirusa) przeciwko ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (Poliomyelitis) szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1, 2, 3 typ wirusa)

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2016 r.:

data publikacji: 28 stycznia 2016 r.

 • Komunikat dotyczący wzrostu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ oraz pielęgniarki szkolne.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, iż zgodnie z §10 ust. 1 zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.), kapitacyjne stawki roczne dla świadczeń w zakresach pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej obejmują kwoty wynikające z przekazania środków finansowych na wzrost finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki, położne oraz higienistki szkolne, o którym mowa w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1628). Wprowadzony mechanizm przekazywania dodatkowych środków w formie zwiększonej stawki kapitacyjnej został ustalony w sposób, by zapewnić średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej, wraz z pochodnymi w skali kraju o 400 zł. Finalnie, kwota możliwa do przekazania - zgodnie z cyt. przepisami -  pracownikowi uzależniona jest od puli środków finansowych (uzyskanej  w wyniku wzrostu stawki kapitacyjnej) jaką dysponuje świadczeniodawca i przyjętego sposobu jej podziału (może być  równa bądź różna od 400 zł).

W celu uzyskania ww. środków świadczeniodawcy przekazują do Oddziału Funduszu, wraz z dokumentami rozliczeniowymi za miesiąc styczeń i wrzesień 2016 r. „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, zgodne z wzorcem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Świadczeniodawca powinien przedstawić do tutejszego Oddziału Funduszu jako załącznik do „Oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków ….”,:

- kopię porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, albo

- kopię porozumienia lub pozytywnej opinii upoważnionego przez okręgową radę okręgową radę pielęgniarek i położnych przedstawiciela samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych dotyczącej podziału środków, albo,

- w przypadku nie zawarcia porozumienia lub nieuzyskania pozytywnej opinii, informację o sposobie podziału środków oraz przyczynie nie zawarcia ww. porozumień lub nieuzyskania pozytywnej opinii.

Natomiast co miesiąc, wraz z rachunkiem, świadczeniodawcy są zobowiązani do przesyłania dokumentu „Oświadczenie o przeznaczeniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń ….”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. zarządzenia. Podpisując powyższy dokument świadczeniodawca oświadcza, że przeznaczył w całości kwotę, wynikającą z iloczynu kwot wzrostu stawek kapitacyjnych i ilości aktywnych deklaracji.

W treści ww. oświadczenia, w miejscu „… oświadcza, iż w miesiącu ……. ..… roku, z tytułu przekazania …należy wpisać miesiąc realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, tj. miesiąc, za który został wystawiony rachunek. Zaznaczamy, że niedopuszczalna jest ingerencja w treść oświadczeń i winny być one bezwzględnie przesyłane do Oddziału Funduszu w formie pisemnej (papierowej), podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentowania jednostki. Brak przesłanego oświadczenia do danego rachunku skutkował będzie, zgodnie z §26 „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1400 ze zm.), wstrzymaniem płatności dodatkowych środków z niego wynikających. Wartość dodatkowych środków, wyliczona jako iloczyn wzrostu stawki kapitacyjnej i ilości pozytywnie zweryfikowanej populacji będzie uwidoczniona w Portalu Świadczeniodawcy/SZOI w dodatkowej kolumnie w zakładce „przegląd szablonów rachunków dotyczących deklaracji POZ”. Przypominamy równocześnie, że nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 11 ust. 3 umowy, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokości do 5% wartości tych środków.

Uwaga: Obowiązek przesyłania oświadczeń nie dotyczy świadczeniodawców będących osobami fizycznymi, udzielającymi świadczeń w formie indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i praktyk położnych oraz prowadzących przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i jednoosobowo udzielających w nim świadczeń.

Dodatkowe środki wynikające ze wzrostu stawki kapitacyjnej w produktach pielęgniarka POZ, położna POZ i pielęgniarka szkolna powinny być przeznaczone dla osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowych zakresach umowy. Sposób podziału tych środków na poszczególnych pracowników nie musi być wprost uzależniony od ilości osobiście zebranych przez nich deklaracji. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z jedną z pielęgniarek, dodatkowe środki może otrzymać pielęgniarka zatrudniona na jej miejsce (realizująca świadczenia opieki zdrowotnej).

Ponadto informujemy, iż na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl) w dniu 15.01.2016 r. zostały zamieszczone dwa komunikaty dotyczące treści Zarządzenia nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

źródło informacji: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2016 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

 1. Załącznik nr 1 - „Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne” oraz kopię stosownych dokumentów należy złożyć wraz z dokumentami rozliczeniowymi dotyczącymi stycznia i sierpnia 2016 roku.
 2. Załącznik nr 6a - „Oświadczenie o przekazaniu środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”, należy składać co miesiąc wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Do pobrania:

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

data publikacji: 18 stycznia 2016 r.

 • Komunikat w sprawie możliwości wprowadzenia wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek zabiegowych w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, Narodowy Fundusz Zdrowia informuję, że:

 1. Nastąpiła zmiana dotycząca zwiększenia z 1,1 na 1,12 wartości współczynnika korygującego bazową stawkę kapitacyjną dla rozliczania pacjentów w wieku od 40 do 65 roku życia w zakresie świadczeń realizowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. W związku z wprowadzoną zmianą świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (pracodawcy) mają możliwość podniesienia wynagrodzeń zatrudnionych pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia w gabinetach zabiegowych oraz punktach szczepień, w których realizowane są świadczenia gwarantowane w tym zakresie.
 3. Wprowadzona regulacja nie jest związana z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 poz. 1400 z późn. zm.).

źródło informacji: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2016 r.

 • Przedłużenie terminu na dostarczenie list świadczeniobiorców POZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.

Informujemy, że z powodu trwającego procesu zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, przedłużamy do dnia 14 stycznia 2016 roku termin dostarczenia list świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 roku.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 stycznia 2016 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) obowiązującej przy rozliczaniu świadczeń lekarza POZ w I kwartale 2016 r.

W związku z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt 1 lit. b zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna informuję, że w I kwartale 2016 r., wartość WWBDp uprawniająca do stosowania przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1b załącznika nr 1 do ww. zarządzenia, wynosi 3000 punktów.

żródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

data publikacji: 22 grudnia 2015 r.

 • Prośba o wnikliwe zweryfikowanie danych zawartych w umowie w rodzaju POZ zgodnie ze złożonym oświadczeniem dla tych, którzy złożyli wnioski o przedłużenie umów od 01.01.2016 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy udostępnione są umowy z rodzaju POZ w ikonie „Aneksowanie Umów” Umowy na 2016 rok. Prosimy o wnikliwe zweryfikowanie danych zawartych w umowie zgodnie ze złożonym oświadczeniem dot. aktualizacji potencjału w umowie na rok 2016 (personel harmonogram wyposażenie) i naniesienie ewentualnych poprawek. Poprawki należy przekazać do 24.12.2015 do POW NFZ poprzez Dodaj zgłoszenie zmian do umowy, wybranie umowy, Zatwierdzenie, naniesienie poprawek i przekazanie wnioskiem aneksowym.

W przypadku braku uwag należy usunąć Zgłoszenie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów

58 75-12-676,531, 553, 554, 543.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2015 r.

 • Wyjaśnienia dotyczące świadczeń transportu sanitarnego „dalekiego” w poz

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 29 ust. 2 zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. (tekst jednolity) świadczenia transportu sanitarnego „dalekiego” w poz obejmują:

 1. przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy, w przypadku, gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w chwili uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania;
 2. przewóz od granicy Rzeczypospolitej Polskiej do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, w przypadku gdy z przyczyn losowych, niewynikających z wyboru świadczeniobiorcy, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz, gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego poz;
 3. przewozy w celu zapewnienia ciągłości sprawowanej opieki specjalistycznej realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do najbliższego, właściwego ze względu na zakres udzielanych świadczeń, świadczeniodawcy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien pozostawać pod stałą opieką danego świadczeniodawcy i odległość między miejscem zamieszkania świadczeniobiorcy, a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie tam i z powrotem 120 km;
 4. przewozy w celu zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń wysokospecjalistycznych realizowane z miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny i z powrotem, w przypadku, gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, świadczeniobiorca winien korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń, a miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, zaś ogólny stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy; powyższą zasadę stosuje się odpowiednio dla możliwych do realizacji w warunkach ambulatoryjnych, procedur kwalifikacji wstępnej świadczeniobiorców do świadczeń wysokospecjalistycznych, o których mowa w przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy.

