Dla
świadczeniodawcy

Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

 

Najważniejsze wyjaśnienia, dotyczące wszystkich świadczeniodawców:

 

 • Archiwum wiadomości dla świadczeniodawców z lat 2003-2008 r.

 

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

Komunikat AOTMiT

Prezes AOTMiT informuje świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zwrócił się do świadczeniodawców o  udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej BIP AOTMiT  http://bipold.aotm.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=6840

Podstawa prawna:

 • Art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.).
 • Plan Taryfikacji na rok 2020

źródło informacji: Centrala NFZ

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 10 sierpnia 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM (dotyczy świadczeniodawców: POZ, AOS, SZP)

Zgodnie z zarządzeniem nr 102/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej – pilotaż EDM, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje o możliwości zawierania umów z uprawnionymi świadczeniodawcami posiadającymi porozumienie z Centrum e-Zdrowia (dotychczas Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia ).

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie nabycia i sfinansowania w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych (ZM) lub prowadzeniem wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) lub szkoleń oraz finansowanie aktywnego udziału uprawnionego świadczeniodawcy w pilotażu EDM.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki, które zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł.

W celu uzyskania dofinansowania Świadczeniodawca posiadający zawartą umowę składa do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku komplet poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania,
 2. specyfikację dofinansowania,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 roku powyższego,
 4. potwierdzenie wystawione przez Centrum e-Zdrowia, dotyczące spełnienia warunku zawartego w porozumieniu z Centrum, w zakresie minimalnej liczby zaraportowanych ZM, uprawniających do złożenia wniosku o dofinansowanie (dodatkowe informacje)

Szczegółowe zasady dotyczące ustalenia wysokości dofinansowania zostały opisane
w Rozdziale 3 powyższego zarządzenia.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

- telefon: 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640,

- adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 sierpnia 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawczości za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisami § 23 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm. „Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.”

Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie kompletności danych sprawozdawczych przekazanych do Oddziału NFZ za okres od dnia 01.01.2020 do dnia 30.06.2020 r. oraz uzupełnienie raportów statystycznych we wskazanym okresie do dnia 6 sierpnia 2020 r.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 lipca 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku wyznacza kolejny termin składania wniosków o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą składać do oddziału Funduszu wnioski w terminie od dnia 3 sierpnia 2020 roku do dnia 21 sierpnia 2020 roku.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2020 r.

  Komunikat w sprawie rozliczania 3% wartości świadczeń - w związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ

W związku z zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ Prezesa NFZ z 8 lipca 2020 roku zmieniającym zarządzenie nr 32/2020/DSOZ z 8 marca 2020 roku w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w systemie informatycznym NFZ udostępniona została funkcjonalność dotycząca rozliczeń dokonywanych  w oparciu o § 2 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr 32/2020/DSOZ (ze zm.) – zwanych dalej „rozliczeniem 3%”.

Rozliczenia 3% będą możliwe dopiero po uprzednim złożeniu rachunków za świadczenie udzielane na podstawie umów podpisanych z Funduszem począwszy od rachunków za lipiec 2020 roku. W tym celu została wygenerowana struktura tzw. „umowy technicznej” o kodzie „19/1” z odpowiednimi zakresami świadczeń, które są zależne od typu podpisanych z Funduszem umów (kody techniczne CZS – zał. nr 1a do zarządzenia nr 104/2020/DSOZ), np. dla rozliczeń umowy typu 02/1 (AOS) „rozliczenie 3%” będzie się odbywało się poprzez „umowę” 19/1 w zakresie 19.0019.002.08.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie ze wskazanym wyżej zał. nr 1a do zarządzenia nr 104/2020/DSOZ z finansowania „rozliczeniem 3%” wyłączone są:

 • faktury na wzrosty wynagrodzeń dla pielęgniarek, położnych, lekarzy, lekarzy dentystów, ratowników medycznych;
 • faktury rozliczone na podstawie  tzw. 1/12  (§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 696));
 • faktury wystawione za leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi, a także leki stosowane w chemioterapii oraz leki w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2020 r.

Szkolenia z EDM – rozszerzenie grupy docelowej Projektu o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

W związku z intensywnym rozwojem informatyzacji obszaru ochrony zdrowia i zapotrzebowaniem na szkolenia podnoszące poziom wiedzy w tym zakresie, Centrum rozszerzyło grupę podmiotów leczniczych do których skierowane są szkolenia w ramach Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”. Teraz do rejestracji zapraszamy również podmioty lecznicze realizujące świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – AOS.

W ramach projektu zaplanowano:

 • 330 szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych wykonujących podstawową opiekę zdrowotną oraz ambulatoryjna opiekę specjalistyczną;
 • 660 szkoleń dla pracowników szpitali.

Przypominamy, że udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Placówki medyczne, których pracownicy chcą wziąć udział w szkoleniach, muszą posiadać aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Więcej informacji:  https://www.csioz.gov.pl/akademia-csioz/szkolenia-z-edm/.

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia: https://akademiaedm.csioz.gov.pl/signup

źródło informacji: CSIOZ

data publikacji: 30 lipca 2020 r.

Przedłużenie terminu na wypenienie ankiet dotyczących prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach POZ i AOS

Szanowni Państwo, przypominamy o wypełnieniu ankiety na temat jakości i prędkości dostępu do Internetu w Państwa placówkach, rozsyłanej z adresu: logowanie@csioz.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że termin na jej wypełnienie ostatecznie został wydłużony do dnia 07.08.2020 r.

Dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem ankiety są dla nas bardzo ważne – pozwalają na lepsze planowane działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie poprawy jakości korzystania z e-usług wdrażanych i oferowanych w ramach systemu ochrony zdrowia. Ponadto placówki POZ i AOS, które zaangażują się w powyższe działania, będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania mającego na celu poprawę jakości i prędkości Internetu.

Przypominamy, że ankieta adresowana jest do wszystkich podmiotów leczniczych prowadzących działalność leczniczą, w których wykonywane są świadczenia w ramach:

• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

• podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: logowanie@csioz.gov.pl.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i jednocześnie dziękujemy tym z Państwa, którzy już odpowiedzieli na nasze pytania.

źródło informacji: Centrala NFZ

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji: 28 lipca 2020 r.

Wzorce graficzne z informacjami dla lekarza i pacjenta dotyczące wystawiania skierowań elektronicznych

W załączeniu przedstawiamy z propozycją wykorzystania zestaw wzorców jednostronicowej graficznej informacji dla pacjenta i lekarza dotyczącej realizacji elektronicznych skierowań. Wzorce przygotowane zostały w wersjach na drukarkę kolorową i do druku czarno-białego  w formatach A4 i A3 (jak w nazwach plików).

Źródło: Rzecznik Prasowy POW NFZ

data publikacji: 17 lipca 2020 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania informatyzacji w 2020 roku

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania na informatyzację świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z:

 1. Zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2020 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ;
 2. Zarządzeniem Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu/oprogramowania/usług (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 lipca 2020 r.

Dodatkowe środki na powrót do normalnego trybu leczenia

Od 1 lipca szpitale, poradnie specjalistyczne i POZ otrzymają dodatkowo 3% wysokości faktur, które rozliczają z Narodowym Funduszem Zdrowia. W skali całego kraju to 180 milionów złotych miesięcznie. Pieniądze mają pomóc w przywracaniu pełnego i bezpiecznego dostępu do świadczeń medycznych oraz powrotu do normalnego trybu leczenia.

Zarządzenie Prezesa NFZ z 8 lipca wprowadziło możliwość dodatkowego finansowania szpitali, gabinetów specjalistycznych i POZ za bezpieczny powrót do leczenia pacjentów.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 104/2020/DSOZ

Placówki otrzymają 3% wartości faktur przekazywanych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tych środków mogą finansować np.:

 • środki ochrony osobistej dla pacjentów
 • środki ochrony osobistej dla personelu medycznego
 • przygotowanie gabinetów i pomieszczeń szpitalnych do wizyt pacjentów w reżimie sanitarnym.

Priorytetowo traktujemy powrót do leczenia pacjentów, dlatego zwiększamy finansowanie placówek medycznych. Zależy nam, aby odmrażanie służby zdrowia było bezpieczne, zarówno dla pacjentów, jak i personelu. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami pacjentów, chcemy zapewnić im maksymalną dostępność do świadczeń medycznych – akcentuje Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Nowe rozwiązanie ma działać do czasu zniesienia obostrzeń wprowadzonych przepisami związanymi z COVID-19. Jego koszt, szacowany na ok. 180 mln zł miesięcznie, pokryje budżet państwa.

To kolejny krok w stronę przywrócenia normalnego trybu leczenia. Pierwszym są działania specjalnego zespołu ekspertów, który przygotuje "mapę drogową" powrotu do pełnej dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów po czasie epidemii.

Dowiedz się więcej o składzie i zadaniach zespołu

Dodatkowe 3% nie będzie uwzględniane między innymi w rachunkach zaliczkowych, tzw. 1/12, czy produktach podwyżkowych.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 9 lipca 2020 r.

Konieczność przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych - wg stanu na dzień 1 lipca 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Poz. 547)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. Poz. 547) świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązany jest do przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy (stan na dzień 1 lipca 2020 r.) o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych (liczba etatów lub równoważników etatów)terminie od 1 lipca do 14 lipca 2020 r. celem dokonania aktualizacji liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 lipca 2020 r.

Przedłużenie terminu na wypenienie ankiet dotyczących prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach POZ i AOS

Do 21 lipca 2020 r. przedłużony został termin wypełnienia ankiety dotyczącej prędkości oraz jakości łączy internetowych w podmiotach.

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Centrum e-Zdrowia przygotowało ankietę, której celem jest zebranie informacji na temat jakości i prędkości Internetu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą polegającą na realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

 • Podstawowa opieka zdrowotna (POZ),
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).

Linki do ankiety przesłane zostały w dniu 1 czerwca br. na adresy mailowe podmiotów wskazane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zebrane w ramach ankiety informacje posłużą optymalizacji planowanych przez Ministerstwo Zdrowia działań, których celem jest poprawa jakości korzystania z wdrażanych i oferowanych w ramach systemu ochrony zdrowia e-usług.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety. W przypadku pytań prosimy o kontakt na logowanie@csioz.gov.pl

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 30 czerwca 2020 r., aktualizacja: 9 lipca 2020 r.

Komunikat - podpisywanie umów i aneksów

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że umowy oraz aneksy wraz z załącznikami będą podpisywane przez Oddział za pomocą ELEKTRONICZNEGO PODPISU KWALIFIKOWANEGO oraz w takiej formie wysyłane będą do świadczeniodawców. Preferowany jest obustronny obieg umów/aneksów poprzez Portal Świadczeniodawcy. Rozwiązanie to pozwoli stronom na oszczędność czasu, pominięcie wydruków oraz pocztowego obiegu dokumentów a także usunięcie ewentualnych błędów związanych z dostarczaniem e-maili. Informacja o przekazaniu do podpisu elektronicznego umowy lub aneksu przesyłana jest do świadczeniodawcy stosownym komunikatem, który wyświetla się w BIEŻĄCYCH KOMUNIKATACH NA PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY.

Dokumenty umowy są dostępne dla świadczeniodawcy w oknie: Umowy na realizacje świadczeń/Moje umowy/Podpisywanie eUmów.

Po wybraniu aktywnej akcji Podpisywanie eUmów świadczeniodawca otrzymuje wgląd w listę dokumentów dotyczących umowy głównej lub aneksu opublikowanych przez OW NFZ.

W celu podpisania elektronicznego umowy/aneksu należy:

 1. Pobrać dokument podpisany cyfrowo przez OW NFZ – funkcja Pobierz
 2. Zapisać dokument w wersji PDF na dysku komputera, a następnie podpisać dokument podpisem kwalifikowanym w posiadanym przez świadczeniodawcę systemie podpisu elektronicznego.
 3. Podpisany cyfrowo dokument Świadczeniodawca zwraca na Portal – funkcja Prześlij

UWAGA:

Jeśli umowa/aneks jest podpisany elektronicznie przez Dyrektora OW NFZ a nie posiadają Państwo podpisu kwalifikowanego należy wydrukować załączony plik w dwóch egzemplarzach, podpisać i dwa egzemplarze odesłać.

W załączeniu - SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA - plik PDF

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 czerwca 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku wyznacza kolejny termin składania wniosków o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą składać do oddziału Funduszu wnioski w terminie od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2020 r.

Obowiązek aktualizacji adresu elektronicznego i adresu elektronicznej skrzynki podawczej

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z  art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357) oraz apteki były zobowiązane do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego i/ lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

Informujemy, że pomimo ustawowego obowiązku część podmiotów nie przekazała danych dotyczących adresu e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ustawowym terminie do dnia 1 grudnia 2019 r. 

Przepisy art. 16 ust. 1a ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 346), nakładające obowiązek posiadania ESP stosuje się do podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne określone przez ustawy;

 • zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej takich jak: spółki kapitałowe  powstałe z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki  oraz spółki kapitałowe utworzone i prowadzone przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub publiczną uczelnię medyczną

Pozostałe podmioty muszą podać wyłącznie adres e-mail.

Pomorski Oddział Wojewódzki zwraca się z prośbą o weryfikację danych w Portalu NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 maja 2020 r.

W przypadku konieczności dokonania zmian adresów kontaktowych prosimy o podanie prawidłowych danych na adresy:

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2020 r.

Obowiązek aktualizacji adresu elektronicznego i adresu elektronicznej skrzynki podawczej

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z  art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357) oraz apteki były zobowiązane do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego i/ lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

Informujemy, że pomimo ustawowego obowiązku część podmiotów nie przekazała danych dotyczących adresu e-mail lub elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) w ustawowym terminie do dnia 1 grudnia 2019 r. 

Przepisy art. 16 ust. 1a ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 346), nakładające obowiązek posiadania ESP stosuje się do podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne określone przez ustawy;

 • zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej takich jak: spółki kapitałowe  powstałe z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki  oraz spółki kapitałowe utworzone i prowadzone przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub publiczną uczelnię medyczną

Pozostałe podmioty muszą podać wyłącznie adres e-mail.

Pomorski Oddział Wojewódzki zwraca się z prośbą o weryfikację danych w Portalu NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 maja 2020 r.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji:19 maja 2020 r. data aktualizacji: 22 lipca 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 maja 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 kwietnia 2020 r.

Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Pomorski OW NFZ publikuje: Zalecenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek dla pielęgniarek operacyjnych pracujących przy operacjach pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 - do pobrania plik PDF.

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia

źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

data publikacji: 6 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 kwietnia 2020 r.

Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych w umowach w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 kwietnia 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 545)

„wg stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r. – w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 r.”

Przypominamy o podziale wynikającym z § 2 w ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, 1629 i 2511)

„§ 2. 1 .Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację o liczbie:

1) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),”,

1a) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych niż wymienieni w pkt 1,

1b) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi,

– w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.”

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 kwietnia 2020 r.

Komunikat w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z dnia 14 marca 2020 roku Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, iż powyższe wprowadza zmiany Ogólnych Warunków Umów (OWU) w zakresie rozliczeń świadczeń polegające w szczególności na:

 1. zmianie terminu płatności rachunków za udzielone świadczenia z 14 dni od przekazania do OW NFZ dokumentacji rozliczeniowej na 5 dni roboczych od przekazania dokumentacji rozliczeniowej (§ 24 ust. 1 OWU);
 2. zmianie w zakresie zgód na wcześniejsze rozliczenie świadczeń – skrócenie z 14 dni do 7 dni dopuszczalnej długości okresu sprawozdawczego (§ 24 ust. 6 OWU), co oznacza możliwość generowania naliczeń po uprzednio złożonym „wniosku o zgodę na wcześniejsze rozliczanie świadczeń” w terminach:

a. 7 dnia miesiąca

b. 15 dnia miesiąca

c. 22 dnia miesiąca

d. ostatniego dnia miesiąca

Wniosek o wcześniejsze rozliczenie dostępny jest na Portalu Świadczeniodawcy:

Moje umowy – Wnioski

Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym należy określić wnioskowany okres na który ma zostać wydana decyzja oraz uzasadnienie.

