Dla
świadczeniodawcy

Informacje dla wszystkich świadczeniodawców

 

Najważniejsze wyjaśnienia, dotyczące wszystkich świadczeniodawców:

 

 • Archiwum wiadomości dla świadczeniodawców z lat 2003-2008 r.

 

Wszystkie wiadomości, chronologicznie - najnowsze u góry:

Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 3  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

3. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca sporządza w 2020 r. według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2020 r. ”

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2020 r.

Kolejny dzień otwarty dla pracowników medycznych

W najbliższy piątek, 3 stycznia 2020 r., Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza do sali obsługi pacjenta w gmachu przy ulicy Podwale Staromiejskie 69 w Gdańsku, na  dzień otwarty dla pracowników medycznych.

W godzinach od 9:00 do 15:00  w sali obsługi uruchomione będzie wyodrębnione stanowisko dla lekarzy przygotowujących się do wystawiania e-recept.

Przy specjalnie przeznaczonym na ten cel komputerze będzie można złożyć wniosek i potwierdzić Profil Zaufany. W trakcie dnia otwartego pracownicy pomorskiego NFZ udzielać będą informacji dotyczących Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Pacjenta oraz korzystania ze strony gabinet.gov.pl (logowanie i wystawienie e-recepty). Wszyscy zainteresowani pracownicy medyczni będą też mogli liczyć na  pomoc w złożeniu wniosku w RPWDL o dostęp do platformy P1 i wsparcie techniczne oraz organizacyjne w zakresie wystawiania e-recepty.

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 grudnia 2019 r.

Format numerów umów obowiązujący w roku 2020 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2020 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/11/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/12/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/13/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/14/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/15/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/16/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/17/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2018 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/18/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/18/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2019 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/19/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/19/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2020 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/20 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/20 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP-W – leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne;
 • SZP - leczenie szpitalne  - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • SZP-Z – leczenie szpitalne – programy lekowe;
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • ZPO – zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • CZP – program pilotażowy – centra zdrowia psychicznego;
 • PPZ – program pilotażowy poz plus;
 • PPT – program pilotażowy – przezcewnikowa trombektomia mechaniczna;
 • PPDM – program pilotażowy – dieta mamy;

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 grudnia 2019 r.

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach praktyk indywidualnych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że  od 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja  i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.  Na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat  dotyczący dokumentacji systemu obsługi  tego procesu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Aby móc wystawiać zlecenia należy nadać sobie uprawnienia na Portalu Personelu (instrukcja - do pobrania plik PDF).

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 11 grudnia 2019 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 listopada 2019 roku, Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 162/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającym Zarządzenie nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 grudnia 2019 r.

Komunikat dla osób wystawiających oraz realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w sprawie szkoleń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o kolejnych szkoleniach dotyczących wdrożenia rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego proces elektronicznej obsługi wystawiania, weryfikacji oraz potwierdzania i realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Spotkania:  

 • dla realizatorów ZPO:
  • odbędzie  się 17 grudnia 2019 r.  o godz.10.00 w siedzibie POW NFZ  Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148
 • dla wystawców:
  • odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz.12.30 w siedzibie POW NFZ w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 148
  • 18 grudnia 2019 r. o godz. 9.30 w siedzibie Delegatury POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4
  • 18 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w siedzibie Delegatury POW NFZ w Słupsku             

Przypominamy jednocześnie, że  od  1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja  i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie  za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.  Na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat  dotyczący dokumentacji systemu obsługi  tego procesu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  e-zwm@nfz-gdansk.pl do 11 grudnia 2019 r.

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 5 grudnia 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających oraz realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - dotyczący zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawianych od dnia 01.01.2020 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje, że od  dnia 1 stycznia 2020 r. wystawianie, weryfikacja  i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.  Na stronie Centrali NFZ opublikowany został komunikat  dotyczący dokumentacji systemu obsługi tego procesu:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001555

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 4 grudnia 2019 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy

Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 162/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającym Zarządzenie nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców termin składania wniosków został przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto, zgodnie z § 1 ust. 1 powyższego Zarządzenia, o dofinansowanie może się ubiegać świadczeniodawca, u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie, lub w przypadku takich wniosków złożonych po dniu 30 listopada 2019 r., w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, została wystawiona recepta w postaci elektronicznej.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 listopada 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców wystawiających oraz realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne - dotyczący wdrożenia rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego proces elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, informuje, że  od dnia 1 stycznia 2020 r. proces obsługi zleceń będzie wspierany przy pomocy nowego rozwiązania informatycznego.

Wobec powyższego, celem jak najsprawniejszego wdrożenia nowych narzędzi informatycznych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  zaprasza  świadczeniodawców wystawiających oraz realizujących do wzięcia udziału w kolejnym etapie wdrożenia rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego proces elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne.

Świadczeniodawców chętnych do podjęcia współpracy w ww. zakresie uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego zainteresowania na adres e-mailowy e-zwm@nfz-gdansk.pl w terminie  do 2 grudnia 2019 r. – proszę podać kod świadczeniodawcy, pełną nazwę świadczeniodawcy, adres siedziby oraz nr umowy.

Numery telefonów kontaktowych: 58 3218512, 58 3218511, 58 3218520

Informacja na stronie Centrali NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7507.html

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 maja 2019 r.  r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. 2019 r., poz. 1096).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. 2019, poz.1555).

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 listopada 2019 r.

Komunikat dotyczący transportu sanitarnego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że usługa transportu sanitarnego jest realizowana w oparciu o art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 1373 z późn. zm.) a także zgodnie z przepisami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń podlegających finansowaniu ze środków publicznych oraz „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. 

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej realizowany jest na podstawie ww. aktów prawnych oraz zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.) i obejmuje:

1) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;

2) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;

3) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;

4) przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza poz, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;

5) przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Tym samym, w sytuacji gdy świadczeniobiorca otrzymuje skierowanie na świadczenie pierwszorazowe w poradni specjalistycznej lub stomatologicznej, kwalifikacja do transportu sanitarnego uwzględniająca dysfunkcję narządu ruchu i zlecenie na jego realizację leży po stronie lekarza POZ. W przypadku świadczeń szpitalnych, zlecenie transportu sanitarnego wystawione przez szpital w momencie wypisu dotyczy sytuacji przewozu pacjenta do domu po zakończonej hospitalizacji (także w przypadku pobytu w SOR) lub przewozu między szpitalami, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Podpisała: Małgorzata Godziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2019 r.

Komunikat dotyczący uzyskania skierowania na badania przed planowanym leczeniem operacyjnym

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że  zgodnie z zapisem § 12 ust. 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146 z późn.zm.)

„w przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.”

Ponadto, zapis § 8 ust. 1 OWU wskazuje: „Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń”.

Podpisała: Małgorzata Godziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2019 r.

Zasady rozliczenia kwot zobowiązań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi przez pielęgniarki i położne

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1681)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1628)

 przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

I. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - § 4a rozporządzenia

o kwotę co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019r.).

II. PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/STAŻOWEGO

do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych. Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2190 z późn. zm.), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.  

III. POCHODNE

wymienione expressis verbis - § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
.

Rozporządzenie z dnia 14 października 2015r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie
nr 99/2018/DSOZ z  dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów oraz  Zarządzenie Nr 122/2019/DSOZ z dnia 18 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie ogólnych warunków umów dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich ww. wartości pochodnych wynikających z ustawy , które wzrosły z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 zł jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ. 