Świadczenia, o których mowa w § 29 ust. 2 przywołanego powyżej zarządzenia, są udzielane świadczeniobiorcy na podstawie zlecenia lekarza poz, po uzyskaniu przez świadczeniobiorcę akceptacji realizacji transportu sanitarnego w poz wydanej przez dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu.

Z wnioskiem o realizację przewozu, do dyrektora właściwego terytorialnie Oddziału Funduszu, w uzgodnieniu z lekarzem poz, występuje:

 1. świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po uzyskaniu zaświadczenia (sporządzonego w języku polskim) od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych, w przypadkach określonych w § 29 ust. 2 pkt 1 i 2;
 2. świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do występowania w jego imieniu, po uzyskaniu zaświadczenia od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w przypadkach określonych w § 29 ust. 2 pkt 3 i 4.

Do wniosku (którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia nr 31/2014/DSOZ Prezesa NFZ - plik PDF) należy dołączyć zaświadczenie od świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) zawierające informację o planowanym terminie wizyty. Zaświadczenie powinno być opatrzone pieczątką poradni, do której pacjent będzie transportowany.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 grudnia 2015 r.

 • Komunikat w sprawie zapewnienia szczepień ochronnych dzieciom w związku z problemem z produkcją i dystrybucją szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi

Producent szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTaP) powiadomił 29 października 2015 r. Ministerstwo Zdrowia, że nie dostarczy całości zakupionej szczepionki z powodu problemów z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości dawek. W związku z tym natychmiast podjęliśmy działania mające na celu zakupienie szczepionki u innych producentów.

Wszystkie dzieci, które powinny być po raz pierwszy szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (dTaP) otrzymają szczepionkę w terminie. Jednak – w związku z niewywiązaniem się producenta z umowy – może dojść do sytuacji, w której dzieci 6-letnie będą szczepione z opóźnieniem tzw. dawką przypominającą.

Przesunięcie nawet o kilka miesięcy terminu kolejnych szczepień nie wpłynie negatywnie na proces uodparniania się dzieci – opinię w tej sprawie przedstawiła przewodnicząca Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska.

"Uspokajamy rodziców i opiekunów – zdrowie Państwa dzieci nie jest zagrożone. Dzieci będą szczepione przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi w sposób zapewniający uodpornienie. Punkty szczepień będą ustalać terminy w taki sposób, żeby w pierwszej kolejności były szczepione te dzieci, które najdłużej czekają na szczepienie".

Ministerstwo Zdrowia apeluje do Państwa o współpracę z lekarzami sprawującymi opiekę nad dziećmi i stawianie się na szczepienia w wyznaczonych terminach.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 listopada 2015 r.

 

 • Komunikat dla Świadczeniodawców poz w sprawie udostępnienia na Portalu Świadczeniodawcy informacji o wysokości osiągniętego wskaźnika wykonania badań diagnostycznych WWBD, ewentualnie o zaistniałych błędach w przekazanej sprawozdawczości.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy została udostępniona informacja dla Świadczeniodawców poz, realizujących świadczenia z zakresu lekarza poz o wysokości aktualnie osiągniętego wskaźnika WWBD, ewentualnie o błędach występujących w przekazanej sprawozdawczości z badań diagnostycznych.

Informacja o wysokości wskaźnika WWBD znajduje się na Portalu Świadczeniodawcy w zakładce Umowy na realizację świadczeń/Przegląd danych o deklaracjach poz/Informacja o wskaźniku wykonania badań lekarza poz (WWBD).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 listopada 2015 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie określenia progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za I półrocze 2015 r.

Zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 7 pkt 1 lit. b) zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w brzmieniu wynikającym z zarządzenia Nr 32/BP/2015 Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, (z późn. zm.), zwanego dalej ,,zarządzeniem”, informuje się, że ustalona zgodnie z warunkami zarządzenia, wartość WWBDp za I półrocze 2015 r., uprawniająca do stosowania w okresie IV kwartału 2015 r. przy rozliczeniu umów o udzielanie świadczeń lekarza POZ, stawki kapitacyjnej, o której mowa w Lp. 1.1c załącznika nr 1 do zarządzenia, wynosi 3000 punktów.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

data publikacji: 30 września 2015 r.

 • 31 grudnia 2015 r. wygasają uprawnienia do realizacji szczepień ochronnych personelowi, nieposiadającemu kwalifikacji określonych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że z dniem 31 grudnia 2015 r. wygasają uprawnienia do realizacji szczepień ochronnych personelowi, nieposiadającemu kwalifikacji określonych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dn. 5 grudnia 2008 r. , wykonującemu te świadczenia w oparciu o 2,5 letnia praktykę w zakresie przeprowadzania w/w szczepień.

W związku z powyższym personel realizujący umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, który nie posiada kompetencji do realizacji szczepień po 31 grudnia 2015 r. zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich kwalifikacji zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych do upływu tego terminu.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 września 2015 r.

 • Komunikat w sprawie odsyłania pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ

W związku z napływającymi sygnałami o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lub Izby Przyjęć do lekarzy POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązujących przepisach prawnych w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 145, poz. 1219) orzekanie następuje wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.

Oznacza to, iż zwolnienie (druk ZUS ZLA) może wystawić wyłącznie ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, orzeczenie dla opiekuna wystawia lekarz sprawujący opiekę nad członkiem rodziny.

Przypominamy również, że lekarze upoważnieni przez ZUS do wydawania zaświadczeń zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, ze zm.).

Podpisał: z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 czerwca 2015 r.

 • Komunikat w sprawie zmian w zasadach sprawozdawczości z wykonania badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej

W związku z wejściem w życie z dniem 21 maja 2015 r. przepisów § 1 pkt 2 oraz pkt 3 lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U., poz. 698), zmianie ulega treść objaśnień w ,,Słowniku badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza poz – wraz z okodowaniem odpowiednio do formy sprawozdawczości oraz typu komunikatu XML, którym jest przekazywana” opublikowanym komunikatem z dnia 18 marca 2015 r., w części dotyczącej sprawozdawczości indywidualnej.

Wskazana wyżej nowelizacja przepisów uchyla tabelę Nr 12 w załączniku nr 3 do rozporządzenia oraz znosi obowiązek realizacji sprawozdawczości indywidualnej dla badań wykonanych w związku z diagnozowaniem cukrzycy oraz przewlekłych chorób układu krążenia w niej wymienionych.

Powyższe zmiany znajdą odzwierciedlenie w koniecznych dostosowaniach informatycznych.

Treść Słownika, zaktualizowana w części dotyczącej objaśnień oraz w przypadku badań wymienionych w Lp.2. - zastosowanego nazewnictwa, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu:

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami sprawozdawania badań opisanymi w objaśnieniach pod Słownikiem, a także odnośnymi przepisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia stanowiącymi podstawę zmiany.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 czerwca 2015 r.

 

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w sprawie "Słownika badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ"

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 8 zarządzenia Nr 86/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje ,,Słownik badań diagnostycznych dla sprawozdań z realizacji umowy o udzielanie świadczeń lekarza POZ - wraz z  okodowaniem, odpowiednio do formy sprawozdawczości oraz typu komunikatu XML, którym jest przekazywana" do stosowania przy sprawozdawaniu wykonania badań diagnostycznych od 1 stycznia 2015 r.

