Prowadzenie rejestracji z wyprzedzeniem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

29-12-2009

Wyjaśniając wątpliwości zarówno świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców dotyczących prowadzenia rejestracji z wyprzedzeniem do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia stanowisko w tej kwestii.

Rejestrację pacjentów korzystających ze świadczeń lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej reguluje zarówno ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417), jak i Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484).

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta (...), ,,pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych, do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń''.
Jednocześnie zapisy zawarte w § 13 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia, zobowiązują świadczeniodawcę do zapewnienia rejestracji pacjentów na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Świadczeniodawca zobowiązany jest również do przyjęcia świadczeniobiorcy (pacjenta) w ustalonym terminie oraz udzielenia świadczenia w możliwie najkrótszym terminie. Nie oznacza to jednak, że świadczeniobiorca pozbawiony jest prawa do wskazania wybranego przez siebie terminu, bardziej odległego niż ten najbliższy wskazany przez świadczeniodawcę.

Dodatkowo, w myśl pkt. 2 ppkt. 3) i 4) Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1139), świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków (...):

  • ppkt 3) w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;
  • ppkt 4) w przypadkach innych niż określone w ppkt 3 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

Zapis ten daje zarówno świadczeniobiorcy jak i świadczeniodawcy możliwość ustalenia dogodnego dla obu stron terminu wizyty. Mając powyższe na uwadze, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wskazuje, że świadczeniobiorca (pacjent) powinien mieć możliwość zarejestrowania się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w dogodnym dla siebie terminie.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności