O
oddziale

Starszy Referent w Wydziale Organizacyjnym na czas zastępstwa - WO/17/20

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WO/17/20

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Organizacyjnym na czas zastępstwa

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych, prowadzenie ich rejestrów oraz publikacja w wewnętrznym serwisie intranetowym,
 • Opracowywanie projektów pełnomocnictw, prowadzenie ich rejestrów oraz publikacja w wewnętrznym serwisie intranetowym
 • Monitorowanie obowiązujących przepisów ( zewnętrznych i wewnętrznych ) związanych z działalnością Funduszu
 • Koordynacja  sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami składanymi w trybie art. 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym zakładanie i aktualizowanie metryk sprawy 

Wykształcenie: min. średnie,   preferowane wyższe (administracja, prawo)

Wymagania konieczne:

 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • minimum 3-letni staż pracy przy średnim wykształceniu

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
 • umiejętność poruszania się w internetowych serwisach informacji prawniczej
 • znajomość programów wspomagających edycję stron internetowych/intranetowych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • komunikatywność

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 21.04.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WO/17/20

 Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 6 kwietnia 2017 r.