O
oddziale

Starszy Referent w Dziale Spraw Świadczeniobiorców w Delegaturze w Słupsku - DS/16/27

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/16/27

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Spraw Świadczeniobiorców w Delegaturze w Słupsku

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Słupsku

Główne obowiązki:

 • Rejestrowanie, potwierdzanie lub odmowa uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym oraz wystawianie i potwierdzanie zleceń naprawy wyrobu medycznego, a także kart potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie  w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
 • Realizacja przepisów o koordynacji w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie EKUZ – drukowanie  i wydawanie EKUZ i Certyfikatów;
 • Prowadzenie korespondencji zewnętrznej związanej z kartami EKUZ;
 • Udzielanie bieżących informacji dotyczących zasad korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji oraz przepisów krajowych implementujących dyrektywę transgraniczną na terenie RP oraz na terenie innych państw członkowskich, w porozumieniu  z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
 • Udzielanie informacji świadczeniobiorcom w zakresie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  i ustalania prawa do świadczeń wynikających z ustawy;
 • Aktualizacja danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami;
 • Wydawanie danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP);
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawanych na zlecenie;

Wykształcenie:  minimum średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera ( pakiet Microsoft Office ) oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych ,
 • biegła znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych -  (tj. z 2015 r., poz.581 z późn. zm); ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (tj. z 2015 r.,poz.345, z późn. zm.), przepisów aktów wykonawczych,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe przy wykształceniu średnim
 • zdolności analityczne
 • rzetelność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • kreatywność, odpowiedzialność, skrupulatność,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z interesantami

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2015 r., poz. 581 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami )

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 14.09.2016 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – DS/16/27

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 sierpnia 2016 r.