POZ

Świadczenia rozliczane na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , dla pacjenta z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa legitymującego się dokumentem:

  • kartą EKUZ,
  • Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ/SED 045,
  • formularzem E 112/S2,
  • formularzem E 123/DA1,
  • Poświadczeniem wydanym w ślad za formularzem E 123/DA1,

podstawą zapłaty jest:

  • e-rachunek wystawiony na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej zgodnej z obowiązującą umową o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ,
  • skan dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Uwaga: uprawniony posługujący się kartą EKUZ bądź Certyfikatem Tymczasowo Zastępującym EKUZ ma prawo do świadczeń niezbędnych, koniecznych z medycznego punktu widzenia w tym świadczeń udzielonych w związku z chorobą przewlekłą oraz w związku z ciążą i narodzinami dziecka, ale tylko w przypadku jeżeli otrzymanie tych świadczeń nie jest celem pobytu w Polsce. Każdorazowo zakres świadczeń niezbędnych dla danej osoby ustala lekarz.

Pacjent legitymujący się Poświadczeniem wydanym przez NFZ w ślad za formularzem E 106, E 109, E 120, E 121/S1, S073, 123/DA1, DA002 ma prawo wyboru lekarza POZ i może występować na liście aktywnej. W tym przypadku należność za świadczenie POZ rozliczana jest na podstawie stawki kapitacyjnej i powinna być ujęta w rachunku zbiorczym.

e-Rachunek powinien zawierać następujące dane:

  • numer umowy z NFZ wraz z rodzajem świadczeń,
  • „Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86”.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości rachunek zostanie wstrzymany, co spowoduje przesunięcie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
Dział Rozliczeń Międzynarodowych

tel. (58) 751 27 42, 751 27 40
e-mail: wwm-r@nfz-gdansk.pl