Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkie osoby po 18 roku życia palące tytoń do wzięcia udziału w programie profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - POCHP) realizowanym w dwóch etapach:

Etap podstawowy – w ramach poradnictwa antytytoniowego – adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

Program obejmuje: zebranie wywiadu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącego palenia tytoniu i stopnia uzależnienia od nikotyny, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POCHP, edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczących skutków palenia tytoniu, poradę antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej. Po 30 dniach w przypadku niepowodzenia pacjenci ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia kierowani są do etapu specjalistycznego programu.

Etap specjalistyczny – adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Program obejmuje: zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu i chorób współistniejących, ocenę informacji zebranych w etapie podstawowym, w przypadku osób skierowanych z etapu podstawowego, przeprowadzenie testów oceniających poziom uzależnienia od tytoniu, motywacji do zaprzestania palenia, depresji, objawów abstynencji, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze), badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie spirometryczne, przeprowadzenie edukacji, ustalenie wskazań i przeciwwskazań do terapii grupowej lub indywidualnej oraz farmakologicznej, zaplanowanie schematu leczenia uzależnienia od tytoniu i jego realizacji, możliwość skorzystania z porady telefonicznej.

Terapia grupowa lub indywidualna jest prowadzona przez ok. 3 m-ce, ma na celu wzmocnienie motywacji do zaprzestania palenia tytoniu. Badania kontrolne odbywają się po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia terapii.

Do terapii farmakologicznej kwalifikowane są osoby silnie uzależnione od nikotyny, ze schorzeniami, w których kontynuacja palenia stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia - leczenie obejmuje 3 porady obowiązkowe (w razie potrzeby mogą być jeszcze 1-2 dodatkowe porady kontrolne) i 3 porady kontrolne po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lutego 2015 r.