O
oddziale

Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami na umowę na czas zastępstwa - WGL/17/01

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/17/01

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko   Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami na czas zastępstwa

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

  • gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie programów lekowych i chemioterapii, przekazywanych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Funduszem na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • weryfikacja świadczeń z zakresu programów zdrowotnych ( lekowych ) i chemioterapii pod względem merytorycznym
  • ewidencjonowanie, monitorowanie i rozliczanie zgód wydawanych przez Dyrektora POW NFZ,
  • ewidencjonowanie i monitorowanie zgód wydawanych przez Dyrektora POW NFZ w ramach umów z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapii i programów zdrowotnych ( lekowych )- zgody płatnika dla pacjentów pełnoletnich
  • opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących rozliczania i weryfikacji programów lekowych i chemioterapii
  • współpraca w prowadzonych kontrolach świadczeniodawców w zakresie programów zdrowotnych i chemioterapii

Wykształcenie:  wyższe medyczne

Wymagania konieczne:

  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,
  • zdolność logicznego i analitycznego myślenia
  • min. 3-letni staż pracy
  • bardzo dobra znajomość następujących aktów prawnych:  

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 )

- ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  ( Dz.U.2015 poz.345 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014 poz. 319 z późn. zm.)

Wymagania pożądane:

  • umiejętność formułowania pism urzędowych
  • samodzielne rozwiązywanie problemów
  • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
  • umiejętność pracy w zespole

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1793 ze zm.)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

  1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
  9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
  2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
  • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922 )

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 16.01.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WGL/17/01

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2017 r.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 

 

  • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
  • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
  • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
  • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
  • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone