Leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe i chemioterapia

 • Stanowisko Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni w związku z COVID-19

Pomorski OW NFZ publikuje w załączeniu Stanowisko Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni w związku z COVID-19.

Do pobrania plik PDF

data publikacji: 18 marca 2020 r.

 • Komunikat dotyczący zmiany art. 37 k ust. 1d ustawy Prawo Farmaceutyczne dotyczącej podmiotów prowadzących badania kliniczne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) badacz lub właściwy podmiot leczniczy winien poinformować właściwy oddział wojewódzki NFZ o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku – o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania.

Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ww. dane uczestników badań klinicznych można przekazać:

 • pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk lub
 • na adres skrzynki email badania.kliniczne@nfz-gdansk.pl

Warunkiem przekazania informacji na wskazany adres poczty elektronicznej jest podpisanie korespondencji i wykazu numerów PESEL oraz umieszczenie dokumentów w zabezpieczonym hasłem folderze archiwum. Hasło do folderu należy w takim przypadku przekazać innym kanałem komunikacji. W celu przyspieszenia procesu w tym samym folderze archiwum można umieścić wykaz numerów PESEL w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx lub równoważnym).

Z uwagi na zasady ochrony danych osobowych nie należy przesyłać numerów PESEL drogą elektroniczną w postaci niezabezpieczonej.

Pomorski Oddział wojewódzki NFZ podkreśla, że podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do wypełnienia dyspozycji zawartej w przytoczonym wyżej art. 37 k ust. 1d jest wyłącznie „badacz lub właściwy podmiot leczniczy” a nie podmiot pośredniczący.

Należy podkreślić, że korespondencja zawierająca powyższe dane przekazywana przez Administratora danych, którym jest badacz lub właściwy podmiot leczniczy powinna zapewnić wyrażony w art. 5 ust. l lit f Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE)  2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.Nr.119, str.1) standard integralności oraz poufności danych uczestnika badania klinicznego.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 lipca 2019 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych oraz chemioterapii

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia informację w sprawie:

- zmian w komunikacie ze słownikiem produktów handlowych wykorzystanych w chemioterapii i programach lekowych

1. zmianie na 1.11 ulega numer wersji komunikatu.

2. pod elementem " komunikat " dodaje się element " slow-nadrz " z opisem w kolumnie "Poziom w hierarchii" o wartości "1", z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "0-n", z opisem w kolumnie "Opis" o wartości " Wymagane wersje słowników nadrzędnych do zaimportowania danych z bieżącego komunikatu."

Dla elementu " slow-nadrz " wprowadza się poniższe atrybuty:

 • "kod-slownika" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości " Ciąg do 6 znaków " oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości " Kod słownika ".
 • "wer-tech" z opisem w kolumnie "Krotność" o wartości "1" oraz opisem w kolumnie "Format" o wartości " Liczba 5,0" oraz z opisem w kolumnie "Opis" o wartości " Wersja techniczna ".

3. pod elementem " komunikat " usuwa  się element "slowniki", "jednostka-miary", "grupa-substancji".

Format PRH zmodyfikowany pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 listopada 2018 r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.


- nowego komunikatu ze słownikiem grup substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych

1. dodany zostaje nowy komunikat GRS numer wersji komunikatu 1.0

Format GRS pod kątem sprawozdawania i rozliczania od 1 listopada 2018 r. programów lekowych i chemioterapii w załączeniu.

Zmiana podyktowana jest wprowadzeniem wartości progu kosztowego rozliczania substancji czynnej uprawniającego do zastosowania współczynnika kosztowego, o którym mowa w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz  średniego kosztu rozliczenia 1 miligrama substancji czynnych, o których mowa w § 25 do Zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Słowniki PRH oraz GRS publikowane od dnia 1 października 2018 r. będą już w nowym formacie.

format komunikatu PRH 1.11 - 32 kB
format komunikatu GRS 1.0 - 36 kB

Joanna Krzywkowska
Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami


źródło: Departament Gospodarki Lekami
data publikacji: 6 sierpnia 2018 r.

 • Informacja o zmianach w zakresie programów lekowych od 01.01.2018 r.

W nawiązaniu do pisma Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia znak: DGL.0210.23.2017 2017.73128.GBA z dnia 20.12.2017 r. dotyczącego nowego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 125/2017/DGL z dnia 19.12.2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, informuje o nowym akcie oraz o obowiązku stosowania nowych wzorów dokumentów tam określonych, w tym określonych w załącznikach do zarządzenia.
Jednocześnie prosimy o przyjęcie następujących informacji na temat zmian jakie wprowadza ww. zarządzenie:
1) uwzględniając także zarządzenie nr 126/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,  w związku z wejściem w życie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zniesione zostało pojęcie „programy zdrowotne (lekowe)”. W związku z powyższym uprzejmie prosimy
o nieużywanie tego sformułowania i zastąpienie go sformułowaniem „programy lekowe”;
2) wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia mają charakter wymagań niezbędnych
i nie jest możliwe zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych ze świadczeniodawcą niespełniającym tych warunków oraz innych warunków określonych w zarządzeniu (np. dotyczących minimalnego czasu pracy poradni).
W szczególności nie jest możliwe zawarcie umowy obejmującej wyłącznie całodobowy oddział szpitalny w przypadku, gdy wymagania dotyczące organizacji udzielania świadczeń wymagają realizacji programu na oddziale i w poradni.
Oznacza to, że przypadku określenia w wymaganiach miejsca organizacji świadczeń - „oddział z poradnią”, zgodnie z nową definicją zawartą w zarządzeniu, oferta powinna być złożona jednocześnie na dwa miejsca udzielania świadczeń: oddział i poradnię specjalistyczną. Oferta złożona wyłącznie na oddział będzie podlegała odrzuceniu, z powodu niespełnienia wymagań;

