Dla
świadczeniodawcy

Informacje archiwalne

 

 • Rozliczenia i finansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi za 2013 rok.

Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie rozliczał i finansował zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w roku 2013 tylko za rok 2013, tj. do dnia 31 grudnia 2013r.

Zlecenia wystawione na miesiące: listopad, grudzień 2013, styczeń 2014 - będą rozliczane tylko za miesiące: listopad i grudzień 2013r.

Zlecenia wystawione na miesiące: grudzień 2013, styczeń i luty 2014 - będą rozliczane tylko za miesiąc: grudzień 2013r.

Zlecenia wystawione w 2013 roku na rok 2014 nie będą rozliczane w roku 2013.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 3 października 2013 r.

 • Rozliczenia i finansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi za 2012 rok.

Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie rozliczał i finansował zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w roku 2012 tylko za rok 2012, tj. do dnia 31 grudnia 2012r.

Zlecenia wystawione na miesiące: listopad, grudzień 2012, styczeń 2013 - będą rozliczane tylko za miesiące: listopad i grudzień 2012 r.

Zlecenia wystawione na miesiące: grudzień 2012, styczeń, luty 2013 - będą rozliczane tylko za miesiąc: grudzień 2012 r.

Zlecenia wystawione w 2012 roku na rok 2013 nie będą rozliczane w roku 2012.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 18 października 2012 r.

 • Komunikat w sprawie umieszczania odcisków pieczęci na zleceniach

W załączeniu przekazujemy komunikat do pobrania:

Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 11 października 2010 r.

 • Rozliczenia i finansowanie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi za 2010 rok.

  Uprzejmie informujemy, że Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ będzie rozliczał i finansował zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie w roku 2010 tylko za rok 2010, tj. do dnia 31 grudnia 2010 r.

  Zlecenia wystawione na miesiące: listopad, grudzień 2010, styczeń 2011 - będą rozliczane tylko za miesiące: listopad i grudzień 2010 r.

  Zlecenia wystawione na miesiące: grudzień 2010, styczeń, luty 2011 - będą rozliczane tylko za miesiąc: grudzień 2010 r.

  Zlecenia wystawione w 2010 roku na rok 2011 nie będą rozliczane w roku 2010.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 22 września 2010 r.

 • Brak podstaw prawnych do zawierania nowych umów w rodzaju ZPO na okres końca 2009 roku

  Na podstawie stanowiska Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażonego w piśmie z dnia 15.10.2009 r. w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), oraz wejściem w życie tzw. rozporządzeń koszykowych i uchyleniem załącznika do tej ustawy, Pomorski OW NFZ informuje, że brak jest podstaw prawnych do zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na rok 2009.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 10 listopada 2009 r.

 • Anulowanie komunikatu z dnia 26.10.2009 r.

  Pomorski OW NFZ informuje, że komunikat zamieszczony dnia 26 października 2009 r. na stronie Funduszu, dotyczący braku możliwości zawierania nowych umów w rodzaju ZPO na okres do końca 2009 r. zostaje anulowany. W najbliższym czasie w powyższej sprawie zostanie opublikowany oddzielny komunikat.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 27 października 2009 r.

 • KOMUNIKAT ANULOWANY: Brak możliwości zawierania nowych umów w rodzaju ZPO na okres końca 2009 roku, z uwagi na niemożność dookreślenia ich przedmiotu

  Pomorski OW NFZ informuje, że rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. w sprawie limitu cen (...)(Dz.U. Nr 275 poz. 2732 z poźn. zm) oraz w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych (...)(Dz.U. Nr 76, poz. 2739 z późn. zm.) utraciły moc z dniem 31 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. Nr 118 poz. 989).

  Z zapisów art. 9 ustawy z 25.06.2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. Nr 118 poz. 989) wynika, że przepisy wydane na podstawie art. 31 lit. d ustawy z dnia 27-08-2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2010 r.

  W związku z powyższym, oraz mając na względzie stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wyrażone w piśmie z dnia 15.10.2009 r. w przedmiotowej sprawie Pomorski OW NFZ informuje, że nie ma możliwości zawierania nowych umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na okres końca 2009 roku, z uwagi na niemożność dookreślenia ich przedmiotu. Do końca 2009 roku nie będą również dokonywane zmiany w umowach w zakresie wykazu produktów handlowych ze względu na brak wykazu świadczeń gwarantowanych w tym rodzaju.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 26 października 2009 r.

 • Rozliczanie wykonanych świadczeń ZPO w 2009 r.

  Pomorski OW NFZ przypomina, że Zarządzeniem nr 2/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9.01.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów XML dot. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wprowadzono zmiany dotyczące przekazywania danych przez Świadczeniodawców w plikach rozliczeniowych do NFZ.

