Dla
świadczeniodawcy

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Najważniejsze informacje, dotyczące zaopatrzenia:

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

 

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawienia zlecenia oraz świadczeniodawców realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Z dniem 30 czerwca 2019 r. wchodzi w życie art. 2 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1096), który wprowadza zmiany w art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1515 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 959). Zgodnie z ww. przepisami do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy są wystawiane potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678) oraz zarządzeniem Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

 1. wystawione,
 2. wystawione i potwierdzone

- są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2019 r.

 • Wdrożenie rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. poz. 582; dalej: rozporządzenie z dnia 21 marca 2019 r.) zmianie ulegają zasady weryfikacji, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1515; dalej: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018 poz.2429) nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy zgodnie z rozporządzeniem z dnia 21 marca 2019 r będą obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Nowy wzór zlecenia oraz wzór zlecenia naprawy do 30 czerwca 2019 r. będą mogli wystawiać i realizować wyłącznie świadczeniodawcy, którzy zawarli porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dodatkowo informujemy, że zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które zostały do 30 czerwca 2019 r.:

 • wystawione
 • wystawione i potwierdzone

na podstawie wzorów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. z 2013 r. poz.1678) będą potwierdzane i realizowane do 30 czerwca 2020 r.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 marca 2019 r.

 • Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem”

Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 47 ust.1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy rejestracji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w NFZ,  należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie

Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ)  który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej

może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Wzór zaświadczenia:

 

 

       ……………………….........................             ………………………..dnia…… ……. r.

 nazwa i adres podmiotu leczniczego                    miejscowość

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 

uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2-4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

 

 

 Nazwisko i imię dziecka …………………………………………………………………

 Data urodzenia ……………………………………………………………………………

 Numer PESEL dziecka (o ile został nadany)…………………………………………

zamieszkała(y)………………………………………………………………………………

Cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

 

                                                                                       ……………………….

                                                                                   Pieczątka i podpis lekarza

 

 

Zaświadczenie.PDF

Zaświadczenie.docx

data publikacji: 8 lutego 2019 r.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń w wyroby medyczne

Wyroby medyczne z lp. 100 i 101 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. poz. 1061) zmienionego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 31 stycznia 2018 r. poz. 281), są zaopatrzeniem comiesięcznym. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. poz.1678) zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące i może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły. Z dniem 3 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31 stycznia 2018 r. poz. 281), którego przepisy zakładają podniesienie limitu ilościowego pieluchomajtek oraz ich zamienników (lp.100 i 101) z 60 do 90 sztuk miesięcznie przy zachowaniu obowiązujących limitów finansowych określonych w rozporządzeniu. Mając powyższe na uwadze przyjmuje się, że w przypadku pacjentów, którzy otrzymali i zrealizowali zlecenie na środki absorpcyjne, przed datą wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmieniającego, nie obowiązuje nowy limit ilościowy, tj.: do 90 sztuk. W sytuacji, gdy zlecenie (Część A) było wystawione przed wejściem w życie nowelizacji i nie zostało zrealizowane przed dniem obowiązywania nowych przepisów, wówczas osoba uprawniona, kierując się względami medycznymi i stanem zdrowia świadczeniobiorcy może zadecydować o podniesieniu limitu do 90 sztuk. Ponadto zlecenia części B  na zaopatrzenie w wyroby medyczne karty potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, wystawione przez NFZ przed nowelizacją rozporządzenia, zachowują ważność.

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 4 kwietnia 2018 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń w wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 3 marca 2018 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31 stycznia 2018 r. poz. 281)

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF

Przypominamy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  Rozporządzeniu MZ, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu, wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, stanowiącym załącznik do rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż  zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1678).

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 26 lutego 2018 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń w wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 czerwca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 31 maja 2017 r. poz. 1061)

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Przypominamy, że zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  Rozporządzeniu MZ z dnia 29 maja 2017 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż  zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia  6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia   na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1678).

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 1 czerwca 2017 r.

 • Komunikat dla wystawiających zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi kryteriów przyznawania zaopatrzenia pacjentów z urostomią w wyroby medyczne określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. z 2013 r. poz.1565 ), POW NFZ przekazuje stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, jak niżej.

Świadczeniobiorcy z wyłonioną stomią (urostomia), korzystający z zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w grupie P lp. 99 załącznika tj. „worki stomijne samoprzylepne jednorazowego użycia w ilości do 90 sztuk (…) lub inny sprzęt stomijny: zestawy irygacyjne, nocne zbiorniki na mocz(…)”, mają możliwość otrzymania worków do zbiórki moczu (jako inny sprzęt stomijny), w ramach przysługującego limitu 480 zł na jeden miesiąc. Natomiast worki do zbiórki moczu z odpływem 12 szt. miesięcznie, określone w grupie P lp.97,  przysługują pacjentom spełniającym kryteria: choroby wymagające cewnikowania pęcherza moczowego, choroby wymagające cewników zewnętrznych; nadpęcherzowe odprowadzenie moczu. Ustawodawca celowo wyodrębnił asortyment refundowanych wyrobów medycznych dla pacjentów z urostomią od worków do zbiórki moczu przysługujących przy innych kryteriach, wobec czego pacjenci z urostomią uprawnieni są do refundacji sprzętu określonego w lp.99.

Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

data publikacji: 18 lutego 2015 r.

 • Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 lutego 2015 r.

 • Komunikat w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2014r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013, poz. 1678), potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem 1 lipca 2014r. w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014r.

