Materiały informacyjne ZPO (zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie)

Materiały informacyjne na temat warunków udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

ZPO - zaopatrzenie w wyroby medyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1267)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenia (DZ.U. z 2019 r., poz. 1899)

data aktualizacji: 10 marca 2020 r.

Dz.U.2019.1267

Dz.U.2019.1899

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zmianami)

data aktualizacji: 10 marca 2020 r.

Dz.U.2020.186

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz.357)

data aktualizacji: 10 marca 2020 r.

Dz.U.2020.357

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 poz.295)

data aktualizacji: 10 marca 2020 r.

Dz.U.2020.295

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2011, Nr 293, poz. 1728)

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1555)

data aktualizacji: 10 marca 2020 r.

Dz.U.2019.1555

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz. 1570).

data aktualizacji: 2 grudnia 2014 r.

treść rozporządzenia

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. DZ.U. z 2020 poz. 1398 ze zm.)

data aktualizacji: 9 sierpnia 2019 r.

treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2020 poz.320)

data aktualizacji: 2 grudnia 2016 r.

treść ustawy

Zarządzenie Nr 100/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

data aktualizacji: 7 lipca 2020 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 47/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

data aktualizacji: 2 kwietnia 2020 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 173/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Prezesa NFZ w związku z dostosowaniem przepisów w zakresie stosowania ułatwień w obiegu dokumentacji.

data aktualizacji: 17 grudnia 2019 r.
ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)

Zarządzenie Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia  1 października  2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

data aktualizacji: 2 października 2019 r.

ZIP (pliki PDF, .doc i .xls)