Leczenie szpitalne

Informacje dotyczące leczenia szpitalnego

 • Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 kwietnia 2021 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 2304)

„wg stanu na dzień 1 kwietnia 2021 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r.”

Przypominamy o podziale wynikającym z § 2 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629, 2511 oraz 2020 r. poz. 545)

„§ 2. 1 .Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

 1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),”,

1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

2) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.”

podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2021 r.

 • Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 lipca 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 545)

„wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r. – w terminie do dnia 14 lipca 2020 r.”

Przypominamy o podziale wynikającym z § 2 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511)

„§ 2. 1 .Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

 1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),”,

1a) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w pkt 1,

1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.”

podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 lipca 2020 r.

 • Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad realizacji planowych zabiegów operacyjnych

W celu ograniczenia zużycia zapasów krwi i preparatów krwiopochodnych, Centrala NFZ zaleca w okresie od 23 do 29 marca 2020 r. stopniowe ograniczanie przyjęć, a od 30 marca br. wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo, w szczególności:

 • endoprotezoplastyki dużych stawów
 • duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa
 • zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej
 • pomostowanie naczyń wieńcowych;
 • nefrektomia;
 • histerektomia.

Decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu.

Aktualizacja kolejki powinna być przeprowadzona z uwzględnieniem daty zgłoszenia się pacjenta ze skierowaniem u świadczeniodawcy.

Komunikat na stronie Centrali

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 21 marca 2020 r.

 • Przedłużenie terminu na przekazanie liczby etatów/równoważników etatów ratowników medycznych do 17.01.2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że termin przekazania liczby etatów/równoważników etatów ratowników medycznych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przesunięty do dnia 17 stycznia 2020 roku.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na podział wynikający z miejsca udzielania świadczeń. Etaty ratowników medycznych udzielających świadczeń w Izbach Przyjęć nie spełniających warunku posiadania w lokalizacji oddziałów niezbędnych do funkcjonowania SOR należy wykazać w pozycji „ratownicy medyczni (pozostałe oddziały szpitalne)”.

podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 stycznia 2020 r.

 • Program pilotażowy z zakresu leczenia szpitalnego – „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy” (Dz.U. z 2019 r. poz. 1537) oraz Zarządzeniem nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (z późn. zm) Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do składania wniosku o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” zgodnie z ww. rozporządzeniem i zarządzeniem.

Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148 w terminie określonym w ww. Zarządzeniu.

podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 września 2019 r.

 • Sprawozdawanie czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT)

Finansowanie świadczeń udzielanych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, poprzez produkty z katalogu produktów do rozliczania świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Wyznaczane są one  odrębnie dla każdego dnia pobytu w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS – 28 albo TISS – 28 dla dzieci, określoną w załączniku nr 4a tego zarządzenia. Zawiera on transformację poszczególnych ocen skali na liczbę punktów. Świadczeniodawca jest zobowiązany do codziennej rejestracji punktacji stanu pacjenta w dokumentacji medycznej. Do rozliczenia świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii kwalifikują się wyłącznie osobodni, w których pacjent osiągnął co najmniej 19 punktów w skali TISS – 28 albo co najmniej 16 punktów w skali TISS – 28 dla dzieci.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 stycznia 2019 roku planowane jest wprowadzenie obowiązku sprawozdawania szczegółowych czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem w OAiT, w raportach statystycznych rozliczających realizację świadczeń. Poszczególnym czynnościom określonym w skali TISS zostały przyporządkowane kody statystycznych świadczeń jednostkowych. Ich wykaz zostanie umieszczony w najnowszej aktualizacji zarządzenia szpitalnego oraz w elektronicznym pakiecie umowy. Fundusz będzie prowadził weryfikację prawidłowego przyporządkowania rozliczanych świadczeń jednostkowych ze względu na sprawozdaną punktację, w poszczególnych dniach opieki.

podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 grudnia 2018 r.

 • Informacja dotycząca realizacji zabiegów usunięcia zaćmy, rozliczanych grupą B18G

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, rozliczanie świadczeń grupą B18G wymaga użycia w czasie operacji:

 • witrektomu z dostępu przedniego
 • barwników torebki przedniej
 • retraktorów lub pierścieni źrenicznych
 • pierścieni dotorebkowych
 • pierścieni i soczewek anirydalnych
 • soczewek torycznych 2 i więcej dioptrii

lub w przypadku kiedy zabieg usunięcia zaćmy wykonywany jest u osoby poniżej 18 r.ż.