3) w § 6 ust. 6 i 7 wprowadzono przepisy pozwalające na jednoznaczną interpretację wymagań określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia, w odniesieniu do czasu pracy personelu. Doprecyzowano sposób określania czasu pracy personelu w sytuacji, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń na całodobowym oddziale szpitalnym oraz na oddziale leczenia jednego dnia lub na całodobowym oddziale szpitalnym oraz w poradni specjalistycznej. W takim przypadku czas pracy personelu będzie weryfikowany łącznie dla obu miejsc wykonywania świadczeń.
W sytuacji, gdy świadczeniodawca realizuje świadczenia wyłącznie w poradni specjalistycznej albo wyłącznie na oddziale jednego dnia, wówczas godziny pracy personelu powinny być zgodne z harmonogramem pracy tego miejsca udzielania świadczeń, z zastrzeżeniem minimalnego czasu pracy poradni wynoszącego 8 godzin w tygodniu;
4) zniesiono obowiązek przekazywania karty włączenia pacjenta do programu lekowego do oddziału wojewódzkiego NFZ. Karta ta powinna być umieszczana w dokumentacji medycznej pacjenta. W karcie pozostawiono obowiązek wpisywania nazwy substancji czynnej, którą pacjent będzie leczony w miejsce nazwy handlowej leku. Wpisanie nazwy handlowej leku będzie kwestionowane w trakcie kontroli. Karty pacjentów włączonych do leczenia po 1 stycznia 2018 r., przesłane do OW będą odsyłane świadczeniodawcom;
5) w karcie wydania lub podania leku pacjentowi wprowadzono obowiązek wpisywania nazwy substancji czynnej w miejsce nazwy handlowej leku. Zgodnie z opinią Departamentu Gospodarki Lekami w Centrali NFZ, zmiana ta jest zasadna, ponieważ skutek terapeutyczny wywiera substancja czynna leku a nie jego nazwa handlowa. Wpisanie nazwy handlowej leku jest błędne i będzie kwestionowane w trakcie kontroli. Wprowadzono również nowy wzór karty;
6) w § 10 wprowadzono zasadę, zgodnie z którą świadczeniodawcy są zobowiązani
do wykonywania świadczeń w trybie ambulatoryjnym, chyba, że cel terapii nie może być osiągnięty w tym trybie;
7) prosimy o zwrócenie uwagi na § 21 ust. 8;
8) w § 23 zmodyfikowano przepisy dotyczące rozliczania ryczałtu za diagnostykę, uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na zmiany, gdyż w tym zakresie będą wprowadzone mechanizmy sprawdzające prawidłowość rozliczenia;
9) zgodnie z  zobowiązaniem dyrektorów OW, wynikającym z  § 31 zarządzenia, Pomorski OW NFZ, dokona sprawdzenia:
a) personelu, w tym czasu pracy personelu oraz innych wymagań go dotyczących;
b) czasu pracy poradni specjalistycznych;
c) dostępu do wymaganych konsultacji specjalistycznych;
d) zapewnienia wykonywania badań wskazanych w zarządzeniu i w opisie programu;
e) dostępu do określonych poradni, bloku operacyjnego czy zakładu medycyny nuklearnej lub innych wymaganych komórek organizacyjnych;
f) wymaganego doświadczenia dla personelu, komórki organizacyjnej świadczeniodawcy;
g) wszelkich innych wymagań określonych w zarządzeniu i załącznikach;
10) w katalogu świadczeń i zakresów wprowadzono nowe świadczenie - przyjęcie pacjenta w trybie ambulatoryjnym związane z podaniem iniekcji doszklistkowej anty – VEGF w programie lekowym: „Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego
z wiekiem (AMD)”;
11) w katalogu ryczałtów nastąpiło:
a) usunięcie ryczałtu o kodzie 5.08.08.0000041 i scalenie z 5.08.08.0000040 (oraz zmiana nazwy 5.08.08.0000040), oba zakresy miały te same wartości;
b) usuniecie ryczałtu o kodzie 5.08.08.0000103 – aflibercept został dopisany do ryczałtu 5.08.08.0000006;
c) zmiana wartości ryczałtu w PNO (kod 5.08.08.0000024);
12) w katalogu leków, części leków przypisano nowe kody substancji czynnych;
13) w załącznikach:
a) „kwalifikacja do leczenia hormonem wzrostu lub insulinopodobnym czynnikiem wzrostu – 1 oraz     weryfikacja jego skuteczności”;
b) „kwalifikacja do leczenia chorób ultrarzadkich oraz weryfikacja jego skuteczności”;
c) „kwalifikacja do leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) oraz weryfikacja jego skuteczności”;
d) „kwalifikacja do leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona oraz weryfikacja jego skuteczności”;
e) „kwalifikacja do leczenia pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych oraz weryfikacja jego efektów”;
- wprowadzono nowe wzory dokumentów oraz nowe wzory zgód pacjenta, do których stosowania zobowiązany jest każdy świadczeniodawca realizujący umowę na programy lekowe.

Mając na uwadze powyższe, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca uwagę na konieczność szczegółowego zapoznania się z treścią nowych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 125/2017/DGL oraz nr 126/2017/DGL i stosowania ich treści podczas realizacji świadczeń w zakresie programów lekowych od 01 stycznia 2018 r.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 grudnia 2017 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących reumatologiczne programy zdrowotne (lekowe)

W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia z dnia 17.07.2015r., znak: PLA.4600.276.2015.3 dotyczącym likwidacji z dniem 1 września 2015r. programu lekowego B.45: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym” (03.0000.345.02), Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w programie „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym”, po 1 września będą kontynuować leczenie w ramach programu B.33 „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” (03.0000.333.02) bez konieczności ponownej kwalifikacji.

Wszystkie zasady programu lekowego B.33 wchodzące w życie z dniem 1 września 2015r. bezwzględnie obowiązują  pacjentów zarówno dotychczas leczonych w ramach programów: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) o przebiegu agresywnym” oraz „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”, jak i pacjentów nowokwalifikowanych. Od zasad realizacji programu nie przewiduje się żadnych wyjątków.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 lipca 2015 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących programy zdrowotne (lekowe)

W związku z wprowadzaniem zmian w opisach programów lekowych, w tym dotyczących kryteriów kwalifikacji pacjentów do leczenia, na podstawie pisma z Ministerstwa Zdrowia PLA.4600.268.2015.DJ, Pomorski OW NFZ informuje, iż niezależnie od terminu aktualizacji aplikacji internetowej SMPT i dostosowania jej do zmian w opisach programów lekowych, publikowanych raz na dwa miesiące w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem obowiązywania w/w obwieszczenia Ministra Zdrowia.

Źródło informacji: Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia

data publikacji: 15 lipca 2015 r.

 • Nowa treść programu lekowego B.45 Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym

Pomorski OW NFZ informuje, że od dnia 1 stycznia 2015r. obowiązuje nowa treść programu lekowego B.45 LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10: M 05, M 06) dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia w załączniku B.45 do Obwieszczenia MZ z dnia 19 grudnia 2014r. W związku z powyższym prosi się świadczeniodawców realizujących w/w program o przestrzeganie obowiązującej treści programu w odniesieniu do wszystkich pacjentów objętych obecnie lub w przyszłości leczeniem tocilizumabem lub certolizumabem.

Podpisał: Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 stycznia 2015 r.

 • Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności leków biopodobnych w tym infliksymabu.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ publikuje stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności leków biopodobnych w tym infliksymabu.

Do pobrania pisma z Ministerstwa Zdrowia: plik PDF  oraz  plik PDF.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

data publikacji: 30 czerwca 2014 r.

