Dla
świadczeniodawcy

Archiwum wiadomości

INFORMACJE ARCHIWALNE

 • Komunikat dotyczący zapisów na listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z pytaniami dotyczącymi obowiązku prowadzenia zapisów na listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej wyjaśnia, iż powyższy problem regulują art. 20-23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027 z późn zm.)

Ponadto Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku, kiedy termin ewentualnego planowanego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego wykraczałby poza okres obowiązywania umowy z Funduszem autonomiczną decyzję, czy prowadzić nadal zapisy do kolejki oczekujących podejmuje podmiot leczniczy.

Jednocześnie przypominamy, że zapisy na planowane świadczenia powinny następować w sposób ciągły w trakcie trwania umowy.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2013 r.

 • W związku z nadal utrzymującą się niezadawalającą sytuacją w zakresie przekazywania danych statystycznych dotyczących liczby osób oczekujących i średniego rzeczywistego czasu oczekiwania Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w celu wykluczenia nieprawidłowości przypomina o najważniejszych regułach dotyczących list oczekujących.

  Prosimy pamiętać, że brak rzetelności w przekazywanych danych jak i brak kompletnej sprawozdawczości mogą skutkować przeprowadzeniem kontroli świadczeniodawcy oraz nałożeniem kar umownych przewidzianych w umowie.

  Podstawy prawne:

  1. Na listach oczekujących umieszczani są pacjenci tylko i wyłącznie pierwszorazowi. Są to osoby które rejestrują się pierwszy raz, lub kolejny, lecz na nowe świadczenie i którym nie udzielono świadczenia opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. Na liście oczekujących nie są gromadzone dane świadczeniobiorców przyjmowanych w stanach nagłych, mających prawo do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, będących w trakcie leczenia bądź wybierających termin na własne życzenie.
  2. Informacje o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania należy podać jedynie w odniesieniu do komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia na podstawie umowy zawartej z NFZ i które znajdują się w wykazie komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z list oczekujących.
  3. W przypadku braku osób oczekujących (przyjmowania pacjentów w dniu zgłoszenia ) należy przekazywać raporty z wartością „0” ( zerowa liczba i zerowy średni czas oczekiwania).
  4. Osoby oczekujące na procedury medyczne powinni być wykazywani jako oczekujący do komórek organizacyjnych, w których te procedury medyczne są realizowane. Nie dotyczy to jedynie 6 procedur w przypadku których POW NFZ pozyskuje listy za pośrednictwem udostępnionej aplikacji ( SZOI ).
  5. Średni rzeczywisty czas oczekiwania powinien być obliczony w oparciu o dane o osobach skreślonych z list oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie ostatnich 6 miesięcy, liczony wg wzoru z załącznika nr 2 do niżej wymienionego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
  6. Comiesięcznie do 10- go dnia każdego miesiąca należy wysłać drogą elektroniczną do POW NFZ podsumowanie list oczekujących ( wg stanu na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego).
  7. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów technicznych, należy po dokonaniu niezbędnych poprawek wysłać dane ponownie. W przypadku problemów z interpretacją opisu zawartego w informacji zwrotnej z POW NFZ, bądź innych wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 58/32 18 572.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2001 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 10207 ze zm. ),
  9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1073 ),
  10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008  r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 81 poz.484 ).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ,

data publikacji: 14 września 2011 r.

 • Komunikat w sprawie ujednolicenia sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu ujednolicenia w skali kraju sprawozdawczości z zakresu list osób oczekujących świadczeniodawcy powinni przekazywać komunikatem sprawozdawczym XML dotyczącym list oczekujących informacje o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania wyłącznie do komórek organizacyjnych w podziale na kategorie medyczne ,,przypadek pilny'' oraz ,,przypadek stabilny''. Powyższe jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 123, poz. 801 ze zm.), który stanowi, że tylko do końca 2009 roku sprawozdawczości podlegały obowiązkowi sprawozdawczemu wybrane procedury i leczenie w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych.

  Jednocześnie informujemy, że osoby wykazywane przez niektórych świadczeniodawców jako oczekujący na procedurę medyczną powinny zostać uwzględnione w nadsyłanych komunikatach sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących przy obliczaniu liczby oczekujących iśredniego czasu oczekiwania do komórki organizacyjnej, w której dana procedura medyczna jest realizowana. Powyższe dotyczy następujących procedur medycznych:

  Oznacza to, że sprawozdania z list oczekujących, przekazywane komunikatem sprawozdawczym XML, powinny zawierać dane wyłącznie z dokładnością do komórek organizacyjnych, a nie jak do tej pory do komórek organizacyjnych i procedur medycznych.