IV. Kary umowne

Zgodnie z przepisami rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarto postanowienie o zwrocie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 3 rozporządzenia z dnia 14 października 2015r., i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 6 listopada 2019 r.

Komunikat ws. przekazywania danych w zakresie  adresu elektronicznego lub adresu skrzynki ePUAP

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399)

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.14) ) i apteki są obowiązani do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

W związku z powyższym od dnia 5 listopada w dedykowanym do komunikacji z NFZ portalu uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca przekazywanie danych o adresie e-mail podmiotu lub ePUAP.

Wypełnienie wyżej wymienionego obowiązku w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia jest jednoznacznie traktowane jako wypełnienie przedmiotowego obowiązku również w stosunku do ministra właściwego do spraw zdrowia.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 5 listopada 2019 r.; aktualizacja: 21 listopada 2019 r.

Komunikat dotyczący zniesienia obowiązku przekazywania załączników nr 2a, 2b oraz 2c dla dokumentów rozliczeniowych dotyczących finansowania świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych,  dyspozytorów medycznych oraz ratowników medycznych i pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujcych zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 125/2019/DSM z dnia 25 września 2019 roku uchylającego załączniki nr 2a, 2b oraz 2c do zarządzenia, stanowiące oświadczenia o przekazaniu dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:

 1. ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
 2. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 3. ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy,

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 25 września 2019 roku brak jest konieczności przesyłania do Oddziału wyżej wymienionych oświadczeń.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 października 2019 r.

E-recepta. Pytania i odpowiedzi

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dla pracowników medycznych i aptekarzy z opisem jak działa e-recepta i odpowiedziami na pytania zadawane przez osoby wystawiające i realizujące e-recepty.

Poradnik dostępny jest pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/pytania-i-odpowiedzi_e-recepta oraz do pobrania z naszej strony: plik PDF

Poradnik będzie na bieżąco aktualizowany i wzbogacany o odpowiedzi na pytania, jakie z Państwa strony jeszcze padną. Mamy nadzieję, że zawarte w poradniku informacje będą pomocne, jeżeli jednak nie znajdujecie tu Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytania, zachęcamy do kontaktu:

e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl

tel. (infolinia): 19 457

źródło informacji: CSIOZ

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 października 2019 r.

Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 października 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza w 2019 r., także według stanu na dzień 1 października 2019 r. i przekazuje do dnia 14 października 2019 r.”

Podpisała: Małgorzata Godziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 października 2019 r.

Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawcy

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa Nr 127/2019/DEF z dnia 26 września 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 roku lub w 2019 roku, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 grudnia 2019 roku kompletu poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:

 • wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacji dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 roku albo 2019 roku urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

Zasady przyznawania środków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania zostały szczegółowo przedstawione w Rozdziale 3 powyższego Zarządzenia.

Ponadto POW NFZ, informuje iż załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać w wersji papierowej wraz z wnioskiem, a także w formie pliku edytowalnego excel na adres dotacje@nfz-gdansk.pl .

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć z dopiskiem na kopercie: DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA.

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

- sprzętu lub oprogramowania (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 października 2019 r.

Przewodnik po e-zdrowiu dla każdego lekarza

W pierwszych dniach października do ponad 177 tys. lekarzy w Polsce trafi wraz z najnowszym numerem Gazety Lekarskiej poradnik „E-zdrowie. Przewodnik od A do Z”, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia i CSIOZ. A w nim, wszystko co lekarz wiedzieć powinien o rewolucji cyfrowej w zdrowiu, m.in. kalendarium najważniejszych zmian w prawie, praktyczne informacje dotyczące pracy z e-receptą oraz Internetowym Kontem Pacjenta czy informacje o wsparciu dla lekarzy w procesie wdrażania e-usług.

Transformacji cyfrowej nie da się zatrzymać. Bez wychodzenia z domu można już nie tylko przelać pieniądze, ale także rozliczyć podatki czy zgłosić narodzenie dziecka. Zmiany technologiczne nie omijają również systemu ochrony zdrowia w Polsce. Aby ułatwić lekarzom wejście w 2020 r. w nową, „cyfrową” rzeczywistość, Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało praktyczny, instruktażowy przewodnik, który ma pomóc lekarzom oraz podmiotom leczniczym przygotować się do pracy z e-usługami, przede wszystkim e-receptą oraz Internetowym Kontem Pacjenta. 

– Polska stawia na rozwój e-usług w ochronie zdrowia. Cyfryzacja może być realizowana wyłącznie we współpracy ze wszystkimi zawodami medycznymi, za co bardzo dziękuję Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz wszystkim innym organizacjom zaangażowanym w ten proces.  Kolejną cenną inicjatywą jest współpraca z Gazetą Lekarską, dzięki której nasz poradnik trafi do wszystkich lekarzy w Polsce – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację.

Zachęcamy do lektury elektronicznej wersji poradnika, która znajduje się w załączeniu.

Do pobrania plik PDF: Przewodnik po e-zdrowiu dla każdego lekarza

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 września 2019 r.

Komunikat dla świadczeniodawców w związku z finansowaniem podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku przypomina, że świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. . 1628, z późn. zm.), zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia znak: PP-WPS.0761.1.2019.ZD z dnia 5 marca 2019 r. kierowanym do Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,  przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

„… -    podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (o której mowa w § 4a OWU
 o kwotę co najmniej 1100 zł /1200 zł miesięcznie,

-           podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych) oraz

-           pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 OWU (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).”

          „…Świadczeniodawcy do średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia przeznaczonego na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wynikającego z rozporządzenia OWU nie powinni uwzględniać

m.in. świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, czy też pracy w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych. Ponadto wykładania przepisów rozporządzenia OWU nie daje również podstawy do zmniejszania przez świadczeniodawców otrzymywanych od NFZ kwot celem wypłaty pielęgniarkom i położnym określonych świadczeń (np. tworzenia rezerwy finansowej, z przeznaczeniem jej na wypłacenie zwiększonych kwot świadczeń; ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy; nagród jubileuszowych; odpraw emerytalno-rentowych; ewentualnych odpraw z przyczyn ekonomicznych).”

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 września 2019 r.

 • Komunikat dotyczący zniesienia obowiązku przekazywania załącznika nr 3 dla dokumentów rozliczeniowych dotyczących finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 118/2019/DSOZ z dnia 10 września 2019 roku uchylającego załącznik nr 3 do zarządzenia, stanowiący oświadczenie o przekazaniu środków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż z dniem 10 września 2019 roku brak jest konieczności przesyłania do Oddziału wyżej wymienionego oświadczenia.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 17 września 2019 r.

 • Materiały informacyjno-promocyjne dotyczące e-recept oraz Internetowego Konta Pacjenta

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców, że pod wskazanym linkiem dostępne są najnowsze materiały informacyjno-promocyjne dotyczące e-recept oraz Internetowego Konta Pacjenta.

Zapraszamy do korzystania!

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 5 września 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2019 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.”

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 3 września 2019 r.

 • Świadczeniodawcy realizujący świadczenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że stwierdził liczne nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości w zakresie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), co uniemożliwia przeprowadzenie poprawnej analizy przekazywanych przez Świadczeniodawców danych.

Przypominamy, że przekazanie przez Świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie dokumentów sporządzonych w sposób nieprawidłowy i nierzetelny może powodować wstrzymanie rozliczenia wykonanych świadczeń. W związku z tym wzywamy do zwrócenia wagi na poprawność danych przekazywanych w raporcie statystycznym, w szczególności w odniesieniu do czasu pobytu pacjenta na SOR, obejmującym dane dotyczące udzielonego świadczenia wskazujące datę, godzinę i minutę w systemie 24-godzinnym:

 • przyjęcia pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • wypisu pacjenta ze szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • przekazania pacjenta do oddziału szpitalnego – w przypadku udzielania świadczenia przez szpitalny oddział ratunkowy.

Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia planuje w najbliższym czasie rozszerzenie zakresu weryfikacji sprawozdawanych danych przez wdrożenie nowych reguł walidacji i weryfikacji dotyczących danych świadczeń opieki zdrowotnej. Ma to na celu ujednolicenie zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ weryfikacji danych sprawozdawczych oraz umożliwienie uporządkowania prowadzonej sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 sierpnia 2019 r.

 • Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania

Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 108/2019/DEF Prezesa NFZ z dnia 8 sierpnia 2019 roku zmieniającym Zarządzenie nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 roku dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców termin składania wniosków został przedłużony do dnia 10 września 2019 roku.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 9 sierpnia 2019 r.

 • Harmonogram szkoleń we wrześniu 2019 roku z zakresu e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta prowadzonych na Pomorzu przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (CSIOZ)

Kolejne szkolenia na Pomorzu z e-recept i e-skierowań w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku (19, 20, 21 i 28 września)

W związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi szkoleniami  na temat wdrożenia e-recept oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) Zespół Wdrożeń Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Gdańsku kontynuować będzie w drugiej połowie września cykl szkoleń w siedzibie OIL przy ulicy Śniadeckich 33 w Gdańsku.

W trakcie spotkań przeznaczonych dla lekarzy i lekarzy stomatologów reprezentanci CSIOZ przedstawią funkcjonowanie e-recepty oraz proces podłączenia do platformy P1 (e-zdrowie), możliwe będzie również potwierdzenie profilu zaufanego umożliwiającego korzystanie m.in. z Internetowego Konta Pacjenta (www.pacjent.gov.pl).


Terminy szkoleń:

19.09. (czwartek)   9.00 - 11.00;

                             12.00 - 14.00

                             15.00 - 17.00

20.09. (piątek)        9.00 - 11.00;

                            12.00 - 14.00

21.09. (sobota)      9.00 - 11.00;

                            12.00 - 14.00

28.09. (sobota)      9.00 - 11.00;

                            12.00 - 14.00.

Miejsce szkolenia : Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, sala konferencyjna na I piętrze.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są drogą mailową na adres komisjapraktyk@oilgdansk.pl lub telefonicznie - nr telefonu 58 524 32 26.

Organizatorzy zachęcają, aby przed spotkaniami złożyć wniosek o profil zaufany (https://pz.gov.pl/pz/register), a także przypominają, że podmioty lecznicze, w tym również praktyki zawodowe, mają obowiązek podłączenia się do systemu P1 nie później niż do 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia 2020 roku zarówno recepty refundowane jak i pełnopłatne będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Warto ponadto wiedzieć, że na podstronie poświęconej e-recepcie ( https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/) w sekcji „Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie” zamieszczone są pomocne dla zainteresowanych osób dokumenty oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data publikacji: 8 sierpnia 2019 r.   aktualizacja: 3 września 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Pruszczu Gdańskim

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie gdańskim odbędzie  się  4 września 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ul. Raciborskiego 2A.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data publikacji: 25 lipca 2019 r.

 • Możliwość korzystania przez dzieci, które nie ukończyły 16 r.ż. a posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z uprawnień przyznanych ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z otrzymanym pismem Ministerstwa Zdrowia Departamentu Systemu Zdrowia dotyczącym możliwości korzystania przez dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, a które nie ukończyły 16 r.ż. z uprawnień przyznanych ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) uprzejmie informuje, że:

Osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, na mocy nowelizacji art. 47 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1532), uzyskały te same uprawnienia co osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Pucku

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie puckim odbędzie  się w 9 sierpnia 2019 roku o godz. 13:00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Pucku przy ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego 18.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 31 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Człuchowie

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie człuchowskim odbędzie  się w poniedziałek,  19 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie przy ul. Parkowej 2.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 10 sierpnia.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisał: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Nowym Dworze Gdańskim

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie nowodworskim odbędzie  się w 5 sierpnia 2019 roku o godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim  przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 20 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lipca 2019 r.

 • Szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - w Malborku

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie malborskim odbędzie  się  5 sierpnia 2019 roku o godz. 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku przy  ul. Plac Słowiański 17.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 25 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lipca 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 lipca 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

2) w 2019 r., według stanu na dzień:

c) 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14  lipca 2019 r.

3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.”

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 lipca 2019 r.

 • „Zdrowe dane” - nowy portal informacyjny NFZ

Dane znajdujące się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią bogate źródło informacji, z którego mogą i powinni korzystać nie tylko decydenci, ale również lekarze, menedżerowie, a przede wszystkim pacjenci. 28 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia portal www.zdrowedane.nfz.gov.pl, na którym można znaleźć wiele cennych informacji. Jako jedną z istotniejszych funkcji tego narzędzia postrzegamy wsparcie pacjentów w procesie poruszania się w systemie ochrony zdrowia, umożliwienie podejmowania decyzji co do miejsca leczenia w oparciu o zweryfikowane informacje.

Porównanie placówek

W części „Porównanie placówek” informacje te dotyczą funkcjonowania świadczeniodawców - poradni, szpitali. Prosty sposób prezentowania wskaźników ma służyć wzrostowi świadomości przede wszystkim pacjentów, ale i lekarzy, urzędników, czy menedżerów, oraz ułatwiać im podejmowanie decyzji. Zastrzegamy, że interpretacja przedstawionych danych nie zawsze jest jednoznaczna, czasem wymaga całościowego spojrzenia na zestaw wskaźników lub uwzględnienia poszczególnych kontekstów, np. regionalnych. Niewątpliwie jednak udostępnienie tych informacji będzie służyło uporządkowaniu dyskusji, w szczególności w części dotyczącej jakości udzielanych świadczeń.

Obecnie dostępne są wskaźniki dotyczące wybranych nowotworów. Podstawowymi wskaźnikami są - liczba zabiegów i średni czas trwania hospitalizacji.

Prezentację wskaźników rozpoczynamy od zbiorczej tabeli, w której przedstawione są wszystkie wskaźniki dla danego problemu zdrowotnego na wybrany moment w określonym czasie. Wizualizacje umożliwiają analizę zmiany poziomu wskaźnika w czasie, w tym porównania regionalne oraz pomiędzy świadczeniodawcami. Pomoc w nawigowaniu po przygotowanych narzędziach znajduje się w pliku „FAQ” w danym obszarze.

Monitorowanie

Dział „Monitorowanie” jest poświęcony podstawowym funkcjom NFZ jako płatnika publicznego, tj. funkcji repartycyjnej oraz kontraktacyjnej. Wypełnianie tych funkcji wymaga od płatnika aktywnego podejścia do monitorowania zjawisk zachodzących w systemie, w szczególności przed i po wprowadzaniu istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń.

W tym dziale przedstawiamy raporty, w których zaprezentowano kluczowe zmienne z punktu widzenia poszczególnych obszarów. Zachęcamy również do zapoznania się z zawartością działu Porównanie placówek, w którym wybrane wskaźniki prezentowane są w formie interaktywnej do poziomu świadczeniodawców.