3. umożliwieniu, w okresie do 10 września 2020 r., na wniosek świadczeniodawcy, ustalenia należności z tytułu realizacji świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej (np.: pkt, osobodzień, porada, …) dla danego zakresu świadczeń, jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu.

Wniosek o zgodę na rozliczenie do wysokości limitu obsługiwany jest analogicznie jak wnioski o wcześniejsze rozliczanie tzn. dodawany przez Świadczeniodawcę w Portalu Świadczeniodawcy oraz opiniowany w OW NFZ. Wnioski o rozliczenie do wysokości limitu dostępne są w tym samym miejscu co wnioski o zgodę na wcześniejsze rozliczanie).

Po jego kliknięciu otworzy się nowe okno, w którym należy określić wnioskowany okres na który ma zostać wydana decyzja oraz uzasadnienie.

Aby uzyskać zgodę na rozliczenie rachunku bez sprawozdanych świadczeń opieki zdrowotnej należy posiadać zatwierdzony przez operatora w OW NFZ wniosek o rozliczenie do wysokości limitu. Możliwe jest wówczas przekazanie do OW NFZ rachunku w postaci elektronicznej (e Faktura) bez szablonu, który nie ma pokrycia w bieżącej wysokości wykonania.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 kwietnia 2020 r.

Komunikat dotyczący przekazywania przez Świadczeniodawców liczby etatów lub równoważników etatów pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z Pomorskim OW NFZ wg stanu na 1 kwietnia 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 poz. 547),), który stanowi, iż:

W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położne

Powyższą informację świadczeniodawca sporządza wg stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r. i za pomocą serwisów internetowych przekazuje do POW NFZ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2020r.

Jednocześnie Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności przekazania do Oddziału aktualnej:

 1. opinii dotyczącej sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki/położne dla świadczeniodawców realizujących umowy z POW NFZ wydawanej przez OIPiP  w Gdańsku lub;
 2. porozumienia w sprawie sposobu podziału środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zawartego pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi lub;
 3. oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 kwietnia 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 marca 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 42/2020/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki
i położne, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie jest udzielane świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z okresem obowiązywania od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej:

 1. świadczenia pielęgniarki POZ, lub

 2. świadczenia położnej POZ, lub

 3. świadczenia w zakresie diabetologii-AOP, lub

 4. świadczenia w zakresie kardiologii-AOP, lub

 5. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii- AOP, lub

 6. świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej- AOP, lub

 7. świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,

 8. porada w poradni medycyny paliatywnej,

 9. świadczenia w hospicjum domowym,

 10. świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

- u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej.

Uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, do dyrektora właściwego oddziału Funduszu:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia;
 2. specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia;
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2020 roku urządzeń informatycznych.

Zasady przyznawania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych zostały szczegółowo przedstawione w Rozdziale 2 powyższego Zarządzenia.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

Kontakt w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640, adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ informuje, że Prezes NFZ podpisał Zarządzenie Nr 40/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 22 marca 2020 r.

Komunikat dotyczący warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza POZ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2020 roku zmieniającym Zarządzenie Nr 27/2020/DEF Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 roku dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że dofinansowanie obejmuje urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wykorzystywane do:

 1. przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub
 2. udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ponadto zmianie ulegają również załączniki, które uprawniony świadczeniodawca, składa w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, do dyrektora właściwego oddziału Funduszu, tj.:

 1. wniosek o udzielenie dofinansowania – wzór określono w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 35/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2020 roku,
 2. specyfikację dofinansowania – wzór określono w załączniku nr 2 do zarządzenia
  nr 35/2020/DEF Prezesa NFZ z dnia 16 marca 2020 roku,
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie
  i sfinansowanie w 2020 roku:
 • urządzeń informatycznych lub oprogramowania, lub
 • usług przechowywania lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, lub
 • usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych
  na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych świadczeniodawców, następuje według kolejności ich wpływu do oddziału Funduszu, do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu.

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

- telefon: 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640,

- adres e-mail: dotacje@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

 

 

data publikacji: 18 marca 2020 r.

Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET, gastroskopia, kolonoskopia, USG oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień. W każdym przypadku odroczenia terminu udzielenia świadczenia, a szczególnie w razie podjęcia decyzji o zawieszeniu udzielania świadczeń należy ocenić i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów i prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

Zaleca się także, w porozumieniu z właściwymi dyrektorami OW NFZ, całkowite zawieszenie udzielania świadczeń w mammobusach i dentobusach.

Zgodnie z § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie powinien powiadomić oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu.

Jednocześnie Centrala NFZ przypomina, że niektóre ze świadczeń mogą być udzielane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Szczegóły w komunikatach:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7645.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7644.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7643.html

Przypominamy, że w dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które umożliwia w okresie przejściowym zachowanie dotychczasowego poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegóły w komunikacie:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 15 marca 2020 r.

Komunikat do świadczeniodawców w sprawie zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

W dniu 14 marca 2020 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Niniejsza zmiana umożliwia wprowadzenie rozwiązań pozwalających na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów świadczeniodawców dzięki utrzymaniu w okresie przejściowym porównywalnych miesięcznych płatności z tytułu realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, oraz przyśpieszenie przepływów finansowych do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń.

Ponadto umożliwiono szybsze i częstsze (do 4 razy w miesiącu) przekazywanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków do świadczeniodawców skracając termin:

1) wypłaty należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – do 5 dni roboczych (z aktualnych 14 dni);

2) rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – do 7 dni (z aktualnych 14).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Niezależnie od tego oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymały zalecenie, aby płatności do świadczeniodawców realizowane były niezwłocznie po pozytywnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez świadczeniodawcę.

Treść komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 14 marca 2020 r.

Komunikat ws. potwierdzania tożsamości świadczeniobiorcy oraz terminu dostarczania skierowań w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Pomorski OW NFZ, w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego - do pobrania plik PDF, prosi o wykorzystanie przepisów § 7 rozporządzenia, w zakresie potwierdzania tożsamości świadczeniobiorcy oraz terminu dostarczania oryginału skierowania:

„§ 7. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności potwierdzają tożsamość świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)), na podstawie danych przekazanych przez tego świadczeniobiorcę za pośrednictwem tych systemów, w tym przez telefon.

2. W razie niepotwierdzenia prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej w sposób określony w art. 50 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów, o których mowa w ust. 1, w tym przez telefon. Przepisów art. 50 ust. 6, 8 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie stosuje się.

3. W okresie, o którym mowa w § 1, wymóg, o którym mowa w art. 20 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia nie ma zastosowania.

4. Świadczeniobiorca ma obowiązek dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia okresu, o którym mowa w § 1, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.”

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca- Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 marca 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 marca 2020 r.

Aktualizacja wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Aktualizację wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 marca 2020 r.

Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Pomorski OW NFZ opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej Wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 marca 2020 r.

Komunikat w sprawie zaprzestania rozpatrywania wniosków o odblokowanie okresów sprawozdawczych w umowach z 2019r. do czasu zakończenia weryfikacji wstecznej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zmianami): rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. w przypadku umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej za 2019 r. w dniu 14.02.2020 r. Możliwość korygowania raportów statystycznych została zablokowana z dniem 10.02.2020 r.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o odblokowanie umów z 2019 r. zostają wstrzymane do czasu zakończenia weryfikacji wstecznej (kwiecień 2020 r.). Odrębnym trybem rozpatrywane będą wyłącznie wnioski dotyczące umów PSZ.

Jednocześnie przypominamy, iż analizowane będą tylko wnioski na formularzu, będącym załącznikiem do komunikatu z dnia 11.05.2015 r.: „Zmiana dotycząca wniosków o odblokowanie umów w wersji elektronicznej, związanych z weryfikacjami prowadzonymi przez Sekcję Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń”, gdzie wskazano również instrukcję wypełniania ww. formularza, określającego m.in. jakich parametrów odblokowania oczekuje świadczeniodawca wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem świadczeń podlegających modyfikacji.

Mając powyższe na uwadze, POW NFZ informuje, że odblokowanie umowy może odbyć się tylko na podstawie poprawnie sporządzonego wniosku świadczeniodawcy, pozytywnie rozpatrzonego przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek zawierający błędy formalne zostanie w całości odrzucony.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 lutego 2020 r.

Komunikat dotyczący ostatecznego rozliczenia umów za 2019 rok

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. w przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2019 rok w dniu 14 lutego 2020 roku.

W związku z powyższym POW NFZ przypomina o konieczności:

 • skorygowania błędnych świadczeń najpóźniej do dnia 9 lutego 2020 roku (zgodnie z §23 ust. 1 OWU);
 • przesłania do Oddziału wszystkich dokumentów rozliczeniowych, dla których pozostają nierozliczone szablony;
 • przesłania do Oddziału wszystkich dokumentów rozliczeniowych za przekazane dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, ratowników medycznych oraz na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów.

Jednocześnie Pomorski OW informuje, iż przekazane Świadczeniodawcom przed ostatecznym rozliczeniem umów aneksy, zarówno zmieniające wartość umowy, jak i aneksy uwzględniające przesunięcia środków pomiędzy zakresami umowy za rok 2019, winny zostać dostarczone do siedziby POW NFZ (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) najpóźniej do dnia 10.02.2020 r. do godz. 12:00.

Aneksy, które wpłyną do Oddziału po wyżej wymienionym terminie zostaną oznaczone jako nieprzyjęte.

Powyższe umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu ostatecznego rozliczenia umów za 2019 rok polegającego na sfinansowaniu świadczeń ponadlimitowych w trybie ugód pozasądowych.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 lutego 2020 r.

Komunikat dotyczący włączenia naliczania szablonów korygujących do umów zawartych na 2019 rok

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §23 ust.1. Ogólnych Warunków Umów „Świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego”, tj. w przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2019 rok do dnia 9 lutego 2020 roku.

W związku z powyższym oraz faktem uruchomienia w dniu 6 lutego 2020 roku naliczania szablonów korygujących do wszystkich umów za 2019 rok, POW NFZ zwraca się o niezwłoczne przesłanie do Oddziału wszystkich dokumentów rozliczeniowych, dla których pozostają nierozliczone szablony.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 lutego 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie rozliczenia środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r.

W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r. przekazali do oddziałów wojewódzkich NFZ informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej, oraz otrzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

 • kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,
 • kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

a zatem nie wykorzystali dotąd w całości przysługujących im na podstawie w/w umów środków, zobowiązani są do ich złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 lutego 2020 r. tj. w terminie wynikającym z przepisu § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Jednocześnie w związku z przepisami:

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681),
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628),
 • zarządzenia nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów (w tym załącznik nr 4, który reguluje ceny jednostki rozliczeniowej w danym zakresie za każdy etat przeliczeniowy, w tym dodatkowe ceny jednostkowe w danym zakresie na pochodne dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w okresie od 01-09-2018r. do 31-08-2019r.),
 • zarządzenia nr 122/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów (w tym załącznik nr 4, który reguluje ceny jednostki rozliczeniowej w danym zakresie za każdy etat przeliczeniowy, w tym dodatkowe ceny jednostkowe w danym zakresie na pochodne dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w okresie od 01-09-2019r. do 31-03-2020r.).

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o przekazywaniu środków wynikających z powyższych przepisów na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

Przekazane świadczeniodawcom środki, w sposób określony w ww. rozporządzeniach Ministra Zdrowia i zarządzeniach Prezesa NFZ, powinny być przeznaczone przez świadczeniodawców w taki sposób aby zapewnić pielęgniarkom i położnym realizującym świadczenia opieki zdrowotnej i:

 • wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, z późn. zm.), wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz całość kwot z dwóch zakresów opisanych w zał. nr 4 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kolejnym zarządzeniem nr 122/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wykonującym zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej w wysokości 1600 zł. tj. całość kwot z jednego zakresu opisanego w zał. nr 4 w brzmieniu ustalonym zarządzeniem nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kolejnym zarządzeniem nr 122/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że środki te mogą być również wypłacone na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w zakresie przekraczającym obligatoryjny wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę co najmniej 1.200,-zł. miesięcznie (od 01-07-2019r.) jeżeli zostanie w tym zakresie zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi pielęgniarek i położnych zrzeszającymi wyłącznie pielęgniarki i położne działającymi u danego świadczeniodawcy lub po uzyskaniu pozytywnej opinii okręgowej rady pielęgniarek i położnych jeżeli u danego świadczeniodawcy nie działają w/w związki zawodowe.

Dodatkowo Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina o poniższych zasadach rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne.

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1628) przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:
 1. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - § 4a rozporządzenia o kwotę co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019r.).
 2. PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO

do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych. Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.  

 1. POCHODNE

wymienione expressis verbis - § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z  dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów oraz Zarządzenie nr 122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji kosztów wzrostu wszystkich ww. wartości pochodnych wynikających z ustawy, które wzrosły z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 zł jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

W celu uniknięcia wątpliwości zwracamy uwagę, że środki przekazywane na podstawie zał. nr 4 w brzmieniu ustalonym zarządzeniami Prezesa NFZ nr 99/2018/DSOZ oraz kolejnym nr 122/2019/DSOZ skierowane do pielęgniarek i położnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub stosunku służbowego (art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej), a więc środki opisane w dwóch pozycjach danego rodzaju świadczenia opieki zdrowotnej powinny być w całości przeznaczone na wzrost wynagrodzenia zasadniczego o kwotę co najmniej 1.200,-zł. miesięcznie oraz na zamknięty katalog pochodnych od dokonanego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego tj. dodatek za wysługę lat w wysokości do 20%, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od tych kwot.

Inne pochodne i inne świadczenia związane z wynagrodzeniem, które może wygenerować w/w podwyżka wynagrodzenia zasadniczego – tak jak wskazano już w Komunikacie NFZ z dnia 06-11-2019r. znak DSOZ.401.2492.2019 (2019.87575.TMR) – powinny być ponoszone przez pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

źródło informacji: Departament Ekonomiczno-Finansowy Centrali NFZ

data publikacji: 30 stycznia 2020 r.

Prośba do świadczeniodawców o uaktualnienie lub poprawienie danych teleadresowych w Portalu Świadczeniodawcy

W związku z napływającymi do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia sygnałami o występujących nieprawidłowościach w danych teleadresowych świadczeniodawców publikowanych w Informatorze o Terminach Leczenia, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o uaktualnienie lub poprawienie ww. danych w Portalu Świadczeniodawcy.

Podpisała: Małgorzata Godziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 stycznia 2020 r.

Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

3. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca sporządza w 2020 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r. ”

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2020 r.

Kolejny dzień otwarty dla pracowników medycznych

W najbliższy piątek, 3 stycznia 2020 r., Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do sali obsługi pacjenta w gmachu przy ulicy Podwale Staromiejskie 69 w Gdańsku, na  dzień otwarty dla pracowników medycznych.

W godzinach od 9:00 do 15:00  w sali obsługi uruchomione będzie wyodrębnione stanowisko dla lekarzy przygotowujących się do wystawiania e-recept.

