O
oddziale

Główny Specjalista w Wydziale Kontroli - WKO/16/29

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WKO/16/29

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli

Wymiar etatu: 2  etaty

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli u Świadczeniodawców zgodnie z programem kontroli lub tematyką i metodyką kontroli oraz wytycznymi kierownika kontroli;
 • kontrola dokumentacji medycznej i innej, pod względem merytorycznym i formalnym;
 • kontrola świadczeń zdrowotnych udzielanych przez świadczeniodawców osobom objętym przepisami o koordynacji i przepisami krajowymi implementującymi dyrektywą transgraniczną;
 • podejmowanie czynności w zakresie rozpatrywania zgłoszeń świadczeniobiorców dotyczących nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, stwierdzonych przez nich na podstawie danych udostępnionych za pośrednictwem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), zgodnie z właściwością wynikającą z odrębnych wewnętrznych regulacji w Oddziale;
 • dokumentowanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w tym zakresie, w tym m.in.  należyte sporządzanie akt kontroli

Wykształcenie: wyższe  medyczne - lekarz

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy
 • znajomość art.64 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. 2015 poz. 581 z późn. zm. )

Wymagania pożądane:

 • specjalizacja z kardiologii, laryngologii, okulistyki lub psychiatrii
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office
 • komunikatywność,  umiejętność pracy w zespole

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2015 r., poz. 581 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz 5-letnie  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami )

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 26.09.2016 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WKO/16/29

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 września 2016 r.