O
oddziale

Kierownik Sekcji ds. Kontroli Aptek, Ordynacji Lekarskich, Programów Zdrowotnych (Lekowych) i Chemioterapii w Wydziale Kontroli – WKO/17/52

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WKO/17/52

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko  Kierownika Sekcji ds. Kontroli Aptek, Ordynacji Lekarskich, Programów Zdrowotnych (Lekowych ) i Chemioterapii w Wydziale Kontroli

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Wymiar etatu: 1 etat

Główne obowiązki:

 • Organizacja i koordynacja pracy Sekcji ds. Kontroli Aptek, Ordynacji Lekarskich, programów Zdrowotnych (Lekowych) i Chemioterapii
 • Opracowywanie programów i tematyk kontroli realizacji recept,
 • Przeprowadzanie kontroli realizacji recept na terenie całego województwa,
 • Kontrola dokumentacji pod względem merytorycznym i formalnym

Wykształcenie:  wyższe – mgr farmacji  

Wymagania konieczne:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,
 • min. 4-letni staż pracy
 • dobra znajomość następujących aktów prawnych:  
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016, poz. 1793 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2016 poz.1536 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2016  poz. 2142 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017 poz. 1570 z późn. zm.)

Wymagania pożądane:

 • odporność na stres
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2016 r., poz. 1793)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie, że przeciwko osobie ubiegającej się o zatrudnienie nie jest prowadzone postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe 
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 02.11.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WKO/17/52

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 19 października 2017 r.