Oznacza to, że zlecenie potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 czerwca 2014r. jest ważne do 31 lipca 2014r. czyli musi być złożone do realizacji u świadczeniodawcy w terminie do 31 lipca 2014r.

Złożenie zlecenia do realizacji nie jest tożsame z koniecznością zakończenia realizacji świadczenia czyli odbioru przez pacjenta do dnia 31 lipca 2014r. 

Jednocześnie informujemy, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dla których w ramach danej pozycji z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), limit ilościowy wynosi więcej niż 1 sztuka oraz istnieje możliwość odbioru różnego rodzaju asortymentu, świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien w V części zlecenia umieścić informacje na temat liczby sztuk, ceny za 1 sztukę poszczególnych wyrobów medycznych oraz łącznej ceny wydanych wyrobów medycznych, kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lipca 2014 r.

 • Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, wprowadzającego nowe wzory zleceń, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zlecenie niepotwierdzone przez Fundusz do dnia 30 czerwca 2014 r., z dniem 1 lipca 2014 r. staje się z mocy prawa nieważne.  

Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w § 3 rozporządzenia przewiduje możliwość funkcjonowania w obrocie zleceń wystawionych przed wejściem w życie rozporządzenia równolegle z nowymi zleceniami, pod warunkiem, że zlecenia wystawione na dotychczasowych drukach zostały potwierdzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

W związku z powyższym prosimy lekarzy wystawiających zlecenia o kierowanie pacjentów do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dotychczas wystawionych zleceń, z uwagi na fakt, iż z dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosownie do jego przepisów, potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kerownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2014 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających zlecenia na  aparaty słuchowe

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, poniżej przedstawia stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie  Zdrowia.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kryteriów przyznawania dofinansowania na aparaty słuchowe, określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, Departament Polityki Lekowej i Farmacji prosi o przyjęcie poniższego:

- stopień uszkodzenia słuchu oceniany powinien być jako wartość średnia progów słuchu dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz,

- określenie „niepełnosprawność słuchowa” należy traktować jako tożsame z określeniem „upośledzenie słuchu”,

- stopnie niedosłuchu (2, 3 i 4) określone są w oparciu o skalę przyjętą w dokumencie WHO, przy czym dofinansowanie przyznawane jest w oparciu o ocenę stopnia uszkodzenia słuchu w każdym uchu oddzielnie (np. jeśli u osoby dorosłej uszkodzenie słuchu obliczone jako średnia dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz w jednym uchu wynosi 40 dB lub mniej, a w drugim uchu jest większe od 40 dB, pacjentowi przysługuje dofinansowanie na jeden aparat słuchowy - na ucho gorzej słyszące).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji

data publikacji: 4 lutego 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy, felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565), które wprowadza nowe  zasady zaopatrzenia świadczeniobiorców  w wyroby medyczne wydawane  na zlecenie.

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Prosimy zatem o wnikliwe zapoznanie się z treścią przytoczonego rozporządzenia, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane począwszy  od dnia 1 stycznia 2014 r. winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 27 grudnia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie kserokopii zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

  W związku z licznymi przypadkami zgłaszania się pacjentów do Delegatury POW NFZ z prośbą o wydanie kserokopii zrealizowanych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze informujemy, że zgodnie z § 11 pkt 4 b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), powyższą kserokopię wydają punkty realizujące zlecenia.

  Podpisała: Jadwiga Olechnowicz, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ w Słupsku

  data publikacji: 5 kwietnia 2011 r.

 • Dokumenty do PFRON dla starających się o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

  Informujemy, że 24 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 stycznia 2008 r. nr 3, poz. 15). Zmianie uległo rozporządzenie z 2002 r. (Dz.U. nr 96, poz. 861) oraz zmieniające je z 2003 r. (Dz.U. nr 100, poz. 930). Zmiana dotyczy między innymi podmiotu, od którego osoba starająca się o dofinansowanie, powinna uzyskać potrzebne dokumenty. Podmiotem, wskazanym w rozporządzeniu, jest świadczeniodawca realizujący zlecenie.

  § 11, ust. 4, pkt. 2 ww. rozporządzenia otrzymał brzmienie: ,,w przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, (do wniosku dołącza się) fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze''. Ww. rozporządzenie w sposób jednoznaczny określa kto powinien wystawić kopię zlecenia. Zatem czynność ta nie leży w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia.

  W związku z powyższym, osoby mające zamiar wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie do zakupionych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, winny pobrać kopię zrealizowanego zlecenia (zgodnie z ww. rozporządzeniem) od świadczeniodawcy, czyli w miejscu realizacji zlecenia, tj. w sklepie medycznym lub innym punkcie realizującym zaopatrzenie.

  data publikacji: 13 marca 2008 r.

 • Wykaz anulowanych kart zaopatrzenia comiesięcznego

  Zamieszczamy wykaz anulowanych kart zaopatrzenia comiesięcznego. Do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Wykazy kart anulowanych z poprzednich lat są zamieszczone na stronie dla ubezpieczonych, zawierającej bieżące dokumenty.

data publikacji: 19 marca 2004 r.; aktualizacja: 12 sierpnia 2019 r.

 • Punkty zaopatrzenia w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

  Wykaz punktów dystrybucji zaopatrujących ubezpieczonych w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Wykaz jest aktualizowany co miesiąc.

  data publikacji: 2 marca 2004 r.; aktualizacja: 2 listopada 2015 r.