Realizacja umów


Wykaz podmiotów leczniczych w województwie pomorskim w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, które ZAWIESIŁY udzielanie świadczeń w związku z COVID-19


Wykaz placówek stomatologicznych, w których pacjenci mogą uzyskać pomoc w nagłych przypadkach


e-recepty


Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

Podstawowa opieka zdrowotna


Ambulatoryjna opieka specjalistyczna


Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne


Leczenie szpitalne


Leczenie szpitalne w zakresie programy terapeutyczne lekowe i chemioterapia


Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień


Rehabilitacja lecznicza


Leczenie stomatologiczne


Leczenie uzdrowiskowe


Profilaktyczne programy zdrowotne


Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie


Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Ratownictwo medyczne


Pomoc doraźna i transport sanitarny