W związku z powyższym, prosimy o ponowną weryfikację wszystkich rozliczanych świadczeń pod kątem kwalifikacji do przedmiotowej grupy. W przypadku braku spełnienia ww. warunków należy dokonać stosownej korekty rozliczeń. 

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 października 2018 r.

 • Informacja dotycząca sprawozdawania elementu nfz: okulistyka

W związku z wprowadzeniem w  zarządzeniu nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML, dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, nowego elementu sprawozdawczego dotyczącego świadczeń związanych z usunięciem zaćmy, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż przekazywanie przedmiotowych danych komunikatu SWIAD obowiązuje w przypadku następujących świadczeń jednostkowych, realizowanych w ramach umowy leczenie szpitalne:

5.51.01.0002101 B18G USUNIĘCIE ZAĆMY – KATEGORIA I

5.51.01.0002102 B19G USUNIĘCIE ZAĆMY – KATEGORIA II

5.52.01.0001526 KONTROLNA PORADA SPECJALISTYCZNA PO ZABIEGU ZWIĄZANYM Z LECZENIEM ZAĆMY

5.52.01.0001528 WIZYTA KWALIFIKACYJNA DO ZABIEGU USUNIĘCIA ZAĆMY – W TRYBIE AMBULATORYJNYM.

Atrybut dotyczący ostrości wzroku należy wypełnić dla wszystkich ww. świadczeń, po przeprowadzeniu badania z wykorzystaniem powszechnie stosowanej do tego celu tablicy Snellena, określając wynikw zapisie dziesiętnym.

Informacje o powikłaniach (pęknięcie, zapalenie) należy sprawozdawać odpowiednio:

 •  dla wizyty kwalifikacyjnej i zabiegów usunięcie zaćmy – wartość parametru „N”.
 •  dla porady kontrolnej – wartość parametru odpowiednio dla stanu faktycznego – „T” albo „N”.

Obowiązek powyżej opisanej sprawozdawczości wymagany jest dla świadczeń zakończonych po 30 czerwca 2018 r.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 13 sierpnia 2018 r.

 • Informacja w sprawie weryfikacji danych sprawozdawczych o zrealizowanych procedurach zabiegowych

W związku z występującymi trudnościami w zakresie przekazywania przez świadczeniodawców, w danych sprawozdawczych o zrealizowanych świadczeniach, wymaganych danych dotyczących personelu wykonującego procedury zabiegowe, raporty statystyczne zawierające nieprawidłowości w tym zakresie, przekazywane komunikatem SWIAD, dotyczące świadczeń zrealizowanych w czwartym kwartale 2017 roku oznaczone zostaną błędem o statusie „OSTRZEŻENIE”. Braki wskazania personelu realizującego procedury zabiegowe w raportach statystycznych dotyczących świadczeń zakończonych po dniu 31 grudnia 2017, zweryfikowane sprawdzeniem 51301009 – sprawdzenie wymagalności podania danych dotyczących osoby kierującej wykonaniem operacji albo zabiegu (personel-proc), zostaną oznaczone błędem KRYTYCZNYM, a tym samym nie będą umożliwiały rozliczenia finansowego w bieżącym i kolejnych okresach rozliczeniowych. Świadczenia te nie będą także stanowiły podstawy do wyznaczenia finansowania świadczeń w ramach powszechnego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w kolejnych okresach rozliczeniowych.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2018 r.

 • Informacja w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z przepisami zarządzenia nr 89/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych, Świadczeniodawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginalnego wniosku w formie papierowej w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia hospitalizacji.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 12 października 2017 r.

 • Informacja w sprawie danych dotyczących osoby kierującej wykonaniem operacji lub zabiegu przekazywanych w komunikacie XML (SWIAD)

Narodowy Fundusz Zdrowia uprzejmie przypomina, że § 3.1 Pkt. 11. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2016.192 j.t. ze zm.) zobowiązuje świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, do przekazywania komunikatem sprawozdawczym SWIAD identyfikatora osoby kierującej wykonaniem operacji lub zabiegu, w przypadku wykonania operacji lub zabiegu w oddziale szpitalnym. Dotyczy to w szczególności grup JGP oznaczonych w katalogu 1a, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia 73/2017/DSOZ Prezesa NFZ, jako grupy zabiegowe oraz procedur wyznaczających grupy zabiegowe. Przypomina się jednocześnie, że poprawność danych sprawozdawczych weryfikowana jest w ramach walidacji i weryfikacji prowadzonych przez Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 12 października 2017 r.