Przy specjalnie przeznaczonym na ten cel komputerze będzie można złożyć wniosek i potwierdzić Profil Zaufany. W trakcie dnia otwartego pracownicy pomorskiego NFZ udzielać będą informacji dotyczących Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta oraz korzystania ze strony gabinet.gov.pl (logowanie i wystawienie e-recepty). Wszyscy zainteresowani pracownicy medyczni będą też mogli liczyć na  pomoc w złożeniu wniosku w RPWDL o dostęp do platformy P1 i wsparcie techniczne oraz organizacyjne w zakresie wystawiania e-recepty.

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 grudnia 2019 r.

Format numerów umów obowiązujący w roku 2020 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2020 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/11/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/12/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/13/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/14/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/15/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/16/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/17/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2018 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/18/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/18/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2019 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/19/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/19/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2020 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP-W – leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne;
 • SZP - leczenie szpitalne  - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • SZP-Z – leczenie szpitalne – programy lekowe;
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • ZPO – zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • CZP – program pilotażowy – centra zdrowia psychicznego;
 • PPZ – program pilotażowy poz plus;
 • PPT – program pilotażowy – przezcewnikowa trombektomia mechaniczna;
 • PPDM – program pilotażowy – dieta mamy;

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 grudnia 2019 r.

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach praktyk indywidualnych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że  od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja  i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.  Na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat  dotyczący dokumentacji systemu obsługi  tego procesu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Aby móc wystawiać zlecenia należy nadać sobie uprawnienia na Portalu Personelu (instrukcja - do pobrania plik PDF).

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 11 grudnia 2019 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 listopada 2019 roku, Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 162/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającym Zarządzenie nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 grudnia 2019 r.

Komunikat dla osób wystawiających oraz realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w sprawie szkoleń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o kolejnych szkoleniach dotyczących wdrożenia rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego proces elektronicznej obsługi wystawiania, weryfikacji oraz potwierdzania i realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Spotkania:  

 • dla realizatorów ZPO:
  • odbędzie  się 17 grudnia 2019 r.  o godz.10.00 w siedzibie POW NFZ  Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148
 • dla wystawców:
  • odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz.12.30 w siedzibie POW NFZ w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148
  • 18 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Delegatury POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4
  • 18 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie Delegatury POW NFZ w Słupsku             

Przypominamy jednocześnie, że  od  1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja  i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie  za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.  Na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat  dotyczący dokumentacji systemu obsługi  tego procesu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  e-zwm@nfz-gdansk.pl do 11 grudnia 2019 r.

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 5 grudnia 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających oraz realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawianych od dnia 01.01.2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje, że od  dnia 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja  i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.  Na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat  dotyczący dokumentacji systemu obsługi tego procesu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 4 grudnia 2019 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy

Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 162/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającym Zarządzenie nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców termin składania wniosków został przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 1 ust. 1 powyższego Zarządzenia, o dofinansowanie może się ubiegać świadczeniodawca, u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, lub w przypadku takich wniosków złożonych po dniu 30 listopada 2019 r., w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, została wystawiona recepta w postaci elektronicznej.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 listopada 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających oraz realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - dotyczący wdrożenia rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego proces elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje, że  od dnia 1 stycznia 2020 r. proces obsługi zleceń będzie wspierany przy pomocy nowego rozwiązania informatycznego.

Wobec powyższego, celem jak najsprawniejszego wdrożenia nowych narzędzi informatycznych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  zaprasza  świadczeniodawców wystawiających oraz realizujących do wzięcia udziału w kolejnym etapie wdrożenia rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego proces elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne.

Świadczeniodawców chętnych do podjęcia współpracy w ww. zakresie uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego zainteresowania na adres e-mailowy e-zwm@nfz-gdansk.pl w terminie  do 2 grudnia 2019 r. – proszę podać kod świadczeniodawcy, pełną nazwę świadczeniodawcy, adres siedziby oraz nr umowy.

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520

Informacja na stronie Centrali NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.  r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2019 r., poz. 1096).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019, poz.1555).

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 listopada 2019 r.

Komunikat dotyczący transportu sanitarnego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że usługa transportu sanitarnego jest realizowana w oparciu o art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1373 z późn. zm.) a także zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń podlegających finansowaniu ze środków publicznych oraz „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. 

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej realizowany jest na podstawie ww. aktów prawnych oraz zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.) i obejmuje:

1) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;

2) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;

3) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;

4) przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza poz, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;

5) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Tym samym, w sytuacji gdy świadczeniobiorca otrzymuje skierowanie na świadczenie pierwszorazowe w poradni specjalistycznej lub stomatologicznej, kwalifikacja do transportu sanitarnego uwzględniająca dysfunkcję narządu ruchu i zlecenie na jego realizację leży po stronie lekarza POZ. W przypadku świadczeń szpitalnych, zlecenie transportu sanitarnego wystawione przez szpital w momencie wypisu dotyczy sytuacji przewozu pacjenta do domu po zakończonej hospitalizacji (także w przypadku pobytu w SOR) lub przewozu między szpitalami, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Podpisała: Małgorzata Godziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2019 r.

Komunikat dotyczący uzyskania skierowania na badania przed planowanym leczeniem operacyjnym

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że  zgodnie z zapisem § 12 ust. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn.zm.)

„w przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.”

Ponadto, zapis § 8 ust. 1 OWU wskazuje: „Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń”.

Podpisała: Małgorzata Godziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2019 r.

Zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628)

 przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

I. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - § 4a rozporządzenia

o kwotę co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019r.).

II. PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO

do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych. Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.  

III. POCHODNE

wymienione expressis verbis - § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie
nr 99/2018/DSOZ z  dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów oraz  Zarządzenie Nr 122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich ww. wartości pochodnych wynikających z ustawy , które wzrosły z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 zł jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ. 

IV. Kary umowne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarto postanowienie o zwrocie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2015r., i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 6 listopada 2019 r.

Komunikat ws. przekazywania danych w zakresie  adresu elektronicznego lub adresu skrzynki ePUAP

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399)

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.14) ) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

W związku z powyższym od dnia 5 listopada w dedykowanym do komunikacji z NFZ portalu uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie danych o adresie e-mail podmiotu lub ePUAP.

Wypełnienie wyżej wymienionego obowiązku w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia jest jednoznacznie traktowane jako wypełnienie przedmiotowego obowiązku również w stosunku do ministra właściwego do spraw zdrowia.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 5 listopada 2019 r.; aktualizacja: 21 listopada 2019 r.

Komunikat dotyczący zniesienia obowiązku przekazywania załączników nr 2a, 2b oraz 2c dla dokumentów rozliczeniowych dotyczących finansowania świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych,  dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych i pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujcych zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 125/2019/DSM z dnia 25 września 2019 roku uchylającego załączniki nr 2a, 2b oraz 2c do zarządzenia, stanowiące oświadczenia o przekazaniu dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:

 1. ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
 2. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 3. ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy,

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 25 września 2019 roku brak jest konieczności przesyłania do Oddziału wyżej wymienionych oświadczeń.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 października 2019 r.

E-recepta. Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak działa e-recepta i odpowiedziami na pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty.

Poradnik dostępny jest pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta oraz do pobrania z naszej strony: plik PDF

Poradnik będzie na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o odpowiedzi na pytania, jakie z Państwa strony jeszcze padną. Mamy nadzieję, że zawarte w poradniku informacje będą pomocne, jeżeli jednak nie znajdujecie tu Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania, zachęcamy do kontaktu:

e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl

tel. (infolinia): 19 457

źródło informacji: CSIOZ

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 października 2019 r.

Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 października 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza w 2019 r., także według stanu na dzień 1 października 2019 r. i przekazuje do dnia 14 października 2019 r.”

Podpisała: Małgorzata Godziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 października 2019 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa Nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 roku lub w 2019 roku, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 grudnia 2019 roku kompletu poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:

 • wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacji dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 roku albo 2019 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Zasady przyznawania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania zostały szczegółowo przedstawione w Rozdziale 3 powyższego Zarządzenia.

Ponadto POW NFZ, informuje iż załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać w wersji papierowej wraz z wnioskiem, a także w formie pliku edytowalnego excel na adres dotacje@nfz-gdansk.pl .

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć z dopiskiem na kopercie: DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA.

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu lub oprogramowania (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 października 2019 r.

Przewodnik po e-zdrowiu dla każdego lekarza

W pierwszych dniach października do ponad 177 tys. lekarzy w Polsce trafi wraz z najnowszym numerem Gazety Lekarskiej poradnik „E-zdrowie. Przewodnik od A do Z”, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ. A w nim, wszystko co lekarz wiedzieć powinien o rewolucji cyfrowej w zdrowiu, m.in. kalendarium najważniejszych zmian w prawie, praktyczne informacje dotyczące pracy z e-receptą oraz Internetowym Kontem Pacjenta czy informacje o wsparciu dla lekarzy w procesie wdrażania e-usług.

Transformacji cyfrowej nie da się zatrzymać. Bez wychodzenia z domu można już nie tylko przelać pieniądze, ale także rozliczyć podatki czy zgłosić narodzenie dziecka. Zmiany technologiczne nie omijają również systemu ochrony zdrowia w Polsce. Aby ułatwić lekarzom wejście w 2020 r. w nową, „cyfrową” rzeczywistość, Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało praktyczny, instruktażowy przewodnik, który ma pomóc lekarzom oraz podmiotom leczniczym przygotować się do pracy z e-usługami, przede wszystkim e-receptą oraz Internetowym Kontem Pacjenta. 

– Polska stawia na rozwój e-usług w ochronie zdrowia. Cyfryzacja może być realizowana wyłącznie we współpracy ze wszystkimi zawodami medycznymi, za co bardzo dziękuję Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz wszystkim innym organizacjom zaangażowanym w ten proces.  Kolejną cenną inicjatywą jest współpraca z Gazetą Lekarską, dzięki której nasz poradnik trafi do wszystkich lekarzy w Polsce – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację.

Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji poradnika, która znajduje się w załączeniu.

Do pobrania plik PDF: Przewodnik po e-zdrowiu dla każdego lekarza

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 września 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w związku z finansowaniem podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku przypomina, że świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. . 1628, z późn. zm.), zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia znak: PP-WPS.0761.1.2019.ZD z dnia 5 marca 2019 r. kierowanym do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,  przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

„… -    podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (o której mowa w § 4a OWU
 o kwotę co najmniej 1100 zł /1200 zł miesięcznie,

-           podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych) oraz

-           pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 OWU (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).”

          „…Świadczeniodawcy do średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia przeznaczonego na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wynikającego z rozporządzenia OWU nie powinni uwzględniać

m.in. świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, czy też pracy w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych. Ponadto wykładania przepisów rozporządzenia OWU nie daje również podstawy do zmniejszania przez świadczeniodawców otrzymywanych od NFZ kwot celem wypłaty pielęgniarkom i położnym określonych świadczeń (np. tworzenia rezerwy finansowej, z przeznaczeniem jej na wypłacenie zwiększonych kwot świadczeń; ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy; nagród jubileuszowych; odpraw emerytalno-rentowych; ewentualnych odpraw z przyczyn ekonomicznych).”

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 września 2019 r.

 • Komunikat dotyczący zniesienia obowiązku przekazywania załącznika nr 3 dla dokumentów rozliczeniowych dotyczących finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 118/2019/DSOZ z dnia 10 września 2019 roku uchylającego załącznik nr 3 do zarządzenia, stanowiący oświadczenie o przekazaniu środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 10 września 2019 roku brak jest konieczności przesyłania do Oddziału wyżej wymienionego oświadczenia.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 17 września 2019 r.

 • Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące e-recept oraz Internetowego Konta Pacjenta

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców, że pod wskazanym linkiem dostępne są najnowsze materiały informacyjno-promocyjne dotyczące e-recept oraz Internetowego Konta Pacjenta.

Zapraszamy do korzystania!

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 5 września 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 3 września 2019 r.

 • Świadczeniodawcy realizujący świadczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), co uniemożliwia przeprowadzenie poprawnej analizy przekazywanych przez Świadczeniodawców danych.

Przypominamy, że przekazanie przez Świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny może powodować wstrzymanie rozliczenia wykonanych świadczeń. W związku z tym wzywamy do zwrócenia wagi na poprawność danych przekazywanych w raporcie statystycznym, w szczególności w odniesieniu do czasu pobytu pacjenta na SOR, obejmującym dane dotyczące udzielonego świadczenia wskazujące datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym:

 • przyjęcia pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • wypisu pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • przekazania pacjenta do oddziału szpitalnego – w przypadku udzielania świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy.

Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia planuje w najbliższym czasie rozszerzenie zakresu weryfikacji sprawozdawanych danych przez wdrożenie nowych reguł walidacji i weryfikacji dotyczących danych świadczeń opieki zdrowotnej. Ma to na celu ujednolicenie zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ weryfikacji danych sprawozdawczych oraz umożliwienie uporządkowania prowadzonej sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 sierpnia 2019 r.

 • Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania

Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 108/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniającym Zarządzenie nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 roku dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców termin składania wniosków został przedłużony do dnia 10 września 2019 roku.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 9 sierpnia 2019 r.

 • Harmonogram szkoleń we wrześniu 2019 roku z zakresu e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta prowadzonych na Pomorzu przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ)

Kolejne szkolenia na Pomorzu z e-recept i e-skierowań w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (19, 20, 21 i 28 września)

W związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi szkoleniami  na temat wdrożenia e-recept oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) Zespół Wdrożeń Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku kontynuować będzie w drugiej połowie września cykl szkoleń w siedzibie OIL przy ulicy Śniadeckich 33 w Gdańsku.

W trakcie spotkań przeznaczonych dla lekarzy i lekarzy stomatologów reprezentanci CSIOZ przedstawią funkcjonowanie e-recepty oraz proces podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie), możliwe będzie również potwierdzenie profilu zaufanego umożliwiającego korzystanie m.in. z Internetowego Konta Pacjenta (www.pacjent.gov.pl).


Terminy szkoleń:

19.09. (czwartek)   9.00 - 11.00;

                             12.00 - 14.00

                             15.00 - 17.00

20.09. (piątek)        9.00 - 11.00;

                            12.00 - 14.00

21.09. (sobota)      9.00 - 11.00;

                            12.00 - 14.00

28.09. (sobota)      9.00 - 11.00;

                            12.00 - 14.00.

Miejsce szkolenia : Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, sala konferencyjna na I piętrze.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są drogą mailową na adres komisjapraktyk@oilgdansk.pl lub telefonicznie - nr telefonu 58 524 32 26.

Organizatorzy zachęcają, aby przed spotkaniami złożyć wniosek o profil zaufany (https://pz.gov.pl/pz/register), a także przypominają, że podmioty lecznicze, w tym również praktyki zawodowe, mają obowiązek podłączenia się do systemu P1 nie później niż do 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia 2020 roku zarówno recepty refundowane jak i pełnopłatne będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Warto ponadto wiedzieć, że na podstronie poświęconej e-recepcie ( https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/) w sekcji „Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie” zamieszczone są pomocne dla zainteresowanych osób dokumenty oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data publikacji: 8 sierpnia 2019 r.   aktualizacja: 3 września 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Pruszczu Gdańskim

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie gdańskim odbędzie  się  4 września 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ul. Raciborskiego 2A.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data publikacji: 25 lipca 2019 r.

 • Możliwość korzystania przez dzieci, które nie ukończyły 16 r.ż. a posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z uprawnień przyznanych ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Systemu Zdrowia dotyczącym możliwości korzystania przez dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a które nie ukończyły 16 r.ż. z uprawnień przyznanych ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) uprzejmie informuje, że:

Osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, na mocy nowelizacji art. 47 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1532), uzyskały te same uprawnienia co osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Pucku

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie puckim odbędzie  się w 9 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 31 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Człuchowie

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie człuchowskim odbędzie  się w poniedziałek,  19 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie przy ul. Parkowej 2.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 10 sierpnia.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Nowym Dworze Gdańskim

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie nowodworskim odbędzie  się w 5 sierpnia 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 20 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Malborku

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie malborskim odbędzie  się  5 sierpnia 2019 roku o godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku przy  ul. Plac Słowiański 17.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 25 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lipca 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 lipca 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

2) w 2019 r., według stanu na dzień:

c) 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14  lipca 2019 r.

