Informacja o limicie kosztów oraz o monitorowaniu poziomu wykorzystania środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Narodowy Fundusz Zdrowia może finansować zadania związane z dokonywaniem zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej do wysokości rezerwy, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit d oraz ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

W 2020 roku Narodowy Fundusz Zdrowia może finansować zadania związane z dokonywaniem zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej do wysokości 1 mld 356 mln 250 tys. zł.
Limit kosztów, o którym mowa powyżej, przewidziany na 2020 rok, może ulec obniżeniu w przypadku gdy przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne będą niższe niż planowane na ten rok. Pomniejszenie limitu może być dokonane o kwotę wynikającą z różnicy między przychodami planowanymi a zrealizowanymi. Limit kosztów na 2020 rok nie może być jednak niższy niż 424 mln 672 tys. zł.

W przypadku gdy koszty realizacji zadań związanych z dokonywaniem zwrotów kosztów, w danym roku kalendarzowym osiągną kwotę ustalonego limitu, Narodowy Fundusz Zdrowia zawiesza wypłatę kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów do końca tego roku kalendarzowego.

W przypadku gdy przed końcem pierwszego półrocza danego roku kalendarzowego zostanie przekroczony poziom 50% kwoty limitu informacja o przewidywanym terminie zawieszenia wypłaty kwot należnych z tytułu zwrotu kosztów zostanie niezwłocznie opublikowana na stronach internetowych Centrali i oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zawieszone w wyniku przekroczenia ustalonego limitu wypłaty dokonywane są do dnia 31 stycznia roku następnego.

Świadczeniobiorcy nie przysługują odsetki z tytułu zawieszenia wypłaty kwoty należnej z tytułu zwrotu kosztów.

Zawieszenie wypłat nie jest równoznaczne z zawieszeniem możliwości korzystania z uprawnień wynikających z art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej czy też możliwości składania przez świadczeniobiorców i rozpatrywania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o zwrot kosztów.