Raporty

Dział „Raporty” jest poświęcony opracowaniom dotyczącym istotnych zagadnień możliwych do zbadania na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Są w nim umieszczane opracowania, które można podzielić na następujące kategorie:

 • raporty okolicznościowe – raporty jednorazowe, poświęcone danemu zagadnieniu (np. raport NFZ o zdrowiu. Nadciśnienie tętnicze),
 • raporty monitorujące – opracowania powstające z częstotliwością kwartalną/ półroczną, poświęcone monitorowaniu zjawisk zachodzących w systemie, w wyniku wprowadzania istotnych zmian w zasadach udzielania i finansowania świadczeń (np. raport Choroby narządu wzroku),
 • raporty cykliczne – raporty powstające z częstotliwością miesięczną, umożliwiające analizę kształtowania się kluczowych zmiennych w danym obszarze (np. raport Analiza hospitalizacji).

Zestawienia

W dziale „Zestawienia” prezentowane są wybrane dane, które zostały przygotowane na zlecenie innych instytucji. Zestawienia te mogą być użyteczne również dla innych.

Źródło: Centrala NFZ
data publikacji: 1 lipca 2019 r.

 • Kolejne szkolenie dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - Człuchów

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl). Spotkanie w powiecie człuchowskim odbędzie się w poniedziałek, 19 sierpnia 2019 roku o godz. 11:00 w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie przy ul. Parkowej 2.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane. Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego. W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register).

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 10 sierpnia.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2019 r.

 • Kolejne szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP) - Sopot, Wejherowo, Starogard Gdański, Gdańsk

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 czerwca 2019 r.

 • Zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, uchyliły obowiązek weryfikacji stanu zdrowia pacjenta, opisanego w skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe. Dotychczas Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, zwracały się do podmiotu leczniczego wystawiającego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, z prośbą o weryfikację stanu zdrowia. W związku ze zmianą przepisów prawa, proszę podmioty lecznicze, które otrzymały skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do weryfikacji, o ich niezwłoczne odesłanie do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w celu umożliwienia potwierdzenia skierowań dla pacjentów.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 czerwca 2019 r.

 • Komunikat dotyczący dofinansowania zakupu oprogramowania

W nawiązaniu do Zarządzenia Prezesa Nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 roku dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zakupu oprogramowania.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 roku lub w 2019 roku, pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie w terminie do dnia 10 sierpnia 2019 roku kompletu poprawnie wypełnionej dokumentacji tj.:

 • wniosku o udzielenie dofinansowania (zał. nr 1 do Zarządzenia),
 • specyfikacji dofinansowania (zał. nr 2 do Zarządzenia),
 • potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 roku albo 2019 roku oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Wysokość środków przekazywanych uprawnionemu świadczeniodawcy stanowić może maksymalnie 80% poniesionych wydatków i nie może przekroczyć:

 • 800,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT (poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1.000,00 zł.)
 • 984,00 zł, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT(poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1.000,00 zł powiększone o podatek VAT)

W przypadku wydatków przekraczających 1.000,00 zł dofinansowanie liczone jest od kwoty 1.000,00 zł lub 1.000,00 zł powiększonej o podatek VAT.

Ponadto POW NFZ, informuje iż załącznik nr 2 „Specyfikacja dofinansowania” do Zarządzenia należy przesyłać w wersji papierowej wraz z wnioskiem, a także w formie pliku edytowalnego excel na adres dotacje@nfz-gdansk.pl .

W celu zapewnienia właściwej identyfikacji wniosków w kancelaryjnym obiegu dokumentów, wniosek wraz z dokumentami należy złożyć z dopiskiem na kopercie: DOFINANSOWANIE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA.

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

- oprogramowania (Wydział Informatyki), tel. 58 75 12 563, 58 75 12 573,

- wysokości dofinansowania (Wydział Ekonomiczno-Finansowy), tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 640.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 czerwca 2019 r.

 • Kolejne szkolenia dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Spotkanie w powiecie słupskim odbędzie  się w poniedziałek,  15 lipca 2019 roku o godz. 11:00 oraz 15:00 (godzina do wyboru) w siedzibie delegatury Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 5 lipca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2019 r.

 • Pierwsze szkolenie dotyczące e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczyna cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP dostępnego pod adresem pacjent.gov.pl).

Pierwsze z cyklu szkolenie na Pomorzu  odbędzie  się w piątek,  5 lipca 2019 roku, o godzinie 10.00 w sali nr 206 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bytowie przy ul. Ks. dr. B. Domańskiego 2.

Kolejne spotkania odbywać się będą systematycznie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, a o ich terminach podmioty medyczne będą sukcesywnie informowane.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy szczególnie lekarzy oraz pielęgniarki a także osoby odpowiedzialne za techniczną i informatyczną obsługę podmiotu leczniczego.

W trakcie spotkań możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy, aby przed spotkaniem złożyć wniosek o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register)

Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Od 1 stycznia  2020 roku recepty będą wystawiane w postaci elektronicznej.

Uwaga! Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  prosimy o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres:  p.treder@csioz.gov.pl do 18 czerwca.

Przy okazji informujemy, że już w placówkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dostępne są nieodpłatnie ulotki i plakaty dotyczące Internetowego Konta Pacjenta.

źródło informacji: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2019 r.

 • E-recepta – element cyfryzacji w ochronie zdrowia. Pilna informacja dla pracowników medycznych i podmiotów leczniczych

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku, poza wskazanymi w przepisach wyjątkami w obiegu mają pozostać wyłącznie recepty w formie elektronicznej, czyli e-recepty. Zachęcamy do podłączenia się do systemu P1 oraz rozpoczęcia wystawiania e-recept pacjentom już teraz, dzięki czemu będą mogli oni skorzystać z nowych funkcjonalności jakie e-recepta za sobą niesie czyli m.in.:

 • możliwość wykupienia przepisanych leków w różnych aptekach,
 • wystawienie e-recepty na leki na choroby przewlekłe bez konieczności wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim,
 • eliminacja możliwości zgubienia e-recepty oraz błędów powstałych wskutek nieczytelności recepty.

W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl. Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku o dostęp do Systemu P1
w RPWDL- https://www.youtube.com/playlist?list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn .

W sekcji "Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie" dostępna jest instrukcja.

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania spotkania, na którym przedstawimy koncepcję funkcjonowania e-recepty oraz w jaki sposób możliwe jest rozpoczęcie wystawiania
e-recept. Co więcej przekażemy Państwu również informacje o e-skierowaniu, Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), a także odpowiemy na pytania dotyczące nadchodzących zmian.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Można do nas dzwonić pod nr 19 457 lub pisać na adres e-recepta@csioz.gov.pl

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

data publikacji: 23 maja 2019 r.

 • Komunikat dotyczący uprawnień świadczeniobiorców (pacjentów) do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi korzystania przez osoby uprawnione ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.). zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”

 1. Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
 2. Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
 3. Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
 4. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4.
 6. Przepisy ust. 2-4 stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych poza kolejnością na podstawie art. 24a-24c.

Przy czym podkreślić należy, iż świadczenia o których mowa w ust. 1 i 2 art. 47 c ustawy o świadczeniach, co do zasady są udzielane w dniu zgłoszenia. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - do 7 dni roboczych, w pozostałych zakresach w możliwie najszybszym terminie, poza listą oczekujących.

