Komunikaty - kolejki oczekujących

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2024 r. zmienia się słownik procedur XML

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia  11 grudnia 2023 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 stycznia 2024 roku zmianie ulegają niektóre pozycje słownika procedur XML.

Na czym polegają zmiany:

 • zmieniono nazwę programu lekowego:

90072 - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGO;

 • dodano następujące programy lekowe:

90208 - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC);

90209 - LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO;

90210 - LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA - GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET;

90211 - LECZENIE PACJENTÓW Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1);

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji:  10 stycznia 2024 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w zakresie list oczekujących

Informujemy, że w związku ze zmianami w zakresie list oczekujących, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 28 czerwca 2023 r. od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie następujące zmiany:

1. Dodano obowiązek oznaczenia przedziałów wiekowych, w których świadczeniodawca może przyjąć dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym. Obecnie, jeśli świadczeniodawca ma możliwość udzielania świadczeń dla dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym, zaznacza znacznik świadczenia udzielane także dzieciom.

Od 1 stycznia 2024 r. będzie obowiązany określić w jakich przedziałach wiekowych będą udzielane wymienione świadczenia. Ustalone przedziały wiekowe to: (0-3), (4-9), (10-15), (16-18). Świadczeniodawca będzie mógł zaznaczyć kilka przedziałów jednocześnie. Informacja dotycząca przedziałów wiekowych będzie publikowana w Informatorze o Terminach Leczenia.

2. Dla świadczeń gastroskopii (20015) i kolonoskopii (20016) dodano obowiązek oznaczania miejsc, w których świadczeniodawca udziela świadczeń w znieczuleniu.

W aplikacji AP-KOLCE zostanie dodana możliwość zapisania dla każdego z harmonogramów przyjęć dotyczących gastroskopii i kolonoskopii parametru - znieczulenie. Informacja  ta będzie prezentowana w Informatorze o Terminach Leczenia z dopiskiem, że pierwszy wolny termin udzielania świadczenia ze znieczuleniem może być późniejszy. Natomiast świadczeniodawca powinien przekazywać datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia na badanie, na które czas oczekiwania jest najkrótszy (w większości przypadków są to badania bez znieczulenia).

3. Dla wszystkich świadczeniodawców objętych obowiązkiem sprawozdawczym wprowadzono zmianę sposobu wyliczania średniego czasu oczekiwania. We wzorze, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia, D = d1 + d2 +... + dn – modyfikacji ulega wartość dn (dn - to liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich trzech miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała. Liczona od daty wpisania na tę listę, do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia, z wyłączeniem osób, które rezerwowały termin, zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 5 lit. b rozporządzenia; w przypadku osoby, której data zaplanowanego terminu udzielenia świadczenia wyznaczona przez świadczeniodawcę w dniu wpisu na listę oczekujących została w terminie późniejszym zmieniona na wniosek tej osoby lub z przyczyn leżących po jej stronie, liczba dni jej oczekiwania liczona jest od daty wpisania na listę oczekujących do daty zaplanowanego terminu udzielenia świadczenia, aktualnej na dzień, w którym świadczeniobiorca wnioskuje o zmianę.

Oznacza to, że w obliczeniach średniego czasu oczekiwania nie będzie uwzględniany wydłużony czas oczekiwania, jeżeli nie wynika on z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. W związku z powyższym w komunikacie SWIAD zostanie dodany atrybut, w którym świadczeniodawcy będą przekazywać termin, który zgodnie z modyfikacją algorytmu wyliczenia średniego czasu oczekiwania będzie podstawą do wyliczenia liczby dni oczekiwania pacjenta. W atrybucie należy przekazać:

 • ostatni zaplanowany termin udzielenia świadczenia wyznaczony przez świadczeniodawcę przed zawnioskowaniem świadczeniobiorcy o jego zmianę lub zmieniony z przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy (do przyczyn leżących po stronie świadczeniobiorcy należą przyczyny, które zgodnie z tabelą nr 14 załącznika nr 3 do powyższego rozporządzenia mają przypisany kod przyczyny o wartości: 4, 5, 8, 12, 14) lub
 • wartość atrybutu w przypadkach, gdy termin udzielenia świadczenia wyznaczony przez świadczeniodawcę nie był zmieniany na wniosek świadczeniobiorcy lub z jego przyczyn.

W aplikacji AP-KOLCE w przypadku, gdy dla wpisu nastąpiła zmiana planowanego terminu realizacji świadczenia i zmiana ta nastąpiła na wniosek, lub z przyczyny leżącej po stronie pacjenta, czas oczekiwania pacjenta będzie wyliczany jako różnica dat: ostatniego planowanego terminu jaki był proponowany przez świadczeniodawcę przed zmianą, a datą wpisu na listę. Dane te będą automatycznie obliczane przez aplikację i przesyłane do bazy stanowiącej źródło zasilenia Informatora o Terminach Leczenia.

Nowy algorytm wyliczania średniego rzeczywistego czasu oczekiwania zostanie wdrożony od miesiąca kwietnia 2024 r. (zostaną wykorzystane dane z okresu styczeń - marzec 2024 r. sprawozdane zgodnie z nowymi regułami). Obliczanie średniego rzeczywistego czasu oczekiwania dla miesięcy styczeń - marzec 2024 r. będzie przebiegało według poprzedniego algorytmu.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji:  28 listopada 2023 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 listopada 2023 r. zmienia się słownik procedur XML

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2023 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 listopada 2023 roku zmianie ulegają niektóre pozycje słownika procedur XML.

Na czym polegają zmiany od 1 listopada 2023 roku:

- zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

90057 - LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO;
90105 - LECZENIE PACJENTÓW ZE SPASTYCZNOŚCIĄ KOŃCZYN Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A;
90137 - LECZENIE CHORYCH NA NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE Ph(-);
90180 - LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY;
90181 - LECZENIE PACJENTÓW CHORYCH NA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO RAKA  SKÓRY;

 •  dodano następujący program lekowy:

90207 - LECZENIE CHORYCH NA HIPOFOSFATEMIĘ SPRZĘŻONĄ Z CHROMOSOMEM X (XLH);

Komunikat na stronie Centrali NFZ

data publikacji:  16 listopada 2023 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 maja 2023 r. zmienia się słownik procedur XML

           

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 maja 2023 roku zmienia się słownik procedur XML.

Na czym polegają zmiany od 1 maja 2023 roku:

- zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90060 - leczenie chorych na mięsaki tkanek miękkich;
 • 90083 - leczenie chorych z łuszczycowym zapaleniem stawów (ŁZS);
 • 90144 - leczenie pacjentów chorych na raka podstawnokomórkowego skóry;

- usunięto następujące programy lekowe:

 • 90056 - leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST); 90101 - leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

            źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji:  5 maja 2023 r.

          

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 marca 2023 r. zmienia się słownik procedur XML

            Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 marca 2023 roku zmienia się słownik procedur XML.

             Na czym polegają zmiany od 1 marca 2023 roku:

 • Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:
  • 90054 - leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B;
  • 90095 - leczenie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy plackowatej;
  • 90104 - leczenie chorych na raka gruczołu krokowego;
    
 • Dodano nowe programy lekowe:
  • 90199 - leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową;
  • 90200 - leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Komunikat na stronie Centrali NFZ

            źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 17 marca 2023  r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2023 r. zmienia się słownik procedur XML

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 stycznia 2023 roku zmienia się słownik procedur XML.

Na czym polegają zmiany od 1 stycznia 2023 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90059 - leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej;
 • 90063 - leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe;
 • 90122 - leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe;
 • 90133 - leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina;
 • 90135 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

Dodano nowy program lekowy:

 • 90198 - Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z  towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji;

Usunięto następujące programy lekowe:

 • 90140 - Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną;
 • 90148- leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem 90149- leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek b oraz inne chłoniaki b-komórkowe w postaci izolowanej delecji 5q";
 • 90155 - leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu;
 • 90158 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Wenetoklaksem;

Komunikat na stronie Centrali NFZ

            źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 11 stycznia 2023 r.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 listopada 2022 r. zmienia się słownik procedur XML oraz słownik świadczeń AP-KOLCE

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2022 r.w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 listopada 2022 roku zmienia się słownik procedur XML oraz słownik świadczeń AP-KOLCE.

Na czym polegają zmiany od 1 listopada 2022 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90053 - Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane,
 • 90106 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka,
 • 90109 - Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną,
 • 90141 - Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki,
 • 90156 - Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi,
 • 90174 - Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga;

Dodano nowe programy lekowe:

 • 90194 - Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD),
 • 90195 - Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków,
 • 90196 - Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego,
 • 90197 - Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym,

Usunięto program lekowy:

 • 90094 - Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 17 listopada 2022 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2022 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, (Dz. Urz. Min. Zdr. 2022.90) od 1 września 2022 roku zmienia się słownik procedur XML.

