O
oddziale

Starszy Referent w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa - DS/15/27

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/15/27

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym w Delegaturze w Słupsku na umowę na czas zastępstwa

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Delegatura w Słupsku

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie skierowań na profilaktyczne badania lekarskie
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Delegatury od strony administracyjnej (administrowanie mieniem i nieruchomością )
 • przygotowywanie i składanie zapotrzebowań na zamówienia publiczne w zakresie zaopatrzenia Delegatury w materiały i energię, usługi obce itp.
 • wydawanie pracownikom materiałów biurowych, eksploatacyjnych i środków czystości
 • współpraca ze Specjalistą ds. BHP i Samodzielnym Stanowiskiem ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w zakresie realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Delegaturze
 • realizacja umów na dostawy i usługi
 • opisywanie dokumentów księgowych ( prowadzenie gospodarki transportowej Delegatury, w tym prowadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem samochodu służbowego )
 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem magazynu archiwum zakładowego

Wykształcenie: min. średnie , preferowane wyższe techniczne

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • min. 3-letni staż pracy  przy wykształceniu średnim
 • znajomość Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171, poz. 1016, z późn. zm. )
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i klasyfikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr. 167, poz. 1375, z późn. zm. )
 • biegła znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane
 • znajomość zasad prowadzenia inwestycji, zasad administrowania budynkiem i mieniem
 • zdolności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:

 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny co najmniej I-go stopnia
 • kreatywność, odpowiedzialność, skrupulatność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2015 r., poz. 581 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami )

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 25.09.2015 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – DS /15/27

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 września 2015 r.