Natomiast zakres świadczeń, o których mowa w art. 47 c ustawy o świadczeniach nie został zawężony wyłącznie do tzw. świadczeń pierwszorazowych co oznacza, że przedmiotowa regulacja obejmuje również każdą kolejną wizytę w toku leczenia  (na podstawie wyroku Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie  z dnia 10 maja 2017 r. VII SA/Wa 443/17).  

Również w opinii Ministerstwa Zdrowia pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się do pierwszej wizyty i obejmuje ono cały proces leczenia. 

Jednocześnie przypominamy się, iż na Świadczeniodawcach - zgodnie z § 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.) spoczywa obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2019 r.

 • Realizacja świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii, w szczególności wykonywanie badań w kierunku zakażeń HIV u kobiet w ciąży

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy standard opieki okołoporodowej przyjęty rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz.1756). Standard ten w przeciwieństwie do poprzednio obowiązującego, w części II: „Zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycznych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz  z okresami ich przeprowadzania” nie zawiera sformułowania: „zalecane”.

 Należy zatem przyjąć, że świadczeniodawca obowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonego w rozporządzeniu, w tym także dwukrotnego badania w kierunku zakażenia wirusem HIV (do 10 tygodnia ciąży lub w chwili pierwszego zgłoszenie się oraz w okresie pomiędzy 33-37 tygodniem ciąży).

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 kwietnia 2019 r.

 • Wyjaśnienia dotyczące zarządzeń w sprawie wzrostu wyceny świadczeń

W związku z publikacjami zarządzeń:

 • Nr 38/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne oraz z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 • Nr 43/2019/DSOZ z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniającego zarządzenie Nr 39/2019/DSOZ Prezesa NFZ

oraz mając na względzie wcześniejsze regulacje prawne, na podstawie których Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje odrębne środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, gwarantujące wzrost wynagrodzeń i osobne środki na wzrost wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz na pochodne od wzrostu ww. wynagrodzeń, należy przyjąć, że użyte w uzasadnieniach sformułowanie: „zwiększające się koszty wynagrodzeń personelu", dotyczy innych niż powyżej grup zawodowych uczestniczących (pośrednio lub bezpośrednio) w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (w tym techników elektroradiologii, diagnostów, psychologów klinicznych oraz fizjoterapeutów). Przyjęcie innej interpretacji omawianych zapisów uzasadnień mogłoby prowadzić do sytuacji podwójnego uwzględniania tych samych kosztów w wycenach świadczeń.

Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Centrala NFZ
data publikacji: 15 kwietnia 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

2) w 2019 r., według stanu na dzień:

b) 1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14  kwietnia 2019 r.”

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla ratowników medycznych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 01 kwietnia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 04 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 34), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne przekazuje do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej „Funduszem”, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie:

 1. ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne;
 2. ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;
 3. ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy

- w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 świadczeniodawca przekazuje według stanu na dzień:

2) 1 kwietnia 2019 r.  – w terminie do dnia 14  kwietnia 2019 r.”

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2019 r.

 • Ostateczne rozliczenia umów za rok 2018

Szanowni Państwo Świadczeniodawcy

W celu ostatecznego rozliczenia umów za rok 2018 r. na Portalu Świadczeniodawcy przedstawiane są Państwu do akceptacji wnioski o rozpoczęcie procedury rozliczeniowej (nazwa na Portalu Świadczeniodawcy: Ugoda dotycząca rozliczenia nadwykonań)

Prosimy o sukcesywne sprawdzanie na Portalu Świadczeniodawcy stanu przedstawianych wniosków w lokalizacji -> Umowy na realizację świadczeń (opcja „Pokaż więcej”) –> Moje umowy –> wybrać umowę, wejść w Szczegółowe informację o umowach (znak „U” pod konkretna umową) –> Nadwykonania –> Przegląd ugód dotyczących rozliczenia nadwykonań –> Szczegóły

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 lutego 2019 r.

 • Komunikat dotyczący odblokowywania umów obowiązujących w 2018 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146): rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. w przypadku umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej za 2018 r. w dniu 14.02.2019 r. Możliwość korygowania raportów statystycznych została zablokowana z dniem 10.02.2019 r.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wnioski o odblokowanie umów z 2018 r. zostają wstrzymane do czasu zakończenia weryfikacji wstecznej (kwiecień 2019 r.). Odrębnym trybem rozpatrywane będą wyłącznie wnioski dotyczące umów PSZ.

Jednocześnie przypominamy, iż analizowane będą tylko wnioski na formularzu, będącym załącznikiem do komunikatu z dnia 11.05.2015 r.: „Zmiana dotycząca wniosków o odblokowanie umów w wersji elektronicznej, związanych z weryfikacjami prowadzonymi przez Sekcję Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń”, gdzie wskazano również instrukcję wypełniania ww. formularza, określającego m.in. jakich parametrów odblokowania oczekuje świadczeniodawca wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem świadczeń podlegających modyfikacji.

Mając powyższe na uwadze, POW NFZ informuje, że odblokowanie umowy może odbyć się tylko na podstawie poprawnie sporządzonego wniosku świadczeniodawcy, pozytywnie rozpatrzonego przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek zawierający błędy formalne zostanie w całości odrzucony.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lutego 2019 r.

 • Komunikat dotyczący ostatecznego rozliczenia umów za 2018 rok

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu, tj. w przypadku umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2018 rok w dniu 14 lutego 2019 roku.

W związku z powyższym POW NFZ przypomina o konieczności:

 • skorygowania błędnych świadczeń najpóźniej do dnia 9 lutego 2019 roku (zgodnie z §23 ust. 1 OWU);
 • przesłania do Oddziału wszystkich dokumentów rozliczeniowych, dla których pozostają nierozliczone szablony;
 • przesłania do Oddziału wszystkich dokumentów rozliczeniowych za przekazane dodatkowe środki na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, ratowników medycznych oraz na sfinansowanie kosztów wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy specjalistów.

Jednocześnie Pomorski OW informuje, iż przekazane Świadczeniodawcom przed ostatecznym rozliczeniem umów aneksy, zarówno zmieniające wartość umowy, jak i aneksy uwzględniające przesunięcia środków pomiędzy zakresami umowy za rok 2018, winny zostać dostarczone do siedziby POW NFZ (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) najpóźniej do dnia 11.02.2018 r. do godz. 12:00. 

Aneksy, które wpłyną do Oddziału po wyżej wymienionym terminie zostaną oznaczone jako nieprzyjęte.

Powyższe umożliwi sprawne przeprowadzenie procesu ostatecznego rozliczenia umów za 2018 rok polegającego na sfinansowaniu świadczeń ponadlimitowych w trybie ugód pozasądowych.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 lutego 2019 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §2 ust. 1 i 2 pkt 2)  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681), który stanowi, iż:

„§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z 2017 r. poz. 1809 oraz z 2018 r. poz. 1373), informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

2) w 2019 r., według stanu na dzień:

a) 1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14  stycznia 2019 r.”

Niezwłocznie po udostępnieniu Państwu umów na rok 2019, prosimy o zgłaszanie aktualizacji liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 stycznia 2019 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2019 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2019 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/11/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/12/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/13/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/14/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/15/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/16/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/17/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2018 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):
 • 11/Numer/Rodzaj/18/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/18/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 1. Dla umów zawartych na rok 2019 i lata następne:
 • 11/Numer/Rodzaj/19 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);
 • 11/Numer/Rodzaj/M/19 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP - leczenie szpitalne  - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne – chemioterapia;
 • SZP-Z – leczenie szpitalne – programy lekowe;
 • CZP – programy pilotażowe – centra zdrowia psychicznego;
 • PPZ – program pilotażowy poz plus;

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk,  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2018 r.