Na czym polegają zmiany od 1 września 2022 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90107 - leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych na - leczenie chorych na czerniaka skóry lub błon śluzowych;
 • 90157 - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni na - leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni;
 • 90163 - leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej na - leczenie chorych z przewlekłą pokrzywką spontaniczną;

Dodano nowe programy lekowe:

 • 90192 - leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR)
 • 90193 - odczulanie wysoko immunizowanych dorosłych potencjalnych biorców przeszczepu nerki;

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 22 września 2022 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego lipiec 2022 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Od 1 lipca 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

          zmieniono nazwę programów lekowych o kodach:  

 • 90054 - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B na - leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B;
 • 90082 - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów na - leczenie chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów;
 • 90083 - leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) na - leczenie chorych z aktywną postacią łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS);
 • 90084 - leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) na - leczenie chorych z aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK);
 • 90087 - leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych – na leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami;
 • 90131 - leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) na - leczenie chorych na aktywną postać ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA);
 • 90142 - leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych na - leczenie pacjentów z wrodzonymi zespołami autozapalnymi;
 • 90126 - leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) na - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki;
 • 90127 - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową na - leczenie terapią bezinterferonową chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C;

Dodano następujące programy lekowe:

 • 90187 - leczenie pacjentów z idiopatyczną wieloogniskową chorobą Castlemana;
 • 90188 - stosowanie letermowiru w celu zapobiegania reaktywacji cytomegalowirusa (CMV) i rozwojowi choroby u dorosłych, seropozytywnych względem CMV pacjentów, którzy byli poddani zabiegowi przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych;
 • 90189 - profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą;
 • 90190 - zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu;
 • 90191 - leczenie nintedanibem choroby śródmiąższowej płuc związanej z twardziną układową;

         usunięto program lekowy wraz z kodem:

 • 90125 - leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych;
 • 90176 - leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME);

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 12 lipca 2022 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego maj 2022 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Od 1 maja 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:

          zmieniono nazwę programów lekowych o kodach:  

 • 90057 - Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego na: Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego;
 • 90058 - Leczenie raka wątrobowokomórkowego na: Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego;
 • 90062 - Leczenie raka nerki na: Leczenie pacjentów z rakiem nerki;
 • 90092 - Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej na: Leczenie chorych z ciężką postacią astmy;
 • 90149 - Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe na: Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki Bkomórkowe;

         usunięto program lekowy wraz z kodem:

 • 90172 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 9 maja 2022 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Od 1 listopada 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

          dodano programy lekowe, którym przypisano kody:

 • 90179 - Leczenie amifamprydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona;
 • 90180 - Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry;
 • 90181 - Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem;
 • 90182 - Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek;
 • 90183 - Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną;

          zmieniono nazwę programu lekowego o kodzie:

 • 90158 – Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem na Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem;

Pliki do pobrania

Słownik świadczeń, które podlegają sprawozdawczości komunikatem danych o harmonogramach przyjęć/listach oczekujących

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 10 listopada 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców - obowiązek sprawozdawczy pierwszego wolnego terminu o udzielenie świadczenia

 • Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1285 ze zm.) świadczeniodawca przekazuje do  Funduszu każdego jego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający (od 7 września 2019 r. został zniesiony obowiązek przekazywania pierwszego wolnego terminu do godz. 10:00).

  Informujemy, iż informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, są  najczęściej poszukiwanymi informacjami przez pacjentów wyszukujących świadczeniodawców realizujących dane świadczenie. W związku z powyższym istotne jest posiadanie i publikowanie w Informatorze o Terminach Leczenia jak najbardziej aktualnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych.

  Świadczeniodawcy udzielający świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych albo opiekuńczo-leczniczych z  zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa powyżej tj. raportowania informacji o pierwszym wolnym terminie. W przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń  z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej analogicznie zwolnienie dotyczy tych świadczeniodawców, którzy nie udzielają świadczeń w  warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń perinatalnej opieki paliatywnej, tj. zwolnienie dotyczy: oddziałów medycyny paliatywnej oraz hospicjów stacjonarnych i domowych –  z  wyłączeniem przypadków, gdy udzielają świadczeń z zakresu perinatalnej opieki paliatywnej.

  Niedopełnienie obowiązku w zakresie sprawozdawczości dotyczącej pierwszych wolnych terminów będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy i zgodnie z  § 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogólnych warunków umów  udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.  U.  2020  poz. 320) może zostać nałożona na świadczeniodawcę kara umowna.

 • źródło informacji: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
  data publikacji: 23 września 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego - 1 marca 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML. Dodany został nowy program lekowy o kodzie

90169 – leczenie pacjentów z chorobami nerek.

Pliki do pobrania:

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego styczeń 2021 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono nazwy programów o kodach:

 • 90083 - Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS)
 • 90084 - Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
 • 90105 - Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A
 • 90148 - Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Ibrutynibem.

 skreślono programy lekowe o kodach:

 • 90134 - Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką.
 • 90139 - leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A

Pliki do pobrania

 • Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML

 • źródło informacji: Centrala NFZ
  data publikacji: 22 stycznia 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego listopad 2020 r.w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 listopada 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono nazwy programów o kodach:

 • 90149 - Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe,

 • 90156 - Leczenie inhibitorami PCSK-9 pacjentów z zaburzeniami lipidowymi;

dodano nowe programy lekowe, którym przypisano nowe kody:

 • 90167- Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie,

 • 90168 - Leczenie mukowiscydozy;

Pliki do pobrania:

Słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości

źródło informacji: Centrala NFZ
data publikacji: 24 listopada 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Informujemy, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2020 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Od 1 września 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

zmieniono nazwy programów o kodach:

 • 90122 - Leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T – komórkowe;

 • 90123 - Leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych;

 • 90133 - Leczenie chorych na chłoniaki CD30+;

 • 90138 - Leczenie pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK;

skreślone zostały programy o kodach:

 • 90055 - Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C;

 • 90096 - Leczenie czerniaka skóry;

 • 90128 - Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem;

dodano nowy program lekowy, którym przypisano nowy kod:

 • 90166 - Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym;

Pliki do pobrania:
źródło informacji: Centrala NFZ
data publikacji: 25 września 2020 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie konieczności prowadzenia harmonogramu/listy oczekujących dla świadczeń stacjonarnych i całodobowych innych niż szpitalne - od 01.01.2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 20 ust. 1, które rozszerzone zostało o stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, dla których świadczeniodawcy zobowiązani są prowadzić harmonogramy/listy oczekujących:

 • 2140    Zespół długoterminowej opieki domowej,
 • 2141    Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci,
 • 2142    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa,
 • 2180    Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej,
 • 2181    Hospicjum domowe/zespół domowej opieki paliatywnej dla dzieci,
 • 2184    Hospicjum stacjonarne/ stacjonarny ośrodek opieki paliatywnej,
 • 5160    Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy, 
 • 5161    Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci, 
 • 5170    Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy, 
 • 5171    Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy dla dzieci. 

Świadczeniodawca zgodnie z art. 19a ust. 5 ww. ustawy może nie wpisywać w harmonogramie przyjęć terminu udzielania świadczenia w przypadku świadczeń:

1) pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
2) opieki paliatywnej i hospicyjnej, innych niż:

a) udzielane w warunkach ambulatoryjnych,
b) świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej
.

Dla tych świadczeń świadczeniodawcy nie przekazują do Funduszu pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący zastąpienia od stycznia 2020 r. sprawozdawczości świadczeniodawców z zakresu list oczekujących komunikatem XML sprawozdawczością dotyczącą harmonogramów przyjęć

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej Dz. U. z 2018 poz. 2429) od 1 stycznia 2020 r. obowiązek prowadzenia harmonogramów przyjęć dotyczyć będzie wszystkich sprawozdawanych  zgodnie ze słownikiem podlegających sprawozdawczości świadczeń.

Obecnie prowadzone listy oczekujących przekazywane do Funduszu komunikatem XML staną się częścią harmonogramów przyjęć i będą wykazywane w harmonogramie przyjęć jako pacjenci w kategorii: oczekujący.

Dodatkowo w harmonogramie przyjęć będą rejestrowane osoby według następujących kategorii:

 • przyjęty na bieżąco;
 • oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego – w przypadku świadczeniobiorcy wpisywanego na listę oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 12;
 • posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – ze wskazaniem podstawy tego prawa;
 • kontynuujący leczenie;
 • przyjęty w stanie nagłym.

Harmonogramy przyjęć prowadzone są w postaci elektronicznej i stanowią integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez świadczeniodawcę.

W przypadku świadczeń sprawozdawanych komunikatem XML świadczeniodawcy prowadzą harmonogram przyjęć w swoim wewnętrznym systemie i co miesiąc przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informację o liczbie osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca dla każdej kategorii świadczeniobiorcy: przyjęty na bieżąco, oczekujący, oczekujący objęty diagnostyką onkologiczną, posiadający prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej, kontynuujący leczenie, przyjęty w stanie nagłym:

Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z przepisami dotyczącymi harmonogramów przyjęć oraz dostosowanie systemów informatycznych świadczeniodawcy do tej zmiany.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 września 2019 r.