  Jedynie w przypadku sześciu procedur medycznych, tj.: zabiegów w zakresie soczewki-zaćma, angioplastyki, endoprotezoplastyk pierwotnych i rewizyjnych stawu biodrowego oraz kolanowego, osoby na nie oczekujące nie powinny być uwzględniane przy obliczaniu liczb oczekujących i średnich czasów oczekiwania do komórek organizacyjnych, w których te procedury są realizowane. Dane o osobach oczekujących na te procedury pozyskiwane są bowiem od Państwa za pośrednictwem udostępnionej aplikacji SZOI.

  Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu powinniście Państwo prowadzić odrębne listy oczekujących na terapeutyczne programy zdrowotne. Dane o osobach oczekujących na programy zdrowotne nie podlegają jednak comiesięcznej sprawozdawczości przekazywanej do POW NFZ za pośrednictwem komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

  Prosimy o dostosowanie się do powyższych przepisów.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 25 lutego 2011 r.

  • leczenie aparatem ortodontycznym,
  • leczenie protetyczne;
  • tomografia komputerowa;
  • echokardiografia;
  • rezonans magnetyczny;
  • tomografia pozytonowa PET;
  • ułatwienie krążenia śródgałkowego (jaskra);
  • zabiegi w zakresie ciała szklistego (witrektomia);
  • wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego, protezy słuchowej;
  • zabiegi na zastawkach i przegrodach sercowych;
  • pomosty dla rewaskularyzacji serca (by-pass);
  • założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca i inne zabiegi;
  • zabiegi wewnątrznaczyniowe na tętnicach innych niż wieńcowe;
  • koronarografia;
  • laparoskopowa cholecystektomia, laparoskopowa cholecystektomia laserowa;
  • kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami);
  • artroskopia;
  • zabiegi związane z operacjami kręgosłupa (usztywnienie, spondylodeza);
 • Zmiana sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia - nawiązanie do komunikatu z dnia 8 września 2010 r.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o szczegółowe i wnikliwe analizowanie przesyłanych raportów dotyczących średniego przewidywanego czasu oczekiwania na poszczególne świadczenia medyczne. Z przekazanych danych z zakresu list oczekujących dotyczących średniego czasu oczekiwania za okres sprawozdawczy październik 2010 r. u wielu świadczeniodawców w sposób znaczący wzrosła wartość średniego czasu oczekiwania do komórek organizacyjnych. Jest to najczęściej kilkukrotny wzrost (5-6 krotny), co sugeruje, że świadczeniodawcy w sposób błędny obliczają średni czas oczekiwania do komórki organizacyjnej. Zamiast posłużyć się wzorem zawartym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1073 ), dodają do siebie średnie rzeczywiste czasy oczekiwania z ostatnich 6 miesięcy.

  Przypominamy, że od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. obowiązuje nowy wzór na obliczanie średniego czasu oczekiwania (przedstawiony w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia):

  T= D/L, gdzie: T - średni czas oczekiwania, D - łączna liczba dni oczekiwania,
  gdzie: D = d1 + d2 + ... +dn, gdzie: dn - liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie sześciu miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia, L- łączna liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

  Dla przykładu obliczając średni czas oczekiwania za listopad 2010 r. należy podstawić do wzoru dane wszystkich osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia w okresie od 1 czerwca do 30 listopada. Średni czas oczekiwania jest ilorazem sumy liczby dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich 6 miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia i łącznej liczby osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

  Świadczeniodawców, którzy nieprawidłowo obliczyli średni czas oczekiwania prosimy o dokonanie korekty i ponowne przesłanie informacji.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 grudnia 2010 r.

 • Zmiana sposobu obliczania średniego czasu oczekiwania oraz nowego formatu szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML przy listach oczekujących

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. ulega zmianie sposób obliczania średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia medycznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 159, poz. 1073) średni czas oczekiwania powinien być obliczony w oparciu o dane o osobach skreślonych z list oczekujących z powodu wykonania świadczenia w okresie ostatnich 6 miesięcy, a nie jak dotychczas w okresie 1 miesiąca, tj. miesiąca sprawozdawczego (...).

  Pełna treść komunikatu do pobrania:

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 września 2010 r.