 • Konieczność pobierania zakresu numerów recept do dnia 31.12.2018 r.

Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem umów na rok 2019, Pomorski OW NFZ w Gdańsku przypomina o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31 grudnia 2018 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2018 r.

 • Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim podmiotom leczniczym, realizującym świadczenia gwarantowane finansowane ze środków publicznych o obowiązku uzyskania przez wszystkich fizjoterapeutów prawa wykonywania zawodu. Tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi mogą zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Warto w tym miejscu podkreślić, że osoby, które nie dokonały potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i bez wymaganych uprawnień udzielają świadczeń z zakresu fizjoterapii, zgodnie z art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U poz. 1994), popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast zgodnie art. 139 tejże ustawy, kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 listopada 2018 r.

 • Aktualizacja personelu w Portalu Potencjału

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, w związku z zapisami ustawy z dnia 5.07.2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1532), zwraca się z prośbą o aktualizację zasobów lekarzy specjalistów wnioskami portalowymi, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego okresu występowania w umowie, do dnia 9.11.2018 r.

Uporządkowanie danych pozwoli POW NFZ na wiarygodną weryfikację personelu – lekarzy specjalistów występujących w przesłanych wnioskach o podwyżki pod kątem zgłoszenia ich w innych umowach zawartych z NFZ.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 października 2018 r.

 • Komunikat dotyczący skierowań do poradni specjalistycznych

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami zarówno pacjentów jak i świadczeniodawców w sprawie występujących problemów w dostępie do realizacji świadczeń w poradniach specjalistycznych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są na podstawie skierowania od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ

Przy czym skierowanie nie jest wymagane:

1) do świadczeń:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;

2) w przypadku :

 • chorych na gruźlicę;
 • zakażonych wirusem HIV;
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów;
 • cywilnych i niewidomych ofiar działań wojennych;
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

3)  od osób będących już w trakcie leczenia i oczekujących na kolejną wizytę:

4) w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta – świadczenie powinno być zrealizowane w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia, decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz, a świadczenia są udzielane bez wymaganego skierowania.

Nadmieniamy, iż skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego – jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu. Skierowanie ważne jest dopóty istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne  jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt. Pacjent, który rejestruje się do poradni specjalistycznej, ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania (o ile jest ono wymagane), nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

Natomiast bezpodstawne jest wymaganie od pacjenta dostarczenie nowego skierowania:

 1. gdy pacjent oczekuje na pierwszą wizytę, wyznaczoną na podstawie oryginału skierowania dostarczonego w poprzednim roku kalendarzowym,
 2. przy kontynuacji leczenia, także w kolejnym roku kalendarzowym,
 3. w sytuacji, gdy lekarz, który wystawił skierowanie już nie pracuje w danym miejscu,
 4. jeśli po dacie wystawienia skierowania przez lekarza POZ pacjent zmienił przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej (zwłaszcza, że co do zasady, skierowanie do poradni specjalistycznej może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
 5. jeżeli równolegle w trakcie leczenia specjalistycznego danej jednostki chorobowej, pojawi się inny problem zdrowotny z tej samej dziedziny medycznej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1146, ze zm.)

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 października 2018 r.

 • Rozszerzenie grupy uprawnionych świadczeniobiorców o osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1552). Ustawa ta zmienia m.in. przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej”.

Jedną z najważniejszych nowych regulacji prawnych jest przyznanie osobom deportowanym do pracy przymusowej  oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę   i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej) – analogicznych praw, jakie posiadają już m.in. kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu osoby deportowanej do pracy przymusowej jest legitymacja, którą będzie wydawał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W legitymacji ujawnione będą: imię (imiona), nazwisko i PESEL jej posiadacza. Wzór legitymacji, w drodze rozporządzenia, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Nowelizacja ustawy wejdzie w życie z dniem 30 października 2018 r.

Jednocześnie przypominamy się, iż na Świadczeniodawcach - zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.) spoczywa obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby w widocznym dla pacjentów miejscu czytelnych informacji o uprawnieniach.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 października 2018 r.

 • RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

  Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

  Utworzenie grupy było odpowiedzią na liczne przykłady błędnego zrozumienia przepisów RODO, a jej celem stało się opracowanie klucza postępowania w przypadkach nadinterpretacji przepisów oraz udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. "Nie zależy mi na tym, żeby wszyscy RODO pokochali. Zależy mi, żeby Państwo zrozumieli RODO. Zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy nauczyli się pracować, zabezpieczając dane osobowe. Żeby nie paraliżowało to naszych działań. Żebyśmy nie reagowali panicznie, nieracjonalnie. Żeby RODO nie komplikowało nam pracy, żebyśmy sami jej sobie nie komplikowali poprzez błędne rozumienie przepisów. Zależy mi na tym, żeby RODO zrozumieć. I po to jest ten materiał" – powiedział minister Marek Zagórski. Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest pierwszym z pięciu materiałów wydanych przez Grupę. Jest to niezmiernie ważne opracowanie, dlatego że za każdym razem, gdy dochodzi do błędnego zrozumienia przepisów ochrony danych osobowych w szpitalach bądź przychodniach, cierpią na tym pacjenci. "Materiał ten, mimo że dedykowany pracownikom służby zdrowia, tak naprawdę jest dla pacjentów i powstał w trosce o nich. Bo każda błędna interpretacja przepisu, każde niesłuszne odmówienie udzielenia informacji o stanie zdrowia ma bezpośredni wpływ na ich życie bądź zdrowie. Zatem należy jak najszybciej uciąć wszelkie spekulacje na temat tego, co można, a czego nie można w związku z RODO i skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na ratowaniu życia" – wyjaśnił minister Łukasz Szumowski. W materiale znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące RODO, m.in. o metody rejestracji pacjentów z poszanowaniem ich prywatności, o kwestie związane z opisywaniem leków danymi pacjenta czy o zagadnienia dotyczące możliwości zamieszczania tabliczek ze specjalnością lekarza na drzwiach gabinetów. "Rozstrzygamy wątpliwości dotyczące tabliczek na drzwiach. Tak, można je zawieszać. Podpowiadamy, jak podczas rejestracji zminimalizować ryzyko ujawnienia informacji osobom postronnym, np. poprzez wywoływanie osób za pomocą numerka nadanego podczas rejestracji. Te i inne odpowiedzi są krótkie i klarowne, a sam materiał opracowany w taki sposób, żeby mógł pełnić rolę czegoś w rodzaju RODO-vademecum w służbie zdrowia, żeby można było do niego zajrzeć, poszukując odpowiedzi bądź wskazówki w konkretnej sprawie" – dodał wiceminister Janusz Cieszyński.

  Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych

  Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych pod przewodnictwem dr. Macieja Kaweckiego liczy ponad 60 członków i zrzesza reprezentantów wielu środowisk. "To doskonały przykład sprawnie działającego forum złożonego z reprezentantów administracji, instytucji publicznych, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych czy środowisk naukowych. Wszyscy wykazali ogromne zaangażowanie w prace nad jak najszybszym stworzeniem tego materiału i za to pragnę serdecznie podziękować. Na tej publikacji nasza praca nie kończy się. Będziemy edukować do skutku – aż stosowanie zaleceń RODO przestanie być problematyczne" – zapowiedział dr Maciej Kawecki.

