Leczenie stomatologiczne

 • Komunikat dotyczący zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2020 poz. 1177), które:

 • gwarantuje przedłużenie wieku świadczeniobiorcy oczekującego na dane świadczenie stomatologiczne, który w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii utracił prawo do świadczenia w skutek ograniczenia funkcjonowania świadczeniodawcy lub zaprzestania udzielania świadczeń. Powyższe dotyczy szczególnych uprawnień przewidzianych dla dzieci i młodzieży leczonych w ramach poszczególnych zakresów świadczeń, w tym ortodoncji;
 • dopuszcza możliwość odpowiedniego wydłużenia okresu uprawniającego do otrzymania świadczenia z tytułu ciąży lub połogu kobietom oczekującym na świadczenia, które w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii utraciły prawo do danego świadczenia w skutek zawieszenia udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę,  u którego oczekiwały na świadczenie.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 2 lipca 2020 r. z mocą obowiązywania od dnia 20 marca 2020 r.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lipca 2020 r.

 • Komunikat w sprawie świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż od dnia 01.06.2020 r. nastąpiła zmiana miejsca udzielania świadczeń stomatologicznej pomocy doraźnej z dotychczasowej lokalizacji w Wejherowie; ul. 10 Lutego 13 do lokalizacji: Rumia ul. Derdowskiego 23.

Przypominamy, że świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej - od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 7.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i w święta - na terenie województwa pomorskiego można uzyskać w podanych niżej miejscach udzielania świadczeń:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 czerwca 2020 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców STM oraz POZ - pacjenci bólowi w stomatologii z COVID-19

Informujemy, że pacjenci zakażeni koronawirusem oraz przebywający w okresie kwarantanny potrzebujący pilnej pomocy stomatologicznej mogą zgłaszać się do Poradni Stomatologicznej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego GUMed.
Przed wizytą, należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z rejestracją pod numerem telefonu 58 764 11 76, gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje odnośnie trybu przyjęcia, w tym zostanie wskazany dokładny adres, pod który należy się zgłosić.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 marca  2020 r.

 • Komunikat w sprawie wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w okresie rozliczeniowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego, wysokość etatu przeliczeniowego wynosi:

 • wymiar 12000 pktów/m-c w odniesieniu do 1 lekarza dent. dla zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż., świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki,
 • wymiar 15000 pktów/m-c w odniesieniu do 1 lekarza dentysty. dla zakresów specjalistycznych oraz zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.
 • wymiar 10000 pktów/m-c w odniesieniu do 1 lekarza dentysty. dla zakresu: świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 stycznia 2020 r.

 • Komunikat w sprawie treści porozumień zawieranych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami  z dnia 12.04.2019 (Dz.U. 2019, poz. 1078) pomiędzy świadczeniodawcą a organem prowadzącym szkołę

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w treści porozumień zawieranych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami  z dnia 12.04.2019 (Dz.U. 2019, poz. 1078) pomiędzy świadczeniodawcą a organem prowadzącym szkołę należy uwzględnić:

 1. Wykaz szkół objętych przedmiotowym porozumieniem wraz ze wskazaniem adresu danej placówki/placówek oraz liczby uczniów.
 2. Miejsce udzielania świadczeń stomatologicznych uczniom w ramach zawartego porozumienia.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 października 2019 r.

 • Komunikat w sprawie warunków organizacji udzielania świadczeń stomatologicznych w związku z wejściem w życie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami  z dnia 12.04.2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1078).

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 27.09.2019 r. na stronie Centrali NFZ ukazał się

Komunikat w sprawie zarządzenia Nr 120/2019/DSOZ

Zarządzenie z dnia 11 września 2019 r. Nr 120/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne odnosi się
do organizacji świadczeń stomatologicznych wyłącznie u świadczeniodawców, którzy już realizują umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresach:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne;

2) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

3) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie

oraz zawarli porozumienie z organem prowadzącym szkołę.

Świadczenia dla uczniów danej szkoły finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia w sposób określony w zarządzeniu Nr 120/2019/DSOZ w sytuacji zawarcia przez świadczeniodawcę realizującego umowę w jednym (lub więcej) ze wskazanych zakresów porozumienia z organem prowadzącym szkołę. Świadczenia udzielone przez inny podmiot (który nie realizuje umowy z Funduszem) nie mogą zostać finansowane.

