Komunikat dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2024

17-11-2023

(na podstawie art. 159 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm ).

Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” Pomorskiego OW NFZ opublikowano nowe zaproszenie oraz definicję postępowania dot. składania wniosków o zawarcie umów na 2024 rok w rodzaju:

w następujących przedmiotach umów:

1. świadczenia lekarza poz,  w tym:

  • koordynacja opieki

2. budżet powierzony opieki koordynowanej świadczenia pielęgniarki poz,

3. transport sanitarny w poz świadczenia położnej poz, w tym:

4. świadczenia pielęgniarki poz;

5. świadczenia położnej poz, w tym:

  • świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy
  • świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;

6. świadczenia pielęgniarki szkolnej.

na okres od 1 stycznia 2024 r. na czas nieoznaczony.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 79/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej, w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, od dnia 15 listopada 2023 roku do dnia 10 listopada 2024 r., w godzinach od 08:00 do 15:30 lub na stronie internetowej: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioski można składać w ciągu całego roku kalendarzowego.

Prawidłowo złożone wnioski o zawarcie umowy bądź rozszerzenia umowy o nowy zakres będą rozpatrzone w terminie 20 dni od dnia ich złożenia. Umowa/aneks do umowy obowiązują od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego) następującego po dniu zawarcia umowy lub aneksu.

Wnioski należy składać w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk (liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ).

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego przedmiotu umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 listopada 2023 r.

  Wszystkie aktualności