Archiwum strony Punkty Obsługi Ubezpieczonych

Ważny komunikat w sprawie przerwy w obsłudze Świadczeniobiorców w Sekcji Rejestru Usług Medycznych w Gdyni

Pomorski Odział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 3 stycznia 2011 r. nastąpi przerwa w obsłudze Świadczeniobiorców w Sekcji Rejestru w Gdyni przy ul. Śląskiej 53.
Powyższa przerwa spowodowana jest przeniesieniem siedziby biura do sąsiedniego budynku (również przy ul. Śląskiej 53), co związane jest z koniecznością przemieszczenia wyposażenia, sprzętu informatycznego oraz modernizacją łączy telekomunikacyjnych.

Wyrażamy nadzieję, że zmiana siedziby wpłynie pozytywnie na lepsze warunki obsługi Świadczeniobiorców.

Wobec powyższego pragniemy poinformować, że Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz potwierdzenie wniosków na środki zaopatrzenia comiesięcznego można w tym okresie uzyskać w Oddziale Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 69, codziennie w godz. od 8:00 do 15:00.

Obsługa Ubezpieczonych zostanie wznowiona z dniem 10 stycznia 2011 r.
Bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 grudnia 2010 r.

Ważny komunikat w sprawie Sekcji Rejestru Usług Medycznych

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku informuje, że od dnia 1 stycznia 2011 roku zaprzestaje wydruku i wydawania kuponów do książeczek usług medycznych.

W ślad za tym od początku roku 2011 część dotychczasowych Sekcji Rejestru Usług Medycznych ulegnie przekształceniu w Punkty Obsługi Ubezpieczonych, a część ulegnie likwidacji. Przeprowadzona reforma pozwoli Pomorskiemu NFZ na zaoszczędzenie ponad 3 mln zł rocznie. Dotychczasowy system funkcjonował na Pomorzu od 1997 roku.

Książeczka usług medycznych już od wielu lat nie jest jednak dokumentem potwierdzającym prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w NFZ. Osoby ubezpieczone nie mają też obowiązku uzyskiwania potwierdzenia w książeczce wykonanego świadczenia medycznego. Pacjent nie jest więc zobowiązany do posiadania ze sobą podczas wizyty u lekarza książeczki usług medycznych. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, że lekarze przyjmujący pacjentów w ramach zawartej z NFZ umowy mają obowiązek posiadania własnych druków, na których w razie potrzeby powinni wypisywać recepty na leki oraz skierowania i zlecenia na konieczne świadczenia opieki zdrowotnej. Posiadane przez ubezpieczonych kupony książeczek usług medycznych zachowają ważność aż do ich pełnego wykorzystania. Kupony w książeczkach są aktualnie stosowane przez lekarzy jedynie w województwach opolskim, lubuskim oraz właśnie pomorskim. Ubezpieczeni z naszego województwa otrzymują książeczki usług medycznych i kupony recept od 1997 r. pomimo, iż z aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich nie wynika, by był to obowiązek Funduszu.

Całkowity roczny koszt, jaki Pomorski OW NFZ ponosi w związku z drukiem recept dla świadczeniobiorców, wynosi około 5,5 mln zł. Elementami składowymi mającymi wpływ na jego wysokość są koszty zakupu odpowiedniego samokopiującego papieru oraz obsługi serwisowej i wymiany części zamiennych do specjalistycznych drukarek, a także wynagrodzenia pracowników, eksploatacja łączy telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, korzystanie z oprogramowania oraz najem pomieszczeń. Cena jednej specjalistycznej drukarki, wraz z montażem i serwisem, wynosi około 60 tys. zł. W Pomorskim Oddziale wykorzystuje się aktualnie 26 niemal zupełnie wyeksploatowanych takich drukarek. Pełny koszt ich wymiany pochłonąłby dodatkowe środki w planie inwestycyjnym w wysokości około 1,6 mln zł. Szczegółowe wewnętrzne analizy finansowe pokazały również, że druk jednego egzemplarza recepty przez Pomorski OW NFZ to koszt rzędu 14 groszy, podczas gdy dla wyspecjalizowanych firm jest to koszt nawet dziesięciokrotnie mniejszy. Aktualnie wszystkie koszty dostarczania świadczeniobiorcom książeczek usług medycznych ponosi Pomorski OW NFZ. Przeniesienie obowiązku druku formularzy recept i skierowań bezpośrednio na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w województwie pomorskim nie będzie dla nich stanowić, w ocenie Pomorskiego OW NFZ, istotnego obciążenia finansowego. Innym argumentem przemawiającym za rezygnacją z książeczek usług medycznych jest niezadowolenie pacjentów i skargi z ich strony na uciążliwą konieczność zaopatrywania się w kolejne bloczki recept, połączone z licznymi przypadkami odmowy rejestracji do lekarza w przypadku braku posiadania kuponów przez pacjenta.