 • Konieczność terminowego przekazywania informacji o rzeczywistym czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia medycznego

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) świadczeniodawcy zobowiązani są przekazywać Oddziałowi Funduszu, do każdego 10 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym komunikat o kolejkach oczekujących. Przypominamy również, że w komunikacie należy podać liczbę pacjentów pierwszorazowych oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz rzeczywisty czas oczekiwania, obliczony według wzoru podanego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801). Komunikat powinien obejmować wszystkie komórki organizacyjne, na które świadczeniodawca posiada aktualną umowę.

  Wobec faktu, iż sprawozdanie za miesiąc lipiec w terminie przesłało około 55% świadczeniodawców, a część z nich przesłała komunikaty niekompletne, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, począwszy od miesiąca sprawozdawczego sierpień 2010 r. będzie ponownie publikował na Portalu Świadczeniodawcy imienne komunikaty o brakach w sprawozdawczości w tym zakresie. Przypominamy, że komunikaty będą publikowane co miesiąc w folderze Administracja i opcje - pliki dedykowane.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej będących załącznikiem do umowy Fundusz może nałożyć karę umowną między innymi za nieprzesyłanie komunikatów w terminie, oraz za istotne błędy zawarte w przesyłanych komunikatach.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 sierpnia 2010 r.

 • Zmiany w sprawozdawczości z list oczekujących - nawiązanie do komunikatu z 31.07.2009 r.

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 31 lipca 2009 r. dotyczącego zmian od 2010 r. zakresu nadsyłanych informacji o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania przypominamy, że dane przekazywane przez świadczeniodawców za miesiąc sprawozdawczy grudzień 2009 r. należy przekazać do 10 stycznia 2010 r. na obecnie obowiązujących zasadach.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 grudnia 2009 r.

 • Zmiany w sprawozdawczości z list oczekujących

  Pomorski OW informuje, że od 01.01.2010 roku zmieni się zakres przekazywanych danych dotyczących kolejek oczekujących przesyłanych komunikatem XML. Do pobrania tekst komunikatu:

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 31 lipca 2009 r.

 • Dane przesyłane w raportach dotyczące średniego czasu oczekiwania

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o szczegółowe i wnikliwe analizowanie przesyłanych raportów dotyczących średniego przewidywanego czasu oczekiwania na poszczególne świadczenia medyczne. Wyjaśniamy, że nagminne jest wykazywanie przez świadczeniodawców raportów nierzeczywistych danych (tj. zaniżania bądź zawyżania przewidywanego czasu oczekiwania).

  Ponadto informujemy, że przekazywanie niezgodnych z rzeczywistością danych jest na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) naruszeniem warunków ustawy i umowy. W przypadku stwierdzenia niezgodności w uzyskanych danych o kolejkach oczekujących ze stanem faktycznym POW NFZ działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt. 3 lit. f ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 81 poz. 484) oraz umowy zawartej z Funduszem podejmie działania zmierzające do nałożenia kary umownej.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 2 lipca 2009 r.

 • Termin przekazania kolejek w zakresie zaćmy i angioplastyki oraz zalecenia w zakresie endoprotezoplastyki

  Informujemy, że ostateczny termin przekazania w aplikacji SZOI list oczekujących na procedury medyczne: zabiegi w zakresie soczewki (zaćma) i usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka) upływa 20 marca 2009 r.

  Jednocześnie przypominamy o zaleceniach w dotyczących wprowadzania do SZOI danych w zakresie endoprotezoplastyki biodra i kolana oraz rewizji po endoprotezoplastyce biodra i kolana.

  Szczegóły w komunikacie - do pobrania:

  Prosimy o zastosowanie się do zaleceń wymienionych w komunikacie.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 marca 2009 r.

 • Kary umowne za niewywiązywanie się z ustawowego obowiązku przekazywania list oczekujących

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że do dnia dzisiejszego tylko 50% świadczeniodawców wywiązało się z ustawowego obowiązku przekazywania informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania za miesiąc sprawozdawczy grudzień 2008.

  Pozostałe jednostki nie przekazały informacji lub przesłały błędne dane, nie pamiętając o zmianie wersji komunikatu dotyczącego eksportu kolejek. Komunikat w tej sprawie ukazał się na naszej stronie internetowej w dniach: 10.12.2008 r. oraz 9.01.2009 r.
  Ponadto POW NFZ wyjaśnia, iż informację o brakach lub błędach można również odszukać w Portalu Świadczeniodawcy -> Administracja i opcje -> Pliki techniczne NFZ -> Pliki dedykowane.

  Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie i prawidłowe przesłanie w/w danych w terminie do dnia 25 stycznia 2009 r.

  Świadczeniodawcom, którzy nie wywiążą się w podanym wyżej terminie z ustawowego obowiązku przekazywania co miesiąc list oczekujących na udzielenie świadczenia właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 lit. g ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 Nr 81 poz. 484) oraz umowy zawartej z Pomorskim OW NFZ zostanie nałożona kara umowna.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 stycznia 2009 r.

 • Odrzucanie raportów o kolejkach oczekujących wysyłanych z Pakietu Świadczeniodawcy i z tzw. formatu otwartego

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 grudnia 2008 r. oraz w związku z licznie powtarzającymi się pytaniami o odrzucanie raportów o kolejkach oczekujących wysyłanych z Pakietu Świadczeniodawcy jak i z formatu otwartego z błędem: ,,Format LIOCZ 2 1.1 obsługuje tylko listy oczekujących sprawozdawanych do 10.2008.'' , Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia iż ostatnią statystykę w wersji komunikatu 2.1.1 można poprawnie wysłać za miesiąc listopad 2008. Począwszy od statystyk za grudzień 2008 należy je wysyłać w wersji komunikatu 3.1.2.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 stycznia 2009 r.

 • Nowy format szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w dniu 27 listopada 2008 r. opublikowano na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenie nr 107/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

  Zgodnie z jego zapisami komunikaty sprawozdawcze przekazywane przez Świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia od 1 grudnia 2008 r. powinny być przesyłane w nowym formacie, jednakże wyjątkowo w miesiącu grudniu 2008 r. można przesyłać dane z listami oczekującymi zarówno w starym, jak i w nowym formacie.

  Od 1 stycznia 2009 r. bezwzględnie będzie obowiązywał tylko nowy format określony w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 107/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 10 grudnia 2008 r.

 • Szkolenie w zakresie prowadzenia kolejek oczekujących na endoprotezoplastykę, zabiegi w zakresie soczewki i angioplastyki

  W nawiązaniu do zapisu § 26 Zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, że świadczeniodawcy zobowiązani są do prowadzenia list oczekujących zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 12 do powyższego zarządzenia oraz przekazywania list oczekujących z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Oddział Funduszu, w podziale na:

  W związku z powyższym Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniach 15 i 17 grudnia 2008 r. zostanie zorganizowane spotkanie szkoleniowe dla jednostek, które mają obowiązek sprawozdawczy z ww. procedur. Szkolenie odbędzie się w godzinach 10:00 - 13:00 w Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 69.

  Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia pod numerami telefonu:

  (058) 32 18 505,
  (058) 32 18 572

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 grudnia 2008 r.

  • endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
  • endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
  • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
  • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego,
  • zabiegi w zakresie soczewki,
  • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka).
 • Rejestracja pacjentów w kolejce oczekujących

  W związku z nadal napływającymi sygnałami od świadczeniobiorców o trudnościach z zapisywaniem do kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. ,,o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych'' (Dz. U. 210 poz. 2135 z późn. zm.):

   

  Wobec powyższych zapisów ustawowych, każdy pierwszorazowy pacjent zgłaszający się ze skierowaniem lub w przypadkach wynikających z art. 57 ustawy musi zostać wpisany do kolejki oczekujących na świadczenie w dniu, w którym zgłosił się do placówki.

  Ponadto Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.09.2005 r. ,,w sprawie kryteriów medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej'' (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) umożliwia lekarzowi wpisującemu do kolejki oczekujących, w zależności od stanu zdrowia zapisać chorego do tzw. kolejki przypadków pilnych lub stabilnych.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina również, że umowy podpisane z Funduszem w większości mają ważność do dnia 31.12.2009 r., wobec powyższego odmowa wpisywania świadczeniobiorców na listy oczekujących motywując brakiem umów jest naganne i niedopuszczalne.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 listopada 2008 r.

  1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1:
   • ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy;
   • informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu;
  3. Dokonanie przez świadczeniodawcę czynności, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3, jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.
  4. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.
  5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
  6. Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań.
  7. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie.
 • Obowiązek terminowego przekazywania raportów o kolejkach oczekujących oraz występujące błędy

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy zobowiązani są do przekazywania do Oddziału Funduszu, do każdego 10 dnia miesiąca po okresie sprawozdawczym komunikatu o kolejkach oczekujących.

