Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)

04-11-2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH W ZAKRESIE KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI (KON-Pierś) UMOWĄ PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA SZPITALNEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDOROWOTNEJ

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1285, z późn. zm.).

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

Adres: ul. Marynarki Polskiej

148 80-865 Gdańsk

zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa pomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 290,  z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie Pomorskiego OW NFZ, adres: ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk, od dnia 04.11.2022 r. do dnia 12.12.2022 r. w godzinach od 08:00 do 15:30 lub na stronie: www.nfz-gdansk.pl.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2023 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 10.11.2022 roku*.

*Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z oceną negatywną wniosku.

Wnioskujący może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: „USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU O OBJĘCIE ŚWIADCZEŃ KOMPLEKSOWYCH UMOWĄ PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ”.

Zaproszenie oraz definicja postępowania dostępne są do pobrania na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ.

Podpisała: w/z  Joanna Erecińska, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 listopada 2022 r.

 

  Wszystkie aktualności