POZ-NS

Świadczenia rozliczane w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej po kosztach rzeczywistych poza limitami umowy

Świadczenia udzielone pacjentom z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (kod produktu jednostkowego 5.21.00.0000020 – świadczenia w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – UE), powinny zostać rozliczone po uprzednim aneksowaniu umowy POZ-NS o wartość zrealizowanych świadczeń.

W związku z powyższym należy wstrzymać się z generowaniem i przekazywaniem do POW NFZ rachunków do momentu otrzymania aneksu zwiększającego umowę. Przypominamy, iż w celu rozliczenia rachunków za świadczenia udzielone w ramach ww. produktu należy sprawozdać świadczenia medyczne udzielone pacjentom z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa w systemie informatycznym do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a następnie po otrzymaniu aneksu zwiększającego umowę można dostarczać rachunki do NFZ.

Rachunki przesyłane do oddziału przed podpisaniem aneksu będą zwrotnie odsyłane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dla pacjenta legitymującego się dokumentem:

  • kartą EKUZ,
  • Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ/SED 045,
  • formularzem E 112/S2,

 prawidłowo wystawiona dokumentacja powinna zawierać:

  • e-rachunek (po uprzednim aneksowaniu umowy POZ-NS),
  • skan dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli niemożliwe jest sporządzenie kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń należy sporządzić odpis Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ zgodnie ze wzorem. Odpis, będący pisemną kopią oryginału EKUZ lub Certyfikatu, powinien zawierać wszystkie informacje znajdujące się na oryginale oraz być opatrzony pieczęcią świadczeniodawcy. Dokument musi być sporządzony w sposób czytelny, pismem drukowanym, umożliwiającym odczytanie danych zawartych w odpisie (wzór wypełnionego odpisu). Ponadto odpis musi być opatrzony klauzulą: ,,Potwierdzam zgodność danych w odpisie z danymi zawartymi w dokumencie oryginalnym” wraz z podaniem przyczyny, datą i miejscem sporządzenia odpisu oraz z podpisem osoby sporządzającej odpis dokumentu. Za poprawność danych zawartych w odpisie ponosi odpowiedzialność świadczeniodawca, wobec tego nie ma podstaw do uznawania nieczytelnych odpisów.

Uwaga: w przypadku zmiany ustalonej kwoty za udzielone świadczenie w nocnej
i świątecznej opiece POZ świadczeniodawca przedstawia nową kalkulację rzeczywistych kosztów w celu jej weryfikacji.

e-Rachunek powinien zawierać następujące dane:

  • numer umowy z NFZ wraz z rodzajem świadczeń,
  • „Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86”.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości rachunek zostanie wstrzymany, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Dział Rozliczeń Międzynarodowych

tel. (58) 751 27 45, 321 86 57, 751 27 42
e-mail: wwm-r@nfz-gdansk.pl