Przed rozpoczęciem posługiwania się słownikiem, prosimy o dokładne zapoznanie się z objaśnieniami, a także odnośnymi przepisami rozporządzeń Ministra Zdrowia wskazanymi w objaśnieniach.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 marca 2015 r.

 

 • Kurs doskonalący z zakresu opieki nad osobami starszymi w ramach projektu „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z projektem pn.: „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zachęca lekarzy do wzięcia udziału w kursie doskonalącym z zakresu opieki nad osobami starszymi.

Celem projektu jest poprawa opieki nad osobami  w wieku podeszłym w Polsce poprzez podniesienie kompetencji kadr medycznych w zakresie opieki geriatrycznej. Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęci lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni oraz terapeuci środowiskowi. Szkolenia poszczególnych grup zawodowych realizowane są na podstawie programów kształcenia opracowanych przez zespoły ekspertów powołane w ramach Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia.

Zgodnie z założeniami projektu opisane powyżej wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej powinno przyczynić się do wypracowania modelu opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w środowisku zamieszkania, opartego na współpracy poszczególnych grup zawodowych. Ponadto, zaplanowana w ramach projektu ewaluacja obecnego systemu opieki nad osobami starszymi w Polsce będzie podstawą do wypracowania założeń kompleksowej opieki nad osobami starszymi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunków jej realizacji, w tym poprawy systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej, co w efekcie powinno przyczynić się do poprawy sytuacji pacjentów w tym zakresie.

W projekcie zaplanowane zostało przeszkolenie 2000 lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, kursy będą się odbywały w każdy weekend do 24 maja br. w wybranych ośrodkach uniwersyteckich w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie i Białymstoku. Kurs jest bezpłatny (dodatkowo zwracane są koszty dojazdu i zakwaterowania), trwa 3 dni (21 godzin). Za udział w kursie lekarz otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.

Dokładne terminy i miejsca kursów oraz więcej informacji o kursach w serwisach: Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej: www.geriatria.mz.gov.pl oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl.

Rekrutacja uczestników na wszystkie kursy prowadzona jest tylko i wyłącznie przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Kleczewska 61/63, 01-813 Warszawa. Zgłoszenia na kursy należy nadsyłać na adres e-mail: smr2@cmkp.edu.pl lub pocztą tradycyjną. Osoba upoważniona do kontaktu – Pani Teresa Witkowska, tel. (22) 56 01 080 lub 608 590 580.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Koordynator – Pani Eliza Tatarczak, tel.: (22) 56 93 788, 608 555 402, e-mail: elizat@cmkp.edu.pl.

Podpisał: Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 lutego 2015 r.

 • Dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w przypadku negatywnej weryfikacji w systemie eWUŚ

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na podstawie zapisu § 9 Zarządzenia nr 3/2015/DSOZ z dnia 07.01.2015r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie nr 69/2013/DSOZ w sprawie określenia warunków  zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna:

„2a.W przypadku, gdy podstawą wpisania na listę świadczeniobiorców po dniu 31grudnia 2014r., jest deklaracja wyboru złożona w tym samym okresie przez osobę, dla której dane usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców udostępnianej przez Fundusz, w dacie złożenia deklaracji nie potwierdzają uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a która swoje uprawnienia do świadczeń potwierdziła na podstawie dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art.  50 ust. 1 ustawy,  albo wyłącznie przez złożenie oświadczenia,  o którym mowa w art. 50 ust. 6 - 9 ustawy, wpis taki ważny jest przez trzy okresy sprawozdawcze od daty złożenia deklaracji.

2b. W przypadku deklaracji złożonych przed dniem 1 stycznia 2015 r. przepisy ust. 2a stosuje się bezpośrednio. Okres finansowania w tych przypadkach liczony jest od daty potwierdzenia przez świadczeniobiorcę uprawnień do świadczeń na podstawie dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy, albo daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 50 ust. 6-9 ustawy”.

Niedopuszczalne jest odmówienie świadczeniobiorcy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej POZ w przypadkach,  gdy jest negatywnie weryfikowany w systemie eWUŚ, a świadczeniodawca nie honoruje dokumentu ubezpieczenia lub utrudnia złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lutego 2015 r.

 • Komunikat dotyczący rozliczania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej

  W związku ze stosowaną metodą rozliczania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej z wykorzystaniem rocznej stawki kapitacyjnej, opartą o przepisy Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że realizacja porozumienia zawartego w dniu 6 stycznia 2015 roku, zawarta w treści zarządzenia Nr 3/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 stycznia 2015 roku, następuje na podstawie list pacjentów przekazanych przez świadczeniodawców według stanu z dnia pierwszego każdego miesiąca. Podczas procesu weryfikacji tych list dla określenia uprawnień pacjentów do świadczeń finansowanych ze środków publicznych są wykorzystywane statusy z tym związane według stanu w dniu pierwszego dnia miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.

  Realizacja przepisu zawartego w § 1 ust. 1 zarządzenia dotyczy zaliczenia do rozliczenia w kolejnych trzech miesiącach sprawozdawczych tych pacjentów, którzy złożyli oświadczenia opisane w art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Oświadczenia pacjentów o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych złożone w styczniu 2015 roku (do 1 lutego 2015 roku), które zostaną przekazane w ramach sprawozdawania przez świadczeniodawców list pacjentów według stanu na dzień 1 lutego 2015 roku będą stanowiły podstawę do sfinansowania świadczeń, o których mowa powyżej w kolejnych trzech miesiącach (luty, marzec, kwiecień).

  Powyższa zasada będzie stosowana w kolejnych miesiącach rozliczania świadczeń finansowanych z wykorzystaniem rocznej stawki kapitacyjnej.

  Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że wszystkie reguły dotyczące weryfikacji list pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, od wielu lat oparte były na zasadach opisanych powyżej.   

  żródło: Departament Świadczweń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 4 lutego 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z możliwością przekazywania przez świadczeniodawców, informacji o których mowa § 9 ust. 2a i 2 b Zarządzenia Nr 3/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2015 roku, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zgodnie z formatem określonym Zarządzeniem Nr 8/2015/DI z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji POZ/KAOS, termin dostarczenia list świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 lutego 2015 roku zostaje przedłużony do dnia 15.02.2015 roku.

Jednocześnie informujemy, że w miesiącu lutym możliwe będzie także przekazanie list POZ komunikatem DEKL w wersji dotychczas obowiązującej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lutego 2015 r.

 • Przedłużenie terminu na dostarczenie list świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r.

Informujemy, że z powodu trwającego procesu zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, przedłużamy do dnia 14 stycznia 2015 roku termin dostarczenia list świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 roku.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 stycznia 2015 r.

 • Prawo ubezpieczonego do wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowej/rodzinnej spośród świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ. Wybór następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji, wskazującej na wybór konkretnego lekarza, odrębnie na konkretną pielęgniarkę i położną. Nie obowiązuje rejonizacja. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza oraz jednej pielęgniarki i jednej położnej POZ. Nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Druki deklaracji, które wypełniają ubezpieczeni, powinny być dostępne w każdej placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz, pielęgniarka, położna POZ nie mogą odmówić żadnemu ubezpieczonemu zapisania się na listę podopiecznych ze względu na wiek, płeć czy stan zdrowia. Jedyne ograniczenia mogące zaistnieć podczas składania deklaracji, mogą wynikać z utrudnienia i ograniczenia dostępności do świadczeń z powodu zbyt dużej liczby ubezpieczonych na liście aktywnej i dużej odległości pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem udzielania świadczeń.

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej środowiskowej/rodzinnej

Ubezpieczony ma prawo wyboru oraz zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. W wypadku rezygnacji z dotychczasowej opieki, ubezpieczony przedstawia nowemu lekarzowi, pielęgniarce lub położnej POZ deklarację wyboru.

