O
oddziale

Młodszy Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Dziale Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń, Sekcji Analiz Świadczeń - WSOZ/17/50

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/17/50

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń – Sekcja Analiz Świadczeń  

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • analiza udzielanych świadczeń zdrowotnych na potrzeby zarządcze
 • udział w tworzeniu planów kontroli, typowanie świadczeniodawców i dokonywanie analiz na potrzeby opracowania planów kontroli
 • przygotowywanie analiz dotyczących kształtowania się kosztów świadczeń zdrowotnych
 • przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących zasad kontraktowania świadczeń
 • przygotowywanie analiz wspierających opracowanie planu zakupu świadczeń
 • sporządzanie na wniosek Centrali bieżących sprawozdań dotyczących wykonania świadczeń opieki zdrowotnej
 • udostępnianie autorskich raportów i narzędzi informatycznych w technologii www innym użytkownikom
 • przeprowadzanie systematycznych analiz danych na potrzeby kontroli, przydatnych w działalności kontrolnej oraz przekazywanie na bieżąco rezultatów tych analiz wraz z wynikającymi z nich wnioskami do Wydziału Kontroli

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra znajomość  pakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • umiejętność pracy na plikach zawierających znaczne ilości danych
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • minimum 4-letni staż pracy przy średnim wykształceniu , 1 rok pracy przy wykształceniu wyższym
 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawieraniem umów z NFZ (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. 2016, poz. 1793)
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność dobrej organizacji własnej pracy
 • umiejętność  analitycznego myślenia
 • komunikatywność

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka zapytań SQL – baza danych Oracle

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2016 r., poz. 1793 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 30.10.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/17/50

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 października 2017 r.