Komunikat dotyczący sprawozdawczości w aplikacji udostępnionej przez Fundusz AP KOLCE

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z §13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1207) świadczeniodawcy udzielający świadczeń wymienionych w części IV pkt 6–7 załącznika nr 9 do rozporządzenia, tj.

 • świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej
 • fizjoterapii domowej

powinni wprowadzić do dnia 1 stycznia 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.) ww. świadczenia do aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu tj. aplikacji AP – KOLCE.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 listopada 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian od 1 lipca 2019 r. przepisów dotyczących harmonogramów przyjęć oraz zmian w sprawozdawczości pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia

 

Na stronie Centrali NFZ zamieszczony został dla świadczeniodawców komunikat z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian od 1 lipca 2019 r. przepisów dotyczących harmonogramów przyjęć oraz zmian w sprawozdawczości pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

źródło - Departament Obsługi Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 12 lipca 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż od okresu sprawozdawczego kwiecień 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące procedury:

 • usunięcie migdałków podniebiennych [40006];
 • zabiegi na przegrodzie nosowej [40007];
 • artroskopia lecznicza stawu kolanowego [80007];
 • artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych [80008];
 • plastyka więzadeł pobocznych kolana [80009];
 • leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka [80010];
 • operacje palucha koślawego [80011];
 • zabiegi w zakresie termolezji i blokady [81001];
 • operacje przepukliny pachwinowej [81002];
 • operacje usunięcia żylaków kończyny dolnej 81003].

Rozszerzenie przedmiotowego słownika wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. (Dz. U. 2019 poz. 333).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem świadczeniodawcy powinni do swojego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielanie świadczeń wprowadzić osoby oczekujące na przedmiotowe procedury według stanu na dzień 31 marca 2019 r.

 Powinno to polegać na wyodrębnieniu osób, które oczekują na te procedury i do tej pory znajdowały się na listach oczekujących do komórki organizacyjnej, w której są wykonywane te świadczenia. Takich świadczeniobiorców świadczeniodawca powinien przenieść przykładowo z listy oczekujących do oddziału otolaryngologicznego na listę oczekujących  na usunięcie migdałków podniebiennych.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 marca 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego luty 2019 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Z ww. słownika świadczeń:

 • został usunięty program lekowy o kodzie 90144 - leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem;
 • zostały dodane programy lekowe o kodach:

- 90157 - leczenie rdzeniowego zaniku mięśni,
- 90158 - leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem.

Słownik świadczeń XML - luty 2019

Dostęp do komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 5 lutego 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 maja 2018 r. będące interpretacją § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 20005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661).

Uprawnione jest przyjęcie interpretacji, zgodnie z którą w przypadku świadczeń specjalistycznych udzielanych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, świadczeniodawca może zmienić kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu wystawionym przez lekarza kierującego. Za przyjęciem takiej interpretacji przemawiają następujące argumenty:

 1. zgodnie z treścią rozporządzenia o kryteriach, to świadczeniodawca, który ma udzielić świadczenia kwalifikuje świadczeniobiorcę do kategorii medycznej stosując kryteria medyczne (§ 2 ust. 1 pkt 1), a zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938 ze zm.) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie list oczekujących. Kategoria medyczna wskazana przez lekarza kierującego jest zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia o kryteriach „brana pod uwagę” przez świadczeniodawcę, co oznacza, że nie jest ona wiążąca, a więc może być traktowana jedynie pomocniczo;

 2. zgodnie z rozporządzeniem o kryteriach, głównym czynnikiem mającym wpływ na określenie kategorii medycznej jest stan zdrowia świadczeniobiorcy (§ 1 pkt 1). W tym przypadku uwzględnić należy co najmniej dwie okoliczności:

 • stan zdrowia pacjenta  od wystawienia skierowania do zgłoszenia się do wykonawcy świadczenia może ulec zmianie, dlatego świadczeniodawca powinien mieć możliwość uwzględnienia zmian w tym zakresie;
 • nie w każdym przypadku lekarz kierujący zasadnie wskazuje daną kategorię na skierowaniu – dotyczy to kwalifikowania jako przypadek pilny (np. mimo braku wskazań medycznych lekarz wskazuje tę kategorię na skutek presji ze strony pacjenta lub w celu przyśpieszenia terminu świadczenia). W związku z powyższym  w przypadku stwierdzenia przez świadczeniodawcę, że kategoria nie jest zasadna, świadczeniodawca powinien mieć możliwość korekty.
 1. w przypadku świadczeń, które udzielane są bez konieczności przedstawienia skierowania (np. świadczenia z zakresu leczenia stomatologicznego), świadczeniodawca samodzielnie określa kryterium medyczne, jakie przyzna danemu pacjentowi, zgodnie ze wskazaniami określonymi w rozporządzeniu;

 2. celem wprowadzenia podziału na przypadki pilne i stabilne, byłoby zasadne aby osoby najbardziej potrzebujące uzyskały świadczenie w szybszym terminie, niż osoby których stan zdrowia pozwala na dłuższe oczekiwanie. Możliwość weryfikacji wskazanego na skierowaniu kryterium medycznego przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia powinna przyczynić się do realizacji tego założenia.

Należy także przyjąć, że:

 • świadczeniodawca udzielający świadczeń specjalistycznych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, posiada wiedzę pozwalającą zmienić kryterium medyczne;
 • nie ma podstaw, aby przyjąć, że przy dokonaniu wpisu na listę świadczeniodawca mógłby jedynie polepszyć sytuację pacjenta tj. zmienić kategorię ze stabilnej na pilną, a nie z pilnej na stabilną.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  POW NFZ

data publikacji: 15 czerwca 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego grudzień 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Z ww. słownika świadczeń:

 • został usunięty program lekowy o kodzie 90124 - leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem (TNP);
 • został dodany program lekowy o kodzie 90156 - leczenie hipercholesterolemii rodzinnej.

Dodatkowo została zmieniona nazwa programu lekowego o kodzie:

 • 90084 - leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK);
 • 90102 - leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.

Słownik świadczeń XML - grudzień 2018

Dostęp do komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 20 listopada 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego czerwiec 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

 • leczenie akromegalii pasyreotydem [90154];
 • leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu [90155].

Słownik świadczeń XML - czerwiec 2018

Dostęp do komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 22 maja 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego kwiecień 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

 • leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną [90152];
 • leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną [90153].

Słownik świadczeń XML - kwiecień 2018

Dostęp do komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 26 marca 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego luty 2018 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słowniku świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

 • leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) [90150];
 • leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) [90151].

Słownik świadczeń XML - luty 2018

Dostęp do komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 29 stycznia 2018 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego grudzień 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.
W ww. słowniku świadczeń została zmieniona nazwa programu lekowego o kodzie 90092 – leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej.

Słownik świadczeń XML - grudzień 2017

Dostęp do komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 4 grudnia 2017 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące programy lekowe:

 • ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową [90148],
 • piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych [90149].

Dostęp do komunikatu na stronie Centrali NFZ.

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 5 października 2017 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dot. wpisów pacjentów na listy oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w sytuacji, gdy po zakończeniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na listach oczekujących danej placówki medycznej nadal znajdują się pacjenci, którzy nie otrzymali świadczenia, świadczeniodawca zobowiązany jest wydać tym pacjentom zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania – w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań.

Sposób postępowania świadczeniodawcy po zakończeniu umowy reguluje art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.):

 • 10a. W przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie.
 • 10b. Świadczeniodawca, do którego zgłasza się świadczeniobiorca, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 10c. Świadczeniodawca, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, jest obowiązany wydać świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy. Za wydanie zaświadczenia świadczeniobiorca nie ponosi opłaty.
 • 10d. Oddział wojewódzki Funduszu informuje w każdy dostępny sposób świadczeniobiorców wpisanych na listy oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z tym oddziałem, oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 września 2017 r

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż od okresu sprawozdawczego wrzesień 2017 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.
Do ww. słownika świadczeń zostały dodane następujące procedury:

 • wszczepienie albo wymiana protezy ślimaka lub wszczepienie albo wymiana wielokanałowej protezy ślimaka [40004];
 • wymiana elektronicznych protez słuchu – procedura mowy [40005].