3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.”

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 lipca 2019 r.

 • „Zdrowe dane” - nowy portal informacyjny NFZ

Dane znajdujące się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią bogate źródło informacji, z którego mogą i powinni korzystać nie tylko decydenci, ale również lekarze, menedżerowie, a przede wszystkim pacjenci. 28 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia portal www.zdrowedane.nfz.gov.pl, na którym można znaleźć wiele cennych informacji. Jako jedną z istotniejszych funkcji tego narzędzia postrzegamy wsparcie pacjentów w procesie poruszania się w systemie ochrony zdrowia, umożliwienie podejmowania decyzji co do miejsca leczenia w oparciu o zweryfikowane informacje.

Porównanie placówek

W części „Porównanie placówek” informacje te dotyczą funkcjonowania świadczeniodawców - poradni, szpitali. Prosty sposób prezentowania wskaźników ma służyć wzrostowi świadomości przede wszystkim pacjentów, ale i lekarzy, urzędników, czy menedżerów, oraz ułatwiać im podejmowanie decyzji. Zastrzegamy, że interpretacja przedstawionych danych nie zawsze jest jednoznaczna, czasem wymaga całościowego spojrzenia na zestaw wskaźników lub uwzględnienia poszczególnych kontekstów, np. regionalnych. Niewątpliwie jednak udostępnienie tych informacji będzie służyło uporządkowaniu dyskusji, w szczególności w części dotyczącej jakości udzielanych świadczeń.

Obecnie dostępne są wskaźniki dotyczące wybranych nowotworów. Podstawowymi wskaźnikami są - liczba zabiegów i średni czas trwania hospitalizacji.

Prezentację wskaźników rozpoczynamy od zbiorczej tabeli, w której przedstawione są wszystkie wskaźniki dla danego problemu zdrowotnego na wybrany moment w określonym czasie. Wizualizacje umożliwiają analizę zmiany poziomu wskaźnika w czasie, w tym porównania regionalne oraz pomiędzy świadczeniodawcami. Pomoc w nawigowaniu po przygotowanych narzędziach znajduje się w pliku „FAQ” w danym obszarze.

Monitorowanie

Dział „Monitorowanie” jest poświęcony podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego, tj. funkcji repartycyjnej oraz kontraktacyjnej. Wypełnianie tych funkcji wymaga od płatnika aktywnego podejścia do monitorowania zjawisk zachodzących w systemie, w szczególności przed i po wprowadzaniu istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń.

W tym dziale przedstawiamy raporty, w których zaprezentowano kluczowe zmienne z punktu widzenia poszczególnych obszarów. Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością działu Porównanie placówek, w którym wybrane wskaźniki prezentowane są w formie interaktywnej do poziomu świadczeniodawców.

Raporty

Dział „Raporty” jest poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Są w nim umieszczane opracowania, które można podzielić na następujące kategorie:

 • raporty okolicznościowe – raporty jednorazowe, poświęcone danemu zagadnieniu (np. raport NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze),
 • raporty monitorujące – opracowania powstające z częstotliwością kwartalną/ półroczną, poświęcone monitorowaniu zjawisk zachodzących w systemie, w wyniku wprowadzania istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń (np. raport Choroby narządu wzroku),
 • raporty cykliczne – raporty powstające z częstotliwością miesięczną, umożliwiające analizę kształtowania się kluczowych zmiennych w danym obszarze (np. raport Analiza hospitalizacji).

Zestawienia

W dziale „Zestawienia” prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji. Zestawienia te mogą być użyteczne również dla innych.

Źródło: Centrala NFZ
data publikacji: 1 lipca 2019 r.

 • Kolejne szkolenie dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - Człuchów

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl). Spotkanie w powiecie człuchowskim odbędzie się w poniedziałek, 19 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie przy ul. Parkowej 2.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane. Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego. W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register).

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 10 sierpnia.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2019 r.

 • Kolejne szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - Sopot, Wejherowo, Starogard Gdański, Gdańsk

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 czerwca 2019 r.

 • Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, uchyliły obowiązek weryfikacji stanu zdrowia pacjenta, opisanego w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe. Dotychczas Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, zwracały się do podmiotu leczniczego wystawiającego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, z prośbą o weryfikację stanu zdrowia. W związku ze zmianą przepisów prawa, proszę podmioty lecznicze, które otrzymały skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do weryfikacji, o ich niezwłoczne odesłanie do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu umożliwienia potwierdzenia skierowań dla pacjentów.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 czerwca 2019 r.

 • Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa Nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 roku dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 roku lub w 2019 roku, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 roku kompletu poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:

 • wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacji dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 roku albo 2019 roku oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy stanowić może maksymalnie 80% poniesionych wydatków i nie może przekroczyć:

 • 800,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT (poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1.000,00 zł.)
 • 984,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1.000,00 zł powiększone o podatek VAT)

W przypadku wydatków przekraczających 1.000,00 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1.000,00 zł lub 1.000,00 zł powiększonej o podatek VAT.

Ponadto POW NFZ, informuje iż załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać w wersji papierowej wraz z wnioskiem, a także w formie pliku edytowalnego excel na adres dotacje@nfz-gdansk.pl .

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć z dopiskiem na kopercie: DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA.

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

- oprogramowania (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 czerwca 2019 r.

 • Kolejne szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie słupskim odbędzie  się w poniedziałek,  15 lipca 2019 roku o godz. 11:00 oraz 15:00 (godzina do wyboru) w siedzibie delegatury Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 5 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2019 r.

 • Pierwsze szkolenie dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Pierwsze z cyklu szkolenie na Pomorzu  odbędzie  się w piątek,  5 lipca 2019 roku, o godzinie 10.00 w sali nr 206 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy, aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 18 czerwca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2019 r.

 • E-recepta – element cyfryzacji w ochronie zdrowia. Pilna informacja dla pracowników medycznych i podmiotów leczniczych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty w formie elektronicznej, czyli e-recepty. Zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom już teraz, dzięki czemu będą mogli oni skorzystać z nowych funkcjonalności jakie e-recepta za sobą niesie czyli m.in.:

 • możliwość wykupienia przepisanych leków w różnych aptekach,
 • wystawienie e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim,
 • eliminacja możliwości zgubienia e-recepty oraz błędów powstałych wskutek nieczytelności recepty.

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1
w RPWDL- https://www.youtube.com/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn .

W sekcji "Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie" dostępna jest instrukcja.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania spotkania, na którym przedstawimy koncepcję funkcjonowania e-recepty oraz w jaki sposób możliwe jest rozpoczęcie wystawiania
e-recept. Co więcej przekażemy Państwu również informacje o e-skierowaniu, Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), a także odpowiemy na pytania dotyczące nadchodzących zmian.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Można do nas dzwonić pod nr 19 457 lub pisać na adres e-recepta@csioz.gov.pl

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data publikacji: 23 maja 2019 r.

 • Komunikat dotyczący uprawnień świadczeniobiorców (pacjentów) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.). zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”

 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

Przy czym podkreślić należy, iż świadczenia o których mowa w ust. 1 i 2 art. 47 c ustawy o świadczeniach, co do zasady są udzielane w dniu zgłoszenia. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - do 7 dni roboczych, w pozostałych zakresach w możliwie najszybszym terminie, poza listą oczekujących.

Natomiast zakres świadczeń, o których mowa w art. 47 c ustawy o świadczeniach nie został zawężony wyłącznie do tzw. świadczeń pierwszorazowych co oznacza, że przedmiotowa regulacja obejmuje również każdą kolejną wizytę w toku leczenia  (na podstawie wyroku Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie  z dnia 10 maja 2017 r. VII SA/Wa 443/17).  

Również w opinii Ministerstwa Zdrowia pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się do pierwszej wizyty i obejmuje ono cały proces leczenia. 

Jednocześnie przypominamy się, iż na Świadczeniodawcach - zgodnie z § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.) spoczywa obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2019 r.

 • Realizacja świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii, w szczególności wykonywanie badań w kierunku zakażeń HIV u kobiet w ciąży

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy standard opieki okołoporodowej przyjęty rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz.1756). Standard ten w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego, w części II: „Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz  z okresami ich przeprowadzania” nie zawiera sformułowania: „zalecane”.

 Należy zatem przyjąć, że świadczeniodawca obowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonego w rozporządzeniu, w tym także dwukrotnego badania w kierunku zakażenia wirusem HIV (do 10 tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenie się oraz w okresie pomiędzy 33-37 tygodniem ciąży).

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 kwietnia 2019 r.

 • Wyjaśnienia dotyczące zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

W związku z publikacjami zarządzeń:

 • Nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne oraz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 • Nr 43/2019/DSOZ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ

oraz mając na względzie wcześniejsze regulacje prawne, na podstawie których Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje odrębne środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, gwarantujące wzrost wynagrodzeń i osobne środki na wzrost wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz na pochodne od wzrostu ww. wynagrodzeń, należy przyjąć, że użyte w uzasadnieniach sformułowanie: „zwiększające się koszty wynagrodzeń personelu", dotyczy innych niż powyżej grup zawodowych uczestniczących (pośrednio lub bezpośrednio) w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (w tym techników elektroradiologii, diagnostów, psychologów klinicznych oraz fizjoterapeutów). Przyjęcie innej interpretacji omawianych zapisów uzasadnień mogłoby prowadzić do sytuacji podwójnego uwzględniania tych samych kosztów w wycenach świadczeń.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Centrala NFZ
data publikacji: 15 kwietnia 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

2) w 2019 r., według stanu na dzień:

b) 1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14  kwietnia 2019 r.”

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla ratowników medycznych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 34), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie:

 1. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne;
 2. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 3. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:

2) 1 kwietnia 2019 r.  – w terminie do dnia 14  kwietnia 2019 r.”

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2019 r.

 • Ostateczne rozliczenia umów za rok 2018

Szanowni Państwo Świadczeniodawcy

W celu ostatecznego rozliczenia umów za rok 2018 r. na Portalu Świadczeniodawcy przedstawiane są Państwu do akceptacji wnioski o rozpoczęcie procedury rozliczeniowej (nazwa na Portalu Świadczeniodawcy: Ugoda dotycząca rozliczenia nadwykonań)

Prosimy o sukcesywne sprawdzanie na Portalu Świadczeniodawcy stanu przedstawianych wniosków w lokalizacji -> Umowy na realizację świadczeń (opcja „Pokaż więcej”) –> Moje umowy –> wybrać umowę, wejść w Szczegółowe informację o umowach (znak „U” pod konkretna umową) –> Nadwykonania –> Przegląd ugód dotyczących rozliczenia nadwykonań –> Szczegóły

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 lutego 2019 r.

 • Komunikat dotyczący odblokowywania umów obowiązujących w 2018 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146): rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. w przypadku umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej za 2018 r. w dniu 14.02.2019 r. Możliwość korygowania raportów statystycznych została zablokowana z dniem 10.02.2019 r.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o odblokowanie umów z 2018 r. zostają wstrzymane do czasu zakończenia weryfikacji wstecznej (kwiecień 2019 r.). Odrębnym trybem rozpatrywane będą wyłącznie wnioski dotyczące umów PSZ.

Jednocześnie przypominamy, iż analizowane będą tylko wnioski na formularzu, będącym załącznikiem do komunikatu z dnia 11.05.2015 r.: „Zmiana dotycząca wniosków o odblokowanie umów w wersji elektronicznej, związanych z weryfikacjami prowadzonymi przez Sekcję Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń”, gdzie wskazano również instrukcję wypełniania ww. formularza, określającego m.in. jakich parametrów odblokowania oczekuje świadczeniodawca wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem świadczeń podlegających modyfikacji.

Mając powyższe na uwadze, POW NFZ informuje, że odblokowanie umowy może odbyć się tylko na podstawie poprawnie sporządzonego wniosku świadczeniodawcy, pozytywnie rozpatrzonego przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek zawierający błędy formalne zostanie w całości odrzucony.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lutego 2019 r.

 • Komunikat dotyczący ostatecznego rozliczenia umów za 2018 rok

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. w przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2018 rok w dniu 14 lutego 2019 roku.

W związku z powyższym POW NFZ przypomina o konieczności:

 • skorygowania błędnych świadczeń najpóźniej do dnia 9 lutego 2019 roku (zgodnie z §23 ust. 1 OWU);
 • przesłania do Oddziału wszystkich dokumentów rozliczeniowych, dla których pozostają nierozliczone szablony;
 • przesłania do Oddziału wszystkich dokumentów rozliczeniowych za przekazane dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, ratowników medycznych oraz na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów.

Jednocześnie Pomorski OW informuje, iż przekazane Świadczeniodawcom przed ostatecznym rozliczeniem umów aneksy, zarówno zmieniające wartość umowy, jak i aneksy uwzględniające przesunięcia środków pomiędzy zakresami umowy za rok 2018, winny zostać dostarczone do siedziby POW NFZ (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) najpóźniej do dnia 11.02.2018 r. do godz. 12:00. 

Aneksy, które wpłyną do Oddziału po wyżej wymienionym terminie zostaną oznaczone jako nieprzyjęte.

Powyższe umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu ostatecznego rozliczenia umów za 2018 rok polegającego na sfinansowaniu świadczeń ponadlimitowych w trybie ugód pozasądowych.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 lutego 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

2) w 2019 r., według stanu na dzień:

a) 1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14  stycznia 2019 r.”

Niezwłocznie po udostępnieniu Państwu umów na rok 2019, prosimy o zgłaszanie aktualizacji liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 stycznia 2019 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2019 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2019 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/11/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/12/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/13/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/14/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/15/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/16/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/17/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2018 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/18/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/18/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2019 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP - leczenie szpitalne  - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • SZP-Z – leczenie szpitalne – programy lekowe;
 • CZP – programy pilotażowe – centra zdrowia psychicznego;
 • PPZ – program pilotażowy poz plus;

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2018 r.

 • Konieczność pobierania zakresu numerów recept do dnia 31.12.2018 r.

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem umów na rok 2019, Pomorski OW NFZ w Gdańsku przypomina o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31 grudnia 2018 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2018 r.

 • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim podmiotom leczniczym, realizującym świadczenia gwarantowane finansowane ze środków publicznych o obowiązku uzyskania przez wszystkich fizjoterapeutów prawa wykonywania zawodu. Tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi mogą zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Warto w tym miejscu podkreślić, że osoby, które nie dokonały potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i bez wymaganych uprawnień udzielają świadczeń z zakresu fizjoterapii, zgodnie z art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U poz. 1994), popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast zgodnie art. 139 tejże ustawy, kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 listopada 2018 r.

 • Aktualizacja personelu w Portalu Potencjału

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, w związku z zapisami ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1532), zwraca się z prośbą o aktualizację zasobów lekarzy specjalistów wnioskami portalowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego okresu występowania w umowie, do dnia 9.11.2018 r.

Uporządkowanie danych pozwoli POW NFZ na wiarygodną weryfikację personelu – lekarzy specjalistów występujących w przesłanych wnioskach o podwyżki pod kątem zgłoszenia ich w innych umowach zawartych z NFZ.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 października 2018 r.

