O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WGL/17/26

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WGL/17/26

Rekrutacja na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami została zakończona bez wyłonienia kandydata. Osoba biorąca udział w naborze nie osiągnęła wymaganego progu punktowego.
Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WGL/17/26 została zakończona.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 7 sierpnia 2017 r.