Rozszerzenie przedmiotowego słownika wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  21 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. (Dz. U. 2017 poz. 1249). Zgodnie z ww. rozporządzeniem świadczeniodawcy są zobowiązani do prowadzenia list oczekujących na ww. procedury od września 2017 r.
Świadczeniodawcy powinni do swojego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielanie świadczeń wprowadzić osoby oczekujące na przedmiotowe procedury według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. Powinno to polegać na wyodrębnieniu osób, które oczekują na te procedury i do tej pory znajdowały się na listach oczekujących do komórki organizacyjnej, w której są wykonywane te świadczenia. Takich świadczeniobiorców świadczeniodawca powinien przenieść przykładowo z listy oczekujących do oddziału otolaryngologicznego na listę oczekujących na wymianę elektronicznych protez słuchu-procesora mowy.
Wobec powyższego świadczeniodawcy wykonujący ww. procedury powinni przekazywać dane statystyczne z zakresu list oczekujących od okresu sprawozdawczego wrzesień 2017 r., natomiast informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia od tygodnia od 25 września do 14 października 2017 r. W sytuacji gdy świadczeniodawca nie wykonał odpowiednich operacji na listach oczekujących może okazać się konieczne dokonanie korekt za okres sprawozdawczy sierpień 2017 r.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 września 2017 r

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 18 lipca 2017 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący list oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie Karty Onkologicznej (DILO)

W związku z wejściem od 1 lipca 2017 r. zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 192 ze zm.), Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż świadczeniodawcy nadal mają obowiązek prowadzić odrębną listę oczekujących dla pacjentów objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym.
Zmiana przepisów dotyczy wyłączenia z obowiązku prowadzenia list oczekujących na powyższe świadczenia w udostępnionej przez Fundusz aplikacji AP-KOLCE, a tym samym przesyłania do Oddziału informacji o pierwszym wolnym terminie oraz daty oceny.
W związku z powyższym koniecznym jest dezaktywowanie w aplikacji AP–KOLCE kolejek oczekujących prowadzonych na świadczenia udzielane na podstawie karty DILO.

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 12 lipca 2017 r.

Komunikat o zmianie sposobu określania i przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z §1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 r zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1249) zmianie uległ sposób określania i przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń.

Od miesiąca lipca 2017 r. świadczeniodawcy mają obowiązek przekazywać informacje o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń co najmniej raz w tygodniu według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie danych.

podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych POW NFZ

data publikacji: 11 lipca 2017 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 31 maja 2017 r

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 23 marca 2017 r

Komunikat dotyczący zmiany przepisów dla osób posiadających uprawnienia do udzielenia świadczeń poza kolejnością

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z opublikowaniem ustawy  z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. ,  poz. 1860), która zgodnie z art. 18 wprowadza m. in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.) rozszerzeniu uległa grupa osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby:

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,

 • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,

 • kombatanci,

 • kobiety w ciąży,

 • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Ww. osoby nie są wpisywane na listy oczekujących, zatem nie mają przypisywanych kategorii medycznych „przypadek pilny”, „przypadek stabilny”. Powinny być przyjęte poza kolejnością.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach.

Podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

data publikacji: 16 stycznia 2017 r. data aktualizacji: 18.01.2017 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2016 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Aktualny słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących znajduje się na stronie internetowej NFZ w dziale Dla świadczeniodawcy - Komunikaty Centrali

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6921.html

data publikacji: 29 września 2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący słownika świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego lipiec 2016 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.

Do ww. słownika został dodany nowy program lekowy, tj. leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ [90133].

Aktualny słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących znajduje się na stronie internetowej NFZ w dziale Dla świadczeniodawcy - Komunikaty Centrali

http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,6877.html

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący określania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że każdy świadczeniodawca ma obowiązek wpisywania pacjenta na listę oczekujących nawet w przypadku, gdy przewidywany termin realizacji świadczenia będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, wskazując przy tym datę pierwszego wolnego terminu wynikającą z listy oczekujących.

Zgodnie z przekazanym do oddziałów wojewódzkich Funduszu stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia powyższa zasada nie dotyczy tylko tych świadczeniodawców, którzy zadeklarują zakończenie realizacji świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i do końca obowiązywania umowy mają zaplanowane świadczenia  zdrowotne

W takim przypadku pierwszy wolny termin sprawozdany przez świadczeniodawcę powinien być tożsamy z ostatnim dniem obowiązywania umowy.

Podpisał: Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 marca 2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia list oczekujących

W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami dotyczącymi prowadzenia kolejek oczekujących, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia zasady wpisywania świadczeniobiorców na listy oczekujących w następujących przypadkach:

 1. Świadczeniodawca dokonuje wpisu na listę oczekujących na podstawie zgłoszenia telefonicznego, po czym świadczeniobiorca dostarcza skierowanie z datą późniejszą niż data wpisu na listę oczekujących.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1661) świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę na liście oczekujących po stwierdzeniu, że świadczeniobiorca posiada wymagane skierowanie na świadczenie danego rodzaju albo jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania. W przypadku stwierdzenia, że w momencie dokonywania wpisu na listę oczekujących drogą telefoniczną świadczeniobiorca nie posiadał wymaganego skierowania, o czym świadczy późniejsza data jego wystawienia, świadczeniodawca powinien skreślić świadczeniobiorcę z wcześniejszego wpisu i ponownie dokonać wpisu z datą dostarczenia skierowania wyznaczając nowy termin udzielenia świadczenia. Skierowanie z datą wystawienia późniejszą niż data dokonywania wpisu na listę oczekujących wskazuje na to, że w dniu wpisu świadczeniobiorca nie był uprawniony do uzyskania świadczenia.

 1. Pacjent nie zgłasza się w ustalonym terminie na świadczenie w zakresie rehabilitacji i nie uprawdopodabnia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Zgodnie z art. 20 ust. 10e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z póź. zm.) świadczeniodawca dokonuje skreślenia z listy oczekujących pacjenta, który nie stawił się  w wyznaczonym terminie i nie uprawdopodobnił, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

W sytuacji, gdy od dnia wystawienia skierowania nie upłynęło 30 dni, świadczeniodawca może ponownie wpisać pacjenta na listę oczekujących. W innym przypadku pacjent będzie zobowiązany dostarczyć nowe skierowanie.

Powyższe stanowiska zostały uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia.

Podpisał: Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 marca 2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

źródło - Centrala NFZ

data publikacji: 30 grudnia 2015 r.

Aktualizacja instrukcji użytkownika aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w związku z wprowadzeniem do aplikacji modułu „Komunikaty”

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat ws. aktualizacji instrukcji użytkownika aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w związku z wprowadzeniem do aplikacji modułu „Komunikaty”.

źródło - Centrala NFZ

data publikacji: 9 listopada 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców ws. wpisów pacjentów na listy oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczeniodawca ma obowiązek zapisania pacjenta na listę oczekujących nawet, jeżeli przewidywany termin realizacji świadczenia medycznego będzie przypadał na okres po zakończeniu realizacji kontraktu z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

W sytuacji, gdy po zakończeniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na listach oczekujących danej placówki medycznej nadal znajdują się pacjenci, którzy nie otrzymali świadczenia, świadczeniodawca zobowiązany jest wydać tym pacjentom zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy oraz oryginał skierowania – w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań.

Sposób postępowania świadczeniodawcy po zakończeniu umowy reguluje art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 listopada 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aplikacji AP-KOLCE

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w aplikacji AP-KOLCE, służącej świadczeniodawcom do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia, wprowadzone zostały następujące modyfikacje:

 1. Zostało uruchomione sprawdzenie dotyczące występowania na liście oczekujących osób, którym minął planowany termin udzielenia świadczenia. Na liście pacjentów oczekujących w kolejce zostanie wyświetlony komunikat „Uwaga! Duża liczba osób, którym upłynął planowany termin udzielania świadczenia”. Komunikat będzie wyświetlany, gdy liczba pacjentów ze statusem „po terminie” będzie większa od 30 lub gdy liczba tych pacjentów będzie stanowić 5% wszystkich pacjentów nieskreślonych z listy. Dodatkowo w tych przypadkach filtr listy pacjentów oczkujących będzie ustawiony domyślnie na pacjentów o statusie po terminie oraz lista zostanie posortowana po planowanym terminie udzielenia świadczenia od najwcześniejszego do najpóźniejszego. 
 2. Na liście pacjentów oczekujących w kolejce została dodana kolumna zawierająca datę skreślenia pacjenta z listy oczekujących.
 3. Podczas skreślania pacjenta z listy oczekujących na świadczenia o  kodach: 60002, 60003, 60004, 60005 z powodu wykonania świadczenia, jako data wykonania świadczenia została automatycznie ustawiona data wprowadzona przez użytkownika w polu „data skreślenia”, data ta będzie mogła być zmieniona przez użytkownika.
 4. W słowniku innych powodów skreśleń została zdezaktywowana pozycja „Pacjent nie zgłosił się w wyznaczonym terminie” gdyż powód ten znajduje się w głównym słowniku powodów skreśleń (kod 8).
 5. W statystyce została dodana pozycja „Liczba pacjentów skreślonych z powodu wykonania świadczenia w miesiącu”. Wartość ta będzie wyliczana jako suma pacjentów skreślonych z powodu wykonania świadczenia, dla których data skreślenia zawiera się pomiędzy pierwszym dniem miesiąca z daty wskazanej w polu „Informacja o kolejce na dzień”, a tą datą.

Przykładowo, przy wskazaniu w polu „Informacja o kolejce na dzień” daty 2015-07-10, będą brane pod uwagę osoby skreślone z powodu wykonania świadczenia z datą skreślenia od 2015-07-01 do 2015-07-10 włącznie.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 listopada 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na stronie Centrali NFZ zamieszczony został komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zmiana słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML następuje od okresu sprawozdawczego listopad 2015 r.

