O
oddziale

Wyniki rekrutacji - WSS/16/49

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSS/16/49

Na stanowisko  Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców zatrudniona  została  z dniem 13.01.2017r.  Pani Joanna Skrzypiec z Pruszcza Gdańskiego.   

Uzasadnienie: 

Pani Joanna Skrzypiec wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko. Spełnia  wymagania zawarte w ogłoszeniu.

podpisała: Z up. Dyrektora Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 13 stycznia 2017 r.