 • Komunikat w sprawie prac związanych z wejściem w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Pomorski OW NFZ przedstawia komunikat  Centrali NFZ w sprawie prac związanych z wejściem w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Pomorskiego OW NFZ informuje, że dla umów w rodzaju leczenie szpitalne i innych zostaną wprowadzone następujące okresy rozliczeniowe – od 1 stycznia do 30 września 2017 r. oraz, po wejściu w życie  systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - od 1 października do 31 grudnia 2017 r.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 maja 2017 r.

 • Wprowadzenie współczynnika korygującego dla rozliczania określonych zabiegów endoprotezoplastyk

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że wprowadzony Zarządzeniem Nr 129/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.12.206 r. zmieniającym  zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne współczynnik korygujący 1,2  dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, na który obowiązuje współczynnik, zrealizowali co najmniej:

 1. 90 pierwotnych całkowitych aloplastyk stawu biodrowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H13, H14,
 2. 60 pierwotnych całkowitych aloplastyk stawu kolanowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H01, H15,
 3. 10 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego, w sytuacji rozliczania hospitalizacji grupą H09, H10, H11, H16, H17, H18, H19

 należy traktować oddzielnie. Wystarczy spełnienie przez świadczeniodawcę jednego z warunków aby wartość odpowiedniej grupy została skorygowania o w/w współczynnik.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 24 lutego 2017 r.

 

 • Komunikaty MZ dla Oddziałów położniczych, ginekologiczno-położniczych i neonantologicznych:

 

KOMUNIKAT DLA ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZYCH, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH I NEONATOLOGICZNYCH W SPRAWIE KARTY UOPDORNIENIA

Kartę uodpornienia zakłada osoba, która wystawia zaświadczenie o urodzeniu żywym.

Karty uodpornienia są przechowywane w kartotece w sposób umożliwiający wyszukiwanie osób podlegających obowiązkowym szczepieniom ochronnym.

W przypadku konieczności przekazania karty uodpornienia przekazuje się ją za pokwitowaniem osobie przeprowadzającej obowiązkowe szczepienie ochronne.

W karcie uodpornienia znajdują się dane osobowe pacjenta oraz dane dotyczące:

 • rodzaju szczepionki;

 • daty i godziny przeprowadzenia szczepienia;

 • nazwy i nr serii szczepionki;

 • miejsca podania szczepionki.

W karcie wpisuje się informacje o wykonaniu szczepień ochronnych, przeciwwskazaniach do wykonania szczepienia ochronnego, wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz o terminach kolejnych szczepień ochronnych.

Kartę uodpornienia wypełnia osoba, która wykonuje szczepienie ochronne: lekarz lub felczer, pielęgniarka, położna lub higienistka szkolna. Kartę wypełnia się w trakcie procedury szczepiennej.

Karta uodpornienia jest przechowywana w tej placówce ochrony zdrowia, której lekarz podstawowej opieki zdrowotnej aktualnie sprawuje opiekę profilaktyczną nad dzieckiem.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz.1866)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 849)

KOMUNIKAT DLA ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZYCH, GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZYCH I NEONATOLOGICZNYCH W SPRAWIE KSIĄŻECZKI SZCZEPIEŃ

Książeczkę szczepień zakłada osoba, która wystawia zaświadczenie o urodzeniu żywym.

Książeczka szczepień jest dokumentem osoby szczepionej. W książeczce, podobnie jak w karcie uodpornienia, znajdują się dane osobowe pacjenta oraz niezbędne informacje na temat: rodzaju szczepionki, daty i godziny przeprowadzenia szczepienia, miejsca podania szczepionki, nazwy i numeru serii szczepionki. Odnotowuje się w niej informacje o przeciwwskazaniach do wykonania szczepienia ochronnego, wystąpieniu niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz o terminach kolejnych szczepień ochronnych.

Książeczka szczepień może być częścią książeczki zdrowia dziecka lub może być oddzielnym dokumentem. Jest wydawana rodzicom i zawiera historię szczepień dziecka. Rodzic przynosi książeczkę szczepień do placówki ochrony zdrowia, aby osoba wykonująca procedurę szczepienną potwierdziła pisemnie informację o przeprowadzonym u dziecka szczepieniu.

Książeczkę szczepień wypełnia w trakcie procedury szczepiennej osoba, która wykonała szczepienie.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia książeczki szczepień osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienie ochronne wydają na podstawie posiadanej karty uodpornienia duplikat książeczki szczepień.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 849)

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 lutego 2017 r.

