Poświadczenia dla osób uprawnionych z UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa

Osoby ubezpieczone w krajach UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa otrzymują, po spełnieniu określonych warunków, Poświadczenia wydawane przez właściwy oddział wojewódzki NFZ.

Poświadczenie jest dokumentem wydawanym najczęściej bezterminowo. Uprawnia ono do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Polski w pełnym zakresie, tzn. wszystkich świadczeń przewidzianych w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien każdorazowo przedstawić  poświadczenie lekarzowi albo w placówce udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej.

Wyjaśniamy, że termin 30 dni ważności dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy tylko prawa krajowego, a tym samym nie dotyczy Poświadczeń wydawanych na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE/EFTA oraz Zjednoczonego Królestwa.

Osoba uprawniona, legitymująca się Poświadczeniem zobowiązana jest do informowania właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o wszelkich zmianach w jej sytuacji ubezpieczeniowej oraz do zwrotu Poświadczenia po utracie prawa do tego dokumentu. Osoba legitymująca się nieważnym Poświadczeniem ponosi odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ nie będzie potwierdzał ważności obowiązujących Poświadczeń.

Udzielanie świadczenia osobie z ważnym poświadczeniem, a zwłaszcza pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy, powoduje że świadczeniodawca działa w sposób nieuprawniony. Działanie takie jest sprzeczne z zapisami umowy zawartej pomiędzy świadczeniodawcą a POW NFZ i może skutkować nałożeniem kary umownej.

aktualizacja: 15 lutego 2022 r.