  Oznacza to, że nie jest możliwe rozliczanie wykonanych świadczeń od stycznia 2009 roku za pomocą udostępnianego dotychczas przez NFZ programu ,,Realizator Zaopatrzeni''. Świadczeniodawcy realizujący umowy z NFZ powinni zaopatrzyć się w oprogramowanie dostępne na rynku, spełniające kryteria w zakresie komunikatów XML zgodnych z ww. zarządzeniem.

  Ponadto informujemy, że nie ma innej możliwości przesyłania sprawozdań z wykonanych w 2009 roku świadczeń niż poprzez Portal Świadczeniodawcy. Dotyczy to wszystkich Świadczeniodawców ZPO, również nie posiadających umów ZPO z Pomorskim OW NFZ, ale realizujących świadczenia dla Świadczeniobiorców z terenu Pomorskiego OW NFZ.

  Świadczeniodawcy nie posiadający umów upoważniających do korzystania z Portalu NFZ, zawartych z Pomorskim OW NFZ, którzy dotychczas rozliczali świadczenia ZPO oraz Świadczeniodawcy, którzy zamierzają rozliczać tego typu świadczenia zobowiązani są do zawarcia ww. umów z Pomorskim OW NFZ.
  W celu zawarcia umowy o dostęp do Portalu oraz uzyskania dostępu do Portalu, Świadczeniodawca powinien pobrać ze strony internetowej POW NFZ następujące dokumenty:

  • Wniosek o założenie konta w Portalu tzw. Formularz Rejestracyjny wraz z Oświadczeniem Administratora - 1 egz.
  • Wzór umowy o korzystanie z konta w Portalu wymienionej w pkt 3 (dla Świadczeniodawców i podwykonawców w rodzaju ZPO czyli świadczeniodawców i podwykonawców w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) - 2 egz.

  Wymienione wyżej dokumenty są udostępnione na stronie internetowej Pomorskiego OW NFZ pod adresem w dziale warunki dostępu do Portali. Ponadto Świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Wypełnioną dokumentację należy przesłać do POW NFZ - Delegatura w Słupsku ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk, a POW NFZ zwrotnie prześle na adres e-mail wskazany we wniosku uprawnienia portalowe (login/hasło). Formularz Rejestracyjny i umowę od strony Świadczeniodawcy może podpisać wyłącznie osoba reprezentująca Świadczeniodawcę zgodnie z dokumentami rejestrowymi bądź posiadająca stosowane pełnomocnictwo do podpisania powyższych dokumentów.
  Po otrzymaniu haseł dostępu w celu korzystania z Portalu należy wejść na Stronę i zalogować się do Portalu. Instrukcja dotycząca rozliczania świadczeń ZPO zamieszczona została na Portalu Świadczeniodawcy.

  Treść ww. Instrukcji do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 4 lutego 2009 r.

 • Składanie wniosków o zawarcie umów na 2009 r.

  W nawiązaniu do informacji zamieszonej na naszej stronie internetowej w dniu 13 listopada 2008 r. w sprawie opublikowania definicji i zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2009 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w następujących zakresach:

  Pomorski OW NFZ informuje, że wnioski o zawarcie umów od 1 stycznia 2009 r. należy składać w Delegaturze Pomorskiego OW NFZ w Słupsku: 76-200 Słupsk ul. Poniatowskiego 4 w terminie określonym w zaproszeniach tj. do dnia 10 grudnia 2008 r. (liczy się data wpływu wniosku do Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku).

  Pomorski OW NFZ przygotował ,,Instrukcję postępowania'' dla podmiotów przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

  Treść Instrukcji do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
  - kod - 11-09-000212/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6,
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej
  - kod - 11-09-000213/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6,
 • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
  - kod - 11-09-000214/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6,
 • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu
  - kod - 11-09-000215/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6.
 • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word;
 • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.

Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 17 listopada 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - renegocjacje 2009 - szkolenie dla świadczeniodawców ZPO

  W nawiązaniu do komunikatu z 23.09.2008 odnośnie szkolenia z obsługi ,,Portalu Potencjału'' informujemy, że szkolenie dla świadczeniodawców z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi odbędzie się:

  data publikacji: 25 września 2008 r.

  • 2 października 2008 roku o godz. 12:10
  • w sali konferencyjnej (parter) budynku POW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148.

data publikacji: 25 września 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - kolejne przesunięcie terminu dla podwykonawców ZPO

  W dniu 30 sierpnia 2008 r. upłynął kolejny termin wyznaczony przez Pomorski OW NFZ w zakresie wprowadzania danych przez podwykonawców w ,,Portalu Potencjału''.

  Z informacji które posiadamy wynika, że dane o potencjale podwykonawczym zostały wprowadzone w ,,Portalu Potencjału'' przez około 50% podmiotów realizujących świadczenia z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi w ramach umów podwykonawczych.