 • Komunikat dotyczący skierowań do poradni specjalistycznych

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami zarówno pacjentów jak i świadczeniodawców w sprawie występujących problemów w dostępie do realizacji świadczeń w poradniach specjalistycznych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ

Przy czym skierowanie nie jest wymagane:

1) do świadczeń:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;

2) w przypadku :

 • chorych na gruźlicę;
 • zakażonych wirusem HIV;
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • cywilnych i niewidomych ofiar działań wojennych;
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

3)  od osób będących już w trakcie leczenia i oczekujących na kolejną wizytę:

4) w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta – świadczenie powinno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia, decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz, a świadczenia są udzielane bez wymaganego skierowania.

Nadmieniamy, iż skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego – jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu. Skierowanie ważne jest dopóty istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne  jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt. Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Natomiast bezpodstawne jest wymaganie od pacjenta dostarczenie nowego skierowania:

 1. gdy pacjent oczekuje na pierwszą wizytę, wyznaczoną na podstawie oryginału skierowania dostarczonego w poprzednim roku kalendarzowym,
 2. przy kontynuacji leczenia, także w kolejnym roku kalendarzowym,
 3. w sytuacji, gdy lekarz, który wystawił skierowanie już nie pracuje w danym miejscu,
 4. jeśli po dacie wystawienia skierowania przez lekarza POZ pacjent zmienił przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej (zwłaszcza, że co do zasady, skierowanie do poradni specjalistycznej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
 5. jeżeli równolegle w trakcie leczenia specjalistycznego danej jednostki chorobowej, pojawi się inny problem zdrowotny z tej samej dziedziny medycznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1146, ze zm.)

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 października 2018 r.

 • Rozszerzenie grupy uprawnionych świadczeniobiorców o osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1552). Ustawa ta zmienia m.in. przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”.

Jedną z najważniejszych nowych regulacji prawnych jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę   i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) – analogicznych praw, jakie posiadają już m.in. kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą będzie wydawał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W legitymacji ujawnione będą: imię (imiona), nazwisko i PESEL jej posiadacza. Wzór legitymacji, w drodze rozporządzenia, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 30 października 2018 r.

Jednocześnie przypominamy się, iż na Świadczeniodawcach - zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.) spoczywa obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 października 2018 r.

 • RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

  Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

  Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. "Nie zależy mi na tym, żeby wszyscy RODO pokochali. Zależy mi, żeby Państwo zrozumieli RODO. Zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy nauczyli się pracować, zabezpieczając dane osobowe. Żeby nie paraliżowało to naszych działań. Żebyśmy nie reagowali panicznie, nieracjonalnie. Żeby RODO nie komplikowało nam pracy, żebyśmy sami jej sobie nie komplikowali poprzez błędne rozumienie przepisów. Zależy mi na tym, żeby RODO zrozumieć. I po to jest ten materiał" – powiedział minister Marek Zagórski. Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest pierwszym z pięciu materiałów wydanych przez Grupę. Jest to niezmiernie ważne opracowanie, dlatego że za każdym razem, gdy dochodzi do błędnego zrozumienia przepisów ochrony danych osobowych w szpitalach bądź przychodniach, cierpią na tym pacjenci. "Materiał ten, mimo że dedykowany pracownikom służby zdrowia, tak naprawdę jest dla pacjentów i powstał w trosce o nich. Bo każda błędna interpretacja przepisu, każde niesłuszne odmówienie udzielenia informacji o stanie zdrowia ma bezpośredni wpływ na ich życie bądź zdrowie. Zatem należy jak najszybciej uciąć wszelkie spekulacje na temat tego, co można, a czego nie można w związku z RODO i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na ratowaniu życia" – wyjaśnił minister Łukasz Szumowski. W materiale znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące RODO, m.in. o metody rejestracji pacjentów z poszanowaniem ich prywatności, o kwestie związane z opisywaniem leków danymi pacjenta czy o zagadnienia dotyczące możliwości zamieszczania tabliczek ze specjalnością lekarza na drzwiach gabinetów. "Rozstrzygamy wątpliwości dotyczące tabliczek na drzwiach. Tak, można je zawieszać. Podpowiadamy, jak podczas rejestracji zminimalizować ryzyko ujawnienia informacji osobom postronnym, np. poprzez wywoływanie osób za pomocą numerka nadanego podczas rejestracji. Te i inne odpowiedzi są krótkie i klarowne, a sam materiał opracowany w taki sposób, żeby mógł pełnić rolę czegoś w rodzaju RODO-vademecum w służbie zdrowia, żeby można było do niego zajrzeć, poszukując odpowiedzi bądź wskazówki w konkretnej sprawie" – dodał wiceminister Janusz Cieszyński.

  Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych

  Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych pod przewodnictwem dr. Macieja Kaweckiego liczy ponad 60 członków i zrzesza reprezentantów wielu środowisk. "To doskonały przykład sprawnie działającego forum złożonego z reprezentantów administracji, instytucji publicznych, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych czy środowisk naukowych. Wszyscy wykazali ogromne zaangażowanie w prace nad jak najszybszym stworzeniem tego materiału i za to pragnę serdecznie podziękować. Na tej publikacji nasza praca nie kończy się. Będziemy edukować do skutku – aż stosowanie zaleceń RODO przestanie być problematyczne" – zapowiedział dr Maciej Kawecki.

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

źródło: Ministerstwo Zdrowia

data publikacji: 25 września 2018 r.

 • Konieczność zgłoszenia danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1532), świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w  art. 4 ust 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust 3 w/w ustawy:

„Środki finansowe, o których mowa w ust 1, świadczeniodawcy przeznaczają zgodnie z ust.2 dla lekarzy, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;
 2. zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy zmienianej w art. 1, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.”

Przedmiotową informację należy przekazać  za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (Zakładka - Umowy na realizację świadczeń „pokaż więcej”- Zgłoszenia liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów) do dnia 14 września 2018 roku.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 września 2018 r.

 • Komunikat w sprawie uruchomienia portalu realizacji protez stomatologicznych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej informuje, iż od dnia 1 września 2018 r. zostanie wprowadzone narzędzie umożliwiające sprawdzenie, czy dla danego pacjenta upłynął 5-cio letni okres pozwalający na finansowanie uzupełnienia protetycznego ze środków publicznych. Aplikacja umożliwi również sprawdzenie wykonania innych świadczeń limitowanych:

 • 5.13.00.2303010 - Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych,
 • 5.13.00.2316010 - Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego,
 • 5.13.00.2310090 - Zabezpieczenie profilakt. bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb,
 • 5.13.00.2310060 - Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego,
 • 5.13.00.2316020 - Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów.

Wobec powyższego, dla wszystkich świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2018 r. nie będą uwzględniane wyjaśnienia dot. błędów weryfikacji, związanych z przekroczeniem limitu świadczeń, tj. nie będą brane pod uwagę przesyłane dotychczas oświadczenia pacjentów o niekorzystaniu z uzupełnienia protetycznego w ostatnich 5-ciu latach. Odnośnik do aplikacji znajduje się na stronie internetowej nfz-gdansk.pl w zakładce Portale / Portal realizacji protez stomatologicznych oraz konkurs.nfz-gdansk.pl. Logowanie do niniejszego narzędzia będzie możliwe przy użyciu loginu oraz hasła tożsamego z Portalem Świadczeniodawcy.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 sierpnia 2018 r.

 • Komunikat dotyczący wymagania przez świadczeniodawców dostarczenia nowego skierowania przez pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy zapisali się na realizację świadczeń fizjoterapeutycznych przed 01-07-2018 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018, Poz. 932)

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz osób uprzywilejowanych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na mocy ww. ustawy, zamianom podlega jedynie termin udzielania świadczenia, natomiast wymóg posiadania skierowania pozostał bez zmian. Powyższe pozwala uznać, że (w przypadku chęci korzystania ze świadczeń tego samego świadczeniodawcy) nowe skierowanie nie jest wymagane, bowiem jeżeli skierowanie zostało już zarejestrowane, to świadczeniobiorcy należy zmienić wyłącznie termin udzielenia planowanego świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miarę możliwości świadczenie powinno być udzielone w dniu zgłoszenia, a gdy jest to niemożliwe – poza kolejnością, lecz niekoniecznie w ciągu 7 dni roboczych. Osoby uprawnione należy wykreślić z kolejki oczekujących a termin dotychczasowy zwolnić dla świadczeniobiorców rejestrujących się w zwykłym trybie.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 sierpnia 2018 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, 1373), który stanowi, iż:

1. w latach 2016–2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże w terminie określonym w ust. 2 do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem serwisów internetowych ,o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie pielęgniarek położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z poźn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za 2018 r.

Instrukcja zgłaszania liczby etatów dla pielęgniarek i położnych została zamieszczona w Portalu Świadczeniodawcy.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz innych materiałów koniecznych do wykonania świadczeń na podstawie umowy zawartej z NFZ

W związku z napływającymi sygnałami świadczeniobiorców, wskazującymi na uzależnianie przez świadczeniodawców realizacji świadczeń opieki zdrowotnej od zaopatrywania się we własnym zakresie przez pacjentów w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne i inne materiały konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2017.1938 ze zm.), świadczeniobiorcy (pacjentowi) przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Ponadto, w myśl § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.), świadczeniodawca jest obowiązany zaopatrywać się we własnym zakresie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne i inne materiały konieczne do wykonania świadczenia na podstawie umowy.

Wobec powyższego, pacjenci nie powinni być obligowani przez świadczeniodawców do nabywania we wysłanym zakresie leków i wyrobów medycznych używanych w związku z realizacją świadczeń gwarantowanych, wykonywanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lipca 2018 r.

 • Komunikat dotyczący formatu dokumentów rozliczeniowych od lipca 2018 roku

W nawiązaniu do komunikatu Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2018 roku, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż począwszy od lipca 2018 roku, komunikatem służącym do przekazywania do systemu oddziałowego NFZ rachunków/faktur za zrealizowane świadczenia zdrowotne jest komunikat XML typu RACH/FAKT/NOTA.

Pomorski OW NFZ zachęca Świadczeniodawców rozliczających się nadal za pośrednictwem rachunku papierowego do zmiany sposobu rozliczeń i skorzystania z możliwości przesyłania rachunków/faktur w formie elektronicznej, co wpłynie na skrócenie czasu realizacji dokumentów rozliczeniowych oraz ograniczenie zbędnych kosztów administracyjnych.

Mając na względzie powyższe, docelową formą rozliczeń z Funduszem będzie wyłącznie komunikat XML typu RACH/FAKT/NOTA, o czym zostaną Państwo poinformowan iw późniejszym terminie.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2018 r.

 • Terminy korygowania raportów statystycznych za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej

W związku ze zbliżającym się okresem wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec - grudzień 2018 r.) Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 1 zd. drugie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) świadczeniodawcom przysługuje prawo korygowania raportów statystycznych za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej do 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego umowy. Dla umów realizowanych w okresie I-VI 2018 r. w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej termin ten przypada na dzień 9 sierpnia 2018 r. Jednocześnie informujemy, że najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 r. POW NFZ rozpocznie wsteczną weryfikację raportów statystycznych przesyłanych przez świadczeniodawców za świadczenia zrealizowane w okresie I-VI 2018 r. Wyniki weryfikacji zostaną udostępnione poprzez Portal Świadczeniodawcy do 14 dni od rozpoczęcia procesu wstecznej weryfikacji. W terminie do dnia 15 września 2018 r. świadczeniodawcy będą mieli możliwość wyjaśnienia lub skorygowania kwestii spornych związanych z wynikami weryfikacji. W procesie wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec - grudzień 2018 r.) zostaną uwzględnione wyłącznie świadczenia poprawnie zweryfikowane według stanu na dzień 15 września 2018 r. Po tym dniu przesyłane raporty statystyczne nie będą miały wpływu na wyliczanie wysokości ryczałtu PSZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 czerwca 2018 r.

 • Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne:

 • Świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać druki recept lub unikalne numery identyfikujące receptę przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.
 • W przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci osoby uprawnionej do wystawiania recept, świadczeniodawca powiadamia niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do ustalenia), właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym unikalne numery identyfikujące receptę zostały przydzielone. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.
 • W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub unikalnych numerów identyfikujących recepty albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania, świadczeniodawca powiadamia o tym niezwłocznie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który przydzielił unikalne numery identyfikujące recepty, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

źródło – Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ

data publikacji: 14 maja 2018 r.

 • Komunikat Departamentu Informatyki Centrali NFZ - termin na wypełnienie ankiety do 11 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa licznych próśb związanych z przedłużeniem terminu na wzięcie udziału w III edycji badania ankietowego podmiotów leczniczych, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej uprzejmie informuję, iż termin zostaje przedłużony i ankieta będzie dostępna do uzupełnienia do 11 maja br. W załączeniu przesyłam także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety.

Podkreślając niezwykle istotną rolę otrzymanych w ramach badania wyników jeszcze raz serdecznie zachęcam do wypełniania ankiety i jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już zdążyli ankietę wypełnić.

Instrukcja wypełnienia ankiety - plik PDF,

III edycja badania ankietowego podmiotów leczniczych - pismo Ministerstwa Zdrowia - plik PDF.

źródło: Departament Informatyki Centrala NFZ

data publikacji: 7 maja 2018 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący procedury podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w warunkach ambulatoryjnych od dnia 1 marca 2018 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku informuje, że procedura ambulatoryjnego podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-RhD) od dnia 1 marca 2018 r. jest finansowana na nowych zasadach.

W związku z wejściem w życie zapisów zał. 5b poz. 24 zarządzenia nr 22/2018/DSOZ PrezesaNarodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, od dnia 1 marca br. podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28- 30 tygodniu ciąży - kod 5.05.00.0000097 jest świadczeniem do sumowania w zakresie położnictwo i ginekologia, rozliczanym na podstawie faktury (konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Refundacja podania immunoglobuliny anty- RhD obejmuje koszt preparatu immunoglobuliny,
w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu dla dawki 300 mcg/2ml (1500 IU) określonej w załączniku do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu. Wymagane jest także wskazanie procedury wg ICD-9 - 99.111.

Zgodnie z Komunikatem szczegółowym NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 9/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. przy sprawozdawaniu świadczenia 5.05.00.0000097 należy wykazać atrybut specj-rozlicz: SK (świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej).

Sposób wyliczania krotności jest następujący: SK – świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej (atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"= rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt)

Jednocześnie informujemy, że obecnie każdorazowo oddziałowy system informatyczny po przekazaniu świadczenia wyrzuca błąd: rozliczenie świadczenia wymaga potwierdzenia fakturą/rachunkiem/inną specyfikacją kosztową lub zgody na indywidualne rozliczenie, dlatego po imporcie świadczenia świadczeniodawca powinien przesłać oświadczenie potwierdzające podanie immunoglobuliny anty- RhD w postaci faktury/rachunku wraz z opisem, że dana faktura dotyczy konkretnej pacjentki, której świadczenie zostało zakwestionowane. Po zweryfikowaniu dowodu zakupu immunoglobuliny, flaga błędu zostanie zdjęta z zakwestionowanego świadczenia.

            Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków publicznych - obejmuje również koszt preparatu immunoglobuliny anty-RhD, która powinna być dostępna w poradni realizującej świadczenie.

        Informujemy, że preparaty immunoglobuliny anty-RhD w postaci roztworów do wstrzykiwań dostępne są na polskim rynku bez dodatkowych ograniczeń, jako wydawane z przepisu lekarza. Zgodnie z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu immunoglobuliny ludzkiej anty-D dla preparatów:

 1. Gamma anty-D 50, roztwór do wstrzykiwań (50 mcg/ml, 1 amp. 1 ml) : 95,88 zł
 2. Gamma anty-D 150, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/ml, , 1 amp. 1 ml): 201,58 zł
 3. Rhophylac 300, 300 mcg/2 ml (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań: 267,84 zł
 4. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 1 ml): 108,00 zł
 5. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 2 ml): 216,00 zł
 6. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 10 amp. 2 ml): 2160,00 zł

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2018 r.