 

 • Informacja dla świadczeniodawców dotycząca udzielania świadczeń kobietom pomiędzy 21 tygodniem ciąży z letalną wadą płodu a 6 tygodniem połogu

Pomorski OW NFZ przedstawia świadczeniodawcom udzielającym świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie położnictwo i ginekologia, informację z Centrali NFZ  przypominającą o możliwości wystawiania kobietom po 21 tygodniu ciąży z wadami płodu do  6 tygodnia połogu, skierowania w trybie pilnym do poradni zdrowia psychicznego lub poradni psychologicznej oraz położnej (do pobrania plik w formacie PDF).

Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 19 września 2016r.

 • Komunikat w sprawie kosztów dodatkowych znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawartych w wartości JGP

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż do rozliczenia produktu 5.53.01.0001510  znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu należy wykazać następujący kod ICD9:

 • 100.33 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (od 2 do 4 godzin), lub
 • 100.34 Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe (powyżej 4 godzin).

Jednocześnie informujemy, że możliwość sumowania świadczenia „koszty dodatkowe znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego do porodu niezawarte w wartości JGP”, istnieje wyłącznie  w przypadku porodu zakończonego siłami natury.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 sierpnia 2015 r.

 

 • Komunikat dotyczący „Pakietu onkologicznego” dla świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku informuje, że za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy zostały Państwu przesłane pisma dotyczące przekazania informacji odnośnie deklaracji realizacji świadczeń w ramach tzw. „pakietu onkologicznego”.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Portalu Świadczeniodawcy, zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi na piśmie POW NFZ i po podpisaniu odesłanie na wskazany nr fax.       

 1. Wystawione pliki na Portal znajdują się w sekcji Administracja i opcje, po naciśnięciu opcji „Pokaż więcej” – „ Pobieranieplików technicznych NFZ

2. W celu odnalezienia i pobrania wystawionego pliku, proszę wybrać katalog , w którym znajdują się pliki – „Pliki dedykowane

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 listopada 2014 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitale w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izba przyjęć

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub świadczenie w szpitalnej izbie przyjęć (IP) powinno być udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W sytuacji udzielenia świadczenia w SOR/IP osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeniodawca, zgodnie z § 12 ust. 10 Ogólnych Warunków Umów*, po zakończeniu leczenia wydaje pacjentowi, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

 • skierowania na świadczenia zlecone w karcie informacyjne z pobytu w SOR/IP,
 • recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjne z pobytu w SOR/IP;
 • zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto, w przypadku udzielenia świadczenia osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po zakończeniu świadczenia lekarz SOR/IP powinien wystawić pacjentowi zwolnienie lekarskie w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy. Przedmiotową kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. 2005 Nr 145 poz. 1219).

*Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowi z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 Nr 81 poz. 484).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 października 2014 r.

 • Zasady prowadzenia i przetwarzania dokumentacji medycznej w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

W nawiązaniu do prowadzonych spraw dotyczących odmowy udzielania świadczeń medycznych świadczeniobiorców w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 ze zm.) księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych w izbie przyjęć, opatrzona numerem księgi, zawiera:

 1. oznaczenie podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1;
 2. numer kolejny pacjenta w księdze;
 3. imię i nazwisko, numer PESEL - jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz adres miejsca zamieszkania pacjenta;
 4. oznaczenie lekarza kierującego, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a-d;
 5. datę zgłoszenia się pacjenta, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;
 6. rozpoznanie ustalone przez lekarza kierującego albo adnotację o braku skierowania;
 7. istotne dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz wyniki wykonanych badań diagnostycznych;
 8. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
 9. informację o udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz produktach leczniczych wraz z dawkowaniem lub wyrobach medycznych, w ilościach odpowiadających ilościom zapisanym na receptach wydanych pacjentowi;
 10. datę odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;
 11. wskazanie powodu odmowy przyjęcia do szpitala;
 12. adnotację o braku zgody pacjenta na pobyt w szpitalu potwierdzoną jego podpisem albo podpisem jego przedstawiciela ustawowego;
 13. adnotację o miejscu, do którego pacjent został skierowany, wraz z adnotacją o zleceniu transportu sanitarnego, jeżeli zostało wydane;
 14. oznaczenie lekarza, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.

Natomiast w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent otrzymuje pisemną informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach.

Ponadto zgodnie z § 38.1 ww. rozporządzenia podmiot leczniczy prowadzący szpital, w którym czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin sporządza i prowadzi listy oczekujących na udzielenia świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.