  Pomorski OW NFZ przypomina, że zgodnie z zarządzeniem nr 86/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16.10.2007 r. oraz zapisami § 2 zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy poprzez aplikacje informatyczne udostępnione przez NFZ tj. Portal NFZ.

  Podwykonawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych ze Świadczeniodawcą zobowiązani są dokonać rejestracji użytkownika i zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu korzystania z Portalu NFZ wprowadzić do systemu kompletne, rzetelne i zgodne ze stanem rzeczywistym dane o swoim potencjale. Biorąc pod uwagę powyższe, oraz mając na względzie konieczność zakończenia procesu wprowadzania danych o potencjałach podwykonawców w ,,Portalu Potencjału'' Pomorski OW NFZ wydłuża wyznaczony wcześniej termin do dnia 30 września 2008 roku.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 1 września 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - przesunięcie terminu dla podwykonawców ZPO

  Pomorski OW NFZ informuje o przesunięciu terminu wprowadzenia danych o potencjałach podwykonawców w ,,Portalu Potencjału'', określonego w komunikacie zamieszonym 30 kwietnia 2008 roku z dnia 31 lipca 2008 roku na dzień 30 sierpnia 2008 r.

  data publikacji: 29 lipca 2008 r.

 • ,,Portal Świadczeniodawcy'' - dostęp dla aptek będących podwykonawcami - uzupełnienie

  Pomorski OW NFZ uzupełnia komunikat zamieszczony z dnia 30 kwietnia 2008 roku, skierowany do świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o informacje dotyczące dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' przez apteki będące podwykonawcami w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

  Tego typu podmioty nie muszą składać odrębnej dokumentacji dot. dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy''. Korzystanie z ,,Portalu Potencjału'' w zakresie gromadzenia i przekazywania danych o podwykonawcach zaopatrzenia ortopedycznego odbywać się będzie na bazie uprawnień nadanych przez Pomorski OW NFZ w związku z wdrożeniem elektronicznego przesyłu sprawozdań refundacyjnych.

  data publikacji: 27 czerwca 2008 r.

 • ,,Portal Potencjału'' - wnioski o aneksowanie umów oraz dostęp dla podwykonawców

  Informujemy, że został uruchomiony ,,Portal Potencjału'' - system informatyczny NFZ, służący do wymainy danych pomiędzy OW NFZ a Świadczeniodawcami. Do ,,Portalu Potencjału'' można wejść poprzez funkcjonujący do ponad roku ,,Portal Świadczeniodawców''. Link do niego znajduje się w dziale: [Moja struktura organizacyjna] -> [Moje pełne dane (portal Potencjału)].

  Wnioski o aneksowanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie modyfikacji wykazu produktów handlowych powinny być skłądane poprzez ,,Portal Potencjału''.

  Ponadto, podmioty będące podwykonawcami w zakresie zaopatrzenia w przedmnioty ortopedyczne i środki pomocnicze, które nie posiadają dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', powinny dopełnić stosownych formalności w tym zakresie:

  Po nadaniu uprawnień przez Pomorski OW NFZ, podwykonawcy zobowiązani są wprowadzić dane o swoim potencjale (strukturze organizacyjnej, lokalizacjach, personelu) poprzez ,,Portal Potencjału'', a następnie wygenerować klucz profilu podwykonawstwa i przekazać go świadczeniodawcom, z którymi łączą ich umowy. Dane te niezbędne będą m.in. do aneksowania umów z NFZ.

  Warunkiem koniecznym do zarejestrowania umowy w systemie przez świadczeniodawcę jest posiadanie klucza do profilu podwykonawstwa otrzymanego od podwykonawcy.

  Termin wprowadzenia danych o potencjałach podwykonawców ustala się wstępnie na 31 lipca 2008 roku.

  Świadczeniodawcy, którzy posiadają dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawców'' z tytułu umowy zawartej z POW, a będący jednocześnie podwykonawcami innych świadczeniodawców nie podlegają procedurze związanej z odrębnym dostępem do ,,Portalu Potencjału''. Oznacza to, że o dostęp do Portalu powinny wystąpić tylko podmioty, które nie posiadają umowy z POW NFZ, a realizują świadczenia w ramach zawartych umów podwykonawczych.

  Uzupełnienie komunikatu ukazało się 27.06.2008.

  data publikacji: 30 kwietnia 2008 r.; aktualizacja: 27 czerwca 2008 r.

  • pobrać ze strony internetowej poświęconej Portalowi wniosek zgłoszeniowy o nadanie uprawnień do VPN oraz do Portalu;

  • wypełnienić, podpisać i opieczętować wniosek oraz dwa egzemplarze umowy dla świadczeniodawców w rodzaju ZPO, z ,,odręcznym'' dopiskiem na wniosku zgłoszeniowym: ,,podwykonawca w rodzaju ZPO'';

  • odesłać do POW NFZ (wniosek wraz z dwoma egzemplarzami umowy) na adres Delegatury POW NFZ w Słupsku:

   Pomorski OW NFZ Delegatura w Słupsku
   ul. Poniatowskiego 4
   76-200 Słupsk

 • Rozliczanie refundacji poprzez ,,Portal Świadczeniodawców''

  Informujemy, że od 29.03.2008 r. rozliczenia refundacji za zrealizowane zlecenia w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne odbywać się będą wyłącznie poprzez ,,Portal Świadczeniodawców''.

  Powyższe nie dotyczy świadczeniodawców rozliczających się z Pomorskim OW NFZ na podstawie umów zawartych z innymi Oddziałami.

  data publikacji: 28 marca 2008 r.

 • Numery umów na pieczątkach w roku 2008

  Świadczeniodawca, z którym Pomorski OW NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi jest zobowiązany do posługiwania się pieczęcią z nowym numerem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od dnia 1 stycznia 2008 r. Oto format numeru umowy na rok 2008:

  11/Numer/ORT/08

  gdzie numer oznacza 6-cyfrowy kod świadczeniodawcy (np. 070008).

  Komunikat do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

data publikacji: 27 grudnia 2007 r.

 • Wniosek o dostęp do ,,Portalu Świadczeniodawców''

  W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi na 2008 rok oraz udostępnieniem świadczeniodawcom ,,Portalu Świadczeniodawców'' istnieje konieczność zawarcia umów upoważniających oferentów i świadczeniodawców do korzystania z ,,Portalu Świadczeniodawców''.

  W związku z powyższym oferenci i świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych z Pomorskim OW NFZ zobowiązani są do złożenia dokumentacji w celu zawarcia stosownej umowy upoważniającej do korzystania z Portalu.

  Dokumentami, które należy złożyć w celu zawarcia umowy są:

  Wzory powyższych fomularzy oraz dodatkowe dokumenty zostały udostępnione na stronie poświęconej ,,Portalowi Świadczeniodawcy''.

  Wypełnienione formularze należy przesłać w terminie do 7 listopada 2007 roku do Pomorskiego OW NFZ - Delegatura w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk.

  Uwaga - 29 października 2007 r. został udostępniony nowy wzór umowy, przeznaczony wyłącznie dla świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w nagłówku której jako osoba reprezentująca Pomorski OW wpisana jest Jadwiga Olechnowicz, Kierownika Delegatury POW NFZ w Słupsku. Przepraszamy za niedogodności.

  data publikacji: 24 października 2007 r.; aktualizacja: 29 października 2007 r.

  1. formularz rejestracyjny świadczeniodawcy korzystającego z Portalu NFZ,
  2. oświadczenie administratora,
  3. umowa na korzystanie z Portalu (w dwóch egzemplarzach) - podpisana.
 • Przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej

  Zamieszczamy komunikat o zmianach w zakresie przekazywania dokumentacji rozliczeniowej z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wynikających z Zarządzenie 32/2007 Prezesa NFZ. Do pobrania pełen tekst (w dwóch formatach - do wyboru):

  data publikacji: 28 maja 2007 r.

data publikacji: 28 maja 2007 r.

 • Komunikat w sprawie tzw. ,,sprzedaży obwoźnej''

  W związku z napływającymi od świadczeniobiorców informacjami w zakresie oferowania przez osoby fizyczne lub instytucje sprzedaży różnego rodzaju artykułów medycznych w ramach tzw. ,,sprzedaży obwoźnej'' Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że nie upoważnił żadnych instytucji oraz osób fizycznych do występowania w jego imieniu i przeprowadzania tego typu transakcji.

  Sprzedaż środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r. w sprawie:

  • szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie w te wyroby i środki (Dz.U. z 2004 r. Nr 276, poz. 2739 z późn. zm.),

  • limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 275 poz. 2732 z późn. zm.)

  odbywa się w miejscach udzielania świadczeń określonych w umowach zawartych pomiędzy świadczeniodawcami a NFZ.

  Prosimy o zapoznanie się z listą punktów dystrybucyjnych funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.

  data publikacji: 2 marca 2006 r.

 • Prośba o przekazywanie pacjentom kserokopii zlecenia

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o udzielanie pacjentom pomocy w zakresie przekazywania informacji dotyczących możliwości skorzystania z dofinansowania do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez PFRON i Centra Pomocy Rodzinie.

  Prosimy o dołączanie do imiennego rachunku bądź faktury kserokopii zrealizowanego zlecenia, co znacznie uprości pacjentom kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie i zaoszczędzi zbędnych wydatków związanych z wysyłaniem poczty.

  data publikacji: 1 marca 2005 r.