Zmieniając lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, należy pamiętać o przekazaniu nowemu świadczeniodawcy swojej dokumentacji medycznej. Poprzedni opiekun jest zobowiązany do wydania - na wniosek ubezpieczonego - kopii lub odpisów dokumentacji medycznej dotyczącej ubezpieczonego. Koszty wykonania kserokopii lub odpisu ponosi wnioskujący - w tym wypadku pacjent.

W przypadku, gdy ubezpieczony po raz czwarty w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej POZ, wnosi na rachunek POW NFZ opłatę w wysokości 80 zł na numer konta:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
80-844 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk,
konto: 81 1130 1121 0006 5481 7520 0004

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 listopada 2014 r.

 • Rola lekarza POZ w ramach szybkiej terapii onkologicznej - komunikat dotyczący umów POZ

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Portalu Świadczeniodawcy umieszczane są na bieżąco informacje odnośnie spotkań organizowanych przez Oddział w podziale na powiaty, których tematem będzie omówienie „Roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach szybkiej terapii onkologicznej” na podstawie materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

  Placówki, które otrzymały ww. wiadomość proszone są o zapoznanie się z jej treścią oraz potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu (wraz z podaniem liczby lekarzy uczestniczących) pocztą elektroniczną na adres szkolenie@nfz-gdansk.pl lub pod numerem telefonu 58 75 12 od 630 do 636 lub 58 75 12 735.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 października 2014 r.; aktualizacja: 14 października 2014 r.

 • Komunikat dotyczący załącznika nr 3c do umowy POZ za I półrocze 2014 roku

Narodowy Fundusz  Zdrowia Pomorski Odział  Wojewódzki w Gdańsku, przypomina, że zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesłania do Funduszu wykazu badań diagnostycznych wykonanych w POZ  sprawozdanych komunikatem XML typu „ZBPOZ”  za okres I półrocza w terminie do 25 lipca danego roku.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 lipca 2014 r.

 • Komunikat w sprawie wnoszenia opłat w wysokości 80 zł przez Świadczeniobiorców za trzeci i kolejny wybór lekarza/pielęgniarki/położnej POZ

W związku z wpływającymi od Świadczeniobiorców informacjami, że nie są informowani przez świadczeniodawców o obowiązku wynikającym z treści art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 ze zm.) dotyczącym wniesienia opłaty w wysokości  80 złotych w przypadku trzeciej i kolejnej zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej poz dokonanej w roku kalendarzowym, Pomorski OW NFZ przypomina, że zgodnie z § 8 umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Zarządzenie Nr 85/11/DSOZ oraz Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ) w przypadku, gdy Świadczeniobiorca po raz trzeci i każdy kolejny w danym roku kalendarzowym dokonuje wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, Świadczeniodawca informuje Świadczeniobiorcę o obowiązku dokonania z tego tytułu na rzecz właściwego Oddziału Funduszu wpłaty w wysokości 80 złotych.

Opłaty o których mowa powyżej Świadczeniobiorcy powinni wnosić na konto Pomorskiego OW NFZ nr: 81 1130 1121 0006 5481 7520 0004 prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Ponadto przypominamy, ze osoba przyjmująca w imieniu Świadczeniodawcy deklarację zobowiązana jest do sprawdzenia czy deklaracja jest poprawnie i samodzielnie wypełniona przez Świadczeniobiorcę (w tym w zakresie krotności wyboru w danym roku kalendarzowym oraz wskazania imienia i nazwiska wybieranego lekarza, pielęgniarki, położnej POZ przez świadczeniobiorcę, bądź osobę upoważnioną).

Stosownie do treści art. 28 w/w ustawy, niepoinformowanie Świadczeniobiorcy przez Świadczeniodawcę o obowiązku dokonania opłaty związanej z trzecim i kolejnym wyborem lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz w danym roku kalendarzowym nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Fundusz od roszczeń wobec Świadczeniobiorcy. W konsekwencji Świadczeniobiorca, który nie został poinformowany przez Świadczeniodawcę o w/w obowiązku może ewentualnie z tego tytułu dochodzić roszczenia zwrotnego od Świadczeniodawcy.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 maja 2014 r.

 • Plakaty informujące o tańszych odpowiednikach leków refundowanych

Zapraszamy świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Marynarki Polskiej 148, po odbiór plakatów informujących o nowo utworzonej infolinii Ministerstwa Zdrowia dla pacjentów, dotyczącej tańszych odpowiedników leków refundowanych. plakat (plik jpg)

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 kwietnia 2014 r.

 • Autonomia lekarza POZ w zakresie podejmowania decyzji terapeutycznych i prowadzenia leczenia zgodnie z posiadaną wiedzą

Narodowy Funduszu Zdrowia przypomina, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest autonomiczny w zakresie podejmowanych decyzji terapeutycznych i prowadzi leczenie zgodnie z posiadaną wiedzą i potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Przypominamy również, że warunkiem koniecznym przy wystawianiu recept na leki refundowane przez lekarza POZ jest w każdym przypadku, w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, udokumentowane rozpoznanie schorzenia – ustalone samodzielnie lub przez innych lekarzy specjalistów – także niebędących lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli stan zdrowia tego pacjenta nie wymaga konsultacji specjalistycznej. Zaświadczenie od lekarza z poradni specjalistycznej jest niezbędne tylko w przypadku, gdy pacjent objęty leczeniem i stałą opieką poradni specjalistycznej wymaga okresowego monitorowania, zmiany lub korekty leczenia lub gdy lekarz POZ nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowania leków specjalistycznych.

Żródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 marca 2014 r.

 • Nowy komunikat R_UMX w miejsce dotychczasowego komunikatu Z_RDP na Portalu Świadczeniodawcy

W związku ze zmianami w SI OW NFZ Pomorski Oddział  informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 roku nie jest już dostępny komunikat Z_RDP, Natomiast obowiązuje nowy komunikat R_UMX, który będzie zawierał liczbę jednostek rozliczeniowych, zaakceptowanych przez POW NFZ dla świadczeń związanych z deklaracjami (szablon rachunku). Komunikat R_UMX  przekazywany będzie świadczeniodawcy za pomocą e-mail oraz zostanie udostępniony na Portalu Świadczeniodawcy.

Dla świadczeniodawców posiadających wyłącznie umowę na transport sanitarny, komunikat  R_UMX udostępniony zostanie tylko na Portalu Świadczeniodawcy.

Sposób dotarcia do miejsc w których świadczeniodawca może pobrać pliki R_UMX i Z_WDP przedstawiają grafiki w załączniku:

Dodatkowe informacje można  uzyskać w Wydziale Świadczeń  Opieki Zdrowotnej - Sekcja  Analiz POZ  pod  nr. tel  (058) 75-12-540;  541;  545; 730.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 stycznia 2014 r.

 • Błędnie zaimplikowane dane w załączniku nr 2 do  umowy POZ

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z powodów technicznych w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna występują błędnie zaimplikowane dane dotyczące załącznika nr 2 – Wykaz podwykonawców.

Powyższa sytuacja nie powoduje wstrzymania procesu podpisywania umów w formie papierowej oraz elektronicznej.

O sposobie rozwiązaniu problemu systemowego poinformujemy osobnym komunikatem.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 stycznia 2014 r.

 • Przedłużenie terminu na dostarczenie list świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.

Świadczeniodawcy POZ, informujemy, że z powodu trwającego procesu zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, przedłużamy do dnia 14 stycznia 2014 roku termin dostarczenia list świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 stycznia 2014 r.

 • Uzależnianie długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz jest bezprawne

W związku z sygnałami o uzależnianiu przez niektórych świadczeniodawców długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz przypominamy, że stosowanie powyższych praktyk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ zgodnie z Art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

 

 • Stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące wieku dzieci podlegających badaniom bilansowym

Przekazujemy Państwu stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące wieku dzieci podlegających badaniom bilansowym określonym w punktach 7 i 8 części III załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu poz.

