O
oddziale

Starszy Referent w Sekcji Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Delegaturze w Słupsku - DS/17/12

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/17/12

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Sekcji Świadczeń  Opieki Zdrowotnej w Delegaturze w Słupsku 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Słupsku

Główne obowiązki:

 • Planowanie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie we współpracy z Działem Finansowym
 • Opracowywanie analiz z zakresu realizacji potwierdzonych przez Fundusz zleceń na wyroby medyczne
 • Udział w postępowaniach o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w oparciu o warunki określone przez Prezesa
 • Obsługa umów zawartych w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Udzielanie odpowiedzi na wnioski i opinie zgłaszane przez świadczeniodawców
 • Weryfikacja polis odpowiedzialności cywilnej dla świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • Przygotowywanie umów upoważniających do korzystania z Portalu NFZ zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • Współpraca ze Świadczeniodawcami w zakresie obsługi Portalu
 • Rejestracja i aktualizacja danych o świadczeniodawcach i podwykonawcach w systemie informatycznym
 • Przygotowywanie sprawozdań w wymaganych zakresach

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe ekonomiczne lub medyczne

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim
 • umiejętności analityczne
 • odpowiedzialność i skrupulatność
 • zdolność logicznego myślenia
 • dobra organizacja pracy
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

Wymagania pożądane:

 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • prawo jazdy kat. B

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1793 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zmianami )

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 24.03.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – DS/17/12

 Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 marca 2017 r.