 • Komunikat w sprawie możliwości łączenia realizacji świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej z chemioterapią

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu, opartego na stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej – Prof. dr hab. med. Macieja Krzakowskiego, informujemy, że Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przesłała aktualne stanowisko w powyższej sprawie.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, ze możliwe jest podawanie chemioterapii u chorych pozostających jednocześnie pod opieką hospicyjną i paliatywną, pod warunkiem stosowania chemioterapii w ośrodku onkologicznym, według wskazań określonych przez specjalistę w dziedzinie onkologii klinicznej.

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest łączenie świadczeń w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej  z zakresem chemioterapii, z tym że w rozliczeniu Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie płacił za osobodzień w hospicjum stacjonarnym czy domowym w dniu, kiedy pacjent był na chemioterapii, np.  jeżeli pacjent był pod opieką hospicjum w dniach od 1 do 28 lutego i w dniu 4 lutego była podawana chemioterapia, to świadczeniodawca nie wykazuje do rozliczenia tego dnia.

Podkreślić należy, że jeżeli u pacjenta, w dniu kiedy otrzymał chemioterapię, wystąpią powikłania i konieczna będzie interwencja lekarza i pielęgniarki, wówczas istnieje możliwość udzielenia pomocy u świadczeniodawcy, u którego stosowana była chemioterapia, zgodnie z załącznikiem 1j do zarządzenia nr 26/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 10.05.2012r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia – produkt rozliczeniowy określony jako „leczenie działań niepożądanych”.

W związku z powyższym pacjent tego dnia ma zapewnioną opiekę w ośrodku onkologicznym, gdzie udzielane jest świadczenie z zakresu chemioterapii.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 marca 2013 r.

 • Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej w sprawie stosowania paliatywnej chemioterapii

W związku z pismem z Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia znak: NFZ/CF/DGL/2012/075/1547/W23145/MOS z 12 września 2012 r. Pomorski OW NFZ informuje, iż z informacji uzyskanych od Konsultanta Krajowego w dziedzinie Onkologii Klinicznej Pana Prof. dr hab. med. Macieja Krzakowskiego, jednoznacznie wynika, że stosowanie paliatywnej chemioterapii u pacjentów objętych opieką hospicyjną nie jest uzasadnione. Wskazania do chemioterapii i możliwości stosowania wymienionego leczenia nie dotyczą chorych, którzy są objęci opieką hospicyjną.

Ponadto zdaniem Pana Profesora, dzielenie chemioterapii na radykalną i paliatywną jest nieuzasadnione pod względem medycznym.

Podpisała z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 26 września 2012 r.

 • Komunikat dla realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii

W nawiązaniu do opublikowanej w dniu 29 czerwca 2012 r. "Informacji dotyczącej sprawozdawania świadczeń wykonanych w ramach programów zdrowotnych (lekowych), terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii po 1 lipca 2012 r.", Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że udostępniona zostaje możliwość przekazywania przez świadczeniodawców do Funduszu sprawozdań z wykonanych świadczeń zdrowotnych, w ramach wymienionych zakresów świadczeń.

Wprowadzona ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.), wchodząca w życie od dnia 1 lipca 2012 r., zmiana zasad rozliczeń programów zdrowotnych (lekowych) i chemioterapii skutkowała koniecznością zmiany formatu wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami a Funduszem i w dalszej konsekwencji dostosowaniem systemów informatycznych NFZ i świadczeniodawców. Obowiązujący w chwili obecnej format wymiany danych został opublikowany w Zarządzeniu Nr 45/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy).

Zmiany dotyczą przede wszystkim konieczności rozliczania leków podanych/wydanych pacjentowi z dokładnością do określonej postaci handlowej, identyfikowanej kodem EAN oraz pozycji leku na fakturze zakupu.

Rozliczenie świadczeń realizowanych na przełomie obowiązywania dwóch aktów prawnych czyli hospitalizacji rozpoczętych w czerwcu i trwających po 30 czerwca 2012, wraz ze zmianą na przełomie czerwca i lipca br. zasad rozliczeń świadczeń wymaga zmiany w sprawozdaniu i rozliczeniu pojedynczych świadczeń (podań/wydań leków) wykonanych przed końcem czerwca br. (z katalogu 1h i 1f) w ramach hospitalizacji rozpoczętych przed 30 czerwca br. i kończących się po 1 lipca br. (świadczenia z tych katalogów nie występują w umowach obowiązujących od 1 lipca 2012 r.). Obowiązywała zasada, że świadczenia występujące w umowach obowiązujących do 30 czerwca 2012 r. były rozliczane na koniec hospitalizacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w celu umożliwienia sprawozdania i rozliczenia świadczeń z katalogów 1f i 1h, o których mowa w akapicie powyżej, na okres przejściowy przyjęto rozwiązanie, w którym dla hospitalizacji rozpoczętych przed 30-06-2012 oraz trwających po 01-07-2012 możliwe będzie przekazanie tych świadczeń w ramach okresu sprawozdawczego wynikającego z daty końca pozycji rozliczeniowej, pomimo że schemat miesięczny przekazany w ramach pakietu świadczeń w elektronicznej wersji umowy (komunikat UMX) wskazuje, że rozliczenie powinno nastąpić na koniec hospitalizacji.


źródło - Departament Gospodarki Lekami, 03.08.2012 r.
 • Zamknięcie umów i blokada możliwości korygowania świadczeń za okres 01.01.2012 - 30.06.2012

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 27 ust. 2 ogólnych warunków umów (Dz. U. 2008.81.484) w dniu 14.08.2012 r. zostaną zamknięte ww. umowy i nie będzie możliwości korygowania świadczeń za okres rozliczeniowy 01.01.2012 - 30.06.2012r.  

Prosimy o niezwłoczne uzupełnienie i skorygowanie w systemie informatycznym wszystkich świadczeń wykonanych w tym okresie. Powyższe dane stanowić będą podstawę do przeprowadzenia analizy realizacji kontraktów za okres I półrocza 2012 r.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 sierpnia 2012 r.

 • Komunikat w sprawie sposobu rozliczania leków stosowanych w chemioterapii sprowadzanych w trybie importu docelowego

W związku z wątpliwościami świadczeniodawców dotyczącymi sposobu rozliczania leków stosowanych w chemioterapii sprowadzanych z zagranicy na podstawie zgody Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.)Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

Art. 4 ustawy Prawo farmaceutycznezakłada możliwość składania wniosków dotyczących importu docelowego nie tylko przez świadczeniodawców, ale również przez hurtownie farmaceutyczne.

Zarządzeniem Nr 34/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2012 r.  zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia wprowadzono w § 15 ust. 12 zapis:

Rozliczenie substancji czynnych wymienionych w części D Katalogu substancjiczynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów sprowadzonych z zagranicy w trybie importu docelowego dla ratowania życia lub zdrowia pacjentów jest możliwe w przypadku, gdy sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy nastąpiło na podstawie zgody Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z  późn. zm.).