Do pobrania pismo z Ministerstwa Zdrowia: plik PDF.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 listopada 2013 r.

 • Wykaz świadczeniodawców udzielających świadczeń od 1 marca 2013 r. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  Przedstawiamy poniżej wykaz świadczeniodawców udzielających świadczeń od 1 marca 2013 r. w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są to świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do godziny 8.00 dnia następnego. Nie obowiązuje rejonizacja, można zgłaszać się o pomoc do dowolnego punktu nocnej opieki.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 lutego 2013 r.

 • Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W związku z rozpoczęciem realizacji świadczeń od 1 marca 2013 r., w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ustala się, że:

 • za moment zakończenia realizacji świadczeń w ramach dotychczas zawartych umów, o których mowa powyżej, należy przyjąć godzinę 8:00 w dniu
  1 marca 2013 r.,
 • za moment rozpoczęcia realizacji świadczeń w ramach nowo zawartych umów w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  należy przyjąć godzinę 18:00
  w dniu 1 marca 2013 r.

Powyższe uzasadnione jest koniecznością zapewnienia właściwej dostępności dla świadczeniobiorców, nie zakłóconej faktem zaprzestania i rozpoczęcia udzielania świadczeń przez różnych świadczeniodawców o godzinie 0:00 w dniu 1 marca 2013 r.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lutego 2013 r.

 • Obowiązek sporządzenia i przesyłania do NFZ wykazu badań diagnostycznych wykananych w POZ sprawozdanych komunikatem XML

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział  Wojewódzki w Gdańsku, przypomina, że zgodnie z umową o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesyłania do Funduszu po upływie  każdego półrocza, wykazu badań  diagnostycznych  wykonanych w POZ sprawozdanych komunikatem XML typu „ZBPOZ”.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie przesyłania plików z listą świadczeniobiorców

W związku z zaobserwowaną dużą ilością błędnie przesyłanych plików z listą świadczeniobiorców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej stan na 1 marca 2012 roku przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS, od 1 marca 2012 roku obowiązuje wersja komunikatu DEKL 5/1.5.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)w sprawie stosowania przepisów § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484)

Z uwagi na napływające do Funduszu informacje o związanym z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. "ustawy refundacyjnej", nagminnym kierowaniem świadczeniobiorców przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (poz) do lekarzy specjalistów, celem uzyskania informacji o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym także okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 484) (OWU) i wpływie powyższego na czas oczekiwania świadczeniobiorców na świadczenia poradni specjalistycznych oraz o uzależnianiu przez lekarzy poz możliwości ordynowania świadczeniobiorcom leków w przypadku chorób przewlekłych, od dostarczenia przedmiotowej informacji, wskazuje się, co następuje:

Warunkiem koniecznym przy wystawianiu świadczeniobiorcom recept na leki refundowane, w przypadku każdego lekarza uprawnionego do wystawiania takich recept, w tym także w leczeniu chorób przewlekłych, jest dysponowanie przez tego lekarza udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia - ustalonym samodzielnie lub przez innych lekarzy w związku z prowadzonymi przez nich diagnostyką i leczeniem świadczeniobiorcy.

Przepisy § 12 ust. 5 i 6 OWU nie ograniczają kompetencji zawodowych i autonomii decyzji lekarzy poz,w tym także w odniesieniu do diagnozowania i leczenia chorób przewlekłych. Dysponowanie przez lekarza poz wydaną przez lekarza specjalistę informacją, o której mowa w przedmiotowych przepisach nie wyklucza możliwości samodzielnego zweryfikowania przez tego lekarza zasadności zaordynowania leków, o których wypisanie pacjent zwrócił się do niego, jak również nie zwalnia lekarza z odpowiedzialności prawnej  i zawodowej za skutki podjętej w związku z ordynowaniem leku decyzji. Przypisywanie informacji, o której mowa w § 12 ust. 5 i 6 OWU, decydującego znaczenia co do możliwości leczenia przez lekarzy poz chorób przewlekłych stanowi nieuprawnioną nadinterpretację wyżej wymienionych przepisów.

W odniesieniu do świadczeniodawców AOSzwraca się jednocześnie uwagę, że w sytuacji, gdy lekarzem diagnozującym chorobę przewlekłą i ustalającym leczenie jest lekarz specjalista w określonej, odpowiedniej do rodzaju schorzenia dziedzinie, wydanie świadczeniobiorcy dla lekarza kierującego i/lub lekarza poz informacji, o której mowa § 12 ust. 5 i 6 OWU jest obowiązkiem wynikającym z umowy zawartej z Funduszem. Informacja powinna być wydana w momencie ustalenia przez lekarza specjalistę diagnozy i podjęcia leczenia, w przypadku stałej opieki specjalisty - nie rzadziej niż 1 raz w roku, a bezwzględnie w każdym przypadku zmiany leczenia. Wydanie przedmiotowej informacji przez lekarza specjalistę nie stanowi samodzielnego świadczenia opieki zdrowotnej i powinno zostać zrealizowane w ramach udzielanej porady lekarskiej, w dacie tej porady. W sytuacji, gdy świadczeniobiorca nie uzyskał wyżej wymienionej informacji w dacie udzielanego świadczenia, świadczeniodawca AOS powinien zapewnić jej wydanie poza kolejnością, w możliwie najbliższym uzgodnionym ze świadczeniobiorcą terminie. Wydanie informacji w takim trybie nie może być podstawą do ubiegania się przez świadczeniodawcę o jego rozliczenie, jako zrealizowanej porady lekarskiej.

Podkreśla się, że realizacja przez świadczeniodawców AOS obowiązku wydawania informacji, o której mowa w § 12 ust. 5 i 6 OWU ma charakter obligatoryjny i nie zależy od faktu zwrócenia się świadczeniobiorcy do lekarza specjalisty o jej uzyskanie dla lekarza kierującego/lekarza poz.

Wzór informacji określa załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z późn. zm.).

Wyjaśnia się, że przepisy § 12 ust. 5 i 6 OWU zostały uzgodnione z inicjatywy organizacji reprezentujących świadczeniodawców, na etapie negocjacji ich projektu, w trybie przewidzianym przepisami art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) Uzasadnieniem wprowadzenia tych regulacji było zapewnienie przepływu wiarygodnych informacji dotyczących realizowanego procesu leczenia pacjentów pomiędzy lekarzami poradni specjalistycznych a lekarzami poz, w celu usprawnienia dla świadczeniobiorców procesu korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy jakości sprawowanej opieki medycznej. Wykorzystywanie przedmiotowych przepisów dla celów niezgodnych z intencją ich określenia lub - w przypadku świadczeniodawców AOS - uchylanie się od ich stosowania, jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie warunków realizacji umów.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lutego 2012 r.

 • Realizacja umowy POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjenta

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina świadczeniodawcom o obowiązku realizacji świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, poza godzinami określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, na zasadach określonych, w szczególności: 

 1. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
 2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, ze zm.);
 3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214,poz, 1816) 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, ze zm.);
 4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 145, poz.1219);
 5. Zarządzeniu Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 10/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 6. Komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Programu Szczepień ochronnych na rok 2011 (Dz. Urz. MZ. Nr 12, poz. 70) - dotyczy w szczególności swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób.

 Świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. poradę lekarską udzielaną w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą w gabinecie lub telefonicznie oraz w formie wizyt domowych;
 2. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z ww. poradą lekarską;
 3. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w gabinecie lub w miejscu zamieszkania pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji),

Jednocześnie przypomina się, iż w przypadkach:

 1. stanu nagłego, odpowiednio lekarz lub pielęgniarka zapewniają opiekę świadczeniobiorcy w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego;
 2. konieczności objęcia świadczeniobiorcy opieką w ramach hospitalizacji lekarz POZ wydaje pacjentowi stosowne skierowanie do leczenia szpitalnego.

