Instytucje właściwe i łącznikowe

Instytucje unijne

Komisja Wspólnot Europejskich (KE)

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, którego zadaniem jest promowanie ogólnego interesu Wspólnoty.

Komisja Europejska:

 1. przedstawia wnioski dotyczące nowych wspólnotowych aktów prawnych Parlamentowi i Radzie,
 2. nadzoruje właściwe wdrażanie traktatów oraz prawa europejskiego oraz egzekwuje jego właściwe stosowanie wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 3. zarządza funduszami Unii Europejskiej,
 4. prowadzi wspólną politykę międzynarodową Unii Europejskiej, negocjuje umowy międzynarodowe pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi.

Kontakt:

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIA

http://ec.europa.eu/contact/index_pl.htm

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  (KA)

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  powołana została przy Komisji Wspólnot Europejskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele rządów każdego z państw członkowskich UE/EFTA, którym towarzyszą, w odpowiednich przypadkach, doradcy techniczni. W posiedzeniach Komisji Administracyjnej bierze udział w charakterze doradczym przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich.

Komisja Administracyjna:

 1. rozpatruje wszelkie sprawy administracyjne lub dotyczące wykładni, wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 2. usprawnia jednolite stosowanie prawa Wspólnoty, szczególnie poprzez promowanie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk administracyjnych;
 3. wspiera i rozwija współpracy między Państwami Członkowskimi i ich instytucjami w zakresie zabezpieczenia społecznego, usprawnia działalność w dziedzinie współpracy transgranicznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 4. zachęca do wykorzystywania nowych technologii w celu usprawnienia swobodnego przepływu osób, w szczególności poprzez unowocześnienie procedur wymiany informacji i dostosowanie przepływu informacji między instytucjami
 5. podejmuje wszelkie inne funkcje podlegające jej właściwości na mocy przepisów o koordynacji;
 6. przedstawia Komisji Wspólnot Europejskich wszelkie wnioski dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w celu udoskonalania i unowocześniania acquis Wspólnoty poprzez opracowywanie późniejszych rozporządzeń lub poprzez inne instrumenty przewidziane Traktatem;
 7. ustala czynniki, które należy uwzględniać w celu sporządzania rachunków dotyczących kosztów przypadających na instytucje Państw Członkowskich na podstawie przepisów o koordynacji oraz przyjmuje dorocznerozliczenia między tymi instytucjami na podstawie sprawozdania Komisji Obrachunkowej.

Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych (KT)

Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych powołana została przy Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Komisja Techniczna proponuje Komisji Administracyjnej wspólne zasady strukturalne funkcjonowania technik przetwarzania danych, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa i stosowania norm. Komisja Techniczna posiłkuje Komsję Administracyjną  przed podjęciem decyzji - przedstawia jej swoje sprawozdania i uzasadnioną opinię. Skład i metody działania Komisji Technicznej ustala Komisja Administracyjna.

Komisja Techniczna:

 1. zbiera odpowiednie dokumenty techniczne i podejmuje badania i inne prace wymagane do wykonania jej zadań;
 2. przedstawia Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego sprawozdania i uzasadnione opinie;
 3. wykonuje wszelkie inne zadania i badania w sprawach powierzonych jej przez Komisję Administracyjnąds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
 4. zapewnia zarządzanie programami pilotażowymi Wspólnoty z wykorzystaniem technik przetwarzania danych oraz, w części Wspólnoty, systemów operacyjnych z wykorzystaniem technik przetwarzania danych.

Komisja Obrachunkowa (KO)

Komisja Obrachunkowa powołana została przy Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, która określa jej skład i metody działania.

Komisja Obrachunkowa:

 1. weryfikuje metodę określania i obliczania średnich kosztów rocznych przedstawianą przez Państwa Członkowskie;
 2. zbiera niezbędne dane i dokonuje obliczeń wymaganych do ustalenia rocznego zestawienia roszczeń każdego Państwa Członkowskiego;
 3. przedstawia Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego okresowe sprawozdania z wyników wprowadzania w życieprzepisów o koordynacji, w szczególności w odniesieniu do aspektu finansowego;
 4. przedstawia dane i sprawozdania niezbędne do podejmowania decyzji przez Komisję Administracyjną zgodnie z przepisami o koordynacji;
 5. przedstawia Komisji Administracyjnej ewentualne istotne wnioski, włącznie z wnioskami dotyczącymi stosowania przepisów o koordynacji;
 6. wykonuje wszelkie prace, badania lub zadania w sprawach powierzonych jej przez Komisję Administracyjną ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.

Parlament Europejski (PE)

Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym organem Unii Europejskiej. Co pięć lat wyborcy z państw członkowskich Unii Europejskiej wybierają 736 posłów, którzy reprezentują ich interesy w Parlamencie Europejskim.

Parlament Europejski:

 1. wraz z Radą Unii Europejskiej uchwala akty prawne Unii Europejskiej,
 2. sprawuje nadzór nad innymi instytucjami Unii Europejskiej,
 3. nadzoruje i przyjmuje roczny budżet Unii Europejskiej wraz z Radą Unii Europejskiej.

Kontakt:

https://www.europarl.europa.eu/portal/pl

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi władzę sądowniczą Unii Europejskiej. W skład Trybunału wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz ośmiu rzeczników generalnych. Najczęściej wnoszone sprawy do TSUE to wnioski o orzeczenie w trybie prejudycjalnym, skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom, skargi o stwierdzenie nieważności, skargi na bezczynność organu oraz skargi bezpośrednie.

Trybunał Sprawiedliwości:

 1. dokonuje wykładni prawa wspónotowego w celu jego jednolitego stosowania na terytorium wszystkich państw członkowskich;
 2. rozstrzyga spory prawne pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a rządami państw członkowskich;
 3. rozpatruje sprawy wnoszone przez osoby prywatne w związku z naruszeniem ich praw przez instytucje

Kontakt:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
L - 2925 Luksemburg

Tel. centrala: (+352) 4303.1
Telefaks: (+352) 4303.2600

http://curia.europa.eu/

Źródło: strona www Centrali NFZ