Profilaktyka Gruźlicy

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Pomorski Oddział Wojewódzki zaprasza osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki POZ, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

1) osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

2) osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

a) długotrwałe bezrobocie,

b) niepełnosprawność,

c) długotrwałą chorobę,

d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

e) bezdomność.

3) Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Wymagane procedury medyczne

  1. Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
  2. Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy.

W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę POZ pisemnej informacji lekarzowi POZ, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 lutego 2015 r.