 

 • Komunikat Departamentu Informatyki Centrali NFZ - przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

W ślad za wcześniejszym komunikatem informującym oraz w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia badania ankietowego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej uprzejmie informujemy, iż termin na wypełnienie ankiety został przedłużony. W związku z powyższym zwracamy się z ponowną prośbą o aktywny udział w badaniu oraz wypełnienie ankiety do dnia 2018-04-30. W załączeniu przesyłamy także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety.

Ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ), logowanie do Systemu wygląda analogicznie, jak w przypadku wypełniania sprawozdań statystycznych przez podmioty lecznicze. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na adres e-mail.

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż informacje przekazywane w ankiecie są zbierane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jedynie na potrzeby zbadania stanu aktualnego przygotowania podmiotów leczniczych do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i nie mają żadnego wpływu na kwestie związane z Państwa rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje te posłużą do przygotowania analizy stanu faktycznego oraz potrzeb podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przygotowania do obowiązków wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

W związku z niezmiernie istotną rolą wyników ww. ankiety apelujemy o aktywny udział w badaniu.

źródło: Departament Informatyki Centrala NFZ

data publikacji: 18 kwietnia 2018 r.

 

 • Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniodawców, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej oraz osoby uprawnione do wystawiania recept, pobierających zakresy numerów recept z wykorzystaniem aplikacji udostępnianych przez oddziały wojewódzkie Funduszu,o zmianach w zakresie pobierania zakresów unikalnych numerów identyfikujących recepty.
          Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zostaje wprowadzony nowy, ujednolicony w skali Funduszu, format komunikatu XML o symbolu „NR_REC” w wersji 1.0, zawierający informacje o przydzielonych numerach recept. Komunikat ten może być wykorzystywany w celu składania zamówień do drukarni na druki recept lub drukowania recept z wykorzystaniem własnych aplikacji informatycznych świadczeniodawców. Wzór nowego komunikatu XML udostępniony jest wraz z niniejszym komunikatem na stronach internetowych Centrali Funduszu oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu. (pobierz plik: NR_REC.docx).
        Dotychczas stosowane komunikaty XML, zawierające informacje o przydzielonych numerach recept, komunikat RECD (na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i  śląskiego) oraz komunikat XSZ (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) będą jeszcze obowiązywały do dnia 31 maja 2018 r., równoległe z nowym komunikatem NR-REC, w celu zachowania dwu miesięcznego okresu przejściowego umożliwiającego dostosowanie systemów informatycznych.
       W systemach informatycznych Funduszu wykorzystywanych do nadawania zakresów numerów recept obsługa procesu rezerwacji i pobierania numerów recept nie ulegnie zmianie.
       Dodatkowo, z dniem 1 maja 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia, udostępni nowy centralny interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych, umożliwiający rezerwację i pobieranie numerów recept. W celu uzyskania dostępu do nowej usługi wykorzystywany będzie mechanizm uwierzytelniania użytkowników tożsamy z innymi centralnymi usługami udostępnianymi przez Fundusz - EWUŚ, DILO    i KOLCE, z możliwością wykorzystania tych samych kont dostępowych. Nowa usługa usprawni proces pobierania numerów recept nadawanych przez Fundusz poprzez umożliwienie bezpośredniej integracji oprogramowania świadczeniodawcy/osoby uprawnionej do wystawiania recept z systemem Funduszu.
      Nie będzie potrzebne ręczne pobieranie pliku z odpowiedniego portalu NFZ oraz ręczne wczytywanie tego pliku do aplikacji świadczeniodawcy/osoby uprawnionej – systemy będą komunikowały się samodzielnie na żądanie operatora systemu świadczeniodawcy/osoby uprawnionej. Opis interfejsu dostępowego udostępniony jest wraz z niniejszym komunikatem na stronach internetowych Centrali Funduszu  oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu (pobierz plik: Specyfikacja usługi NFZ).

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 kwietnia 2018 r.

 

 • Komunikat Departamentu Informatyki Centrali NFZ

W związku ze zmianami w zakresie terminów dotyczących obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało badanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Informacje uzyskane na podstawie ankiety będą miały istotny wpływ na planowanie dalszych działań niezbędnych do realizacji procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia na terenie całego kraju.

Ankietę należy wypełnić najpóźniej do dnia 2018-04-22.

Ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ). W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o kontakt na adres e-mail.

W załączeniu przesyłamy także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety. Apelujemy o aktywny udział w badaniu.

źródło: Departament Informatyki Centrala NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2018 r.

 

 • Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do świadczeniodawców

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w ważne przedsięwzięcie, jakim jest szczepienie ochronne przeciwko pneumokokom u dzieci do ukończenia 5. roku życia.
Skorzystanie z bezpłatnych szczepień będzie możliwe od 20 marca do 29 czerwca 2018 r.
Szczepienia będą wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) z nr serii: ASPNA852AA, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego – jako szczepienia zalecane.
Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 ml). Są one podawane w odstępie co najmniej 2 miesięcy.

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione.
Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.

Szczegóły dotyczące realizacji szczepienia

 • Świadczeniodawcy pobierają szczepionkę Synflorix z serii: ASPNA852AA ze stacji sanitarno-epidemiologicznych (na zasadach przewidzianych dla dystrybucji szczepionek do szczepień objętych Programem Szczepień Ochronnych).

 • Szczepionka Synflorix z serii: ASPNA852AA jest wydawana do wyczerpania zapasów.

 • Do realizacji szczepienia jest przewidziana oddzielna pula szczepionki zwolnionej z rezerwy. Świadczeniodawców, którzy przystąpią do akcji, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania ilościowego na szczepionkę do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która ją udostępni.

 • Jeśli cykl szczepienia nie zakończy się do 29 czerwca 2018 r. przy użyciu szczepionki z tej serii, świadczeniodawca może wystąpić do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wydanie szczepionki z dostępnej serii na dzień realizacji szczepienia. Musi jedynie poinformować, że preparat będzie wykorzystany w ramach zakończenia „wykonywania szczepień ochronnych przy użyciu 10-walentnej przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) u dzieci do 5 r.ż”.

 • Szczepionki niewykorzystane w terminie ważności w ramach akcji zostaną przekazane do właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dodatkowych informacji o dystrybucji szczepionek udziela właściwy powiatowy inspektorat sanitarny.

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia

Źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

data publikqacji: 13 marca 2018 r.

 

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący procedury podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku informuje, że w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego procedura podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-RhD) jest finansowana w ramach świadczeń gwarantowanych.

            Przedmiotowe świadczenie może być rozliczane przez wszystkich świadczeniodawców realizujących porady w zakresie położnictwa i ginekologii, którzy spełniają warunki realizacji świadczenia określone w aktualnych rozporządzeniach Ministra Zdrowia odpowiednio w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Od 1 stycznia 2018 r. świadczenie dostępne jest w podmiotach realizujących świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz wszystkich pozostałych poradniach położniczo-ginekologicznych realizujących umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna spełniających warunki realizacji świadczenia.

            W zakresie leczenia szpitalnego świadczenie to powinno być udzielane pacjentce:

 1. po porodzie lub
 2. poronieniu samoistnym lub
 3. po przerwaniu ciąży lub
 4. po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej lub
 5. po usunięciu ciąży pozamacicznej lub
 6. w przypadku zagrażającego poronienia lub
 7. w przypadku porodu przedwczesnego przebiegającego z krwawieniem z dróg rodnych lub
 8. wykonaniu obrotu zewnętrznego płodu.

Świadczenie polega na podaniu immunoglobuliny anty-RhD zgodnie z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz perinatologii.

            Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków publicznych - obejmuje również koszt preparatu immunoglobuliny anty-RhD, która powinna być dostępna w poradni realizującej świadczenie.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej procedura ta została przewidziana do sumowania z innymi typami porad realizowanych w poradni położniczo-ginekologicznej, a jego wycena powiązana jest z urzędową ceną zbytu immunoglobuliny ludzkiej anty-D określonej w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

W związku ze zmianą sposobu finansowania podania immunoglobuliny anty-D w warunkach szpitalnych, świadczeniodawca jest zobowiązany do zakupu leku, a następnie do rozliczenia jego kosztów z NFZ.

Informujemy, że preparaty immunoglobuliny anty-RhD w postaci roztworów do wstrzykiwań dostępne są na polskim rynku bez dodatkowych ograniczeń, jako wydawane z przepisu lekarza. Zgodnie z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu immunoglobuliny ludzkiej anty-D dla preparatów:

 1. Gamma anty-D 50, roztwór do wstrzykiwań (50 mcg/ml, 1 amp. 1 ml) : 95,88 zł
 2. Gamma anty-D 150, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/ml, , 1 amp. 1 ml): 201,58 zł
 3. Rhophylac 300, 300 mcg/2 ml (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań: 267,84 zł
 4. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 1 ml): 108,00 zł
 5. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 2 ml): 216,00 zł
 6. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 10 amp. 2 ml): 2160,00,00 zł

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2018 r.

 

 • Informacja o odblokowaniu części rozliczeniowej umów z roku 2017

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniach 5-11 marca 2018 r. zostaną odblokowane umowy za okres I-XII 2017 r. w części dotyczącej rozliczania świadczeń. W ww. terminie nie będzie możliwa poprawa świadczeń. Wnioski o odblokowanie okresów sprawozdawczych w umowie w części dotyczącej raportów statystycznych zostaną rozpatrzone po zakończeniu weryfikacji wstecznej za rok 2017.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 marca 2018 r.

 • Aneksy do umów w poszczególnych rodzajach świadczeń za rok 2017

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 Ogólnych Warunków Umów rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu. Prosimy o zwrotne odesłanie do siedziby POW NFZ otrzymanych do podpisania aneksów do umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, uwzgledniających przesunięcia środków pomiędzy zakresami w ramach kwoty umowy oraz sfinansowanie świadczeń nielimitowanych  za rok 2017- najpóźniej do dnia 09.02.2018 r. do godz. 12:00.

Aneksy, które wpłyną do Oddziału po w/w terminie zostaną oznaczone jako nieprzyjęte.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 lutego 2018 r.

 

 • Kobiety w okresie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością - komunikat Centrali NFZ

Oznacza to, że:

 • świadczenia w poradniach specjalistycznych i szpitalach udzielane są w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli świadczenie w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno być zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Potrzebne dokumenty:

zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę i dokument tożsamości.

Podstawa prawna:

art. 47c  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Więcej informacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/  zakładka: Kobiety w ciąży i w okresie połogu.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2017 r.

 

 • Świadczeniodawco – pamiętaj, że masz obowiązek udzielania kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej - komunikat Cetrali NFZ

Co to znaczy?

Jeśli Pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na badania wystawia i pokrywa ich koszty świadczeniodawca, który je zleca. Lekarz informuje też Pacjenta gdzie wykonać badania.

Przykłady:

Jeżeli lekarz specjalista, który wystawił skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego (MR) lub tomografię komputerową (TK) uznał, że badanie powinno być wykonane z kontrastem i zaznaczył to na skierowaniu, to powinien wystawić Pacjentowi skierowanie na badanie kreatyniny i wskazać, gdzie należy wykonać badanie.

Pacjentowi należy przypomnieć, żeby okazał wynik badania w placówce w której MR lub TK będzie wykonywany.

W przypadku zakwalifikowania Pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala. Odsyłanie Pacjentów, np. do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub sugerowanie Pacjentowi, że może wykonać je we własnym zakresie, jest niezgodne z przepisami.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.):

§ 8  ust. 1 Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

§ 12 ust. 7 W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

§ 12 ust. 1  Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;

2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2017 r.

 

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2018 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2018 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich): 

 • 11/Numer/Rodzaj/11/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/12/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/13/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok  2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/14/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/15/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/16/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/17/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP - leczenie szpitalne - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne - chemioterapia;
 • SZP-L - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe);
 • SZP-Z – leczenie szpitalne - programy lekowe

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2017 r.

 

 • Komunikat AOTMiT w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz zgodnie z zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości nieodpłatnego udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z grupy JGP H41 wskazanych kodem produktu 5.51.01.0008041 – rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna, w ramach którego zostały zrealizowane procedury - 84.21 replantacja kciuka, 84.22 replantacja palca, 84.23 replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni, 84.24 replantacja górnej części ramienia.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od 15 grudnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

 

 • Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze realizujące świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana ankieta, której celem jest zebranie informacji o możliwościach informatycznych w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych w określonym przez Agencję układzie. Zachęcam do wypełnienia i odesłania ankiety gdyż udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do współpracy opartej na zasadach partnerstwa oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 14 grudnia 2017 r.

 

 • Dostosowanie resortowych kodów identyfikacyjnych do zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 22 maja 2017, poz. 999) podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do dostosowania wpisów w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z w/w rozporządzenia, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tj. do dnia 21 marca 2018 r.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  POW NFZ

data publikacji: 21 listopada 2017 r.

 

 • Instrukcja sprawozdawcza z realizacji świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania i rozliczania  świadczeń zrealizowanych w ramach zakresu świadczeń 03.4100.500.02 - KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał) Centrala NFZ wyjaśnia:
KOS-Zawał obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Wszystkie działania związane z opieką nad pacjentem organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący. Odpowiada on za realizację świadczeń zgodnie ze standardami i warunkami określonymi w przepisach prawa, a także zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej. Ponadto jego zadaniem jest:

 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • rejestracja pacjentów i udzielonych im świadczeń w aplikacji informatycznej udostępnionej przez płatnika (AP-PKUŚ) - aplikacja udostępniona została pod adresem: https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/
 • przekazywanie sprawozdawczości z wykonanych świadczeń w ramach umowy zawartej z NFZ (hospitalizacje szpitalne, rehabilitacja i świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

Wskazówki dotyczące raportów statystycznych:

 • Poszczególne świadczenia powinny być sprawozdawane z podaniem miejsc realizacji oraz informacji o personelu realizującym świadczenie, zgodnie z danymi wykazanymi w umowie.
 • Przekazywany do OW NFZ raport statystyczny (komunikat SWIAD), pozytywnie zweryfikowany, jest podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy.
 • Do obsługi włączania pacjenta do KOS-zawał oraz rejestracji realizowanej wobec niego opieki, NFZ udostępnił świadczeniodawcom moduł Centralny AP-PKUŚ. Dane dotyczące wszystkich leczonych w ramach umowy świadczeniobiorców powinny być wypełnione w powyższym module. Warunkuje to sfinansowanie udzielonych świadczeń. Dotyczy to całego okresu obowiązywania umowy, konieczne jest więc również wsteczne uzupełnienie przedmiotowych danych. W związku z tym, weryfikacja świadczeń zrealizowanych w październiku będzie przeprowadzona wstecznie w miesiącu grudniu br.
 • Moduł AP-PKUŚ dla każdej kwalifikacji do KOS-Zawał będzie generował unikalny numer, którym należy się posługiwać podczas sprawozdawania świadczeń.
 • W elemencie komunikatu SWIAD nfz:dokument należy wypełnić atrybuty:
  • kod-systemu - wartością „KOS-ZAWAL” (bez polskich liter)
  • id-dokumentu - identyfikatorem pozyskanym z AP -PKUŚ
 • Sprawozdawanie świadczeń z wykorzystaniem indywidualnego numeru z AP -PKUŚ jest możliwe o ile wynik kwalifikacji przyjmuje wartość: Pacjent zakwalifikowany KOS-Zawał.
 • W przypadku ponownego zawału powinno nastąpić ponowne włączenie pacjenta do KOS-Zawał (wygenerowanie nowego numeru kwalifikacji) z datą ponownego zawału a obecna kwalifikacja do KOS-Zawał powinna zostać zamknięta przedterminowo z dniem poprzedzającym ponowny zawał.
 • Poszczególne elementy opieki kompleksowej realizowane w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są finansowane osobno.  Produkty jednostkowe do ich rozliczania określone są w katalogu produktów rozliczeniowych dedykowanych do rozliczania świadczeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1k do zarządzenia.  Dla świadczeń rozliczanych grupami JGP taryfa wyliczana jest zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w Opisie algorytmu grupera. Podstawą do wyliczenia taryf będzie przyporządkowanie świadczenia do grupy JGP na podstawie charakterystyki grupy opisanej w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne obowiązującym w dniu zakończenia hospitalizacji dotyczącej danego etapu/modułu opieki nad pacjentem. Wartość taryfy może zostać zwiększona o współczynniki korygujące opisane w par. 13. ust. 14 Zarządzenia Prezesa w sprawie KOS.