Zarządzenie nakłada obowiązek dołączenia do sprawozdania świadczeniodawcy, w celu dokonania rozliczenia, kopii decyzji Ministra Zdrowia oraz listy pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie, obejmującej imię, nazwisko, wiek, numer PESEL.

W związku z powyższym w celu przedstawienia wymaganych przez NFZ dokumentów świadczeniodawca w przypadku, gdy nie jest wnioskodawcą, powinien wykazać kopię decyzji MZ wydaną dla hurtowni farmaceutycznej, fakturę na zakup leków z partii pochodzącej z importu docelowego oraz listę pacjentów (imię, nazwisko, wiek, nr PESEL), którym podano przedmiotowe substancje również z własnego systemu informatycznego.

W przypadku gdy świadczeniodawca nie ma możliwości uzyskania i przedstawienia  kopii decyzji MZ wydanej dla hurtowni farmaceutycznej, w przypadku, gdy nie był wnioskodawcą, na sprowadzenie z zagranicy leków cytostatycznych, nadal może je rozliczyć wykorzystując standardową część Katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów zgodnie z dotychczasowymi zasadami po ustalonej przez NFZ wycenie punktowej.

Źródło: Departament Gospodarki Lekami NFZ

data publikacji: 2 lipca 2012 r.

 • Import docelowy leków w ramach chemioterapii nowotworów

W dziale Import docelowy opublikowano komunikat dla świadczeniodawców dotyczący importu docelowego leków w ramach chemioterapii nowotworów.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 kwietnia 2012 r.

 • Rozliczanie świadczeń udzielanych pacjentom onkologicznym w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w trybie ambulatoryjnym z zakresem skojarzonym.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 września 2010r. oraz  pisma Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 października b.r. Pomorski OW informuje, iż w przypadku udzielania świadczenia „porada ambulatoryjna związana z chemioterapią” bez jednoczesnego podania leku, tylko w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu przez Świadczeniodawcę wyjaśnień dotyczących realizacji „porady ambulatoryjnej związanej z chemioterapią”, podczas której nie podano/ wydano leków, a jedynie wykonano badania diagnostyczne związane z leczeniem nowotworów i po potwierdzeniu ich przez OW NFZ, można uznać za prawidłowo rozliczone świadczenie.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 listopada 2011 r.

 • Przypomnienie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

  W nawiązaniu do pisma Centrali NFZ znak: NFZ/CF/DGL/2010/075/0641/W/19656/ADS z dnia 28 września b.r., POW NFZ przypomina, że warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia zostały określone w Zarządzeniu nr 66/2009/DGL Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym następnie Zarządzeniem nr 16/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 22 marca 2010 r.

  Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 1 Zarządzenia 66/2009/DGL chemioterapia jest świadczeniem ,,w trakcie którego podawane są substancje czynne wymienione w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów''.

  Zgodnie z ust. 4 §6 Zarządzenia nr 66/2009/DGL Prezesa NFZ ,,porada ambulatoryjna związana z chemioterapią dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielone lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne, ordynowane, podawane lub wydawane leki p/nowotworowe lub leki wspomagające celem samodzielnego przyjmowania przez świadczeniobiorcę.'' Zawarte w powyższej definicji określenie: leki p/nowotworowe lub leki wspomagające odnosi się do wykazu substancji czynnych stanowiących Katalog substancji czynnych stosowanych w chemioterapii (załącznik nr 1f do Zarządzenia nr 66/2009/DGL Prezesa NFZ z późn. zm.).

  Powyższa informacja została umieszczona także w katalogu świadczeń podstawowych - leczenie szpitalne - chemioterapia Załącznik nr 1e do Zarzadzenia nr 66/2009/DGL Prezesa NFZ z późn. zm.) jako uwaga do świadczenia 5.08.05.0000007 porada ambulatoryjna związana z chemioterapią - za diagnostykę i wydanie/ podanie leków p/nowotworowych lub wspomagających.

  W związku z powyższym, w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne - chemioterapia w zakresie ,,chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym'' mogą być rozliczane wyłącznie porady spełniające kryteria określone w ust. 4 §6 Zarządzenia nr 66/20009/DGL Prezesa NFZ, w trakcie których jak stanowi załącznik nr 1e do w/w Zarządzenia realizowana jest diagnostyka i wydanie/ podanie przewidzianych dla określonych rozpoznań leków przeciwnowotworowych i wspomagających z katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 września 2010 r.

 • Zasady sprawozdawania świadczeń - informacja dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 lipca 2010 r.

  • W nawiązaniu do pisma Centrali NFZ znak: NFZ/CF/DGL/2010/075/0417/W/12844/AWO z dnia 30 czerwca b.r. , POW NFZ przypomina, że zgodnie z obowiązującymi zasadami rozliczania świadczeń udzielanych pacjentom, leczonym w ramach umowy SZP-L , świadczeniodawca realizujący program ma obowiązek każdorazowo wykazać do rozliczenia świadczenia z katalogu substancji czynnych (1h) stanowiące zakres skojarzony łącznie ze świadczeniami z katalogu świadczeń i zakresów (1g) lub katalogu ryczałtów za diagnostykę (1i) stanowiącymi zakres podstawowy.
  • W związku z powyższym nie ma możliwości wykazywania do rozliczeń tylko świadczeń udzielanych w ramach katalogu substancji czynnych (1h), również w takich przypadkach, kiedy stosowana substancja może być wydawana pacjentowi do domu. Prawidłowa realizacja świadczenia polega na przyjęciu pacjenta do szpitala w odpowiednim trybie, wydaniu leku oraz wykonaniu niezbędnych badań diagnostycznych zgodnych z opisem przedmiotowego programu.
  • Jedynie w wyjątkowych okolicznościach np. konieczności dłuższej hospitalizacji, niezwiązanej z udzielaniem świadczeń związanych z leczeniem pacjenta w ramach danego programu terapeutycznego, istnieje możliwość dosumowania świadczeń z katalogu substancji czynnych (1h) oraz z katalogu ryczałtów za diagnostykę (1i) do katalogu grup JGP (1a).
  • W związku z powyższym informujemy, że sposób sprawozdawania i rozliczania świadczeń realizowanych przez świadczeniodawców w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych będzie przedmiotem weryfikacji ze strony Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz może skutkować kontrolą w przedmiotowym zakresie.
 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych, dotyczący terapii inicjującej w PT.

  Link do komunikatu ze stony Ministerstwa Zdrowia

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 lipca 2010 r.

  • "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym",
  • "Leczenie Inhibitorami TNF chorych z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa".
 • Nowe zasady składania wniosków o ,,chemioterapię niestandardową'' od dnia 13 marca 2009 r.