źródło - Centrala NFZ

data publikacji: 2 listopada 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców przypominający o konieczności prowadzenia sprawozdawczości z kolejek oczekujących w czasie rzeczywistym

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina, że kolejki oczekujących na świadczenia podlegające sprawozdawczości od 1 kwietnia 2015 r. w udostępnionej przez oddziały wojewódzkie  NFZ aplikacji AP-KOLCE należy prowadzić w czasie rzeczywistym. Oznacza to że zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, natomiast wykreślenie pacjenta z kolejki oczekujących powinno nastąpić  w dniu zrealizowania świadczenia.

Informujemy, że w ramach weryfikacji informacji z zakresu list oczekujących prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE stwierdzono znaczną rozbieżność pomiędzy datą wpisu pacjenta na listę oczekujących a datą wprowadzenia do systemu u wymienionych w załączniku świadczeniodawców:

W związku z powyższym, dla prawidłowego pozyskiwania danych z zakresu list oczekujących Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o systematyczne i rzetelne wprowadzanie danych do aplikacji AP-KOLCE.

Podpisał: z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 października 2015 r.

Komunikat dotyczący prawidłowego dokonywania wpisów na listy oczekujących oraz oceny list oczekujących na świadczenia z zakresu świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej i leczenia szpitalnego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200 poz. 1661):

 1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej mają obowiązek przed wpisaniem świadczeniobiorcy na listę oczekujących sprawdzić, czy posiada on wymagane skierowanie na udzielenie świadczenia danego rodzaju, bądź jest uprawniony do uzyskania świadczenia bez skierowania. Następnie świadczeniodawca zobligowany jest do dokonania kwalifikacji świadczeniobiorcy do jednej z dwóch kategorii medycznych: przypadek pilny lub przypadek stabilny. Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów medycznych:

 • stanu zdrowia pacjenta;

 • występowania chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie;

 • zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

             W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach, lekarz w szpitalu potwierdza kategorię

             medyczną   wskazaną   na  skierowaniu  albo  kwalifikuje  świadczeniobiorcę  do  odpowiedniej

             kategorii medycznej.

 1. Po zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii medycznej świadczeniodawca ma obowiązek wyznaczyć planowany termin udzielenia świadczenia i poinformować pisemnie świadczeniobiorcę o ustalonej kategorii medycznej i terminie. Wpisanie na listę oczekujących jest równoznaczne ze  zobowiązaniem  się świadczeniodawcy do udzielenia danego świadczenia opieki zdrowotnej.   W związku z powyższym właściwa kwalifikacja do udzielenia świadczenia, oparta o kryteria medyczne i dostępne wytyczne, jest niezbędna.

 1. Świadczeniodawca ma obowiązek dokonywania co najmniej raz w miesiącu oceny list oczekujących.  Oceny dokonuje:

 • w szpitalu – powołany przez świadczeniodawcę zespół oceny przyjęć, w skład którego wchodzą: lekarz specjalista w specjalności zabiegowej, lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej, pielęgniarka naczelna, a w razie jej braku inna pielęgniarka albo położna;

 • w przypadku świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – kierownik przychodni;

 • w pozostałych przypadkach – świadczeniodawca.

Ocena listy oczekujących na udzielenie świadczenia ma być dokonywana pod względem:

 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji;

 • czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia;

 • zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń.

Z przeprowadzonej oceny listy oczekujących zespół oceny sporządza każdorazowo raport.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 wrzesnia 2015 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący prowadzenia list oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne "AP-KOLCE"

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina, że wszystkie listy oczekujących, do których prowadzenia w aplikacji AP-KOLCE zobowiązani są świadczeniodawcy należy prowadzić w czasie rzeczywistym. 

Oznacza to, że:

 • pacjent powinien być wpisany na listę oczekujących w dniu zgłoszenia się do świadczeniodawcy;
 • wykreślenie pacjenta z listy powinno nastąpić niezwłocznie tj. w dniu udzielenia świadczenia, nie zgłoszenia się na planowaną wizytę, rezygnację bądź z innej przyczyny.

Jednocześnie POW NFZ przypomina, że:

 • co najmniej raz w tygodniu należy aktualizować informację  o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia,
 • co najmniej raz w miesiącu, bezpośrednio w aplikacji należy dokonywać zmiany daty oceny list oczekujących (również w sytuacji braku pacjentów na listach).

Niedopełnienie obowiązku w zakresie sprawozdawczości z list oczekujących będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy i zgodnie z § 29 i § 30 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 08.81.484) zostanie nałożona na świadczeniodawcę kara umowna.

Podpisał: z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 lipca 2015 r.

Komunikat dotyczący prawidłowego wpisywania świadczeniobiorców na listy oczekujących na świadczenia z zakresu AOS i leczenia szpitalnego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.):

 1. Świadczeniobiorca, który zgłasza się do świadczeniodawcy w celu otrzymania świadczenia i nie może ono zostać udzielone w dniu zgłoszenia, powinien zostać wpisany na listę oczekujących.
 2. Świadczeniodawca ustala planowany termin udzielenia świadczenia uwzględniając kolejność zgłoszeń oraz stosując kryteria medyczne. Zaproponowany świadczeniobiorcy pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być zgodny z kolejnością wpisów na liście oczekujących.
 3. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się w wyznaczonym terminie na udzielenie świadczenia powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie świadczeniodawcę. Świadczeniobiorca ma obowiązek powiadomić również świadczeniodawcę, w przypadku gdy zaakceptuje wyznaczony pierwotnie termin, ale w trakcie oczekiwania na świadczenia medyczne wystąpią okoliczności, które uniemożliwią mu stawienie się w określonym terminie na wizytę. Wówczas świadczeniodawca w wyniku otrzymania powyższej informacji wyznacza  nowy planowany termin udzielenia świadczenia, tj. dokonuje zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia i odnotowuje przyczynę zmiany terminu.

Powyższe zasady, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie dotyczą: pacjentów w stanie nagłym, osób, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowanego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów (także osób represjonowanych), uprawnionych żołnierzy i pracowników, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 czerwca 2015 r.

Komunikat dotyczący prawidłowego prowadzenia list oczekujących na leczenie protetyczne przez świadczeniodawców realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne w ramach umów z Funduszem

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz.1462), świadczeniodawcy realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne w ramach umowy z Funduszem są zobowiązani do wykonywania świadczeń z zakresu leczenia protetycznego. Ponadto zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1447, z późn. zm.) świadczeniodawcy udzielający świadczeń w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, prowadzący listy oczekujących, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2015 r. poz.581 ), w tym świadczenia, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia, mają obowiązek przekazywać określone w rozporządzeniu dane dotyczące osób oczekujących. Wśród wymienionych w ww. załączniku, dla których istnieje obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących, są świadczenia z zakresu stomatologii: leczenie protetyczne oraz leczenie aparatem ortodontycznym.

W związku z powyższym każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń ogólnostomatologicznych w ramach umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ jest zobowiązany prowadzić listę oczekujących zarówno do komórki organizacyjnej, jak i na leczenie protetyczne.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 maja 2015 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący importu w aplikacji Kolejki Centralne "AP-KOLCE"

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia informuje, że komunikat KOL  w wersji 1.08 opisujący strukturę kolejek oczekujących prowadzonych w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), wykorzystywany do importu informacji o osobach oczekujących, będzie obsługiwany przez aplikację do końca maja 2015 r.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 maja 2015 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący prowadzenia list oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne "AP-KOLCE"

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż wszyscy świadczeniodawcy realizujący świadczenia, na które prowadzone są listy oczekujących w AP-KOLCE, co najmniej raz w miesiącu, bezpośrednio w aplikacji powinni dokonywać zmiany daty oceny list oczekujących (nawet pomimo braku pacjentów na listach). Natomiast informacja o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia powinna być aktualizowana w ww. aplikacji co najmniej raz w tygodniu.

Tylko wówczas dane statystyczne zostaną automatycznie wygenerowane przez system, a następnie opublikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż nieprzestrzeganie przez świadczeniodawców ww. terminów powoduje niewywiązywanie się z obowiązku przekazywania danych o listach oczekujących, co może skutkować nałożeniem kar umownych.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji:29 kwietnia 2015 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący prowadzenia list oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne "AP-KOLCE"

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1986) świadczeniobiorcy mają obowiązek prowadzenia list oczekujących na świadczenia wskazane w załączniku nr 12 pkt I i IV w aplikacji AP-KOLCE. od 1 kwietnia 2015 r.

W związku z powyższym informujemy, iż jest możliwość jednorazowego importu kolejek utworzonych w Państwa oprogramowaniu do aplikacji AP-KOLCE. Warunkiem jednorazowego zaimportowania tych danych jest utworzenie kolejki i nie tworzenie w niej listy osób oczekujących.

