PSZ, SZP, AOS, ASDK, STM, REH, SOK, PRO, PSY, OPH

Świadczenia rozliczane na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjenta legitymującego się dokumentem:

  • kartą EKUZ,
  • Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ/SED 045,
  • formularzem E 112/S2,
  • formularzem E 123/DA1,
  • Poświadczeniem.

świadczenie powinno zostać rozliczone w ramach limitu przewidzianego umową, ale na odrębnym rachunku (w ramach ubezpieczenia na podstawie przepisów o koordynacji z UE/EFTA oraz Zjednoczonym Królestwem).

Wartość wszystkich wystawionych rachunków (za ubezpieczenie powszechne i inne) wraz z rachunkiem (za ubezpieczenie na podstawie przepisów o koordynacji z UE/EFTA oraz Zjednoczonym Królestwem) nie może przekroczyć limitu przewidzianego umową.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  • e-rachunek,
  • skan dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Uwaga: uprawniony posługujący się kartą EKUZ bądź Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ ma prawo do świadczeń niezbędnych, koniecznych z medycznego punktu widzenia w tym świadczeń udzielonych w związku z chorobą przewlekłą oraz w związku z ciążą i narodzinami dziecka, ale tylko w przypadku jeżeli otrzymanie tych świadczeń nie jest celem pobytu w Polsce. Każdorazowo zakres świadczeń niezbędnych dla danej osoby ustala lekarz.

e-Rachunek powinien zawierać następujące dane:

  • numer umowy z NFZ wraz z rodzajem świadczeń,
  • „Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86”.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości rachunek zostanie wstrzymany, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Dział Rozliczeń Międzynarodowych

tel. (58) 751 27 45, 321 86 57
e-mail: wwm-r@nfz-gdansk.pl