  W związku ze zmianą sposobu składania wniosków o ,,chemioterapię niestandardową'' wynikającą z wejścia w życie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 18/2009/DGL zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, z mocą obowiązywania od dnia 1 marca 2009 r., Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, informuje, że Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania wniosków na chemioterapię niestandardową w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z formatem obowiązującym w w/w zarządzeniu.

  Wnioski złożone do Oddziału przed datą 13 marca b.r. wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z formatem obowiązującym w Zarządzeniu nr 102/2008/DGL, będą rozpatrywane, pod warunkiem uzupełnienia przez świadczeniodawcę wersji elektronicznej.

  Do pobrania:

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 marca 2009 r.

  • Wytyczne stosowania świadczenia ,,Chemioterapia niestandardowa'' - załącznik nr 5 do zarządzenia nr 18/2009/DGL Prezesa NFZ z dnia 12 marca 2009 r. - plik PDF
  • Wniosek o chemioterapię niestandardową - załącznik nr 6 do zarządzenia nr 18/2009/DGL Prezesa NFZ z dnia 12 marca 2009 r.
 • Nowe zasady składania wniosków o ,,chemioterapię niestandardową'' od dnia 1 lutego 2009 r.

  W związku ze zmianą sposobu składania wniosków o ,,chemioterapię niestandardową'' wynikającą z Projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, zwraca się z prośbą o zapoznanie się z udostępnioną na Portalu Świadczeniodawcy formą testową aplikacji internetowej.
  Wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania aplikacji prosimy zgłaszać do Wydziału Gospodarki Lekami.

  Jednocześnie informujemy, że w przypadku wejścia w życie ww. projektu zarządzenia, wnioski złożone do Oddziału po 1 lutego b.r. wyłącznie w formie pisemnej i niezarejestrowane za pośrednictwem aplikacji nie będą rozpatrywane.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 stycznia 2009 r.

 • Nowy wzór wniosku na chemioterapię niestandardową - od 1 lipca 2008 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji świadczenia ,,Chemioterapia niestandardowa'' (załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2008/DGL Prezesa Funduszu z dnia 19 czerwca 2008 r.), od 1 lipca będzie obowiązywał nowy wzór wniosku na chemioterapię niestandardową (wzór wniosku stanowi załącznik nr 5a do w/w zarządzenia).

  Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż wnioski złożone na dotychczas obowiązującym formularzu od dnia 1 lipca 2008 r. nie będą rozpatrywane.

  data publikacji: 27 czerwca 2008 r.

 • Postępowanie renegocjacyjne w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

  W związku z zarządzeniem Nr 37/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że rozpoczyna postępowanie renegocjacyjne w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

  data publikacji: 24 czerwca 2008 r.

 • Postępowanie renegocjacyjne w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne na okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

  W związku z zarządzeniem Nr 36/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że rozpoczyna postępowanie renegocjacyjne w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne na okres od dnia 01.07.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.

  data publikacji: 24 czerwca 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - przygotowania do konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

  Informujemy, że wkróce zostanie uruchomiony ,,Portal Potencjału'' za pomocą, którego będą mogli Państwo przekazać dane dotyczące:

  Wyżej wymienione informacje umożliwią Państwu przygotowanie oferty w planowanym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne.

  Zaznaczamy, iż w ,,Portalu Potencjału'' swoje dane powinni uzupełnić Państwa podwykonawcy, ponieważ dane te będą niezbędne dla przygotowania przez Państwo oferty.

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż obowiązek wypełnienia danych przez podwykonawców spoczywa na oferencie. Podwykonawcy, którzy nie wypełnią swoich danych, nie będą mogli być wskazani w ofercie w planowanym na koniec kwietnia 2008 roku postępowaniu konkursowym (program ofertowy tego nie umożliwi).

  W związku z powyższym prosimy o zobligowanie podwykonawców do pobrania ze strony internetowej poświęconej Portalowi wniosków zgłoszeniowych o nadanie uprawnień do VPN oraz do Portalu, wypełnienie, podpisanie i opieczętowanie dwóch egzemplarzy wniosku, i odesłanie do POW NFZ wraz z wydrukowaną umową (2 egzemplarze).

  Uwaga - dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawców'' oznacza jednocześnie dostęp do ,,Portalu Potencjału'' i nadawany jest na ten sam wniosek. Oznacza to, że o dostęp do ,,Portalu Potencjału'' powinny wystąpić tylko jednostki, które jeszcze nie posiadają umowy z POW NFZ.

  POW NFZ zaprasza na szkolenia:

  Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość odbioru wyżej wymienionych uprawnień podczas szkoleń - dla nowych podmiotów, które wystąpiły i przesłały pełną dokumentację do POW NFZ w  sprawie nadania uprawnień do korzystania z ,,Portalu Potencjału'', a OW takowe dane otrzymał z odpowiednim wyprzedzeniem przed szkoleniem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  data publikacji: 4 kwietnia 2008 r.

  • personelu,
  • harmonogramu,
  • sprzętu,
  • podwykonawców.
  1. Szkolenie dla podwykonawców odbędzie się 10 kwietnia 2008 r. w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), sala B (II piętro) przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku w godzinach:

   • w godz. 8:00-11:30 - dla podwykonawców z terenu Trójmiasta,
   • w godz. 12:00-15:30 - dla pozostałych podwykonawców z województwa pomorskiego.
  2. Szkolenie dla świadczeniodawców odbędzie się 15 kwietnia 2008 r. w Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), sala Klubowa przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku w godzinach:

   • w godz. 8:00-11:30 dla świadczeniodawców z terenu Trójmiasta,
   • w godz. 12:00-15:30 dla pozostałych świadczeniodawców z województwa pomorskiego.
  • wnioski o nadanie uprawnień: (58) 75-12-581, 75-12-599;
  • informacje o szkoleniu: (58) 75-12-567.
 • Rozliczanie farmakoterapii i chemioterapii niestandardowej - po akceptacji wniosku przez NFZ

  Przypominamy, że zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi realizacji świadczeń:

  świadczeniodawca, który planuje realizację w/w świadczenia składa wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez konsultanta wojewódzkiego z danej dziedziny medycyny wraz ze szczegółową specyfikacją kosztową świadczenia oraz dokumentami do właściwego terytorialnie względem siedziby świadczeniodawcy oddziału wojewódzkiego NFZ. Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 16 do materiałów informacyjnych, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 80/2006 Prezesa NFZ (plik PDF).

  Warunkiem rozliczenia procedur niestandardowych jest uzyskanie pisemnej akceptacji Dyrektora Oddziału NFZ, którą świadczeniodawca powinien uzyskać w terminie przed rozpoczęciem realizacji procedury lub w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach - w trakcie jej realizacji.

  Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż wnioski, złożone w innym terminie niż określony w wytycznych, od dnia 1 marca 2008 r. nie będą rozpatrywane.

  data publikacji: 26 lutego 2008 r.