Opis struktury komunikatu kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej przez NFZ aplikacji znajduje się na stronie Centrali NFZ w dziele „komunikaty XML”, sekcji „Informacje Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące sprawozdawczości (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=15&artnr=3407) oraz w Komunikacie kolejek oczekujących prowadzonych w udostępnionej przez NFZ aplikacji wersja 1.08 lub 1.09 - schemat znajdujący się w dziale „komunikaty XML” sekcji „Zasady weryfikacji komunikatów XML” (http://www.nfz.gov.pl/new/art/2500/kwx_108_schema.xsd).

Pytania i ewentualne problemy prosimy kierować na adres e-mail: kolejki.oczekujacych@nfz-gdansk.pl.

Podpisał: Michał Brzeziński, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 marca 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania informacji z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. zmianie ulegają zasady dotyczące sprawozdawczości z zakresu list oczekujących. Od tego okresu obowiązuje również nowy słownik komórek organizacyjnych oraz świadczeń podlegających obowiązkowi sprawozdawczemu z zakresu list oczekujących.

Ponadto od kwietnia 2015 r. rozszerzeniu ulega wykaz świadczeń  na które świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzić odrębne listy oczekujących. Wykaz tych świadczeń zawarty jest w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).

Wszyscy świadczeniodawcy, przesyłający co miesiąc dane sprawozdawcze z zakresu list oczekujących komunikatami XML, od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. będą mieli obowiązek przekazywania według  stanu na koniec miesiąca informacji o imieniu, nazwisku i identyfikatorze  (numerze PESEL) każdej osoby oczekującej na udzielenie świadczenia.

Ponadto zgodnie z załącznikiem nr 12 do ww. rozporządzenia świadczeniodawcy realizujący świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu onkologii, ortopedii i traumatologii ruchu, kardiologii, endokrynologii od kwietnia 2015 r. mają obowiązek prowadzić w czasie rzeczywistym listy oczekujących w aplikacji udostępnionej przez NFZ, tj. aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), natomiast zaprzestają sprawozdawać dane komunikatami XML do ww. komórek organizacyjnych.

Do pobrania:

Jednocześnie informujemy, iż ze słownika komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących od kwietnia 2015 r. zostały usunięte komórki, w których są realizowane świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 marcza 2015 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący prowadzenia list oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne "AP-KOLCE"

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż wszyscy Świadczeniodawcy udzielający świadczeń na podstawie karty onkologicznej mają obowiązek od dnia 1 stycznia 2015 r. prowadzenia, w czasie rzeczywistym, list oczekujących w aplikacji udostępnianej przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z § 8 ust. 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).  

Ponadto, zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1986), listy oczekujących na świadczenia wskazane w załączniku nr 12 pkt I i IV świadczeniodawcy mają obowiązek prowadzić w ww. aplikacji od 1 kwietnia 2015 r.  Do końca marca 2015 r. listy oczekujących na te świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone i uzupełnione informacjami o osobach oczekujących według stanu na dzień 31 marca 2015 r.

Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę dostępu do systemu jest posiadanie konta w Portalu Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu oraz obsługi aplikacji znajduje się w załączniku do komunikatu "Kolejki Centralne” i została opublikowana na stronie Centrali NFZ  w dniu 12.02.2015 r.

W związku z powyższym nie należy składać wniosków do Oddziału Funduszu o założenie i udostępnienie modułu Kolejki Centralne.

Sprawozdawczości w udostępnionej aplikacji od 01.04.2015 r. podlegają poniższe świadczenia:

50009    ABLACJA WIDEOTORAKOSKOPOWA

50010    OPERACJE WAD WRODZONYCH SERCA I NACZYŃ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 1 r.ż.

50011    OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ > 17 r.ż.

50012    OPERACJE WAD SERCA I AORTY PIERSIOWEJ >1 r.ż. i < 18 r.ż.

50013    WSZCZEPIENIE ZASTAWEK SERCA

50014    KARDIOLOGICZNE ZABIEGI INTERWENCYJNE < 18 r.ż.

60002    ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ONKOLOGII

60003    ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

60004    ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU KARDIOLOGII

60005    ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU ENDOKRYNOLOGII

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia, na które prowadzone są listy oczekujących w AP-KOLCE, pomimo braku osób oczekujących, co najmniej raz w miesiącu powinni dokonywać zmiany daty oceny list oczekujących. Tylko wówczas dane statystyczne zostaną automatycznie wygenerowane przez system a następnie opublikowane w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Natomiast informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia świadczeniodawcy aktualizują bezpośrednio w aplikacji co najmniej raz w tygodniu.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 13/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na stronie Centrali NFZ opublikowano Zarządzenie Nr 13/2015/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

Przepisy zarządzenia stosuje się do danych przekazywanych przez świadczeniodawców w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 kwietnia 2015 r. i okresach następnych.

źródło - Departament Informatyki

data publikacji: 5 marca 2015 r.

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

W sprawozdawanej przez świadczeniodawców, a następnie publikowanej przez NFZ w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne liczbie osób oczekujących nie są uwzględniane osoby kontynuujące leczenie u danego świadczeniodawcy.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców, dostęp do: oryginalnego komunikatu

data publikacji: 5 marca 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania informacji z zakresu list oczekujących oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że począwszy od 2 lutego 2015 r. informacje dotyczące pierwszych wolnych terminów udzielenia świadczenia należy przesyłać komunikatem XML wygenerowanym z Państwa oprogramowania.

Świadczeniodawcy prowadzący listy oczekujących w aplikacji Kolejki Centralne - AP-KOLCE (świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej) oraz w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji -SZOI (świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, zabiegi w zakresie soczewki-zaćma, usunięcie zwężenie tętnicy wieńcowej-angioplastyka), informacje o pierwszych wolnych terminach powinni aktualizować co najmniej raz w tygodniu.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 lutego 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dotyczący aplikacji KOLEJKI CENTRALNE, wraz z instrukcją użytkownika „AP-KOLCE”.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lutego 2015 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący sposobu określenia pierwszego wolnego terminu udzielania świadczenia

 W związku z napływającymi do Pomorskiego OW NFZ pytaniami dotyczącymi sposobu określania pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o stosowaniu następujących zasad.

Powstały wolny termin w wyniku rezygnacji przez pacjenta z udzielenia świadczenia należy przeznaczyć dla kolejnych pacjentów z listy oczekujących. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 ) świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę. Nieprawidłowe jest wskazywanie jako pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia terminu zwolnionego w powyższy sposób, podczas gdy wpisani na listę oczekujących pacjenci mają określone późniejsze planowane terminy udzielenia świadczenia. Wyjątkiem od tej zasady będą sytuacje, gdy w komórce organizacyjnej, do której jest określany pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia, zatrudnionych jest kliku lekarzy i tylko np. do jednego oczekuje się na udzielenie świadczenia, a do pozostałych czas oczekiwania jest znacznie krótszy lub wcale nie trzeba oczekiwać. Wówczas pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia może być wcześniejszy niż planowany termin udzielenia świadczenia ostatniej osoby wpisanej na listę oczekujących do komórki organizacyjnej.

Ponadto informujemy, że w przypadku rehabilitacji leczniczej listy oczekujących prowadzone są wyłącznie z dokładnością do komórek organizacyjnych, w których udzielane są świadczenia.

W związku z tym pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia powinien być określany do komórki organizacyjnej np. do działu (pracowni) fizjoterapii a nie na poszczególne świadczenia, zabiegi. Podawany termin powinien być możliwy do zaproponowania zarówno dla pacjenta, który zgłosi się na zabieg, na który kolejka jest dłuższa, jak i na który czas oczekiwania jest krótszy.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2015 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aplikacji Kolejki Centralne

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat ws. uruchomienia aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) - przeznaczonej do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia.

Podpisał: Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 stycznia 2015 r.

Obowiązek prowadzenia list oczekujących w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnianej przez właściwy Oddział Wojewódzki NFZ dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń na podstawie karty onkologicznej od stycznia 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż wszyscy Świadczeniodawcy udzielający świadczeń na podstawie karty onkologicznej mają obowiązek od stycznia 2015 r. prowadzenia w czasie rzeczywistym list oczekujących w aplikacji udostępnianej przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (§ 8 ust. 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).

W  związku z powyższym w celu uzyskania dostępu do ww.  aplikacji należy do Oddziału niezwłocznie złożyć wniosek o założenie konta administratora oraz udostępnienie modułu „Zarządzanie kolejkami” - do pobrania plik PDF.

Ww. wniosek należy przesłać na numer faxu: 58/32-18-551 lub 58/32-18-648.

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 grudnia 2014 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców sprawozdających raporty z zakresu list oczekujących - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że na podstawie rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym  do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.). wszyscy świadczeniodawcy zobligowani  do przekazywania informacji z zakresu list oczekujących od stycznia 2015 r. zobowiązani są do przesyłania co najmniej raz w tygodniu informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Zgodnie z powyższym dane o pierwszym wolnym terminie po raz pierwszy należy przekazać do 5 stycznia 2015 r., a następnie odpowiednio do 12, 19, 26 stycznia 2015 r.

