RTM

Świadczenia realizowane przez zespoły ratownictwa medycznego.

W przypadku świadczeń zrealizowanych przez zespoły ratownictwa medycznego (RTM) świadczeniodawca przekazuje do Oddziału następującą informację bez wystawiania rachunku: 

  • kalkulację rzeczywistych kosztów wraz z oświadczeniem złożonym do celów udokumentowania wartości świadczenia udzielonego na podstawie przepisów o koordynacji,
  • czytelną kserokopię lub odręczny odpis dokumentu uprawniającego do świadczeń określonych w treści § 23 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli niemożliwe jest sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń należy sporządzić odpis Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ zgodnie ze wzorem. Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie danych zawartych w odpisie (wzór wypełnionego odpisu). Ponadto odpis musi być opatrzony klauzulą: ,,Potwierdzam zgodność danych w odpisie z danymi zawartymi w dokumencie oryginalnym” wraz z podaniem przyczyny, datą i miejscem sporządzenia odpisu oraz z podpisem osoby sporządzającej odpis dokumentu. Za poprawność danych zawartych w odpisie ponosi odpowiedzialność świadczeniodawca, wobec tego nie ma podstaw do uznawania nieczytelnych odpisów.

Uwaga: świadczeniodawca realizujący świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne w przypadku udzielenia świadczeń osobie uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji jest zobligowany do niezwłocznego złożenia przedmiotowej dokumentacji w Dziale Rozliczeń Międzynarodowych Wydziału Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego OW NFZ.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:
Wydział Współpracy Międzynarodowej
Dział Rozliczeń Międzynarodowych

tel. (58) 751 27 45
e-mail: wwm-r@nfz-gdansk.pl