  • ,,Farmakoterapia niestandardowa'' (załącznik nr 15b do materiałów informacyjnych, stanowiący załącznik nr 9 do zarządzenia nr 102/2007 Prezesa NFZ - plik PDF)

  • ,,Chemioterapia niestandardowa'' (załącznik 15a do materiałów informacyjnych stanowiący załącznik do zarządzenia nr 80/2006 Prezesa NFZ - plik PDF),

 • Farmakoterapia niestandardowa - zmiana w wytycznych stosowania świadczenia

  Informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 70/2007 Prezesa NFZ z dnia 25 września 2007 r. farmakoterapia niestandardowa jest procedurą występującą w katalogu świadczeń szpitalnych, realizowaną w trakcie hospitalizacji.

  W związku z powyższym produkt leczniczy wydawany do domu w trybie ambulatoryjnym nie podlega finansowaniu w ramach procedury farmakoterapia niestandardowa. Zgody z wcześniejszego okresu, wydane przed 1 października 2007 r. będą rozliczane na starych zasadach.

  data publikacji: 2 października 2007 r.

 • Zgody na chemioterapię i farmakoterapię niestandardowa

  POW NFZ przypomina, że zgodnie z załącznikami 15a i 15b do materiałów informacyjnych w rodzaju leczenie szpitalne do Zarządzenia 80/2006 Prezesa NFZ, świadczeniodawca powinien uzyskać zgodę Dyrektora OW na chemioterapię lub farmakoterapię niestandardową przed rozpoczęciem realizacji procedury. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach - w trakcie realizacji.

  Załączniki 15a i 15b można pobrać ze strony z kompletem materiałów informacyjnych dla lecznictwa szpitalnego (zostały one wyodrębnione jako osobne pliki z treści załącznika do zarządzenia 80/2006, opublikowanego na naszej stronie 29 września 2006).

  data publikacji: 29 stycznia 2007 r.

 • Stosowanie leku poza wskazaniami rejestracyjnymi

  Zamieszczamy komunikat dotyczący stosowania leku poza wskazaniami rejestracyjnymi. Do pobrania pełen tekst komunikatu wraz z załącznikiem, pliki typu doc (odczytywane m.in. za pomocą programu MS Word):

  data publikacji: 22 grudnia 2006 r.

 • Chemioterapia i farmakoterapia niestandardowa - zmiana wniosku na rok 2007

  Informujemy, że zgodnie z załącznikiem 16 do materiałów informacyjnych w rodzaju leczenie szpitalne do Zarządzenia 80/2006 Prezesa NFZ, od 1 stycznia 2007 r. będzie obowiązywał nowy wzór wniosku na chemioterapię/farmakoterapię niestandardową. Wzór wniosku można pobrać ze strony z kompletem materiałów informacyjnych dla lecznictwa szpitalnego (został on wyodrębniony jako osobny plik z treści załącznika do zarządzenia 80/2006, opublikowanego na naszej stronie 29 września 2006).

  Wnioski wg wzoru z roku 2006 na farmakoterapię i chemioterapię niestandardową nadesłane po 1 stycznia 2007 r. nie będą rozpatrywane przez POW NFZ.

  data publikacji: 17 listopada 2006 r.

 • Zasady sporządzania załączników nr 2 do umów SZP-C oraz SZP-L

  Informujemy, że w celu usprawnienia weryfikacji załączników nr 2 do umów w rodzaju SZP-C oraz SZP-L, od dnia 1 września br. dokumenty rozliczeniowe należy wystawiać według następujących zasad:

  data publikacji: 28 sierpnia 2006 r.

  1. w przypadku korygowania danych na podstawie pisma z POW NFZ, w sygnaturze którego znajduje się przywołanie komórki organizacyjnej ,,MLK'', świadczeniodawca powinien bezwzględnie wystawiać korekty rachunków ,,in minus'', przedkładając jednocześnie załącznik nr 2 w ostatecznej pełnej wersji;
  2. w sytuacji zaznaczenia do zapłaty w rachunku za bieżący okres sprawozdawczy świadczeń wykonanych w miesiącach poprzedzających, świadczeniodawca powinien wystawiać jeden rachunek do bieżącego okresu rozliczeniowego wraz z załącznikiem nr 2 zgodnym z przedłożonym do rozliczenia rachunkiem, obejmującym pełne wykonanie zaznaczone do zapłaty.
 • Farmakoterapia niestandardowa - zmiana sposobu rozliczania

  Informujemy, że zgody na farmakoterapię niestandardową, wydane po 18 września 2006 r. będą rozliczane po zakończeniu podawania leku pacjentowi. Warunkiem rozliczenia będzie załączenie do odrębnej faktury (obejmującej wyłącznie świadczenia w ramach procedury farmakoterapii niestandardowej), załącznika rozliczeniowego (wzór do pobrania poniżej) oraz kopii faktury zakupu leku. Do pobrania pliki typu xls - odczytywane m.in. za pomocą programu MS Excel:

  Zgody z wcześniejszego okresu będą rozliczane na starych zasadach.

  data publikacji: 28 sierpnia 2006 r.

 • Rozliczanie leków wydawanych pacjentom do domu

  Zamieszczamy komunikat dotyczący rozliczania leków wydawanych pacjentom do domu, w ramach procedur z zakresu programów lekowych i chemioterapii. Do pobrania pełen tekst komunikatu (w dwóch formatach do wyboru):

  Komunikat podpisany przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Małgorzatę Bartoszewską-Dogan.

  data publikacji: 6 lipca 2006 r.

 • Rozliczanie procedur ,,farmakoterapia niestandardowa'' i ,,chemioterapia niestandardowa''

  Zamieszczamy komunikat dotyczący rozliczania procedur ,,farmakoterapia niestandardowa'' i ,,chemioterapia niestandardowa''. Do pobrania pełen tekst komunikatu (w dwóch formatach do wyboru):

  Komunikat podpisany przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Małgorzatę Bartoszewską-Dogan.

  data publikacji: 4 lipca 2006 r.

 • Refundacja leków we wskazaniach i dawkach niezarejestrowanych w Polsce

  Zamieszczamy komunikat dotyczący trybu wydawania zgód na refundację leków we wskazaniach i dawkach niezarejestrowanych w Polsce. Do pobrania pełen tekst komunikatu (w dwóch formatach do wyboru):

  Komunikat podpisany przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Małgorzatę Bartoszewską-Dogan.

  data publikacji: 30 czerwca 2006 r.

 • Błędy w rozliczaniu procedur w zakresie programów lekowych i chemioterapii

  W związku z licznymi nieprawidłowościami dotyczącymi rozliczania procedur w zakresie programów lekowych i chemioterapii zamieszczamy komunikat o najczęściej występujących nieprawidłowościach. Do pobrania pełen tekst komunikatu (w dwóch formatach do wyboru):

  Komunikat podpisany przez Dyrektora POW NFZ Henryka Wojciechowskiego oraz przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Małgorzatę Bartoszewską-Dogan.

  data publikacji: 22 czerwca 2006 r.