W związku z powyższym Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku przestrzegania ww. zapisów, które pozwolą na identyfikację każdego świadczeniobiorców zgłaszających się do podmiotu prowadzącego działalność leczniczą.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 lutego 2014 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy w rodzaju leczenie szpitale dotyczący sposobu wyznaczania grup JGP

Przypominamy, że algorytm JGP to określony sposób postępowania prowadzący do prawidłowego zakwalifikowania zakończonej hospitalizacji do właściwej grupy JGP. Wynikowa grupa JGP powinna zostać wyznaczana na podstawie zestawu danych opisujących hospitalizację pacjenta tj. rozpoznania wg ICD 10, procedur medycznych wg ICD 9, wiek pacjenta, czas hospitalizacji. Przedmiotowe dane stanowią podstawę do zróżnicowania płatności za świadczenia.

W związku z zasadą wyznaczania grupy JGP po zakończeniu hospitalizacji Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w raporcie statystycznym przekazywanym do Oddziału,  powinny znajdować się końcowe rozpoznania wg ICD 10 będące głównym powodem hospitalizacji, wyznaczone na podstawie końcowych danych uzyskanych w trakcie procesu diagnostyki i/lub leczenia, w tym na podstawie uzyskanych wyników badań diagnostycznych (histopatologicznych) wykonanych podczas hospitalizacji, nawet gdy np. końcowy wynik badania uzyskano po wypisie pacjenta ze szpitala.

W przypadku zakończenia hospitalizacji przed uzyskaniem ostatecznych wyników ww. badań, końcowe grupowanie w systemie JGP należy wykonać po uzyskaniu wyników badań (końcowe ustalenie rozpoznania). W przypadku, gdy raport statystyczny przekazano do POW NFZ, a otrzymane w późniejszym okresie wyniki badań nie potwierdzają rozpoznania wypisowego wg. ICD 10, należy niezwłocznie skorygować raport statystyczny.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 stycznia 2014 r.

 • Komunikat w sprawie zmian w wykazie grup JGP wyodrębnionych w poszczególnych zakresach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem
1 stycznia 2014 r. na podstawie Zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmianie uległ wykaz grup JGP wyodrębnionych w poszczególnych zakresach świadczeń, określonych w § 16 ust. 1 ww. zarządzenia.

Zmiana dotyczy następujących zakresów świadczeń:

1. kardiologia, dla którego wyodrębniono następujące grupy:

a)E10 - OZW - diagnostyka inwazyjna,

b)E11 - OZW - leczenie inwazyjne dwuetapowe > 3 dni,

c)E12 - OZW - leczenie inwazyjne złożone,

d)E13 - OZW - leczenie inwazyjne > 3 dni,

e)E14 - OZW - leczenie inwazyjne < 4 dni;

2.ortopedia, dla którego wyodrębniono następującą grupę:

a)H11 - Zabiegi resekcyjne zmian nowotworowych lub guzowatych z endoprotezoplastyką lub zabieg rewizyjny z użyciem protez poresekcyjnych;

3.okulistyka, dla którego wyodrębniono następujące grupy:

a)B18 - Usunięcie zaćmy powikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki,

b)B19 - Usunięcie zaćmy niepowikłanej z jednoczesnym wszczepieniem soczewki.

W związku z uzgodnieniem warunków finansowych i podpisaniem Planów rzeczowo- finansowych w rodzaju leczenie szpitalne na rok 2014 informuję, że umowy na rok 2014 przygotowane zostaną według poniższych opisanych zasad.

1.Warunki finansowe wynegocjowane w zakresie kardiologia - hospitalizacja E23,E24,E25,E26 zostaną w całości uwzględnione w zakresie podstawowym tj. kardiologia – hospitalizacja.

2.Warunki finansowe wynegocjowane w zakresie ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja -H01,H02,H04,H05,H06,H07,H08,H09,H10,H11 zostaną uwzględnione w zakresie podstawowym tj. ortopedia i traumat narz ruchu – hospitalizacja poza 12 pkt., które pozostaną w nowym zakresie skojarzonym ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja - H11. Proponowane 12 pkt. stanowi minimalny poziom punktacji, jaki musi być ustalony dla okresu styczeń – grudzień 2014.

3.Warunki finansowe wynegocjowane w zakresie ortopedia i traumat narz ruchu - hospitalizacja planowa - H01,H02,H04,H05,H06 zostaną w całości uwzględnione w zakresie podstawowym.

4.Warunki finansowe wynegocjowane w zakresie okulistyka - hospitalizacja B12,B13,B14,B15, okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B12,B13, B15, okulistyka - hospitalizacja planowa B12,B13,B14,B15 pozostają bez zmian, w związku z zastąpieniem od 2014 r. czterech grup JGP B12,B13,B14,B15 dwoma nowymi grupami tj. B18 i B 19.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 stycznia 2014 r.