Z uwagi na trudności z pozyskiwaniem danych w systemie informatycznym na dzień 1 stycznia 2015 r. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia na adresy e-mail do każdego świadczeniodawcy zobligowanego do przekazywania danych arkusz MS Excel z prośbą o wypełnienie i odesłanie w nieprzekraczalnych powyższych terminach wyłącznie na niżej wskazane adresy:

kolejki.oczekujacych@nfz-gdansk.pl;

alicja.bajena@nfz-gdansk.pl;

magdalena.wiercinska@nfz-gdansk.pl;

ewa.kaluzna@nfz-gdansk.pl

Podpisała:  Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 grudnia 2014 r.

Komunikat dla Świadczeniodawców z zakresu list oczekujących od stycznia 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że  w dniu 18 grudnia 2014 r. zostało przez Ministra Zdrowia  podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1447, z późn. zm.).

Zgodnie z  ww. rozporządzeniem zmianie od stycznia 2015 r. ulega zakres danych dotyczących list oczekujących sprawozdanych przez świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, sposób oraz częstotliwość ich przesyłania.

Sprawozdawczości podlegają dane dotyczące list oczekujących do komórek organizacyjnych oraz na świadczenia wymienione w publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia słownikach. Aktualne słowniki komórek organizacyjnych oraz świadczeń objętych ww. sprawozdawczością można znaleźć na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Link strony: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=5577.

Informujemy, że w przypadku wszystkich list oczekujących prowadzonych do wskazanych w ww. słownikach komórek organizacyjnych oraz świadczeń świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia od początku stycznia 2015 r. Również od stycznia 2015 r. zmieni się sposób obliczania średniego czasu oczekiwania. Ponadto wszyscy świadczeniodawcy udzielający świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) będą mieli obowiązek prowadzić od stycznia 2015 r. listy oczekujących.

Kolejna zmiana w sprawozdawczości nastąpi od kwietnia 2015 r. Od tego miesiąca obowiązywać będzie nowy słownik komórek organizacyjnych. Słownik ten nie będzie obejmował m in. komórek organizacyjnych, w których są realizowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  z zakresu: onkologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, kardiologii oraz endokrynologii.  Od kwietnia 2015 r. listy oczekujących na ww. świadczenia świadczeniodawcy zobligowani  będą prowadzić  w aplikacji udostępnionej przez Fundusz.

Szczegółowe zasady prowadzenia kolejek oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia od stycznia 2015 r. udostępnione są na stronie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Link strony: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=6451.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 grudnia 2014 r.

Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu kolejek oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż Świadczeniodawcy zgodnie z art. 20-23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) zobowiązani są do prowadzenia list oczekujących i przekazywania komunikatów o liczbie osób oczekujących i średnim czasie oczekiwania do Oddziału NFZ komunikatem XML  w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie.

Świadczeniodawcy, którzy prowadzą listy oczekujących w aplikacji SZOI zobowiązani są do dokonywania wpisów świadczeniobiorców na bieżąco.

W związku z powyższym Świadczeniodawcom którzy nie przysłali komunikatu lub przesłali go po terminie  zostanie nałożona kara umowna zgodnie z § 30 ust. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Przypominamy również o obowiązku dokonywania, co najmniej raz w miesiącu, oceny list oczekujących wynikającym z art. 21 ww. ustawy.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 lipca 2014 r.

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący prowadzenia i raportowania kolejek oczekujących na świadczenia zdrowotne

W nawiązaniu do informacji prasowych  oraz sygnałów otrzymywanych od pacjentów i ubezpieczonych Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o obowiązku prowadzenia bieżącej rejestracji pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych, wynikającym z art. 20 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zmianami).  Powinność tę opisuje również paragraf 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r., Nr 81, poz.484).

Przypominamy, iż sprawozdania dotyczące kolejek oczekujących dostarczane do Funduszu muszą być zgodne  z wymienionymi powyżej przepisami prawa. W celu uniknięcia błędów  informacje przekazywane Funduszowi powinny być przed wysłaniem dokładnie sprawdzone, ponieważ są one później udostępniane ubezpieczonym i pacjentom na stronach internetowych Funduszu oraz przy wykorzystaniu specjalnej telefonicznej bezpłatnej infolinii kolejkowej uruchomionej przez POW NFZ.  Konieczne jest więc, aby były one prawidłowe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje ponadto, że wszystkie dane o kolejkach oczekujących podlegają systematycznej i bieżącej weryfikacji ze strony Funduszu, której intensywność zostanie w najbliższym czasie znacząco zwiększona, z możliwością doraźnych kontroli prowadzenia rejestracji i list oczekujących w siedzibach świadczeniodawców. W przypadku stwierdzenia powtarzających się nieprawidłowości w prowadzeniu list oczekujących lub wystąpienia rażących błędów  w dostarczanych do Funduszu danych statystycznych, a także po otrzymaniu sygnałów o odmowie zarejestrowania pacjentów,  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie podejmował  w stosunku do świadczeniodawców winnych zaistniałej sytuacji działania dyscyplinujące wynikające z paragrafów  29
i 30 wspomnianego na wstępie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia.

Popdisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 maja 2014 r.

Uzależnianie długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz jest bezprawne

W związku z sygnałami o uzależnianiu przez niektórych świadczeniodawców długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz przypominamy, że stosowanie powyższych praktyk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ zgodnie z Art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

 • Wykaz Świadczeniodawców, których sprawozdania z list oczekujących za miesiąc sprawozdawczy maj 2016 r. (stan na dzień 14.06.2016 r.) nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy:

Wydział Spraw Świadczeniobiorców Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 października 2013 r.; aktualizacja: 14 czerwca 2016 r.

 • Przypomnienie dotyczące ustawowego obowiązku prowadzenia list oczekujących oraz przekazywania komunikatów o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania do Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez świadczeniodawców

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z art. 20-23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Świadczeniodawcy zobowiązani są do prowadzenia list oczekujących oraz przekazywania komunikatów o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Brak komunikatu lub przesłanie go po terminie (do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy sprawozdanie), traktowane będzie jako niedopełnienie ustawowego obowiązku oraz nienależyte wykonanie umowy przez Świadczeniodawcę.

Za powyższe niedopełnienie warunków umowy Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zgodnie z § 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 81, poz.484) może nałożyć karę umowną.

W przypadku nałożenia kary i występowania w późniejszym czasie dalszych nieprawidłowości, kara może zostać nałożona ponownie bez powiadamiania pisemnego o błędach w sprawozdawczości.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 września 2013 r.

 • Zmiany w weryfikacji danych z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż od okresu sprawozdawczego czerwiec 2013 r. komunikaty przesłane z niżej podanymi błędami, które dotychczas w komunikatach zwrotnych generowały ostrzeżenia będą odrzucane:

 •  liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia - kod błędu 80100021 (należy zwrócić uwagę, że wartość pola „liczba osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia” musi być równa sumie pól „liczba osób skreślonych w danym miesiącu z powodu wykonania świadczenia” w statystykach z ostatnich sześciu miesięcy włącznie z ostatnim okresem sprawozdawczym).
 • suma liczby osób oczekujących oraz skreślonych z listy nie może być mniejsza niż liczba osób oczekujących w bezpośrednio poprzedzającym okresie sprawozdawczym - kod błędu 80100028.

W związku z powyższym przypomina się konieczności sprawdzenia zawartości raportów zwrotnych dołączonych do plików o statusie „zaimportowana”.

Jednocześnie informujemy, iż każdy świadczeniodawca, który nie przesłał poprawnie niektórych lub wszystkich informacji z zakresu kolejek oczekujących lub stwierdził wystąpienie błędnych danych w przesłanych komunikatach, a ich korekta nie jest możliwa w trybie standardowym może się zwrócić z wnioskiem do POW NFZ o czasowe zniesienie blokady umożliwiającej import danych starszych niż 3 miesiące.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2013 r.

 • Komunikat dotyczący importu danych z zakresu kolejek oczekujących starszych niż 3 miesiące

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zostało udostępnione narzędzie umożliwiające import danych z zakresu kolejek oczekujących z okresów sprawozdawczych starszych niż 3 miesiące licząc od okresu bieżącego. Korekta danych archiwalnych odbywać się będzie na podstawie złożonego przez świadczeniodawcę wniosku o czasowe zniesienie blokady umożliwiającej import danych starszych niż 3 miesiące.

We wniosku świadczeniodawca powinien wskazać:

 • informację od jakiego okresu sprawozdawczego ma zostać zdjęta blokada umożliwiająca przesyłanie danych starszych niż 3 miesiące.
 • zakres, którego dotyczy wniosek tj. np. poradni kardiologicznej czy oddziału kardiologicznego (w przypadku wielu zakresów, należy je wszystkie ująć we wniosku)
 • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przesyłanie danych z zakresu kolejek oczekujących wraz  z telefonem kontaktowym lub adresem e-mail.