 • Rozliczanie programów terapeutycznych (lekowych)

  W związku z wieloma nieprawidłowościami dotyczącymi wypełniania załącznika nr 2 sprawozdawczo-rozliczeniowego dla świadczeń opieki zdrowotnej z katalogu programów terapeutycznych (lekowych) oraz wynikającymi z tego powodu przesunięciami płatności zamieszczamy komunikat o występujących nieprawidłowościach: Do pobrania pełen tekst komunikatu (w dwóch formatach do wyboru):

  Komunikat podpisany przez Zastępcę Dyrektora ds. Służb Mundurowych Wiesława Kusio.

  data publikacji: 21 kwietnia 2006 r.

 • Rozliczanie kosztów utylizowanych leków

  POW NFZ informuje, że koszty utylizacji leków wraz ze stosownym opisem można przedkładać do rozliczenia na osobnym rachunku (bez wykazywania ich w ,,Pakiecie Świadczeniodawcy'') w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, łącznie z rachunkiem za wykonane świadczenia zdrowotne. Wartość wystawionych rachunków za zrealizowane świadczenia zdrowotne oraz kosztów utylizowanych leków nie może być wyższa od limitu wynikającego z umowy. Do pobrania pełen tekst komunikatu (w dwóch formatach do wyboru):

  Komunikat podpisany przez Dyrektora POW NFZ Henryka Wojciechowskiego oraz przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Małgorzatę Bartoszewską-Dogan.

  data publikacji: 14 marca 2006 r.

 • Chemioterapia i farmakoterapia niestandardowa

  We wnioskach na ,,Chemioterapię niestandardową'' oraz ,,Farmakoterapię niestandardową'' należy dokładnie definiować schemat leczenia, uwzględniając każde podanie leku, analogicznie jak procedury w katalogu świadczeń onkologicznych (chemioterapia). Informacje dotyczące podań leku będą rejestrowane przez pracowników POW NFZ w systemie informatycznym oddziału i w razie błędnych danych na wnioskach sprawozdawane świadczenia będą w procesie weryfikacji uznawane jako błędne i odrzucane. Do pobrania wzór wypełnionego wniosku (w dwóch formatach do wyboru):

  Komunikat podpisany przez Dyrektora POW NFZ Henryka Wojciechowskiego.

  data publikacji: 14 marca 2006 r.

 • Katalog chemioterapii zamknięty

  Informujemy, iż Konsultant Krajowy ds. Onkologii Klinicznej, prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski uznał Katalog Chemioterapia, będącym załącznikiem nr 1 C do materiałów informacyjnych dla leczenia szpitalnego za katalog zamknięty. W związku z powyższym wnioski na chemioterapię niestandardową dotyczące innego schematu leczenia niż wymienione w katalogu powinny być zaakceptowane przez Konsultanta Krajowego.

  Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
  Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
  ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
  e-mail: maciekk@coi.waw.pl

  data publikacji: 8 lutego 2006 r.

 • Rozliczenia leków z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych w roku 2006

  Zamieszczamy informacje dotyczące rozliczania leków z zakresu chemioterapii i programów terapeutycznych (lekowych). Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 20 lutego 2006 r.

 • Tryb wydawania zgód płatnika na leki i procedury nie ujęte w katalogach świadczeń

  Zgodnie z § 21 ,,Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne'', będącymi załącznikiem do Zarządzenia nr 85/2005 Prezesa NFZ, informujemy, iż w roku 2006 wnioski dotyczące zgody płatnika na finansowanie leków i procedur medycznych nie ujętych w katalogach świadczeń będą mogły być rozpatrywane przez Dyrekcję POW NFZ pod warunkiem złożenia ich na prawidłowych drukach.

  W związku z powyższym, przypominamy wytyczne i wzory wniosków o wyrażenie zgody na procedury: ,,hospitalizacja za zgodą płatnika'', ,,chemioterapia niestandardowa'' oraz ,,farmakoterapia niestandardowa''. Do pobrania pliki w standardzie PDF, odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

  Załącznik nr 13a do Zarządzenia 93/2005 - wytyczne stosowania świadczenia ,,Hospitalizacja za zgodą płatnika''

  data publikacji: 18 października 2005 r.

  plik pdf

  Załącznik nr 13b do Zarządzenia 93/2005 - wniosek o ,,Hospitalizacja za zgodą płatnika''

  data publikacji: 18 października 2005 r.

  plik pdf

  Załącznik nr 14a do Zarządzenia 93/2005 - wytyczne stosowania świadczenia ,,Chemioterapia niestandardowa''

  data publikacji: 18 października 2005 r.

  plik pdf

  Załącznik nr 14b do Zarządzenia 93/2005 - wniosek o ,,Chemioterapię niestandardową''

  data publikacji: 18 października 2005 r.

  plik pdf

  Załącznik nr 15a do Zarządzenia 93/2005 - wytyczne stosowania świadczenia ,,Farmakoterapia niestandardowa''

  data publikacji: 18 października 2005 r.

  plik pdf

  Załącznik nr 15b do Zarządzenia 93/2005 - wniosek o ,,Farmakoterapię niestandardową''

  data publikacji: 18 października 2005 r.

  plik pdf

  data publikacji: 27 grudnia 2005 r.

 • Rozliczanie kosztów leków podawanych w ramach procedur: ,,Schemat chemioterapii wg zgody płatnika'' i ,,Hospitalizacja wg zgody płatnika''

  Przedstawiamy zasady rozliczania kosztów leków i kosztów ich podania w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy terapeutyczne (lekowe) w ramach procedur: ,,Schemat chemioterapii wg zgody płatnika'' (5.07.02.0000422) i ,,Hospitalizacja wg zgody płatnika'' (w katalogu - kod 5.06.00.00001363; w systemie kod 5.06.00.0001363). Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Załącznik do rozliczenia kosztów leków podawanych w ramach wymienionych procedur został rozesłany przez POW NFZ do zainteresowanych świadczeniodawców. Prosimy korzystać z tego wzoru. Do pobrania:

  data publikacji: 14 czerwca 2005 r.

 • Rozliczanie kosztów leków i ich podania

  Przedstawiamy zasady rozliczania kosztów leków i kosztów ich podania w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy terapeutyczne (lekowe). Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Załączniki rozliczeniowe dla świadczeń onkologicznych oraz dla programów lekowych (nr 3) do umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy terapeutyczne zostały na początku roku zmodyfikowane przez POW NFZ. Prosimy korzystać ze zmienionych wzorów. Do pobrania:

  Przypominamy, że świadczeniodawca zobowiązany jest przekazywać do Oddziału Funduszu niezbędne rachunki, raporty statystyczne oraz sprawozdania z wykonania umowy w formie pisemnej oraz elektronicznej do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający (obecnie system nie umożliwia jeszcze przyjmowania faktur w formie elektronicznej).

  data publikacji: 1 czerwca 2005 r.; data aktualizacji: 3 czerwca 2005 r.

