SOR, IZBA PRZYJĘĆ, STOMATOLOGICZNA POMOC DORAŹNA

Świadczenia rozliczane po kosztach rzeczywistych poza limitami umowy:

 • szpitalny oddział ratunkowy - UE,
 • izba przyjęć - UE,
 • izba przyjęć szpitala - UE,
 • stomatologiczna pomoc doraźna – UE.

Przypominamy, iż w celu rozliczenia rachunków należy sprawozdać świadczenia medyczne udzielone pacjentom z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa w systemie informatycznym do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a następnie po otrzymaniu aneksu zwiększającego umowę można dostarczać rachunki do NFZ.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjenta legitymującego się dokumentem:

 • kartą EKUZ,
 • Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ/SED 045,
 • formularzem E 112/S2,
 • formularzem E 123/DA1,
 • Poświadczeniem.

prawidłowo wystawiona dokumentacja powinna zawierać:

 • e-rachunek,
 • skan dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
 • na wniosek oddziału kalkulację rzeczywistych kosztów wraz z oświadczeniem.

Świadczeniodawca przedstawia rzeczywisty koszt udzielonego świadczenia w ww. komórkach poprzez wprowadzenie kwoty poniesionych kosztów rzeczywistych w pozycji ,,krotność'' posiadanego oprogramowania wykorzystującego algorytm wyliczeniowy:

   krotność x waga x cena = koszt rzeczywisty

gdzie: pozycje ,,cena'' oraz ,,waga'' zostały oznaczone wskaźnikiem ,,1''.

Jeżeli niemożliwe jest sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń należy sporządzić odpis Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ zgodnie ze wzorem. Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie danych zawartych w odpisie (wzór wypełnionego odpisu). Ponadto odpis musi być opatrzony klauzulą: ,,Potwierdzam zgodność danych w odpisie z danymi zawartymi w dokumencie oryginalnym” wraz z podaniem przyczyny, datą i miejscem sporządzenia odpisu oraz z podpisem osoby sporządzającej odpis dokumentu. Za poprawność danych zawartych w odpisie ponosi odpowiedzialność świadczeniodawca, wobec tego nie ma podstaw do uznawania nieczytelnych odpisów.

e-Rachunek powinien zawierać następujące dane:

 • numer umowy z NFZ wraz z rodzajem świadczeń,
 • „Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86”.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości rachunek zostanie wstrzymany, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Dział Rozliczeń Międzynarodowych

tel. (58) 751 27 45, 321 86 57
e-mail: wwm-r@nfz-gdansk.pl