  Przesłane komunikaty za miesiąc maj 2008 zawierają bardzo dużą liczbę błędów - (30% wysłanych komunikatów). Są one traktowane przez system jako nieprzesłane. Najczęstszą przyczyną błędów w tym okresie sprawozdawczym jest brak kodu resortowego VII, tzn. kodu komórki organizacyjnej nadanego przez świadczeniodawcę oraz powtarzająca się nieaktualna wersja komunikatu.

  W związku z powyższym informujemy, iż w Portalu Świadczeniodawcy (Administracja i opcje -> pokaż więcej -> Pobieranie plików technicznych -> pliki dedykowane -> kolejki) zamieszczono imienny komunikat o aktualnych brakach w tym zakresie. Prosimy o sprawdzenie powyższego komunikatu i ewentualne poprawienie sprawozdania.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie ,,Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej'' będących załącznikiem do umowy Fundusz może nałożyć karę umowną między innymi za nieprzesyłanie komunikatów o kolejkach oczekujących. Od następnego miesiąca sprawozdawczego będzie to czynione.

  Podpisał: Wiesław Kusio, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 czerwca 2008 r.

 • Materiały i informacje dotyczące zasad prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia endoprotezoplastytki

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia materiały i informacje pomocnicze dotyczące zasad prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia wysokospecjalistyczne:

  Adres strony internetowej

  Instrukcja obsługi centralnego Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (plik ok. 4 MB):

  Format komunikatu kolejek (plik ok. 165.5kB) umożliwiający jednokrotny import zasilający bazę SZOI:

  Informacja o błędach jakie mogą wyświetlić się podczas importu XML do bazy SZOI (plik ok. 25.0 kB):

  Wniosek o założenie konta administratora zapewniającego dostęp do internetowego systemu przekazywania danych z zakresu list oczekujących oraz udostępnienie modułu ,,Zarządzanie kolejkami'' (plik ok. 32.5 kB):

  Przyporządkowanie świadczeń szpitalnych do wybranych świadczeń endoprotezoplastyki stawowej, w odniesieniu do których świadczeniodawcy powinni przekazywać do NFZ listy oczekujących z dokładnością do numeru PESEL (plik ok. 35.5 kB)

  Równocześnie przypominamy, iż sprawozdawczość z kolejek oczekujących w pozostałych zakresach nie uległa zmianie i zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 210. poz. 2135 z późn. zm.) Świadczeniodawca raz w miesiącu, do 10 następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym, zobowiązany jest do przesłania w postaci elektronicznego komunikatu o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania.

  Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem tel.: (058) 32 18 505.
  nr fax (058) 32 18 551

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 kwietnia 2008 r.

  • endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
  • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
  • endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
  • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word.
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
 • Szkolenie w zakresie prowadzeenia kolejek oczekujących na endoprotezoplastykę

  W związku z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 19/2008/DSS z 17 marca 2008 r. obowiązującym od 1 kwietnia 2008 r. Pomorski OW NFZ organizuje w dniu 17 kwietnia 2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie POW NFZ Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 69 szkolenie dla świadczeniodawców, którzy mają obowiązek sprawozdawczy z następujących świadczeń wysokospecjalistycznych:

  Tematem szkolenia będzie obsługa aplikacji (SZOI) do rejestrowania list oczekujących. Zapraszamy pracowników wyznaczonych przez świadczeniodawcę do prowadzenia w/w list w systemie informatycznym.

  Wszelkie pytania prosimy kierować pod numerem tel.: (058) 32 18 505.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 kwietnia 2008 r.

  • endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
  • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
  • endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
  • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego.
 • Wymóg terminowego przekazywania raportów o kolejkach oczekujących

  Przypominamy, że raporty o kolejkach oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej należy przesyłać do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowego nadsyłania lub braku ww. raportów o kolejkach oczekujących, istnieje możliwość nałożenia kary umownej, na podstawie § 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1643). Kara umowna może być nałożona po przeprowadzeniu kontroli, zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

  W przypadku pytań związanych z prowadzeniem danych o kolejkach oczekujących proszę kontaktować się telefoniczne z pracownikiem Wydziału Spraw Świadczeniobiorców pod numerem tel.: (058) 32 18 572.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 2 kwietnia 2008 r.