Szczegóły dotyczące innych elementów umożliwiających prawidłową sprawozdawczość podano w załączniku do instrukcji.

załacznik do instrukcji sprawozdawczej-KOS-ZAWAŁ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 31 października 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 18 października 2017 została przesłana ankieta  na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych. Ankieta ma na celu poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w określonym przez Agencję układzie. Udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do opartej na zasadach partnerstwa współpracy oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych. Wypełnioną ankietę  za pomocą przycisku „Prześlij dane” należy odesłać do 27 października 2017 r.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 19 października 2017 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń (z wyłączeniem POZ, RTM, PDT).

W związku z koniecznością przekazania informacji o wartości świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) wykonanych przez świadczeniodawców za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.09.17 roku do Centrali NFZ, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, zwraca się z prośbą o jak najszybsze uzupełnienie sprawozdawczości z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej wskazanego wyżej okresu.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 października 2017 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia gwarantowane - zaopatrzenie w wyroby medyczne (zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej).

Pomorski OW NFZ informuje, że na stronie internetowej  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się informacja z dnia 15.09.2017 r. o wycofaniu określonych numerów serii zestawów infuzyjnych Medtronic MiniMed, ze względu na możliwość podania nadmiernej ilości insuliny.                 

Weryfikacja dotycząca zestawów infuzyjnych, które podlegają wycofaniu i powinny zostać wymienione przez firmę  Medtronic, odbywa się przez stronę internetową.

data publikacji: 2 paźdzniernika 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) oraz zgodnie z zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2016 r. znak PL.50.109.2016.KoM

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia dla grupy JGP D45 - Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-zakonczone/34-nieinwazyjna-wentylacja-mechaniczna-jgp-d45/ od 18 sierpnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż

1. w latach 2016–2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże w terminie określonym w ust. 2 do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem serwisów internetowych ,o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie pielęgniarek położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z poźn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2017 r. – w przypadku informacji za 2017 r.

Instrukcja zgłaszania liczby etatów dla pielęgniarek i położnych została zamieszczona w Portalu Świadczeniodawcy.

podpisała: Z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 28 lipca 2017 r.

 • Komunikat dotyczący sposobu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w związku z wykryciem choroby zakaźnej (gruźlica) u cudzoziemców przebywających na terenie RP

W związku z sygnałami dotyczącymi odnotowania wśród cudzoziemców przebywających na terenie miasta Gdańska ognisk zachorowań na gruźlicę, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności respektowania przepisów obowiązujących przy realizacji i rozliczaniu świadczeń udzielonych osobom chorym, pomimo braku ubezpieczenia lub uprawnień do świadczeń.
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2016.1793 ze zm.), osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.
W myśl art. 12 ust 6 przepisy ww. ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie, tj. przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.2016.1866 ze zm.), koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w art. 33 i 34, oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi, udzielonych:

1)   ubezpieczonym - są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – są finansowane
z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Obowiązkowemu leczeniu (art. 40 ustawy o zwalczaniu….) podlegają osoby chore na: gruźlicę płuc; kiłę; rzeżączkę. W przypadku uchylania się od obowiązku leczenia, lekarz prowadzący leczenie niezwłocznie powiadamia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Osoby, które miały styczność z chorymi na gruźlicę płuc w okresie prątkowania, chorymi na kiłę, rzeżączkę, dur brzuszny, chorymi na inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis lub Haemophilus influenzae typ b, podlegają nadzorowi epidemiologicznemu, badaniu klinicznemu, badaniom diagnostycznym,
a także w razie potrzeby, profilaktycznemu stosowaniu leków. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą obejmować również wydawanie leków przez podmiot, który udzielił świadczenia zdrowotnego. Koszty świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi, udzielonych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także koszty leków, o których mowa w ust. 3, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Odnośnie wystawienia recept lekarskich Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U.2016.62 ze zm.), recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji,
ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje
m.in.: kod uprawnień dodatkowych pacjenta określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy, numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, znak "X" – w przypadku pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub pacjentów niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku
nr 1 do rozporządzenia - KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA, tj.:

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 lipca 2017 r.

 • Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza wyniki preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.
Wyniki preselekcji, w tym lista świadczeniodawców, którzy spełnili warunki preselekcji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Świadczeniodawcy, którzy spełnili warunki preselekcji, zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Centralę NFZ.
Udział w preselekcji nie stanowił naboru do realizacji pilotażu POZ PLUS.
Nabór świadczeniodawców do zawarcia umów na realizację pilotażu POZ PLUS zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach wskazanych przez Prezesa NFZ.

źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 24 lipca 2017 r.

 • Informacja dla wszystki podmiotów leczniczych, realizującym świadczenia gwarantowane finansowane ze środków publicznych o obowiązku uzyskania prawa wykonywania zawodu przez wszystkich fizjoterapeutów do dnia 31 maja 2018 roku

W związku z informacją otrzymaną z Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim podmiotom leczniczym, realizującym świadczenia gwarantowane finansowane ze środków publicznych o obowiązku wszystkich fizjoterapeutów, uzyskania prawa wykonywania zawodu do dnia 31 maja 2018 roku. Ustawa wprowadziła okres przejściowy do 31 maja 2018 roku, w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach, po zakończeniu tego okresu, tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód.

Po dniu 31 maja 2018 roku osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły być zatrudniane w charakterze fizjoterapeuty, ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności fizjoterapeutycznej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że osoby, które w tym okresie nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i będą bez wymaganych uprawnień udzielały świadczeń z zakresu fizjoterapii, zgodnie z art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U poz. 1994), popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast zgodnie art. 139 tejże ustawy, kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 czerwca 2017 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Ogłoszenie
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozpoczęcie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.

W preselekcji mogą uczestniczyć świadczeniodawcy, którzy:

1. mają zawartą umowę z Funduszem na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej co najmniej w zakresie: świadczenia lekarza poz;
2. posiadają od 2 500 do 10 000 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń;
/dopuszcza się możliwość wzięcia udziału mniejszych jednostek, które obejmują opieką nie mniej niż 2 200 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza poz oraz większych jednostek z nie więcej niż 20 000 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń/;
3. zapewniają elektroniczną rejestrację wykonanych świadczeń;
4. prowadzą terminarz wizyt w wersji elektronicznej;
5. zapewniają dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych;
6. wezmą udział w procesie aplikowania o granty na dofinansowanie pilotażu ze środków EFS, których dysponentem będzie NFZ.

Świadczeniodawcy biorący udział w preselekcji deklarują, że na etapie realizacji pilotażu POZ PLUS:

1. zapewnią dostęp (udokumentowana współpraca) dla świadczeniobiorców objętych programem zarządzania chorobą, o którym mowa w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, do konsultacji specjalisty w dziedzinach:

 • diabetologii
 • endokrynologii
 • kardiologii
 • neurologii
 • pulmonologii
 • ortopedii

2. zapewnią dostęp (udokumentowana współpraca) do świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów objętych programem zarządzania chorobą w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych;
3. opracują regulamin organizacyjny opisujący m.in.:

a) sposób koordynacji opieki medycznej w zakresie świadczeń będących przedmiotem pilotażu;
b) kompetencje i zadania personelu medycznego zespołu POZ PLUS: lekarzy rodzinnych/POZ, konsultujących specjalistów, pielęgniarek, położnych, edukatora zdrowotnego (np. dietetyka, psychologa, asystenta zdrowia), fizjoterapeuty i in. oraz zasady współpracy pomiędzy nimi;
c) możliwości wzajemnego komunikowania się osób udzielających świadczeń w procesie opieki, w tym wymiany informacji o zdarzeniach medycznych i dokumentacji medycznej, w oparciu o system informatyczny, wymiany danych o zdarzeniach medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
d) przekazywanie pacjentom informacji o zasadach funkcjonowania POZ PLUS;
e) sposób monitorowania jakości opieki oraz nadzoru udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ PLUS.

Powyższe warunki dotyczą miejsca udzielania świadczeń. Świadczeniodawca może zgłosić do pilotażu POZ PLUS kilka miejsc udzielania świadczeń pod warunkiem, że dla każdego z nich są spełnione powyższe wymagania.
Warunkiem wzięcia udziału w preselekcji jest wypełnienie ankiety (odrębnie dla każdego z miejsc udzielania świadczeń) udostępnionej w wersji elektronicznej w Portalach Świadczeniodawcy.
Zatwierdzenie wypełnionej ankiety jest równoznaczne z jej przekazaniem do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzór formularza ankiety preselekcji stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Preselekcja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem preselekcji, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Udział w preselekcji nie oznacza gwarancji zawarcia umowy z NFZ na realizację pilotażu POZ PLUS.

Harmonogram preselekcji
1. Termin udostępnienia ankiet przezNFZ: 26 czerwca 2017 r.
2. Termin przekazywania ankiet przez świadczeniodawców: do 14 lipca 2017 r.
3. Ogłoszenie wyników preselekcji na stronie internetowej Centrali NFZ 24 lipca 2017 r.

Spis załączników
1. Opis programu pilotażowego POZ PLUS.
2. Wzór ankiety.
3. Regulamin preselekcji.

Kontakt
W sprawie pytań dotyczących preselekcji prosimy o kontakt (22) 572 64 62 lub adres mailowy: koordynowana@nfz.gov.pl

Pliki do pobrania:

źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 26 czerwca 2017 r.

 • Przedłużenie umów w rodzaju leczenie szpitalne (SZP, SZ-R) , świadczenia odrębnie kontraktowane (SOK, SOK-B, SOK-KOC) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, KAOS, ASDK) na okres 01.07.2017-30.09.2017

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone oświadczenia do umów w danym rodzaju oraz propozycje planu rzeczowo-finansowego na okres 01.07.2017-30.09.2017.

Informujemy, że pismo przewodnie w przedmiotowej sprawie znajduje się w zakładce Nowości. Wystawione pliki na Portal znajdują się w sekcji Administracja i opcje, po naciśnięciu opcji Pokaż więcej - Pobieranie plików technicznych NFZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  POW NFZ

data publikacji: 14 czerwca 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi zawierane będą umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń opieki zdrowotnej oraz z którymi Agencja nawiąże współpracę w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz współpracy przy współtworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od 12 czerwca 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 14 czerwca 2017 r.

 • Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych
 1. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
 • leczenia szpitalnego,
 • świadczeń wysokospecjalistycznych,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • programów lekowych,
 • leków stosowanych w chemioterapii,
 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 r.    

 1. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – tzw. sieci szpitali),
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • ratownictwa medycznego   

na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2018 r.    

 1. W związku z powyższymi rozwiązaniami oddziały wojewódzkie Funduszu, w oparciu o przygotowane plany zakupu świadczeń, będą przeprowadzały postępowania konkursowe:

a) od czerwca/lipca 2017 r. (po publikacji wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali); graniczny termin publikacji wykazu to 27 czerwca 2017 r.)

 • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 1 (z wyjątkiem świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

b) od kwietnia 2018 r.

 • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 2.

Informacja na stronach Ministerstwa Zdrowia

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 16 maja 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2016) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 28 kwietnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 5 maja 2017 r.

 • Informacja w sprawie danych o listach oczekujących przekazywanych w komunikacie XML (SWIAD)

Nawiązując do Zarządzenia nr 13/2017/DI z dnia 28 lutego 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności sprawozdawania w komunikacie SWIAD danych dotyczących wpisu na listę oczekujących (element „lista-oczek”) dla wszystkich komórek organizacyjnych/ świadczeń objętych sprawozdawczością z zakresu list oczekujących (z wyłączeniem świadczeń udzielanych na podstawie karty onkologicznej). W przypadku, gdy pacjent nie był wpisany na listę oczekujących należy przekazać element „brak-wpisu”.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii realizowana w ośrodku/oddziale dziennym, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 7 kwietnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 11 kwietnia 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w ramach JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 31 marca 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 kwietnia 2017 r.

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem”

Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 4000 zł, które wprowadziła tzw. ustawa „Za życiem”, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo

 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub

 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia

Zgodnie z art. 18 ustawy:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);

 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;

może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie,

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Wzór zaświadczenia:

Zaświadczenie.PDF

Zaświadczenie.docx

data publikacji: 9 marca 2017 r.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

powtórnie zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu podmioty, które nie przystąpiły do ogłoszonego w dniu 16 lutego 2017 r. postępowania, a realizują  świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami, i z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 marca 2017 r.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze: choroby dzieci (sekcja P) oraz grupy dedykowane pacjentom poniżej 18 r.ż., z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 28 lutego 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 2 marca 2017 r.

Komunikat dotyczący rozliczenia umów za rok 2016

W związku z awarią techniczną w  Pomorskim OW NFZ  w dniu 20.02.2017 roku  prosimy
o wstrzymanie się z wielokrotnym przesyłaniem wiadomości e-mail, które powodują zablokowanie skrzynek mailowych Oddziału.

W dniu dzisiejszym wszystkie otrzymane drogą mailową ugody są na bieżąco weryfikowane
i podpisywane w systemie informatycznym POW NFZ, następnie pojawiają się w formie schematu
w okresie rozliczeniowym dotyczącym grudnia 2016 r.

Ścieżka dostępu do w/w schematów w Portalu Świadczeniodawcy:

Portal Świadczeniodawcy -> Umowy na realizację świadczeń -> Moje umowy -> w polu „rok” należy wybrać rok 2016 -> Wyszukaj -> przy umowie, której dotyczy ugoda należy wybrać ikonę naliczanie świadczeń „S” -> należy wybrać miesiąc rozliczeniowy grudzień -> Wyszukaj->  Naliczono świadczenia do rozliczenia. Pobierz plik odpowiedzi (w kolumnie „zlecający” powinno widnieć OW NFZ).

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 21 lutego 2017 r.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 16 lutego 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 16 lutego 2017 r.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizujących świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo - leczniczym, świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 9 lutego 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 14 lutego 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia gruźlicy, z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 2 lutego 2017 roku.

Komunikat na stronie Centrali

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 7 lutego 2017 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczenia umów za rok 2016

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina,
że w związku z zapisem § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.
w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2016, poz. 1146 j. t.): „świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego”, tj. do dnia 9 lutego 2017 r. włącznie.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy za rok 2016 POW NFZ w dniach od 10 lutego 2017 r.
na Portalu Świadczeniodawcy przedstawi Państwu do akceptacji wniosek o rozpoczęcie procedury rozliczeniowej za 2016 r. (nazwa na Portalu Świadczeniodawcy: Ugoda dotycząca rozliczenia nadwykonań).

Ścieżka dostępu w Portalu Świadczeniodawcy:

Portal Świadczeniodawcy -> Umowy na realizację świadczeń (opcja „Pokaż więcej”) –> Moje umowy –> wybrać umowę, wejść w Szczegółowe informację o umowach (znak „U” pod konkretna umową) –> Nadwykonania –> Przegląd ugód dotyczących rozliczenia nadwykonań –> Szczegóły –> Zaakceptuj.