  • plik typu doc - odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik w standardzie PDF - odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
  • załącznik nr 3 do umowy w zakresie leczenia szpitalnego:
   plik typu xls - odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel;

  • załącznik nr 3 do umowy w zakresie leczenia szpitalnego programów lekowych:
   plik typu xls - odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel.

 • Programy lekowe - wartość punktowa zużytych leków

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązującego od 1 marca br. Zarządzenia nr 24/2005 Prezesa NFZ z 28 lutego 2005 r. zmieniającym Zarządzenie nr 8/2004 Prezesa NFZ w sprawie przyjęcia ,,Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne'' oraz Zarządzenia nr 5/2004 Prezesa NFZ w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 roku wyjaśniamy, że:

  3.2. Należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy równa jest ogólnej wartości punktowej zużytych leków, wskazanej w sprawozdaniu sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

  Oznacza to, iż w sprawozdaniu należy wpisywać wartość zużytych leków dla danego pacjenta, przeliczając ją na wartość punktową, stosując zaokrąglanie arytmetyczne (wartość 1 punktu wynosi 10 zł). Należy jednak pamiętać, iż wartość ta nie może przekroczyć wartości procedury określonej w katalogu świadczeń.

  data publikacji: 22 marca 2005 r.

 • Załącznik do umów na leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii

  W związku z uchwałą 158/2004 z 24 czerwca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały 220/2003 Zarządu NFZ w zakresie uzupełnienia katalogów świadczeń zdrowotnych i wykazu cytostatyków i leków w chemioterapii dziecięcej oraz w sprawie zmiany wzoru załącznika do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie szpitalne, przedstawiamy aktualnie obowiązujący wzór załącznika umowy szpitalnej dotyczącego zestawienia podanych leków z katalogu chemioterapii. Udostępniony plik (format xls) zawiera szczegółową instrukcję oraz przykład wypełnienia. Do pobrania:

  Przypominamy również o obowiązujących załącznikach do umów na leczenie szpitalne programy terapeutyczne, których wzory wraz z instrukcjami wypełnienia zamieściliśmy 3 czerwca.

  Do przygotowania wersji elektronicznej najlepiej korzystać z programu MS Excel lub bezpłatnego pakietu Open Office, obsługującego m.in. formaty xls oraz doc. Załączniki prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: leki@nfz-gdansk.pl w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

  data publikacji: 13 września 2004 r.

 • Rozliczanie świadczeń medycznych z zakresu chemioterapii

  W nawiązaniu do ostatniego komunikatu z 13.08.2004 r. POW NFZ informuje, że wprowadzone zmiany dotyczą nie tylko wymienionego produktu 03.4242.128.02 (punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w oddziale chemioterapii), lecz również następujących produktów:

  data publikacji: 27 sierpnia 2004 r.

  • 03.4240.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w onkologii,
  • 03.4242.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie chemioterapii w oddziale chemioterapii,
  • 03.4246.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w oddziale onkologicznym,
  • 03.4272.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w oddziale pulmonologicznym,
  • 03.4640.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w oddziale urologicznym,
  • 03.4401.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w oddziale pediatrycznym,
  • 03.4000.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w oddziale chorób wewnętrznych,
  • 03.4072.128.02 - punkt rozliczeniowy w schemacie leczenia chemioterapii w oddziale nowotworów krwi.
 • Wzory prawidłowo wypełnionych załączników do umów na leczenie szpitalne - programy lekowe

  W związku z trudnościami i wątpliwościami dotyczącymi wypełniania załącznika nr 2 do umowy szpitalnej dotyczącego zestawienia podanych leków z katalogu chemioterapii oraz załączników nr 2 i nr 3 do umowy na programy terapeutyczne stanowiącego sprawozdanie z wykonanych świadczeń, zamieszczamy wzory prawidłowo wypełnionych załączników ze szczegółową instrukcją. Do pobrania:

  Wzory obowiązują od 1 czerwca 2004 r. Załączniki prosimy wysyłać pocztą elektroniczną na adres leki@nfz-gdansk.pl w terminie do 10 każdego miesiąca. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty należności do czasu uzupełnienia wymaganych zestawień.

  data publikacji: 3 czerwca 2004 r.

  • plik typu xls odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel - załącznik nr 2 do umowy na lecznictwo szpitalne, obejmującej świadczenia onkologiczne (chemiotarapię), zawierający zestawienie podanych leków z katalogu chemioterapii.

   Uwaga - załącznik uległ modyfikacji - 13 września udostępniony został w nowej, obowiązującej formie.

  • plik typu xls odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel - załącznik nr 2 do umowy na programy terapeutyczne, stanowiący sprawozdanie z wykonanych świadczeń;

  • plik typu xls odczytywany m.in. za pomocą programu MS Excel - załącznik nr 3 do umowy na programy terapeutyczne, stanowiący zestawienie ilościowe pacjentów;

 • Rozliczanie kosztów leków - dot. katalogu świadczeń onkologicznych i programów terapeutycznych.

  Przedstawiamy zasady rozliczania kosztów leków za świadczenia wykonane zgodnie z umowami w zakresie leczenie szpitalne (katalog świadczeń onkologicznych) i leczenie szpitalne - programy terapeutyczne (lekowe). Stosownie do postanowień umowy na w/w zakresy świadczeń zdrowotnych, koszt zużycia leków powinien być rozliczany według rzeczywistej ich wartości, nie wyższej jednak niż maksymalna wartość procedury podana w katalogu.

  W związku z tym, że ,,Pakiet Świadczeniodawcy'' przelicza wykonane świadczenie według maksymalnej, katalogowej wartości, należy: dla lecznictwa szpitalnego w załączniku nr 2 oraz dla lecznictwa szpitalnego w zakresie programów lekowych w załącznikach nr 2 i 3, (zgodnie z umową) przedstawić rzeczywiste wartości zużytych leków - do maksymalnej wartości procedury.

  Do faktury za każdy miesięczny okres rozliczeniowy należy dołączyć sprawozdanie finansowe, będące wydrukiem z ,,Pakietu Świadczeniodawcy'' oraz sprawozdanie według załączonego wzoru. Do pobrania tzw. formularz A:

  W wysokości faktury należy uwzględnić pomniejszenie liczby punktów zgodnie z załącznikiem rozliczeniowym, korygującym - Formularz A. Formularz ten prosimy dołączyć do faktury tylko w tych przypadkach, gdy wartość świadczeń jest korygowana.

  data publikacji: 30 kwietnia 2004 r.