Komunikat w sprawie składania ofert do postepowań w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

02-12-2021

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w związku z ogłoszonymi w dniu 02.12.2021 r. postępowaniami nr:

  • 11-22-000003/LSZ/03/5/01
  • 11-22-000004/LSZ/03/5/01
  • 11-22-000005/LSZ/03/5/01
  • 11-22-000006/LSZ/03/5/01
  • 11-22-000007/LSZ/03/5/01
  • 11-22-000008/LSZ/03/5/01

oraz w związku z nadal trwającymi ograniczeniami działalności urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, wprowadzonymi na podstawie § 21 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.), informuje, iż osobiste składanie ofert przez świadczeniodawców możliwe jest w siedzibie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod adresem: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148.

Oferty należy umieścić w dedykowanej skrzynce do składania ofert, która będzie rejestrowana przez pracowników Funduszu nie wcześniej niż 24 godziny od jej przekazania (z datą rzeczywistą wpływu). Skan potwierdzenia osobistego złożenia oferty zostanie przesłany świadczeniodawcy po upływie wyżej wskazanego terminu na adres e- mail dostępny w systemie informatycznym POW NFZ (K-2000).

Jednocześnie przypominamy, że oferty można składać drogą pocztową zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1858). Ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

  • data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu oraz
  • wpłynie ona do oddziału nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert.”

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 grudnia 2021 r.

 

  Wszystkie aktualności