O
oddziale

Młodszy Specjalista w Wydziale Kontroli na umowę na czas zastępstwa - WKO/16/25

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WKO/16/25

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Kontroli na umowę na czas zastępstwa

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli u Świadczeniodawców zgodnie z programem kontroli lub tematyką i metodyką kontroli oraz wytycznymi kierownika kontroli
 • dokumentowanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie
 • typowanie i dokonywanie analiz na potrzeby opracowania planów kontroli
 • wspomaganie procesu kontrolnego na każdym etapie kontroli, w tym sporządzanie upoważnień do kontroli, zawiadomień o przeprowadzeniu kontroli i protokołów z kontroli
 • opracowywanie tematyk i metodyk kontroli planowych niekoordynowanych oraz doraźnych niekoordynowanych
 • analizowanie danych na potrzeby planowania, przeprowadzania i monitorowania wyników kontroli
 • sporządzanie raportów z baz danych POW NFZ oraz analiz na potrzeby wydziału
 • opracowywanie zbiorczych analiz i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli
 • opracowywanie sprawozdań oraz współpraca z Centralą NFZ
 • opracowywanie syntetycznej oceny wyników kontroli koordynowanych
 • przygotowywanie dokumentacji w celu jej archiwizacji oraz przekazywanie jej do archiwum  

Wykształcenie:  wyższe  farmaceutyczne  lub technik farmacji

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office
 • 1 rok stażu pracy przy wykształceniu wyższym , 4-letni staż pracy przy wykształceniu średnim
 • znajomość następujących aktów prawnych:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.2015 poz. 581 z późn. zm. ),
  • ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz.U.2015 poz.345 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm. )
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz.U.2014 poz. 122 z późn. zm. )
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2016 poz.62)
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U.2015 poz.1971)

Wymagania pożądane:

 • odporność na stres
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków
 • komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2015 r., poz. 581 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie, że przeciwko osobie ubiegającej się o zatrudnienie nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia lub przestępstwa skarbowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami )

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 26.08.2016 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WKO/16/25

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 sierpnia 2016 r.