Pomorski OW NFZ planuje zredukować liczbę swoich zewnętrznych przedstawicielstw na obszarze województwa z 22 obecnie istniejących do jedynie 8 funkcjonujących w Gdańsku (Podwale Staromiejskie), Gdyni, Delegaturze w Słupsku, Chojnicach, Kartuzach, Starogardzie Gdańskim, Malborku i Wejherowie.

Powstałe po zmianach Punkty Obsługi Ubezpieczonych spełniać będą następujące zadania:

  • udzielanie informacji związanych z objęciem obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i ustalanie prawa do świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
  • przyjmowanie wniosków o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i jej wydawanie;
  • ewidencjonowanie i potwierdzanie zleceń na środki pomocnicze i wystawianie kart comiesięcznego zaopatrzenia;
  • weryfikacja i aktualizacja danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
  • przyjmowanie i rejestrowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe;
  • przyjmowanie skarg i wniosków od świadczeniobiorców;
  • potwierdzanie wniosków ubezpieczonych uprawniających do dostępu do indywidualnej informacji o rodzaju udzielonych świadczeń i ich kosztach w Portalu Pacjenta.

Wprowadzenie zmian pozwoli na uzyskanie corocznie oszczędności środków w planie finansowym na poziomie około 3 mln zł i planie wydatków inwestycyjnych na poziomie zbliżonym do 2 mln zł, średnio co trzy lata. Docelowo środki te, zgodnie z obowiązującymi zasadami ich podziału, będą mogły być przeznaczone na finansowanie świadczeń zdrowotnych.

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 października 2010 r.


Wymiana nieaktualnych druków książeczek RUM

W związku z planowanym dostosowaniem kuponów RUM do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 z późn. zm.), Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o konieczności wymiany druków książeczek RUM niespełniających wymagań w/w rozporządzenia.

Jak rozpoznać nieaktualną książeczkę RUM?

Są to druki, które pod kodem kreskowym mają 20-cyfrowy numer zaczynający się od numeru PESEL pacjenta. Prawidłowy numer recept w książeczkach RUM zaczyna się od identyfikatora oddziału wojewódzkiego Funduszu (w województwie pomorskim jest to liczba 11). Recepty wystawione na ,,starych'' drukach będzie można realizować w aptekach do 31 sierpnia 2010 roku.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 maja 2009 r.

ANULOWANIE Komunikatu ws. planowanej likwidacji Sekcji Rejestru w Człuchowie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że komunikat z dnia 6 października 2009 r. - opublikowny poniżej, dotyczący likwidacji Sekcji Rejestru w Człuchowie zostaje anulowany.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 października 2009 r.

KOMUNIKAT ANULOWANY: Planowana likwidacja Sekcji Rejestru w Człuchowie

W związku z likwidacją Sekcji Rejestru w Człuchowie, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku uprzejmie informuje, że z dniem 1 listopada 2009 r. wydruk kuponów do książeczek usług medycznych (tj. bloczki części wymiennej) dla mieszkańców Człuchowa i gmin powiatu człuchowskiego odbywać się będzie w Sekcji Rejestru w Chojnicach mieszczącej się przy ul. Leśnej 10, codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00, a we wtorki od 8:00 do 17:00. Wobec powyższego pragniemy poinformować, że zalecane jest składanie zamówienia na książeczkę usług medycznych za pośrednictwem Świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (tj. zgodnie z wyborem lekarza pierwszego kontaktu).

Ponadto wyjaśniamy, że kupony z książeczki usług medycznych nie są obligatoryjnym dokumentem i świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej powinni posiadać własne druki recept, skierowań i zleceń, tak aby pacjent otrzymał receptę na leki, skierowania do specjalisty, czy szpitala lub też zlecenie na diagnostykę. Za utrudnienia przepraszamy.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