Nadmienia się, iż w ramach obowiązujących przepisów prawa udzielanie świadczeniobiorcy świadczeń w ramach hospitalizacji lub ,,leczenia jednego dnia'' może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Uzupełniając zasady udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, warto nadmienić, iż np. cewnikowanie pęcherza moczowego, założenie i/lub zmiana opatrunku, podanie osobom zranionym anatoksyny przeciwtężcowej, lub wykonanie innych procedur, które mogą być wykonane w warunkach ambulatoryjnych powinny być realizowane przez lekarza lub pielęgniarkę w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Podpisała: Z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 lipca 2011 r.

 • W sprawie wystawiania recept przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom w przypadku schorzeń przewlekłych

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami pomiędzy Ministrem Zdrowia a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, podjętych w dniu 30 marca 2011 r., lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może przepisać leki pacjentowi w przypadku schorzeń przewlekłych, bez osobistej wizyty pacjenta u lekarza, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba kontynuacji leczenia i w dokumentacji medycznej przez niego prowadzonej znajduje się odpowiednia informacja na ten temat.

W odniesieniu do powyższej sytuacji lekarz może wystawić taką receptę na prośbę pacjenta chorującego przewlekle, który wnosi o wypisanie recepty na leki obecnie stosowane w związku z chorobą przewlekłą.

Jednocześnie przypominamy, iż na stronie internetowej Pomorskiego OW NFZ w dniu 7 kwietnia 2011 r. został opublikowany również komunikat POW NFZ dotyczący zasad ordynacji leków pacjentom przewlekle chorym.

Podpisała: Z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 lipca 2011 r.

 • Przypomnienie w sprawie wystawiania recept dla osób przebywających w szpitalu lub innym stacjonarnym ZOZ-ie

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie przypomina Świadczeniodawcom POZ, iż w myśl zapisu §12 ust. 9 ,,Ogólnych warunków umów (?)'' stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ,,nie może wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, zleceń na środki pomocnicze ir wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków''.

Oznacza to, iż wystawianie recept dla osób przebywających w szpitalu, lub innym stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (np. w hospicjum stacjonarnym) oraz wykazanie tych czynności do Pomorskiego OW NFZ jako udzielenie porady lekarza w POZ jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

Wr związku zr powyższym szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej obejmujący pacjenta opieka całodobową zobowiązany jest zaopatrzyć pacjenta w leki dotyczące bezpośredniej przyczyny hospitalizacji, ale również leki niezbędne dla podtrzymania zdrowia i życia pacjenta wynikające z chorób niezwiązanych bezpośrednio z pobytem w szpitalu, których nieleczenie może spowodować pogorszenie stanu zdrowia czy nawet zagrożenie życia (vide: komunikat POW NFZ w sprawie koincydencji świadczeń ambulatoryjnych podczas pobytu pacjenta w opiece stacjonarnej, data publikacji: 20 grudnia 2010r r.).

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lipca 2011 r.

  • Odsyłanie pacjentów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć po zwolnienia lekarskie do lekarzy POZ

  W związku z napływającymi sygnałami o odsyłaniu pacjentów przez lekarzy udzielających świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, lub Izby Przyjęć do lekarzy POZ w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego - Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązujących przepisach prawnych w przedmiotowej sprawie.

  Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 145, poz. 1219) orzekanie następuje wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.
  Oznacza to, iż zwolnienie (druk ZUS ZLA) może wystawić wyłącznie ten lekarz, który dokonał oceny zdrowia pacjenta. W przypadku konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, orzeczenie dla opiekuna wystawia lekarz sprawujący opiekę nad członkiem rodziny.

  Przypominamy również, że lekarze upoważnieni przez ZUS do wydawania zaświadczeń zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, ze zm.).

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 lipca 2011 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie obowiązku przesyłania wykazu badań diagnostycznych wykonanych w POZ.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki w Gdańsku przypomina, że zgodnie z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesyłania do Funduszu, po upływie każdego półrocza, wykazu badań diagnostycznych wykonanych w POZ sprawozdanych komunikatem XML typu "ZBPOZ".

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lipca 2011 r.

 • Prośba do świadczeniodawców POZ o wywieszenie w placówkach listy punktów realizujących świadczenia w rodzaju POZ-N

  Narodowy Fundusz Zdrowia, Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku zwraca się z prośbą o wywieszanie w Państwa placówkach listy punktów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w ramach umów obowiązujących od dnia 1 marca 2011 roku, zgodnie z formatem opisanym w § 11 ust. 4 pkt 6 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

  Wykaz Świadczeniodawców realizujących przedmiotowe umowy znajduje się na stronie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

  Do pobrania:

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 marca 2011 r.

 • Wykaz świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń medycznych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 marca 2011 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku zaprasza do zapoznania się z wykazem Świadczeniodawców POZ, którzy rozpoczynają realizację świadczeń w ww. zakresie od dnia 1 marca 2011 r. od godziny 18:00, na mocy umów zawartych na podstawie przepisów zarządzenia nr 85/2010 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i zaleceniem Prezesa NFZ z dnia 25 lutego 2011 r. w przedmiotowej sprawie.

  Do pobrania:

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 lutego 2011 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców POZ ws. sprostowania oczywistego błędu w treści umowy.

  W treści umowy określonej w załączniku Nr 2a i Nr 2b do Zarządzenia Nr 74/2010/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zmienionym Zarządzeniem Nr 87/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,

  dokonuje się sprostowania błędu:

  I. W treści umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej) wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 1 ust. 5, po wyrażeniu: "W okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011 r., Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych zarządzeniem nr 74/2010/DSOZ z dnia 1 grudnia 2010 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna", wpisuje się wyrażenie: "ze zm."

  2. W § 10 ust. 4 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: "2. miesięczną stawkę kapitacyjną w wysokości 0,45 zł. (słownie: zero zł. 45 gr.) na realizację programu profilaktyki fluorkowej dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych, w szkołach objętych opieką przez świadczeniodawcę."

  3. W § 16, po wyrażeniu: "W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej", wpisuje się wyrażenie: "ze zm."

  II. W treści umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w poz, świadczenia transportu sanitarnego w poz) wprowadza się następujące zmiany:

  1.W § 13, po wyrażeniu: "W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej", wpisuje się wyrażenie: "ze zm.".

  Powyżej przedstawione zmiany zostaną wprowadzone stosownym aneksem do umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011 r. i przesłane do wszystkich Świadczeniodawców POZ.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 stycznia 2011 r.

 • Obowiązek przesyłania sprawozdań z wykonanych badań - załącznik nr 7 do umowy

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki w Gdańsku, przypomina, że zgodnie z §10 Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Świadczeniodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przesyłania do Funduszu po upływie każdego półrocza, na podstawie specyfikacji do faktury za wykonane przez podwykonawców badania diagnostyczne lub na podstawie rejestru badań wykonywanych we własnym zakresie, sprawozdania z wykonanych badań w formie pisemnej i elektronicznej w formacie wymiennych danych wymaganym przez Oddział Funduszu, w terminie 25 dni po upływie każdego półrocza.

  W związku z powyższym prosimy o przesłanie wypełnionego załącznika nr 7 do umowy POZ (załącznik nr 3 do zarządzenia nr 63/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.10.2010 r. - plik PDF), za II półrocze 2010 roku - do 25 stycznia 2011 roku za pomocą aplikacji do przesyłania danych.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 stycznia 2011 r.

 • Obowiązek posługiwania się wyłącznie nowym numerem umowy

  Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku informuje, iż świadczeniodawca POZ ma obowiązek posługiwania się wyłącznie nowym numerem umowy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 r., wg formatu numerów umów obowiązujący w roku 2011 w poszczególnych rodzajach świadczeń, o którym mowa w komunikacie opublikowanym dnia 7 grudnia 2010 r. na stronie Pomorskiego OW NFZ.

  Wszystkie dokumenty będące podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w danym okresie sprawozdawczym i rozliczeniowym w roku 2011 wysyłane do Pomorskiego OW NFZ muszą być również opatrzone nowym numerem umowy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 roku.