 • Których pacjentów uwzględniać przy sporządzaniu statystk dla NFZ

  Świadczeniodawców przekazujących dane o kolejkach oczekujących i średnim przewidywanym czasie oczekiwania prosimy, aby przy sporządzaniu statystyki do NFZ nie uwzględniali w liczbie osób oczekujących do komórki organizacyjnej tych świadczeniobiorców, którzy oczekują na procedurę medyczną wykonywaną w danej komórce organizacyjnej. Dla przykładu: jeśli świadczeniobiorca oczekuje na procedurę o kodzie 1001 ,,leczenie protetyczne'', nie powinien być uwzględniany przy sporządzaniu informacji o oczekujących na udzielenie świadczeń w poradni stomatologicznej o kodzie 1800. Tego rodzaju świadczeniobiorców należy brać pod uwagę wyłącznie przy opracowywaniu danych statystycznych odnośnie list oczekujących na wybrane procedury.

  Jednocześnie prosimy o szczegółowe i wnikliwe analizowanie przesyłanych raportów, ponieważ zawierają dużo błędów dotyczących zarówno zakresów świadczeń na realizację których oczekują pacjenci, jak również zaniżania bądź zawyżania przewidywanego czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 18 marca 2008 r.

 • Wymogi nałożone na świadczeniodawców w rozporządzeniu MZ

  Przypominamy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych wydanego na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) świadczeniodawcy mają obowiązek gromadzić i przekazywać do właściwego Oddziału NFZ komunikatem dane o liczbie oczekujących, przyjętym zarządzeniem: nr 9/2008/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 stycznia 2008 r.

  Pełna treść komunikatu do pobrania:

  data publikacji: 5 marca 2008 r.

 • Prawidłowego przekazywanie danych o kolejkach oczekujących - dalsze wskazówki

  Zamieszczamy dodatkowe wskazówki dotyczące przekazywaniem danych o kolejkach oczekujących - do pobrania:

  Powyższa wiadomość nawiązuje do komunikatu z 09.07.2007 r. opublikowanego 10.07.2007.

  data publikacji: 30 października 2007 r.

 • Prawidłowego przekazywanie danych o kolejkach oczekujących - wskazówki

  Przypominamy podstawowe informacje związane z przekazywaniem danych o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania - do pobrania:

  data publikacji: 10 lipca 2007 r.

 • Informacja o nowym koncie dla formatu otwartego

  Dla świadczeniodawców, którzy rozliczają się przez format otwarty (tzn. nie korzystają z ,,Pakietu Świadczeniodawcy'') przygotowane zostało nowe konto do przesyłania kolejek oczekujących:

  data publikacji: 10 lipca 2007 r.

  • z000006@ps.nfz-gdansk.pl
 • Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania

  28.02.2007 r. na stronie Centrali NFZ ukazała sie informacja dotycząca przekazywania przez świadczeniodawców kolejek oczekujących od 1 kwietnia 2007 roku, tj. po zmianie formatu danych.

  Wersja ,,Pakietu Świadczeniodawcy'' obsługująca nowy format ma być udostępniona do końca marca.

  data publikacji: 28 marca 2007 r.

 • Informacja o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania

  W nawiązaniu do licznych pytań związanych z przekazywaniem danych o liczbie oczekujących i czasie oczekiwania zamieszczamy informacje w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 26 października 2006 r.

 • Sprawdzenie poprawności wykonanych eksportów na dzień 30.09.2006

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi Świadczeniodawców o sprawdzenie poprawności wykonanych eksportów dotyczących kolejek oczekujących i średniego czasu oczekiwania z datą oceny na dzień 30 września 2006 r.

  W przypadku informacji o numerze błędu 23 prosimy o ponowne przesłanie w/w danych.

  Przypominamy, że informacja zwrotna widoczna jest w Pakiecie Świadczeniodawcy, w module kolejki oczekujących: zakładka - eksport, w oknie - wykaz wykonanych eksportów po zaczytaniu przez Oddział Funduszu przekazanych przez Państwa danych o kolejkach oczekujących i średnim czasie oczekiwania.

  data publikacji: 10 października 2006 r.

 • ,,OCZS wersja 3.0'' - przypomnienie

  Przypominamy, że od 1 września obowiązuje nowy format wymiany danych ,,OCZS wersja 3.0''. Nowa wersja ,,Pakietu Świadczeniodawcy'' uwzględniająca zmianę formatu oraz dokumentacja do modułu ,,Kolejki Oczekujących'' zostały opublikowane na stronie POW NFZ 29 sierpnia 2006 r.

  Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu Dyrektora POW NFZ, Henryka Wojciechowskiego - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  oraz ze stanowiskiem Centrali NFZ - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Jednocześnie przypominamy, że szczegółowe informacje w tej kwestii znajdują się na stronie internetowej Centrali NFZ.

  data publikacji: 29 sierpnia 2006 r.