 • Informacja dotycząca zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych

  W związku z utratą mocy informacji dotyczącej zasad kodowania i rozliczania hospitalizacji onkologicznych umieszczonej na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 15.10.2008 r., Pomorski OW NFZ przekazuje obowiązującą informację.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 2 marca 2011 r.

 • Kontynuacja leczenia osoby pełnoletniej w oddziale dziecięcym.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż wnioski składane do Oddziału w związku z kontynuacją leczenia osoby pełnoletniej w oddziale dziecięcym, w rodzaju leczenie szpitalne winny posiadać:

  Informujemy ponadto, iż wnioski składane w ww. przypadkach winny mieć charakter incydentalny - prosimy przekierowywać pacjentów pełnoletnich do oddziałów dla dorosłych.

  • Imię i nazwisko,
  • PESEL,
  • Adres zamieszkania,
  • Rozpoznanie według ICD10,
  • Krótki opis historii choroby,
  • Produkt/y kontraktowy/e,
  • Wykaz świadczeń, realizowanych w ramach produktu kontraktowego,
  • Szczegółowe uzasadnienie merytoryczne,
  • Termin hospitalizacji w danym oddziale (od - do),
  • Ostateczny termin, do kiedy świadczeniodawca wnioskuje o kontynuację leczenia.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 maja 2010 r.

 • Uzupełnienie do komunikatu z dnia 16.10.2009 r. ws. rejestracji oddziału udarowego dla realizacji świadczeń z zakresu neurologia hospitalizacja

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne załącznik nr 3, do realizacji świadczeń z zakresu neurologia hospitalizacja - świadczeń z grup: A48, A51, A52, wymogiem formalnym będzie wpis w księdze rejestrowej Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w części VIII kodu resortowego: 4222 oddział udarowy. Jest to zgodne z wykazem świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji oraz dodatkowych warunków realizacji tych świadczeń, stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

  Wobec powyższego informujemy, iż brak wpisu do Rejestru ZOZ do dnia 31.12.2009 r. będzie uniemożliwiał podpisanie z POW NFZ kontraktu w zakresie neurologia hospitalizacja - świadczenia z grup A48, A51, A52. O uzyskaniu w/w wpisu należy zawiadomić na piśmie Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Podpisała:Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 października 2009 r.

 • Świadczenia opieki zdrowotnej w tzw. substandardzie

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz z zakresu ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, a także projekt zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne z dniem 01.01.2010 r. nie przewiduje warunkowego dopuszczenia do udzielania świadczeń podmiotów nie spełniających wymagań określonych w ww. przepisach oraz przepisach odrębnych.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 19 października 2009 r.

 • Świadczenie za zgodą płatnika - procedura 5.52.01.0001363

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne posiada znacznie zmodyfikowane zapisy dotyczące procedury rozliczenia świadczenia za zgodą płatnika.

  W związku z powyższym informujemy, iż Fundusz nie będzie wydawał zgód/decyzji dotyczących świadczeń za zgodą płatnika na dotychczasowych zasadach, dla hospitalizacji kończących się po 31.12.2009 r.

  Powyższe dotyczy wniosków spełniających warunki określone w § 24 punkt 1 i 2 Zarządzenia nr 93 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. ze zmianami.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 19 października 2009 r.

 • Formalny wymóg wpisu w Rejestrze ZOZ-ów oddziału udarowego celem realizacji świadczeń z zakresu neurologia hospitalizacja z grup A48, A51 i A52

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z projektem Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne załącznik nr 3, do realizacji świadczeń z zakresu neurologia hospitalizacja - świadczeń z grup: A48, A51, A52, wymogiem formalnym będzie wpis w księdze rejestrowej Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w części VIII kodu resortowego: 4222 oddział udarowy.

  Wobec powyższego informujemy, iż brak wpisu do Rejestru ZOZ do dnia 31.12.2009 r. będzie uniemożliwiał podpisanie z POW NFZ kontraktu w zakresie neurologia hospitalizacja - świadczenia z grup A48, A51, A52. O uzyskaniu w/w wpisu należy zawiadomić na piśmie Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 16 października 2009 r.

 • Realizacja świadczeń w ramach hospitalizacji

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z § 13 ust. 2 Zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, udzielanie świadczeń w ramach hospitalizacji może być realizowane, jeżeli cel leczenia w danym przypadku nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym.

  Ponadto NFZ POW zaleca stosowanie poniższych zasad:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 7 października 2009 r.