Z wnioskiem powinien zwrócić się każdy świadczeniodawca, który nie przesłał lub nie przesłał poprawnie niektórych lub wszystkich informacji z zakresu kolejek oczekujących począwszy od lutego 2012 r. lub stwierdził wystąpienie błędnych danych w przesłanych komunikatach, a ich korekta nie jest możliwa w trybie standardowym.

Czasowe zniesienie blokady możliwe jest na okres 5 dni roboczych ustalonych indywidualnie z osobą odpowiedzialną za przekazywanie kolejek oczekujących.

Kolejność przesyłania danych odgrywa kluczowe znaczenie, bowiem przesyłanie danych za miesiąc wcześniejszy niż ostatni możliwy do przesłania okres sprawozdawczy powoduje, że dane za miesiące późniejsze stają się nieaktualne i wymagają ponownego przesłania przez świadczeniodawcę.

O zniesieniu blokady zostanie niezwłocznie poinformowana osoba odpowiedzialna za przekazywanie danych z zakresu kolejek oczekujących wskazana we wniosku świadczeniodawcy.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców przesyłających sprawozdania z zakresu list oczekujących

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 r. obowiązuje nowe Zarządzenie Nr 54/2012/DSOZ Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.

W związku z powyższym od okresu sprawozdawczego wrzesień 2012 roku wersja komunikatu XML dotycząca kolejek oczekujących powinna mieć wartość 5 1.6 ( treść zarządzenia  w załączeniu - źródło: NFZ ).

Dane z zakresu list oczekujących przesłane w niższej wersji nie zostaną zaimportowane  do systemu informatycznego Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 października 2012 r.

 • Komunikat w sprawie przekazywania dodatkowych danych z zakresu list oczekujących.

Na stronie Centrali NFZ opublikowano informację dla świadczeniodawców w sprawie przekazywania dodatkowych danych z zakresu list oczekujących.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 marca 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców przesyłających sprawozdania z zakresu list oczekujących

Wobec faktu, iż większość świadczeniodawców za miesiąc sprawozdawczy luty 2012 r. przesyła niepoprawne komunikaty sprawozdawcze Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż od miesiąca sprawozdawczego luty 2012 r. uległ zmianie zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących.

Mając na uwadze powyższe prosimy o sprawdzenie poprawności importu danych, w przypadku błędu o niezwłoczne  przesłanie komunikatu we właściwej wersji 5.1.5.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2012 r.

 • Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na stronie Centrali NFZ opublikowano informację dla świadczeniodawców w sprawie przygotowywania sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2012 r.

 • Zmiany w spawozdawczości list oczekujących od okresu sprawozdawczego luty 2012 r.

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 8 listopada 2011 r. dotyczącego zmian w sprawozdawczości list oczekujących od okresu sprawozdawczego luty 2012 Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2011 r. nr 215, poz.1273 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych ulega zmianie zakres danych sprawozdawczych dotyczących list oczekujących.

Nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca sprawozdawczego luty 2012 r., świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania następujących informacji w podziale na kategorie medyczne „przypadek stabilny”, „przypadek pilny” w odniesieniu do komórek organizacyjnych, procedur medycznych, programów terapeutycznych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących:

- liczbę osób oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,

- średni czas oczekiwania,

- łączną liczbę osób skreślonych z listy oczekujących w danych okresie sprawozdawczym,

- liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,

- liczbę osób skreślonych z listy oczekujących z powodu świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

W przypadku list oczekujących na świadczenia wykazane w załączniku nr 3 świadczeniodawcy  będą mieli obowiązek dodatkowo przekazać w podziale na kategorie medyczne „przypadek pilny” i „przypadek stabilny” następujące dane:

 • dotyczące osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca:
  • identyfikator osoby oczekującej,
  • imię (imiona) nazwisko,
  • data wpisu na listę oczekujących.
 • dotyczące osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym:
  • identyfikator osoby oczekującej,
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data wpisu na listę oczekujących,
  • data skreślenia z listy oczekujących,
  • kod przyczyny skreślenia z listy oczekujących.

Zgodnie z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy Dyrektor Oddziału NFZ może jednorazowo zwolnić na czas określony, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące z obowiązku przekazywania dodatkowych danych tj. wykazów osób oczekujących i skreślonych z listy oczekujących do komórek organizacyjnych, na procedury medyczne, programy terapeutyczne wykazane w załączniku 3. Tym samym świadczeniodawcy mogą być zwolnieni z przekazywania danych maksymalnie do okresu sprawozdawczego kwiecień 2012 r. włącznie.

Zwolnienie to nie dotyczy następujących informacji:

 • liczby oczekujących, według stanu na ostatni dzień miesiąca,
 • średniego czas oczekiwania,
 • łącznej liczby osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach.

Natomiast w zakresie list oczekujących prowadzonych na następujące procedury wysokospecjalistyczne:

 • zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)
 • usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka)
 • endoprotezoplastyka stawu biodrowego,
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego,
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego,
 • rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego,

świadczeniodawcy w dalszym ciągu będą zobowiązani do ich rzetelnego prowadzenia za pośrednictwem modułu Kolejki Oczekujących Centralnego Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI).

W związku z wprowadzeniem zmian w sprawozdawczości list oczekujących prosimy świadczeniodawców o podjęcie odpowiednich działań informatycznych, personalnych i organizacyjnych, tak aby wywiązywać się z obowiązku nałożonego rozporządzeniem.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2012 r.

 • Wstępne informacje na temat oczekiwanych zmian w sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących w 2012 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych od stycznia 2012 r. zmienia się zakres przekazywania danych dotyczących list oczekujących.

Zmiany dotyczą rozszerzeniu zakresu danych zbiorczych dotyczących list oczekujących przekazywanych przez wszystkich świadczeniodawców oraz wprowadzeniu obowiązku sprawozdawania danych dotyczących poszczególnych osób oczekujących na niżej wymienione świadczenia.

Dotychczas przekazywaną informację o liczbie osób oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania na danej liście poszerzono o następujące informacje:

 • łączną liczbę osób, które zostały skreślone z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w danym okresie sprawozdawczym,
 • liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ciągu 6 miesięcy, która zgodnie z rozporządzeniem jest wykorzystywana do obliczania średniego czasu oczekiwania.

Ponadto w poniżej wymienionym zakresie świadczeń, świadczeniodawcy będą przekazywać dodatkowy zakres danych zgodnie z § 8 ust. 2a w/w rozporządzenia tj:

 • imię i nazwisko oraz numer Pesel dotyczący osób oczekujących według stanu na ostatni dzień miesiąca, oraz data zapisu do kolejki,
 • imię i nazwisko oraz numer Pesel dotyczący osób skreślonych z listy oczekujących w danym okresie sprawozdawczym, data skreślenia z kolejki.

Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Poradnie/pracownie:

 • endokrynologiczne

Poradnia endokrynologiczna; 1 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; Poradnia andrologiczna; Poradnia andrologiczna dla dzieci; Poradnia leczenia niepłodności; Poradnia leczenia niepłodności dla dzieci; Poradnia schorzeń tarczycy; Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci; Poradnia endokrynologiczna osteoporozy; Poradnia endokrynologiczna osteoporozy dla dzieci;

 •  chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń; Poradnia chorób naczyń dla dzieci

 • chirurgii ręki

Poradnia chirurgii ręki; Poradnia chirurgii ręki dla dzieci

 • hematologiczne
 • Poradnia hematologiczna; Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej; Poradnia chirurgii naczyniowej dla dzieci

 • neurochirurgiczne

Poradnia neurochirurgiczna; Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci

 • rehabilitacyjne

Poradnia rehabilitacyjna;  Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

 • kardiologiczne

Poradnia kardiologiczna; Poradnia kardiologiczna dla dzieci; Poradnia wad serca;  Poradnia wad serca dla dzieci; Poradnia nadciśnienia tętniczego; Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci;

 Świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego – w oddziałach:

 • reumatologii

Oddział reumatologiczny; Oddział reumatologiczny dla dzieci

 • chirurgii plastycznej

Oddział chirurgii plastycznej; Oddział chirurgii plastycznej dla dzieci

 • endokrynologii

Oddział endokrynologiczny; Oddział endokrynologiczny dla dzieci

 •  alergologiczny

Oddział alergologiczny; Oddział alergologiczny dla dzieci;

Świadczenia polegające na wykonaniu procedur medycznych:

 • leczenia wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciałamonoklonalnego anty-VEGF;
 • zabiegów w zakresie ciała szklistego (witrektomia)
 • koronarografii
 • wszczepienia/wymiany rozrusznika jednojamowego
 • wszczepienia/wymiany rozrusznika dwujamowego

Świadczenia gwarantowane z zakresu terapeutycznych programów zdrowotnych:

 • leczenia przewlekłego WZW typu B lub C;
 • leczenia przewlekłego WZW typu B w oporności na lamiwudynę;
 • leczenia stwardnienia rozsianego;.

Świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • świadczenia rezonansu magnetycznego

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 listopada 2011 r.