 • Nowy format wymiany danych ,,OCZS wersja 3.0''

  Zamieszczamy komunikat dotyczący nowego formatu wymiany danych ,,OCZS wersja 3.0''.

  Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 28 lipca 2006 r.

 • Komunikat zwrotny w odpowiedzi na wczytanie danych o kolejkach oczekujących

  Zwracamy uwagę Państwa, że ,,Pakiet Świadczeniodawcy'' moduł ,,Kolejki oczekujących'' został poszerzony o funkcję zwrotnego potwierdzania faktu wysłania przez Świadczeniodawcę danych o kolejkach oczekujących - prawidłowych lub błędnych.

  Wobec tego, że około 10% świadczeniodawców zobligowanych do przekazywania danych o kolejkach nadesłało błędne dane, prosimy o sprawdzenie poprawności i ponowne przesłanie tych informacji. W wypadku trudności lub błędów należy skontaktować się z pracownikiem POW NFZ:

  Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 8 czerwca 2006 r.

  • pod numerem (58) 32-18-572
  • lub przesłać zapytanie na adres: rejestr@nfz-gdansk.pl
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
 • Obowiązek prowadzenia kolejek oczekujących - kolejne przypomnienie

  W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu z dnia 22.02.2006 r. dotyczącego kolejek oczekujących oraz nadal powtarzających się u niektórych świadczeniodawców niewłaściwych praktyk zapisywania na listy oczekujących, zwracamy uwagę na konieczność zaniechania praktyki wyznaczania terminów do wpisywania na listę oczekujących do danego świadczeniodawcy. Świadczeniobiorca powinien być wpisany do kolejki oczekujących w dniu zgłoszenia się do placówki.

  Prosimy Świadczeniodawców o bezwzględne stosowanie powyższego zalecenia.

  data publikacji: 15 maja 2006 r.

 • Obowiązek prowadzenia kolejek oczekujących - przypomnienie

  W związku z napływającymi sygnałami od świadczeniobiorców o trudnościach z zapisywaniem do kolejek oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej przypominamy o obowiązku prowadzenia kolejek oczekujących.

  Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu Z-cy Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ, Małgorzaty Bartoszewskiej-Dogan - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 22 lutego 2006 r.

 • Kolejki odrzucone przez system w okresie od 01.01.2006 do 04.01.2006

  Z powodu usterki technicznej wszystkie kolejki oczekujących wysłane do serwera POW NFZ w roku 2006 do godz. 12:30 4 stycznia zostały odrzucone przez system. Świadczeniodawców, którzy w podanym przedziale czasowym wysyłali kolejki prosimy o powtórne wykonanie eksportu. Operacji nie muszą powtarzać ci świadczeniodawcy, którzy wysyłali dane przed końcem roku oraz ci, którzy wysyłali je po godzinie 12:30 4 stycznia 2006 r.

 • Kolejki oczekujących - uzupełnienie

  Zamieszczamy informacje dotyczące najczęściej pojawiających sie pytań w sprawie możliwości rejestrowania się do lekarzy oraz kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

  Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu Z-cy Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ, Małgorzaty Bartoszewskiej-Dogan - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 28 listopada 2005 r.

 • Dwie kolejki oczekujących w zakresie stomatologii

   

  W związku z wejściem nowej wersji 2.90 ,,Pakietu Świadczeniodawcy'', zawierającej zasadnicze zmiany w zakresie kolejek oczekujących, świadczeniodawcy, którzy zgodnie z zaleceniem zawartym w piśmie MUM/OT/2062/2005 z 14.04.2005 r. przesyłali do NFZ dwie kolejki - osobno dla protetyki lub ortodoncji, a osobno stomatologii, zaś obecnie otrzymali jeden kod NFZ, proszeni są o  kontakt z POW NFZ najpóźniej do 20.07.2005 r. celem zweryfikowania danych w bazie ,,Pakietu Świadczeniodawcy''. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń do pana Grzegorza Puszcza:

  data publikacji: 6 lipca 2005 r.

 • Formaty danych i inne informacje dotyczące kolejek

  Na stronie internetowej Centrali NFZ został wyodrębniony dział poświęcony kolejkom oczekujących. Publikowane w nim są m.in. formaty danych przekazywanych prez świadczeniodawców do oddziałów NFZ.

  Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat nowego formatu danych, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2005 roku. Do końca czerwca NFZ udostępni odpowiednią wersję ,,Pakietu Świadczeniodawcy''.

  Wersja ,,Pakietu Świadczeniodawcy'', obsługująca format kolejek oczekujących obowiązujący od 1 lipca, została udostępniona na stronie POW NFZ 30 czerwca.

  Opis nowego formatu jest szczególnie istotny dla świadczeniodawców, którzy do zbierania danych używają z własnych programów (innych niż ,,Pakiet Świadczeniodawcy''). Programy te do końca czerwca będą musiały uzwględnić zmianę formatu.

  data publikacji: 18 maja 2005 r.; data aktualizacji: 30 czerwca 2005 r.

 • Obowiązek prowadzenia kolejek oczekujących - uzupełnienie

  Po uzyskaniu wyjaśnień Centrali NFZ, informujemy, że:

  Prosimy o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu Z-cy Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ, Małgorzaty Bartoszewskiej-Dogan - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Jednocześnie informujemy, że po uzyskaniu wyjaśnień Centrali NFZ na temat statusu osoby oczekującej nanieśliśmy odpowiednią zmianę w dokumencie opisującym zasady prowadzenia kolejek oczekujących, opublikowanym 16 lutego 2005 roku. Prosimy o ponowne pobranie dokumentu.

  data publikacji: 24 lutego 2005 r.

  • osobą oczekującą na udzielenie świadczenia medycznego jest pacjent, który nie może otrzymać żądanego świadczenia natychmiast po zgłoszeniu się po raz pierwszy do świadczeniodawcy ze względu na istniejącą listę oczekujących;

  • osobą taką nie jest pacjent, któremu wyznaczono termin kolejnego zgłoszenia się do świadczeniodawcy w ramach trwającego procesu terapeutycznego lub diagnostycznego.

  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
 • Obowiązek prowadzenia kolejek oczekujących

  Zgodnie z zapisami art. 20-21 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135) obowiązkiem świadczeniodawców jest prowadzenie rejestru pacjentów oczekujących na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej. Art. 23 powyższej ustawy stanowi, iż świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywania co miesiąc oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielenia świadczenia informacji o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania. Prowadzenie listy oczekujących dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresach:

  Rejestrację danych umożliwia jeden z modułów ,,Pakietu Świadczeniodawcy'' - Obsługa Kolejek Oczekujących.

  Prosimy o dokładne zapoznanie się ze schematem postępowania opisanym w zamieszczonym dokumencie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 16 lutego 2005 r.; data aktualizacji: 24 lutego 2005 r.

  • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
  • Lecznictwo szpitalne,
  • Rehabilitacja,
  • Stomatologia (również aparaty ortodontyczne i protezy),
  • Leczenie psychiatryczne,
  • Opieka długoterminowa.
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
 • Format danych przekazywanych odnośnie kolejek oczekujących

  Centrala NFZ opublikowała format kolejek oczekujących, czyli format danych przekazywanych przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich NFZ dotyczących list oczekujących na świadczenia medyczne. Wszystkich świadczeniodawców przekazujących kolejki oczekujących prosimy o zapoznanie się z dokumentem zamieszczonym na stronie Centrali (przygotowanym w celu realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

  Wraz z kolejnym komunikatem 9 grudnia 2004 r. Centrala opublikowała nowy format kolejek oczekujących - uzupełniony o opisy. W komunikacie tym podany został adres e-mail, pod który można zgłaszać wątpliwości związane z implementacją nowego formatu.

  data publikacji: 1 grudnia 2004 r.; data aktualizacji: 9 grudnia 2004 r.

 • Informacja o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczeń medycznych

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku comiesięcznego przekazywania informacji o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczeń medycznych i o czasie oczekiwania. W wypadku niespełnienia tego warunku Oddział Funduszu ma prawo nałożenia na Świadczeniodawcę kary umownej w wysokości do 1% kwoty wypłaconej Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy.

  Prosimy o niezwłoczne przekazanie danych według stanu na ostatni dzień miesiąca, począwszy od miesiąca sprawozdawczego czerwca 2004 r. w przedstawionej wcześniej formie elektronicznej na adres: rejestr@nfz-gdansk.pl. Kolejne zestawienia powinny być przekazywane do 10-go następnego miesiąca według stanu za miesiąc poprzedni. Pełna informacja w piśmie Z-cy Dyrektora ds. Medycznych - do pobrania:

Nie dodano jeszcze żadnych aktualności

Licznik odwiedzin: 51