  • Wpisy zawarte w dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielono świadczenia w ramach hospitalizacji, hospitalizacji planowej i ,,leczenia jednego dnia'', w tym wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego, powinny zawierać uzasadnienie takiej hospitalizacji. Do zasadnej hospitalizacji należy zakwalifikować w szczególności: przyjęcia pacjentów obciążonych chorobami współistniejącymi, z wywiadem argumentującym taki sposób postępowania lub w stanie ogólnym wskazującym na konieczność realizacji świadczenia w warunkach oddziału szpitalnego;
  • W historiach chorób tych pacjentów winny zostać odnotowane wyniki wykonanych dodatkowo badań laboratoryjnych, itp. oraz stosowana terapia;
  • Dokumentacja medyczna powinna w każdym przypadku zawierać elementy wskazane w § 13 ust.1 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (DZ. U. 2006 nr 247, poz. 1819).
 • Wykonywanie i dostęp do zabiegów operacji żylaków

  W związku z licznymi skargami ubezpieczonych dotyczącymi ograniczenia dostępu do zabiegów operacji żylaków Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż powyższe zabiegi zgodnie z warunkami umów z NFZ mogą być wykonywane w oddziałach:

  Ubezpieczeni, jeśli nie są operowani w trybie nagłym, powinni zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zostać zapisani do kolejki oczekujących na leczenie w dniu zgłoszenia się do placówki leczniczej. Po wpisaniu do kolejki oczekujących świadczeniodawca powinien podać ubezpieczonemu planowany termin zabiegu.

  • chirurgii naczyniowej,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii dziecięcej.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 września 2008 r.

 • Informacje o HRG

  Na forum dyskusyjnym Centrali udostępnione zostały pierwsze informacje dotyczące HRG. Zachęcamy do śledzenia kolejnych wiadomości w tym wątku.

  data publikacji: 10 października 2007 r.

 • Sprawozdawczość w zakresie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć

  Przypominamy, że Zarządzenie Prezesa NFZ nr 40/2007 z 26.06.2007 r. wprowadziło od lipca nowy wykaz czynności wykonywanych w IP i SOR. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi, że obecnie właściwymi kodami czynności z tych zakresów są kody z przedziału:

  5.09.00.0000201 - 5.09.00.0000238.

  Jednocześnie w systemie informatycznym mogą być jeszcze widoczne nieaktualne już kody z zakresu 5.09.00.0000001 - 5.09.00.0000172, ale nie należy ich używać w sprawozdawczości dotyczącej okresu od lipca br. Ponieważ przy ocenie (i pośrednio przy wycenie) pracy IP i SOR będą analizowane wyłącznie kody zgodne z obowiązującym katalogiem, prosimy o należytą staranność przy sporządzaniu sprawozdań.

  data publikacji: 31 sierpnia 2007 r.

 • Rozliczanie świadczeń podczas hospitalizacji pacjenta

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Kontraktowania przypomina, że zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne" wprowadzonych Zarządzeniem nr 80/2006 Prezesa NFZ z późniejszymi zmianami, świadczeniodawca do rozliczenia wykazać może tylko jedno świadczenie w trakcie całej hospitalizacji pacjenta. Odstępstwa od tej reguły nie ma również w przypadku przeniesienia pacjenta do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z innego oddziału szpitalnego. Mając na uwadze powyższe nie ma możliwości łącznego wykazywania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz innym oddziale szpitalnym.

  data publikacji: 7 sierpnia 2007 r.

 • Badania diagnostyczne przed przyjęciem do szpitala

  Informujemy, że do NFZ napływa szereg sygnałów dotyczących nieprzestrzegania przez świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie szpitalne zapisów umów, określających zasady współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej w zakresie kierowania pacjentów na leczenie szpitalne. Nieprawidłowości dotyczą w szczególności żądania przez świadczeniodawców w rodzaju leczenie szpitalne obowiązku przedstawienia przez pacjentów, wraz ze skierowaniem do szpitala, określonego panelu badań diagnostycznych (zlecanych oraz finansowanych przez lekarza kierującego na leczenie szpitalne).

  W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z § 11 ,,Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej'' (Rozporządzenie MZ z 6 października 2005 r., Dz.U. nr 197 poz. 1643) lekarz kierujący do szpitala dołącza do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualna wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania.

  data publikacji: 27 kwietnia 2007 r.

 • Wybrane procedury oznaczone ,,X'' w Katalogu Świadczeń Szpitalnych

  W związku z wymogiem zawartym w Katalogu Świadczeń Szpitalnych, dotyczącym posiadania zgody konsultanta krajowego/wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny w przypadku procedur oznaczonych symbolem ,,X'' w pozycji ,,Warunki referencyjne'', informujemy, że w przypadku procedur o kodach:

  5.06.00.0000257 i 5.06.00.0000258

  POW NFZ (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej) odstępuje od wymogu posiadania takiej zgody.