  Natomiast, na prośbę Świadczeniodawców, realizujących świadczenia gwarantowane w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż Świadczeniodawcy województwa pomorskiego, z którymi Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedłużył zawarte umowy wieloletnie w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz oraz nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej w poz na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do 28 lutego 2011 roku, mogą posługiwać się pieczęcią z dotychczasowym numerem umowy obowiązującym w roku 2010 (np. przy wydawaniu skierowań na leczenie szpitalne).

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 stycznia 2011 r.

 • Udzielanie świadczeń w zakresie transportu poz - dla uprawnionych

  Informujemy, iż zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna, określonymi w Zarządzeniu Nr 74/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 1 grudnia 2010 r. świadczeń w zakresie transportu w poz mogą udzielać Świadczeniodawcy posiadający, potwierdzone wpisem do rejestru prowadzonej działalności, uprawnienia do realizacji świadczeń transportu sanitarnego, oraz spełniający pozostałe warunki wskazane w § 36 ww. Zarządzenia. Natomiast Świadczeniodawcy POZ, którzy nie spełniają powyższych warunków proszeni są o przekazanie Załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2010/DSOZ ,,Oświadczenie o objęciu opieką'' Świadczeniodawcom, którzy warunki zapisane w § 36 spełniają.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 grudnia 2010 r.

 • Komunikat w sprawie przedłużenia umów wygasających z dniem 31.12.2010 r. na zasadach zarządzenia 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ

  W związku z podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 9 listopada 2010 r. ustawą o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych zw. ustawą zmieniającą, Fundusz przedłuży do dnia 28 lutego 2011 r. umowy wygasające z dniem 31 grudnia 2010 r. na zasadach Zarządzenia Nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielnie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z póź.zm.) w poniższych zakresach:

  Wobec powyższego prosimy o podpisanie i dostarczenie do dnia 15 grudnia 2010 r.:

  Jednocześnie informujemy, iż po wejściu w życie Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostanie ogłoszone postępowanie na realizację świadczeń ww zakresie.

  • Nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz,
  • Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w poz,
  • Nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w poz,
  • Nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w poz,
  • Nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz.
  • Oświadczenie Świadczeniodawcy - plik PDF
  • ,,Oświadczenia o objęciu opieką'' - plik PDF - załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 72 Prezesa NFZ) - potwierdzającego kontynuację opieki od 1 stycznia do 28 lutego 2011 r.

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 listopada 2010 r.

 • Komunikat w sprawie wybranych zasad zlecania i finansowania transportu sanitarnego oraz wystawiania skierowań na dalsze leczenie po pobycie w szpitalu.

  Pomorski OW NFZ publikuje komunikat w sprawie wybranych zasad zlecania i finansowania transportu sanitarnego oraz wystawiania skierowań na dalsze leczenie po pobycie w szpitalu, opracowany na podstawie wytycznych Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Do pobrania:

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 listopada 2010 r.

 • Komunikat w związku z utratą mocy zarządzenia nr 63/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 13.10.2010 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z utratą mocy Zarządzenia nr 63/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2010 r. - przesłane do Świadczeniodawców aneksy, dla których podstawą było uchylone Zarządzenie, stały się nieaktualne i Pomorski Oddział Wojewódzki uchyla się od ich skutków prawnych. Przesłane do Państwa aneksy, należy zwrócić do siedziby POW NFZ w dwóch egzemplarzach.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 października 2010 r.

 • Zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 63/2010/DSOZ Prezesa NFZ.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o zapoznanie się z zarządzeniem nr 63/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2010 zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Zmiany dotyczą załączników nr 5, 6 i 7 do umowy. W miejsce dotychczasowej sprawozdawczości zbiorczej dla niżej wymienionych świadczeń wprowadza się sprawozdawczość elektroniczną w formie raportów statystycznych.

  Zarządzenie ma zastosowanie do świadczeń realizowanych od 1 listopada 2010 r.(pierwszy termin przekazania sprawozdania wg zmienionych zasad do 10 grudnia 2010 r.).

  Zmiana Zarządzenia wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 159 poz. 1073, które weszło w życie z dniem 15 września 2010 r.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 października 2010 r.

  1. Porada patronażowa lekarza poz zrealizowana w miejscu udzielania świadczeń.
  2. Porada patronażowa lekarza poz zrealizowana w warunkach domowych świadczeniobiorcy.
  3. Bilans zdrowia.
  4. Szczepienie ochronne obowiązkowe.
  5. Szczepienie ochronne zalecane.
  6. Wizyta patronażowa pielęgniarki poz.
 • Dostosowanie Wpisów do Rejestru Wojewody do procesu kontraktowania świadczeń na rok 2011 w rodzaju POZ.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku informuje Zakłady Opieki Zdrowotnej zamierzające przystąpić do procesu kontraktowania świadczeń na rok 2011 w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, które w strukturach swoich placówek posiadają "filię", że fakt ich zgłoszenia w ramach wniosku o zawarcie umowy musi być poparty odpowiednim wpisem w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego.

  Dotyczy to również jednostek organizacyjnych zakładów nie będących zasadniczymi miejscami udzielania świadczeń, a funkcjonujących jako "filie" np. przychodni lekarskich, ośrodków zdrowia, gabinetów, punktów lekarskich.

  Brak umieszczenia zapisu świadczącego, że dane miejsce udzielania świadczeń jest filią spowoduje potraktowanie tej jednostki organizacyjnej na ogólnych zasadach dostępności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowa opieka zdrowotna.
  Natomiast rejestracja miejsca udzielania świadczeń jako "filii" pozwoli na pozytywną ocenę dostępności, adekwatną do formy rejestracji.

 • Informacja dla Świadczeniodawców POZ, którzy składali wnioski aktualizacyjne na rok 2010.
  • przekazaniem do weryfikacji listy świadczeniobiorców lekarzy poz, pielęgniarek i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych,
  • bieżącym wprowadzaniem przez Świadczeniodawców POZ danych do systemu porad udzielanych osobom w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia oraz innych porad pobranie plików umożliwiających rozliczenie się w systemie w drugim półroczu,
  • drukowaniem recept dla lekarzy,
  • przesyłaniem danych dot. zmian wprowadzanych w umowach od lipca 2010 r.,
  • realizacją zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 lipca 2010 r.

 • Wymagane interwencje lekarskie z powodu ,,ukąszenia'' kleszczy

  W związku ze wrastającą liczbą pacjentów zgłaszających się na do szpitali (na SOR) z powodu ,,ukąszenia'' kleszczy Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku przypomina, iż w przypadkach wymagających interwencji lekarza specjalisty, pacjent powinien być skierowany do poradni chirurgicznej. W przypadkach nie wymagających interwencji lekarza w poradni specjalistycznej, kleszcza powinien usunąć lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

  Kierowanie do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć szpitala nie powinny mieć miejsca.
  NFZ POW przypomina, iż w sytuacji, kiedy pomoc w usunięciu kleszcza jest potrzebna w czasie urlopu świadczeniobiorcy, a świadczeniobiorca nie ma możliwości skorzystania z usług swojego lekarza rodzinnego - wystarczy, że zgłosi się z aktualnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego do:

  który zawarł umowę z Pomorski Oddziałem Wojewódzkim NFZ.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 czerwca 2010 r.

