Refundacja poniesionych kosztów leczenia

Informacje ogólne o refundacji

W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ, czy też nie.
Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania). W odniesieniu do pozostałych kosztów istnieje możliwość ubiegania się o ich zwrot.
Co do zasady o refundację może ubiegać się każda osoba, która:

  • skorzystała podczas czasowego pobytu ze świadczeń rzeczowych*/** na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA,
  • posiadała prawo do świadczeń jako osoba ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • opłaciła rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę,

W przypadku niektórych państw takich jak Belgia i Francja o refundację kosztów ubezpieczony może wnioskować już w państwie pobytu. Jeżeli z wnioskiem nie wystąpiono podczas pobytu na terenie tych państw to, tak jak w przypadku pozostałych państw członkowskich, wniosek o zwrot kosztów wraz z załącznikami należy złożyć we właściwym dla ubezpieczonego Oddziale Wojewódzkim NFZ .

Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek miała prawo do świadczeń zdrowotnych w momencie ich udzielania oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane dokumenty.

Uwaga! Do z wniosku należy dołączyć wszystkie rachunki wraz z dowodami zapłaty. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu poniesionych kosztów za dane świadczenie. Informacje o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku znajdują się w zakładce Wniosek o zwrot kosztów w odnośnikach dotyczących poszczególnych państw.

Uwaga! W przypadku świadczeniobiorców posiadających formularz E109/S1 lub E121/S1, potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego UE/ EFTA, dla których Polska jest państwem właściwym, zamieszkujących na terenie państwa członkowskiego wymienionego w załączniku nr 3 do rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009 instytucją odpowiedzialną za refundację poniesionych kosztów leczenia planowanego jest instytucja w państwie zamieszkania. W przypadku tych osób oddział wojewódzki Funduszu, jako instytucja właściwa, rozpatruje wyłącznie wnioski o refundację kosztów leczenia nieplanowanego, które zostało udzielone na terenie państwa trzeciego, niebędącego państwem zamieszkania.

* Chodzi o świadczenia niezbędne podczas pobytu, uwzględniając charakter tych świadczeń i przewidywany czas pobytu poza państwem właściwym.
** W odniesieniu do poniesionych kosztów leczenia planowanego warunkiem ubiegania się o ich refundację jest uprzednie uzyskanie zgody (zezwolenia) na przeprowadzenie leczenia poza państwem właściwym.