  Wiadomość stanowi uzupełnienie komunikatu z 12.02.2007.

  data publikacji: 11 kwietnia 2007 r.

 • Procedury oznaczone ,,X'' w Katalogu Świadczeń Szpitalnych

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej przypomina, że procedury oznaczone ,,X'' w pozycji ,,Warunki referencyjne'' w Katalogu Świadczeń Szpitalnych stanowiącym załącznik nr 1A do ,,Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne'' mogą być wykonywane w oparciu o posiadaną aktualną na rok 2007 zgodę konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że będzie honorować również posiadanie aktualnej na rok 2007 zgody konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny.

  Mając na uwadze powyższe wnosimy o przesyłanie do siedziby POW NFZ umotywowanych wniosków wraz z załączoną aktualną zgodą konsultanta do dnia 28 lutego 2007 r.

  Jednocześnie Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej przypomina, że procedury oznaczone ,,X'' w pozycji ,,Zgoda płatnika'' w Katalogu Świadczeń Szpitalnych wymagają posiadania pisemnej zgody Oddziału Funduszu, tak więc w przypadku ubiegania się o zgodę na wykonywanie tych procedur wnosimy o przesyłanie do siedziby POW NFZ umotywowanych wniosków do dnia 28 lutego 2007 r.

  Wiadomość została uzupełniona/zmieniona komunikatem z 11.04.2007.

  data publikacji: 12 lutego 2007 r.

 • Rozliczanie pacjenta według ,,skali TISS-28'' oraz zasady rozliczania znieczulenia porodu

  Ocena stanu pacjenta hospitalizowanego w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się według ,,Karty punktacji pacjenta w skali TISS-28''. Skala składa się z wersji dla dorosłych i wersji dla dzieci. Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Ocena stanu pacjenta w skali ,,TISS-28'' zawiera punktację za ,,wykonywanie hemodializ'' oraz ,,żywienie pozajelitowe'' (wersja dla dorosłych).

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że koszt procedury hemodializ oraz żywienia pozajelitowego (dla pacjentów dorosłych) wykonywane dla pacjenta hospitalizowanego w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, w przypadku gdy pacjent kwalifikowany jest według ,,Karty punktacji pacjenta w skali TISS-28'', zawarty jest w procedurze 5.06.00.0000257 oraz w procedurze 5.06.00.0000258.

  Uwaga - tylko pacjenci hospitalizowani w oddziale intensywnej terapii mogą być kwalifikowani zgodnie z punktem 7c. Jeśli pacjent z innego oddziału miał wykonywane procedury diagnostyczne lub chirurgiczne i po nich został przyjęty w oddział intensywnej terapii, nie może być kwalifikowany punktem 7c skali TISS-28.

  Procedurę 5.06.00.0000248 ,,Znieczulenie porodu'' należy rozliczać w ramach kontraktu oddziału położniczo-ginekologicznego.

  Powyższe zasady mają zastosowanie od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej POW NFZ, tj. 16 czerwca 2005 r.

  data publikacji: 16 czerwca 2005 r.; data aktualizacji: 21 czerwca 2005 r.

 • Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych

  Przedstawiamy szczegółową informację na temat Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych.

  data publikacji: 23 maja 2005 r.

 • Kalendarz dyżurów Centrum Zawałowego

  Przedstawiamy harmonogram dyżurów placówek medycznych świadczących usługi medyczne w systemie ostrej kardiologii inwazyjnej - w układzie miesięcznym:

  Nazwa i adres świadczeniodawcy Dyżur
  Szpital Specjalistyczny im. Św. Wojciecha Adalberta
  ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk
  każda środa
  druga i czwarta sobota
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ,,SwissMed'' Centrum Zdrowia
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 5, 80-215 Gdańsk
  czwarty poniedziałek miesiąca
  Akademickie Centrum Kliniczne AMG
  ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk
  wszystkie pozostałe dni

  Wersja do druku - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

data publikacji: 17 lutego 2005 r.

 • Interpretacja procedury ,,hospitalizacja według zgody płatnika''

  Przedstawiamy interpretację procedury ,,hospitalizacja według zgody płatnika'' katalogu świadczeń szpitalnych zgodnie z Uchwałą nr 164/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym pismem Z-cy Dyrektora ds. Medycznych - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

data publikacji: 15 lutego 2005 r.