  • najbliższego świadczeniodawcy POZ (od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 18:00)
   lub
  • punktu nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ (gdzie lekarze udzielają świadczenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedzielę oraz inne dni ustawowo wolne od pracy),
 • Zmiany dotychczasowego umiejscowienia comiesięcznej informacji o uznanej liczbie podopiecznych

  Informujemy, iż zmianie ulega dotychczasowe miejsce umieszczania comiesięcznej informacji o uznanej liczbie podopiecznych, stanowiącej zgodnie z umową podstawę wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Obecnie informacja będzie się ukazywała na Portalu Świadczeniodawcy w zakładce Umowy na realizację świadczeń -> pokaż więcej -> Przegląd danych o deklaracjach POZ. Zmiana umożliwi wykorzystanie funkcjonalności ,,pokaż szczegóły'', która pozwala między innymi na uzyskanie listy świadczeniobiorców, którzy zostali zakwalifikowani do rozliczenia w poszczególnych produktach w danym miesiącu, w tym również w produkcie ,,świadczenia lekarza POZ - ubezpieczeni, którym udzielono porady w związku z leczeniem cukrzycy i/lub choroby układu krążenia''.

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż pozostaje aktualna informacja przekazana Państwu w dniu 31 marca br., iż w zakresach lekarza/pielęgniarki/położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej, dla potrzeb przygotowania rachunku w formie elektronicznej, można korzystać z danych o liczbie podopiecznych i liczbie uczniów, przekazywanych co miesiąc, do Państwa aplikacji rozliczeniowych.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 kwietnia 2010 r.

 • Zaprzestanie zamieszczania danych o zweryfikowanej liczbie podopiecznych w zakresie POZ na Portalu Świadczeniodawcy

  Informujemy, iż zaprzestajemy dotychczasowego zamieszczania danych o zweryfikowanej liczbie podopiecznych w zakresie poz na Portalu Świadczeniodawcy (w plikach dedykowanych), za wyjątkiem informacji o liczbie podopiecznych objętych nocną i świąteczną opieką poz (dotyczy tylko świadczeniodawców, którzy mają umowę w tym zakresie). W pozostałych zakresach, dla potrzeb przygotowania rachunku w formie elektronicznej, prosimy korzystać z danych o liczbie podopiecznych i liczbie uczniów, przekazywanych co miesiąc, do Państwa aplikacji rozliczeniowych. Jednocześnie informujemy, iż różnica pomiędzy uznaną liczbą podopiecznych objętych opieką pielęgniarską poz, a liczbą podopiecznych zakwalifikowanych do rozliczenia ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki pielęgniarskiej wynika z realizacji Zarządzenia nr 72/2009 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (załącznik 2b §6 pkt. 5) ,,W przypadku gdy w przebiegu weryfikacji list świadczeniobiorców realizujących umowy w  zakresach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w poz lub nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz z listami świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w poz zdefiniowane zostaną części wspólne, Fundusz zweryfikuje negatywnie o te części wspólne, populacje świadczeniobiorców przekazane przez świadczeniodawców dla zakresów nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w poz.''

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 31 marca 2010 r.

 • Zasady zabezpieczania i rozliczania świadczeń pielęgniarki szkolnej dla uczniów oddziałów (klas) specjalnych w szkołach ogólnodostępnych

  W związku ze zgłoszonymi przez Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka problemami związanymi z niejednolitą interpretacją warunków umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej w zakresie wymaganej przez Fundusz dostępności do przedmiotowych świadczeń dla uczniów oddziałów (klas) specjalnych w szkołach ogólnodostępnych oraz stosowaniem przez Fundusz przy ich finansowaniu różnego wskaźnika korygującego stawkę kapitacyjną - w tym, wyższego dla szkół specjalnych i niższego dla oddziału specjalnego w szkole ogólnodostępnej przedstawiam w załączeniu stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące zasad postępowania warunkujących prawidłowe rozliczenie umów w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania.

  Przedstawiamy do pobrania:

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 marca 2010 r.

 • Ważność skierowań wystawionych do końca 2009 r. przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na świadczenia w rodzaju ASDK.

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 listopada 2009, który ukazał się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego informujemy iż, w oparciu o zapisy §15 zarządzenia nr 80/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lekarze POZ-u mają uprawnienia do wystawiania skierowań na te badania do końca 2009 roku. Decyzją Prezesa NFZ w okresie 1-31 stycznia 2010 r. dopuszcza się dodatkowo wykonywanie i rozliczanie świadczeń ASDK zrealizowanych w oparciu o skierowanie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wystawione w roku 2009.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 grudnia 2009 r.

 • Wydawanie skierowań na badania diagnostyczne kosztochłonne przez lekarzy POZ

  Dotyczy: wydawania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej skierowań na badania diagnostyczne kosztochłonne, o których mowa w załączniku nr 1 część b do zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, wykonywane świadczeniobiorcom w trybie ambulatoryjnym, realizowane w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w roku 2010.

  Pomorski OW NFZ informuje, iż zgodnie z zapisem §13 cytowanego zarządzenia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który zawarł umowę z Funduszem, lub wykonuje zawód u Świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem - może kierować tylko na badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia).

  Powyższe oznacza, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie posiada uprawnień do kierowania pacjentów na inne badania diagnostyczne kosztochłonne, tj. badanie USG - Doppler duplex, TK, RM, urografia, scyntygrafia i inne będące w katalogu zakresów ASDK, o którym mowa w załączniku nr 1 część b do Zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 listopada 2009 r.

  Wszystkie wymienione badania diagnostyczne określone w załączniku nr 1 część b Zarządzenia Nr 62/2009/DSOZ Prezesa NFZ będą rozliczone w ramach odrębnej umowy zawartej przez POW NFZ ze świadczeniodawcą realizującym świadczenia w ww. zakresie w rodzaju: ambulatoryjne opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) na rok 2010.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 listopada 2009 r.

 • SPROSTOWANIE do komunikatu z dnia 16.07.2009 ws. zaangażowania lekarzy POZ w realizację świadczeń z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu kontynuacji leczenia

  Poniżej zamieszczamy SPROSTOWANIE do komunikatu z dnia 16.07.2009 r. w sprawie zaangażowania lekarzy podstawowej opieki drowotnej w realizację świadczeń z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu kontynuacji leczenia - do pobrania w dwóch formatach:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 września 2009 r.

 • Szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące deklaracji POZ/KAOS (listy świadczeniobiorców)

  Mając na uwadze poprawność wyników weryfikacji list świadczeniobiorców Pomorski OW NFZ przypomina, iż zgodnie z zarządzeniem Prezesa Nr 3/2009 DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS ,,przyjmuje się, że dane przekazywane w sprawozdaniu o większym numerze wersji (dla określonej umowy, okresu i kategorii pozycji sprawozdawczych) zastępują wszystkie poprzednio przekazane dane. Sprawozdanie z mniejszym lub takim samym numerem wersji jak odebrane przez płatnika wcześniej, są odrzucane (ignorowane)''.

  W związku z powyższym, pliki całościowe zawierające listę świadczeniobiorców w zakresie jednej umowy POZ (lekarz POZ, położna POZ, medycyna szkolna) nie powinny być rozdzielane na mniejsze pliki z poszczególnymi listami.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 2 września 2009 r.

 • Profilaktyka fluorkowa - zaświadczenie od Sanepidu

  Przypominamy, że wykonywanie świadczeń z zakresu grupowej profilaktyki fluorkowej przez pielęgniarki szkolne winno być poprzedzone uzyskaniem od właściwej na danym terenie stacji sanitarno-epidemiologicznej zaświadczenia potwierdzającego, iż zawartość fluoru w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l zgodnie z zapisem § 23 ust. 4 Zarządzenia nr 105/2008/DOSZ Prezesa NFZ z 5 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: POZ.

  W związku z realizacją umowy w roku 2009 i rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2009/2010 zwracamy się z prośbą o przekazanie do POW NFZ informacji o zawartości fluoru w wodzie przeznaczonej do spożycia.

  Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Sekcja Analiz POZ:

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 sierpnia 2009 r.

  • tel. (58) 75-12-730
 • Zaangażowanie lekarzy POZ w realizację świadczeń z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu kontynuacji leczenia

  Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie zaangażowania lekarzy podstawowej opieki drowotnej w realizację świadczeń z zakresu chirurgii urazowo-ortopedycznej w celu kontynuacji leczenia - do pobrania w dwóch formatach:

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