O
oddziale

Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dziale Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń, Sekcji Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń – WSOZ/17/37

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/17/37

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko  Starszego Referenta  w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń, Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń  

Wymiar etatu: 2 etaty

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • Weryfikowanie i monitorowanie list świadczeniobiorców
 • Wykonywanie zestawień rozliczeniowych o liczbie świadczeniobiorców z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • Weryfikacja i analiza merytoryczna oraz ewentualna ocena błędów weryfikacji występujących na portalu Świadczeniodawcy
 • Monitorowanie świadczeń udzielanych przez świadczeniodawców POZ
 • Monitorowanie wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej dokonywanych częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym

Wykształcenie: min. średnie , pożądane wyższe   

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawierania umów z NFZ (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2016 poz. 1793)
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • min. 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy na plikach zawierających znaczne ilości danych
 • komunikatywność, uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność
 • nastawienie na realizację celu

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1793)

 Art. 112.1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922)”

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 25.08.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/17/37

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 10 sierpnia 2017 r.