Warunkiem wygenerowania aneksu rozliczeniowego za 2016 r. jest jak najszybsze zaakceptowanie przez Państwa w/w wniosku w Portalu Świadczeniodawcy.

Wykonanie powyższych czynności warunkuje przesłanie dokumentów: „Aneks rozliczeniowy dotyczący kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: …., w tym świadczeń objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr…..” wraz z załącznikiem nr 1,
tj. Planem rzeczowo-finansowym. Dopiero na podstawie obustronnie podpisanego Aneksu rozliczeniowego zostanie dokonana wypłata środków we wskazanej w ugodzie wysokości –
na numer rachunku bankowego wskazanego w umowie do bieżących rozliczeń.

Podpisane, zaparafowane oraz opieczętowane 2 egzemplarze aneksu rozliczeniowego (bez wpisanej daty zawarcia) prosimy PILNIE przesłać na nr faxu 058-751-27-36 / 058-751-27-37 albo skanem na adres mailowy WSOZ-U@nfz-gdansk.pl. JEDNOCZEŚNIE oryginały dokumentów należy złożyć w punkcie podawczym kancelarii POW NFZ w godzinach
8:00 – 15:30 lub odesłać pocztą na adres Oddziału OW: POW NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk. W przypadku braku zgody na postanowienia zawarte w aneksie rozliczeniowym prosimy również o odesłanie bądź złożenie w punkcie podawczym kancelarii POW NFZ dwóch niepodpisanych egzemplarzy aneksu.

         Szczegółowe informacje w sprawie aneksów można uzyskać w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników pod nr tel. (58) 75 12 532, 75 12 628, 75 12 630, 75 12 631, 75 12 633, 75 12 634, 75 12 635, 75 12 636, 75 12 735, 75 12 736, 75 12 737, fax (58) 75 12 633.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor POW NFZ

data publikacji: 6 lutego 2017 r.   aktualizacja: 9 lutego 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 1 lutego 2017 roku.

Komunikat na stronie Centrali

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 2 lutego 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 11 stycznia 2017 roku.

Komunikat na stronie Centrali

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 13 stycznia 2017 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący umów na rok 2017 we wszystkich rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie umieszczanie plików z umowami na rok 2017 w Portalu Świadczeniodawcy.

Status na jakim znajduje się umowa można sprawdzić następująco:

Portalu Świadczeniodawcy → Umowy na realizacje świadczeń → Moje umowy → Rok 2017 → Status umowy.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 5 stycznia 2017 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2017 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w  roku 2017 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/11/17 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/11/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/12/17 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/12/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2013 roku (renegocjacje umów wieloletnich)

11/Numer/Rodzaj/13/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/13/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2014 roku (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/14/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/14/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2015 roku (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/15/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/15/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla nowych umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2016 roku:

11/Numer/Rodzaj/16/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),
11/Numer/Rodzaj/M/16/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

      Gdzie:

     - Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),

     - Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:

POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport),

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w  poz,

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem pompy baklofenowej),

SOK-B - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem programów lekowych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-R - leczenie szpitalne w zakresach teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej,

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii,

SZP-L - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii niestandardowej,

SZP-Z – leczenie w zakresach programów lekowych.

SZP-W - leczenie w zakresach świadczeń wysokospecjalistycznych.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor POW NFZ

data publikacji: 29 grudnia 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”.

 źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

  data publikacji: 28 grudnia 2016 r.

 • Zasady informowania o zmianach harmonogramu pracy komórki/personelu

(nie dotyczy umów w rodzaju: Lecznictwo Szpitalne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne, Ratownictwo Medyczne oraz Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 6 pkt 2 i 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146):

   a) zmiany w załączniku do umowy wymagają zgłoszenia Dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia;

   b) zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w odrębnych przepisach oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców określonych przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego (Portalu Potencjału – funkcja aneksowanie umów) należy zgłaszać zmiany w harmonogramie dotyczące:

- ZASTĘPSTW tj. wykonywania świadczeń przez personel (niewystępujący danego dnia w harmonogramie pracy komórki) za osobę nieobecną,

- DODATKOWYCH DNI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ personelu/poradni.

Powyższe ma na celu zminimalizowanie występowania niezgodności, które mogą przyczyniać się do negatywnej weryfikacji sprawozdawanych świadczeń.

Ponadto, na załączonym poniżej formularzu należy zgłaszać:

- przerwy w udzielaniu świadczeń zgodnie z § 9 pkt. 2 i 5 OWU,

- nieobecności personelu (urlopy, zwolnienia lekarskie, szkolenia), które nie powodują przerw w udzielaniu świadczeń.

Załącznik – do pobrania plik w formacie Word

Załącznik –  pobrania plik w formacie do PDF

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

data publikacji: 21 grudnia 2016r.

 • Wnioski o przesunięcia środków finansowych w umowach po upływie IV kwartału 2016 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że
na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm.
(j.t. Dz. U. 2016 poz. 1146) - dalej zwany jako OWU, świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na:

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń,
 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.

Przypominamy, że wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

Poniżej zapisy §20 - §22 OWU:

§ 20. 1. W przypadku zawarcia z tym samym oddziałem wojewódzkim Funduszu umów na co najmniej dwa z następujących rodzajów świadczeń:

 1. ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 2. leczenie szpitalne,
 3. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 4. rehabilitacja lecznicza,
 5. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 6. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 7. opieka paliatywna i hospicyjna

– strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy, składany nie później niż 30 dni po upływie kwartału kalendarzowego, dokonają zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia z tym samym oddziałem wojewódzkim Funduszu co najmniej dwóch umów na ten sam rodzaj świadczeń.

4. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować:

1) zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu wszystkich zawartych z nim umów;

2) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o więcej niż 15%, dla każdego rodzaju świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;

3) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń
w ramach danego rodzaju świadczeń, o więcej niż 20%, dla danego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;

4) ograniczenia dostępności do świadczeń.

5. Przepisy ust. 1‒4 stosuje się do:

1) umów zawieranych w rodzaju leczenie szpitalne ‒ świadczenia wysokospecjalistyczne,
w części świadczeń niefinansowanych z budżetu państwa;

2) umów zawieranych odrębnie na poszczególne zakresy świadczeń w ramach rodzajów świadczeń, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem umów dotyczących programów lekowych oraz chemioterapii określonych w art. 15 ust. 2 pkt 15 i 16 ustawy.

§ 21. 1. Strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy składany nie później niż 30 dni po upływie kwartału kalendarzowego, dokonają zmiany zawartej umowy, polegającej na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy.

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, nie może spowodować:

1) zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu zawartej umowy;

2) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń,
o więcej niż 20%, dla każdego zakresu świadczeń, określonych w umowie na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;

3) ograniczenia dostępności do świadczeń.

§ 22. W przypadku dokonania zmiany w umowach w trybach określonych w § 20 i 21 świadczeniodawcy nie przysługuje roszczenie przeciwko Funduszowi o zapłatę za świadczenia wykonane ponad kwotę zobowiązania odpowiednio w rodzajach albo zakresach świadczeń, których dotyczyło zmniejszenie kwoty zobowiązania.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków dotyczących IV kwartału 2016 r.
do dnia 15 grudnia 2016 r. (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie POW NFZ
w komunikacie z dnia 01.10.2014 r.)

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją Oddziału Funduszu na wnioskowane przesunięcia.

Podpisała: Elżbieta Rucińska - Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 grudnia 2016 r

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych w zakresie:

 • 02.7250.072.02 - badanie rezonansu magnetycznego (RM),
 • 02.7220.072.02 - badanie tomografii komputerowej (TK).

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 22 listopada 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 23 listopada 2016 r.

 • Wielkopolskie Centrum Onkologii zaprasza na Ogólnopolską konferencje pod hasłem „Dokumentacja placówki medycznej a kontrola płatnika”, która odbędzie się 15 i 16 grudnia 2016 roku

Wielkopolskie Centrum Onkologii serdecznie zaprasza na Ogólnopolską konferencje pod hasłem „Dokumentacja placówki medycznej a kontrola płatnika”, która odbędzie się 15 i 16 grudnia 2016 roku. Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń między płatnikami, zaproszonymi z centralnych i terenowych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, a świadczeniodawcami z wiodących ośrodków onkologicznych oraz arbitrami. 2-dniowa konferencja zgromadzi ok. 100 osób. W programie konferencji planowane są bloki tematyczne dla: płatników, świadczeniodawców oraz arbitrów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: www.wco.pl/dm2016 .

Współorganizatorami wydarzenia są: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego-Oddział Wielkopolski. Patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopolski.

Źródło informacji: Wielkopolskie Centrum Onkologii

data publikacji: 7 listopada 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Na podstawie art. 31 lc, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla świadczenia „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (ICD-10: R40.2)”, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Ogłoszenie nie dotyczy zbierania danych o kosztach pacjentów przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 7 października 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 11 października 2016 r.

 • Zmiana załączników wymaganych do rozliczenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

W związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, informujemy iż od 1 września 2016 roku w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez pielęgniarki i położne, Świadczeniodawcy zobowiązani są do comiesięcznego przekazywania wraz z dokumentem rozliczeniowym nowego wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wzoru oświadczenia
nie należy modyfikować ani zmieniać jego treści.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ dotyczy wyłącznie umów w rodzaju: POZ-NS, AOS, AOS-KAOS, SZP, SZP-C, SZP-L, SZP-Z, SZP-R, STM, UZD, OPH, PSY, PDT, PRO, REH, SPO, SOK, SOK-B, SOK-T.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku, Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie Podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązani są nadal do comiesięcznego przekazywania wraz z dokumentem rozliczeniowym wyłącznie załącznika nr 6 do umowy POZ.

Załączniki do pobrania:

 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016 roku (plik PDF),
 • Załącznik nr 6 do umowy POZ do Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku (plik PDF).

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 października 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

a podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców są umieszczone na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 22.09.2016 r.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 27 września 2016 r.

 • Zgłoszenie liczby etatów i równoważnik etatów dla pielęgniarek i położnych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §4 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy (stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.) o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych (liczba etatów lub równoważnik etatów)terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. celem ustalenia wysokości dodatkowych środków na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 sierpnia 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń.

Więcej na stronie AOTMiT

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 2 sierpnia 2016 r.

 • Zmiana załączników wymaganych do rozliczenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, począwszy od miesiąca lipca 2016 roku zobowiązani są do składania dokumentu rozliczeniowego oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do umowy POZ zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Pozostali świadczeniodawcy, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne za miesiące: lipiec-sierpień 2016 roku, winni przekazać do POW NFZ dokument rozliczeniowy oraz oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 października 2015 roku (kwota dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne
w okresie lipiec-sierpień 2016 roku wynosi 400 PLN w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej).

Załączniki do pobrania:

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 lipca 2016 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach podających się za pracowników  Narodowego Funduszu Zdrowia przypominamy, że wszystkie sprawy związane z bezpłatnym leczeniem w ramach Funduszu, a także z opieką długoterminową nad osobami przewlekle chorymi załatwiane są przez pracowników oddziału NFZ wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach Funduszu lub telefonicznie. Informacja telefoniczna związana jest z kontynuacją korespondencji pomiędzy urzędem a pacjentem. Pracownicy oddziału nigdy telefonicznie nie proszą o wskazanie danych identyfikacyjnych, w szczególności numeru dokumentu tożsamości, numeru PESEL czy adresu zamieszkania.

Podpisała: Elżbieta Zahaczewska-Wyroba, p.o. Dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ

data publikacji: 15 lipca 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zostaną zawarte omowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych rodzaju leczenie szpitalne lub współpracy w zakresie opracowania przez AOTMiT zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz konsultacji przy współtworzeniu narzędzi do zbierania danych oraz propozycji rozwiązań informatycznych, dotyczących sprawozdawczości klinicznej i finansowej.

Wszelkie informacje o postępowaniu, niezbędne dla świadczeniodawców, zostaną umieszczone na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” w dniu 30 czerwca 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 7 lipca 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1126).

Narzędziem służącym sformułowaniu uwag do przepisów ww. rozporządzenia będzie dla Państwa arkusz Ankiety dostępny na stronie www.aotm.gov.pl w zakładce Aktualności

Dodatkowo tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się innymi, niż wymienione w arkuszu, uwagami, zapraszamy do kontaktu pod adresem taryfikacia@aotm.gov.pl lub pod nr telefonu 22/ 56 67 291.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety na adres rachunki@aotm.gov.pl do dnia 30 czerwca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z wynikami konsultacji, w związku z pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które miały miejsce w 2015 r., dostępnymi na stronie

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 7 czerwca 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania  i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od dnia 31 maja 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 31 maja 2016 r.

 • Komunikat  dla świadczeniodawców – dotyczy umów, których okres obowiązywania przedłużony został do dnia 30.06.2017 r.

W związku z przedstawieniem propozycji planów rzeczowo-finansowych na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r., Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki  informuje, że w przypadku przyjęcia przedstawionych warunków, będzie obowiązywał jeden okres rozliczeniowy tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

Ponadto informujemy, że przedstawiona propozycja na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. w części dotyczącej zakresu KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU dotyczy warunków finansowych na okres 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. Warunki finansowe na okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. ustalone zostaną po dokonaniu aktualizacji informacji przekazanej do dnia 29.09.2015 r., zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 poz. 1628).

Podpisał: Wiesław Kusio, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1126).

Narzędziem służącym sformułowaniu uwag do przepisów ww. rozporządzenia będzie dla Państwa arkusz Ankiety dostępny na stronie www.aotm.gov.pl w zakładce Aktualności (http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=1115)

Dodatkowo tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się innymi, niż wymienione w arkuszu, uwagami, zapraszamy do kontaktu pod adresem taryfikacia@aotm.gov.pl lub pod nr telefonu 22/ 56 67 295.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety na adres rachunki@aotm.gov.pl do dnia 12 maja 2016 r.

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z wynikami konsultacji, w związku z pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które miały miejsce w 2015 r., dostępnymi na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/268664/katalog/268666#268666

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 29 kwietnia 2016 r.

 • Zaproszenie na konferencję dotyczącą Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC) - 10 maja 2016 r. w Gdańsku

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ serdecznie zaprasza na konferencję dotyczącą Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC) 10 maja 2016 r. w Gdańsku

Miejsce konferencji:

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., AMBEREXPO ul. Żaglowa 11 – sala konferencyjna nr 2.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli świadczeniodawców: dyrektorów, ordynatorów oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych, lekarzy ginekologów i położników, neonatologów, położne, położne POZ, przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz inne osoby zainteresowane realizacją programu, z obszarów województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Mile widziani są również przedstawiciele świadczeniodawców z pozostałych województw.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Agnieszki Szot – koordynatora ds. KOC
w Pomorskim OW NFZ pod numerem telefonu: 58 75 12 536 lub wysyłając e-maila na adres agnieszka.szot1@nfz-gdansk.pl

Rejestracji na konferencję należy dokonać do dnia 4 maja 2016 r.

Prosimy o przesłanie załączonego formularza w wersji edytowalnej na adres:

koc@nfz-gdansk.pl.

Informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w konferencji każda z osób zostanie poinformowana pisemnie.

Zobacz więcej:

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Informacja prasowa dot. KOC

Zarządzenie Nr 22/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;

Zarządzenie Nr 23/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;

Zarządzenie Nr 24/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

Zarządzenie NR 25/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podpisał: z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 kwietnia 2016 r.

 • „Koordynowana opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży – czy można prowadzić ciążę bez położnej?” - konferencja dla Położnych w Warszawie

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza położne do udziału w konferencji „Koordynowana opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży – czy można p