O
oddziale

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - DM/16/18

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DM/16/18

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

Kierowanie pracą pionu medycznego zgodnie z ustalonym dla niego zakresem zadań, a w szczególności:

 • planowanie i organizacja pracy pionu medycznego,
 • nadzór kierowniczy nad pracownikami pionu medycznego,
 • monitorowanie i kontrola realizacji umów ze świadczeniodawcami,
 • opracowywanie procedur wykonawczych dla pionu medycznego,
 • kontrola prawidłowości wykonywania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Oddział,
 • współpraca z pionem finansowo-ekonomicznym w zakresie projektowania i realizacji planu finansowego Oddziału, kontroli i rozliczeń umów,
 • planowanie i realizacja planu finansowego Oddziału w zakresie świadczeń zdrowotnych,
 • reprezentowanie Oddziału na podstawie udzielonych przez Dyrektora pełnomocnictw,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i informacji dotyczących pracy podległych komórek organizacyjnych, w zakresie i terminach określonych przez Dyrektora Oddziału lub Centralę NFZ.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz medycyny - specjalizacja z chorób wewnętrznych, pediatrii lub medycyny rodzinnej,
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe w czynnym wykonywaniu zawodu lekarza, w tym co najmniej 8-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w polskim Systemie Ochrony Zdrowia jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność skutecznego delegowania zadań,
 • dbanie o dobrą atmosferę w pracy oraz umiejętność motywowania pracowników,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • zdolności logistyczne i analityczne,
 • ponadprzeciętna kreatywność,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • odporność na stres,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Ochronie Zdrowia,
 • znajomość języków obcych.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. Nr 210 poz.2135)

Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.;
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy, bez zgody Prezesa Funduszu;
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • cv,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • dokumenty potwierdzające wymagane w ogłoszeniu wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami koniecznymi konkursu, a w szczególności świadectwa pracy,
  zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę lub oświadczenia kandydata,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznych lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 w zw. z art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • poświadczenie bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Tajne” lub w przypadku jego braku - oświadczenie kandydata o dobrowolnym poddaniu się procedurze sprawdzającej umożliwiającej nadanie poświadczenia bezpieczeństwa związanego z dostępem do informacji niejawnych,  oznaczonych klauzulą „poufne”,
 • koncepcja pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do  27.07.2016 r.  na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy DM/16/18

Telefon kontaktowy 058-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lipca 2016 r.