Świadczenia stomatologiczne udzielane w ramach porozumienia uczniom realizowane są w oparciu o określony w zawartej już umowie personel oraz harmonogram wskazany do udzielania świadczeń”.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 października 2019 r.

 •  Komunikat w sprawie wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w okresie rozliczeniowym 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego, wysokość etatu przeliczeniowego wynosi:

 • wymiar 12 000 pktów/m-c w odniesieniu do 1 lekarza dent. dla zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż., świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki,
 • wymiar 15 000 pktów/m-c w odniesieniu do 1 lekarza dentysty. dla zakresów specjalistycznych oraz zakresu: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.
 • wymiar 10 000 pktów/m-c w odniesieniu do 1 lekarza dentysty. dla zakresu: świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2018 r.

 • Komunikat w sprawie wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w okresie rozliczeniowym 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
 1. 12 000 punktów miesięcznie w zakresach:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 • świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.
 1. 10 000 punktów miesięcznie zakresie:

 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 1. 15 000 punktów miesięcznie w zakresach:

 • specjalistycznych
 • w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 lutego 2018 r.

 • Komunikat dla zainteresowanych świadczeniodawców w sprawie wyrażenia gotowości przystąpienia do realizacji świadczeń stomatologicznych wykonywanych w dentobusach, od dnia 1 stycznia 2018 roku

W związku z przyjętymi ustawą z dnia 15 września 2017 roku o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.poz.1774) rozwiązaniami dotyczącymi udzielania, od 1 stycznia 2018 roku, świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia stomatologicznego wykonywanego w dentobusach, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do podmiotów zainteresowanych udzielaniem wskazanych świadczeń od dnia 1 stycznia 2018 r. o wyrażenie w formie pisemnej gotowości do realizacji umowy w w/w zakresie. Powyższą informację należy przesłać do dnia 27 października br. na adres:

Pomorski OW NFZ
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk
Z dopiskiem: leczenie stomatologiczne w dentobusach

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 października 2017 r.

 • Komunikat w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze woj. pomorskiego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Decyzją Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 30.12.2015, podjętą na podstawie treści § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.12.2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne ze zm., ustalono, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do w/w Zarządzenia, w następujących zakresach świadczeń zdrowotnych:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 grudnia 2015 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne w ramach umowy z NFZ

W związku z licznie napływającymi do POW NFZ informacjami od lekarzy dentystów – specjalistów chirurgów- realizujących umowy w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii w sprawie nieuzasadnionego odsyłania do nich pacjentów wymagających wykonania prostych zabiegów usunięcia zęba/zębów przez lekarzy posiadających umowy w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, uprzejmie przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. poz. 1462) świadczeniodawcy realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia są zobowiązani do udzielania wszystkich świadczeń, które dla tego zakresu zostały wskazane przez Ministra Zdrowia w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia, w tym również m.in. takich jak:

 • usunięcie zęba jednokorzeniowego,
 • usunięcie zęba wielokorzeniowego,
 • chirurgiczne usunięcie zęba.

W ramach zakresu: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii wykonywane są zabiegi specjalistyczne (określone w załączniku nr 5 w/w rozporządzenia), jak również świadczenia chirurgiczne (gwarantowane w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne), których ze wskazań medycznych nie można wykonać w ramach zakresu ogólnostomatologicznego. W takich przypadkach, pomimo iż do świadczeń chirurgii stomatologicznej nie jest wymagane skierowanie, pacjent winien otrzymać zaświadczenie lekarskie dla lekarza chirurga z uzasadnieniem niewykonania świadczenia gwarantowanego.

Podpisał: Miachał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 czerwca 2015 r.

 • Komunikat w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze woj. pomorskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Decyzją Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 29.12.2014 r., podjętą na podstawie treści § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 94/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23.12.2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ustalono, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do w/w Zarządzenia, w następujących zakresach świadczeń zdrowotnych:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne,
 2. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 3. świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 grudnia 2014 r.

 • Komunikat w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze woj. pomorskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Decyzją Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 30.10.2014 r., podjętą na podstawie treści § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 77/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12.12.2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ustalono, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do w/w Zarządzenia, w następujących zakresach świadczeń zdrowotnych:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne,
 2. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 3. świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 listopada 2014 r.

 • Do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarza dentystę nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

  W związku ze zgłaszanymi do POW NFZ wątpliwościami odnośnie zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii przypominamy, że zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarza dentystę nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 25 lutego 2014 r.

 • Komunikat w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze woj. pomorskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 19.12.2013 r., podjętej na podstawie treści § 8 ust. 2 Zarządzenia Nr 77/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 12.12.2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ustalono, że w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do w/w Zarządzenia, w następujących zakresach świadczeń zdrowotnych:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne,
 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 • świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 października 2013 r., aktualizacja: 23 grudnia 2013 r.

 • Komunikat - przypomnienie w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze woj. pomorskiego w okresie od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

  W związku z ogłoszeniem w dniu 20.02.2013 r. postępowania konkursowego o zawarcie umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne na obszar gmin Krokowa i Kosakowo, przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 22.11.2012 r., na podstawie treści § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 55/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ustala się, że w umowach obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego, w okresach rozliczeniowych od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. oraz od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do w/w Zarządzenia.

  Powyższe ustalenia należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert w zakresach, o których mowa wyżej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 lutego 2013 r.

 • Komunikat w sprawie weryfikacji świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii

W związku z trwającą weryfikacją wykazanych do rozliczenia z POW NFZ świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w szczególności w zakresie: świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ przypomina, że w wydanym przez Ministerstwo Zdrowia Standardzie świadczenia usług medycznych „Stomatologia” materiały dla świadczeniodawców i płatników (Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Warszawa 1999 r.) w części: Szczegółowy opis procedur i materiałów używanych do ich wykonania przy procedurze: dłutowanie z separacją korzeni oraz cięciem tkanek miękkich i zniesieniem blaszki kostnej pkt 7) opisu przedmiotowej procedury/etapów wykonywania zabiegu, podaje: „Założenie szwów”.

Ponadto, Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych (icd-9-cm wersja 5.19) w części Stomatologia » 23.17 » Chirurgiczne usunięcie zęba » 23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego podaje: Nie obejmuje: odpowiedniego znieczulenia.

W związku z powyższym zaszycie rany jest integralną częścią zabiegu/procedury o kodzie 23.1704 usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowego z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 lutego 2013 r.

 • Komunikat w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze woj. pomorskiego w okresie od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

W związku z ogłoszeniem w dniu 09.01.2013 r. postępowań konkursowych o zawarcie umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju leczenie stomatologiczne przypominamy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 22.11.2012 r., na podstawie treści § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 55/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ustala się, że w umowach obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego, w okresach rozliczeniowych od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. oraz od 01.04.2013 r. do 31.12.2013 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego wynosi 12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do w/w Zarządzenia w następujących zakresach świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne,
 2. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 3. świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie kalkulacyjnej wysokości etatu przeliczeniowego dla umów w rodzaju leczenie stomatologiczne obowiązujących na obszarze woj. pomorskiego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Pomorskiego OW NFZ, Pani Barbary Kawińskiej z dnia 22.11.2012 r., na podstawie treści § 8 ust. 3 Zarządzenia Nr 55/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.09.2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, ustala się, że w umowach obowiązujących na obszarze województwa pomorskiego, w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. kalkulacyjna wysokość etatu przeliczeniowego będzie wynosiła 12 000 punktów miesięcznie w odniesieniu do 1 lekarza udzielającego świadczeń w wymiarze czasu pracy opisanym w załączniku nr 4 do w/w Zarządzenia w następujących zakresach świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie stomatologiczne:

 1. świadczenia ogólnostomatologiczne,
 2. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 3. świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 listopada 2012 r.

 • Komunikat w sprawie przedłużenia do dnia 31.03.2013 r. okresu obowiązywania umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Informujemy, że Dyrektor Pomorskiego OW NFZ podjął decyzję o przedłużeniu do dnia 31.03.2013 r. okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

Postępowania konkursowe o zawarcie umów od 01.04.2013 r. na świadczenia zdrowotne w rodzaju: leczenie stomatologiczne na terenie województwa pomorskiego zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 listopada 2012 r.