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

źródło: Ministerstwo Zdrowia

data publikacji: 25 września 2018 r.

 • Konieczność zgłoszenia danych dotyczących liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z  art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1532), świadczeniodawca przekazuje dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ww. ustawy oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w  art. 4 ust 2 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 4 ust 3 w/w ustawy:

„Środki finansowe, o których mowa w ust 1, świadczeniodawcy przeznaczają zgodnie z ust.2 dla lekarzy, spełniających łącznie następujące warunki:

 1. są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych i uczestniczą w udzielaniu tych świadczeń;
 2. zobowiążą się wobec pracodawcy do nieudzielania odpłatnie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1, u innego świadczeniodawcy realizującego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia z co najmniej jednego z zakresów, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3, 4, 6–12, 15 i 16 ustawy zmienianej w art. 1, z wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach rehabilitacji leczniczej i zakładach opieki długoterminowej.”

Przedmiotową informację należy przekazać  za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy (Zakładka - Umowy na realizację świadczeń „pokaż więcej”- Zgłoszenia liczby etatów lekarzy i lekarzy dentystów) do dnia 14 września 2018 roku.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 września 2018 r.

 • Komunikat w sprawie uruchomienia portalu realizacji protez stomatologicznych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej informuje, iż od dnia 1 września 2018 r. zostanie wprowadzone narzędzie umożliwiające sprawdzenie, czy dla danego pacjenta upłynął 5-cio letni okres pozwalający na finansowanie uzupełnienia protetycznego ze środków publicznych. Aplikacja umożliwi również sprawdzenie wykonania innych świadczeń limitowanych:

 • 5.13.00.2303010 - Rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych,
 • 5.13.00.2316010 - Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego,
 • 5.13.00.2310090 - Zabezpieczenie profilakt. bruzd lakiem szczelinowym - za każdy ząb,
 • 5.13.00.2310060 - Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego,
 • 5.13.00.2316020 - Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów.

Wobec powyższego, dla wszystkich świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2018 r. nie będą uwzględniane wyjaśnienia dot. błędów weryfikacji, związanych z przekroczeniem limitu świadczeń, tj. nie będą brane pod uwagę przesyłane dotychczas oświadczenia pacjentów o niekorzystaniu z uzupełnienia protetycznego w ostatnich 5-ciu latach. Odnośnik do aplikacji znajduje się na stronie internetowej nfz-gdansk.pl w zakładce Portale / Portal realizacji protez stomatologicznych oraz konkurs.nfz-gdansk.pl. Logowanie do niniejszego narzędzia będzie możliwe przy użyciu loginu oraz hasła tożsamego z Portalem Świadczeniodawcy.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 sierpnia 2018 r.

 • Komunikat dotyczący wymagania przez świadczeniodawców dostarczenia nowego skierowania przez pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy zapisali się na realizację świadczeń fizjoterapeutycznych przed 01-07-2018 r., tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018, Poz. 932)

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz osób uprzywilejowanych, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na mocy ww. ustawy, zamianom podlega jedynie termin udzielania świadczenia, natomiast wymóg posiadania skierowania pozostał bez zmian. Powyższe pozwala uznać, że (w przypadku chęci korzystania ze świadczeń tego samego świadczeniodawcy) nowe skierowanie nie jest wymagane, bowiem jeżeli skierowanie zostało już zarejestrowane, to świadczeniobiorcy należy zmienić wyłącznie termin udzielenia planowanego świadczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miarę możliwości świadczenie powinno być udzielone w dniu zgłoszenia, a gdy jest to niemożliwe – poza kolejnością, lecz niekoniecznie w ciągu 7 dni roboczych. Osoby uprawnione należy wykreślić z kolejki oczekujących a termin dotychczasowy zwolnić dla świadczeniobiorców rejestrujących się w zwykłym trybie.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 sierpnia 2018 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, 1373), który stanowi, iż:

1. w latach 2016–2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże w terminie określonym w ust. 2 do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem serwisów internetowych ,o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie pielęgniarek położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z poźn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za 2018 r.

Instrukcja zgłaszania liczby etatów dla pielęgniarek i położnych została zamieszczona w Portalu Świadczeniodawcy.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 sierpnia 2018 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz innych materiałów koniecznych do wykonania świadczeń na podstawie umowy zawartej z NFZ

W związku z napływającymi sygnałami świadczeniobiorców, wskazującymi na uzależnianie przez świadczeniodawców realizacji świadczeń opieki zdrowotnej od zaopatrywania się we własnym zakresie przez pacjentów w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne i inne materiały konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanych, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2017.1938 ze zm.), świadczeniobiorcy (pacjentowi) przyjętemu do szpitala lub innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

Ponadto, w myśl § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 8 września 2015 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.), świadczeniodawca jest obowiązany zaopatrywać się we własnym zakresie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne i inne materiały konieczne do wykonania świadczenia na podstawie umowy.

Wobec powyższego, pacjenci nie powinni być obligowani przez świadczeniodawców do nabywania we wysłanym zakresie leków i wyrobów medycznych używanych w związku z realizacją świadczeń gwarantowanych, wykonywanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lipca 2018 r.

 • Komunikat dotyczący formatu dokumentów rozliczeniowych od lipca 2018 roku

W nawiązaniu do komunikatu Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2018 roku, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż począwszy od lipca 2018 roku, komunikatem służącym do przekazywania do systemu oddziałowego NFZ rachunków/faktur za zrealizowane świadczenia zdrowotne jest komunikat XML typu RACH/FAKT/NOTA.

Pomorski OW NFZ zachęca Świadczeniodawców rozliczających się nadal za pośrednictwem rachunku papierowego do zmiany sposobu rozliczeń i skorzystania z możliwości przesyłania rachunków/faktur w formie elektronicznej, co wpłynie na skrócenie czasu realizacji dokumentów rozliczeniowych oraz ograniczenie zbędnych kosztów administracyjnych.

Mając na względzie powyższe, docelową formą rozliczeń z Funduszem będzie wyłącznie komunikat XML typu RACH/FAKT/NOTA, o czym zostaną Państwo poinformowan iw późniejszym terminie.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lipca 2018 r.

 • Terminy korygowania raportów statystycznych za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej

W związku ze zbliżającym się okresem wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec - grudzień 2018 r.) Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z § 23 ust. 1 zd. drugie załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) świadczeniodawcom przysługuje prawo korygowania raportów statystycznych za zrealizowane świadczenia opieki zdrowotnej do 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego umowy. Dla umów realizowanych w okresie I-VI 2018 r. w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej termin ten przypada na dzień 9 sierpnia 2018 r. Jednocześnie informujemy, że najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2018 r. POW NFZ rozpocznie wsteczną weryfikację raportów statystycznych przesyłanych przez świadczeniodawców za świadczenia zrealizowane w okresie I-VI 2018 r. Wyniki weryfikacji zostaną udostępnione poprzez Portal Świadczeniodawcy do 14 dni od rozpoczęcia procesu wstecznej weryfikacji. W terminie do dnia 15 września 2018 r. świadczeniodawcy będą mieli możliwość wyjaśnienia lub skorygowania kwestii spornych związanych z wynikami weryfikacji. W procesie wyliczania wartości ryczałtu PSZ na kolejny okres rozliczeniowy (lipiec - grudzień 2018 r.) zostaną uwzględnione wyłącznie świadczenia poprawnie zweryfikowane według stanu na dzień 15 września 2018 r. Po tym dniu przesyłane raporty statystyczne nie będą miały wpływu na wyliczanie wysokości ryczałtu PSZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 czerwca 2018 r.

 • Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne:

 • Świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać druki recept lub unikalne numery identyfikujące receptę przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.
 • W przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci osoby uprawnionej do wystawiania recept, świadczeniodawca powiadamia niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do ustalenia), właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym unikalne numery identyfikujące receptę zostały przydzielone. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.
 • W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub unikalnych numerów identyfikujących recepty albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania, świadczeniodawca powiadamia o tym niezwłocznie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który przydzielił unikalne numery identyfikujące recepty, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

źródło – Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ

data publikacji: 14 maja 2018 r.

 • Komunikat Departamentu Informatyki Centrali NFZ - termin na wypełnienie ankiety do 11 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Państwa licznych próśb związanych z przedłużeniem terminu na wzięcie udziału w III edycji badania ankietowego podmiotów leczniczych, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej uprzejmie informuję, iż termin zostaje przedłużony i ankieta będzie dostępna do uzupełnienia do 11 maja br. W załączeniu przesyłam także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety.

Podkreślając niezwykle istotną rolę otrzymanych w ramach badania wyników jeszcze raz serdecznie zachęcam do wypełniania ankiety i jednocześnie serdecznie dziękuję wszystkim, którzy już zdążyli ankietę wypełnić.

Instrukcja wypełnienia ankiety - plik PDF,

III edycja badania ankietowego podmiotów leczniczych - pismo Ministerstwa Zdrowia - plik PDF.

źródło: Departament Informatyki Centrala NFZ

data publikacji: 7 maja 2018 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący procedury podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w warunkach ambulatoryjnych od dnia 1 marca 2018 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku informuje, że procedura ambulatoryjnego podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-RhD) od dnia 1 marca 2018 r. jest finansowana na nowych zasadach.

W związku z wejściem w życie zapisów zał. 5b poz. 24 zarządzenia nr 22/2018/DSOZ PrezesaNarodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, od dnia 1 marca br. podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28- 30 tygodniu ciąży - kod 5.05.00.0000097 jest świadczeniem do sumowania w zakresie położnictwo i ginekologia, rozliczanym na podstawie faktury (konieczność udokumentowania zakupu fakturą/ rachunkiem). Refundacja podania immunoglobuliny anty- RhD obejmuje koszt preparatu immunoglobuliny,
w wysokości nieprzekraczającej urzędowej ceny zbytu dla dawki 300 mcg/2ml (1500 IU) określonej w załączniku do obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu. Wymagane jest także wskazanie procedury wg ICD-9 - 99.111.

Zgodnie z Komunikatem szczegółowym NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 9/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. przy sprawozdawaniu świadczenia 5.05.00.0000097 należy wykazać atrybut specj-rozlicz: SK (świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej).

Sposób wyliczania krotności jest następujący: SK – świadczenie rozliczone na podstawie specyfikacji kosztowej (atrybut "krotn-fakt" = 1, zaś atrybut "krotnosc"= rzeczywisty koszt świadczenia/cenę za punkt)

Jednocześnie informujemy, że obecnie każdorazowo oddziałowy system informatyczny po przekazaniu świadczenia wyrzuca błąd: rozliczenie świadczenia wymaga potwierdzenia fakturą/rachunkiem/inną specyfikacją kosztową lub zgody na indywidualne rozliczenie, dlatego po imporcie świadczenia świadczeniodawca powinien przesłać oświadczenie potwierdzające podanie immunoglobuliny anty- RhD w postaci faktury/rachunku wraz z opisem, że dana faktura dotyczy konkretnej pacjentki, której świadczenie zostało zakwestionowane. Po zweryfikowaniu dowodu zakupu immunoglobuliny, flaga błędu zostanie zdjęta z zakwestionowanego świadczenia.

            Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków publicznych - obejmuje również koszt preparatu immunoglobuliny anty-RhD, która powinna być dostępna w poradni realizującej świadczenie.

        Informujemy, że preparaty immunoglobuliny anty-RhD w postaci roztworów do wstrzykiwań dostępne są na polskim rynku bez dodatkowych ograniczeń, jako wydawane z przepisu lekarza. Zgodnie z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu immunoglobuliny ludzkiej anty-D dla preparatów:

 1. Gamma anty-D 50, roztwór do wstrzykiwań (50 mcg/ml, 1 amp. 1 ml) : 95,88 zł
 2. Gamma anty-D 150, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/ml, , 1 amp. 1 ml): 201,58 zł
 3. Rhophylac 300, 300 mcg/2 ml (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań: 267,84 zł
 4. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 1 ml): 108,00 zł
 5. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 2 ml): 216,00 zł
 6. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 10 amp. 2 ml): 2160,00 zł

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2018 r.

 

 • Komunikat Departamentu Informatyki Centrali NFZ - przedłużenie terminu na wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

W ślad za wcześniejszym komunikatem informującym oraz w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia badania ankietowego podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej uprzejmie informujemy, iż termin na wypełnienie ankiety został przedłużony. W związku z powyższym zwracamy się z ponowną prośbą o aktywny udział w badaniu oraz wypełnienie ankiety do dnia 2018-04-30. W załączeniu przesyłamy także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety.

Ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ), logowanie do Systemu wygląda analogicznie, jak w przypadku wypełniania sprawozdań statystycznych przez podmioty lecznicze. W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na adres e-mail.

Jednocześnie chcemy podkreślić, iż informacje przekazywane w ankiecie są zbierane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jedynie na potrzeby zbadania stanu aktualnego przygotowania podmiotów leczniczych do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i nie mają żadnego wpływu na kwestie związane z Państwa rozliczeniami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Informacje te posłużą do przygotowania analizy stanu faktycznego oraz potrzeb podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie przygotowania do obowiązków wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

W związku z niezmiernie istotną rolą wyników ww. ankiety apelujemy o aktywny udział w badaniu.

źródło: Departament Informatyki Centrala NFZ

data publikacji: 18 kwietnia 2018 r.

 

 • Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje świadczeniodawców, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki  zdrowotnej oraz osoby uprawnione do wystawiania recept, pobierających zakresy numerów recept z wykorzystaniem aplikacji udostępnianych przez oddziały wojewódzkie Funduszu,o zmianach w zakresie pobierania zakresów unikalnych numerów identyfikujących recepty.
          Z dniem 1 kwietnia 2018 r. zostaje wprowadzony nowy, ujednolicony w skali Funduszu, format komunikatu XML o symbolu „NR_REC” w wersji 1.0, zawierający informacje o przydzielonych numerach recept. Komunikat ten może być wykorzystywany w celu składania zamówień do drukarni na druki recept lub drukowania recept z wykorzystaniem własnych aplikacji informatycznych świadczeniodawców. Wzór nowego komunikatu XML udostępniony jest wraz z niniejszym komunikatem na stronach internetowych Centrali Funduszu oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu. (pobierz plik: NR_REC.docx).
        Dotychczas stosowane komunikaty XML, zawierające informacje o przydzielonych numerach recept, komunikat RECD (na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego i  śląskiego) oraz komunikat XSZ (na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) będą jeszcze obowiązywały do dnia 31 maja 2018 r., równoległe z nowym komunikatem NR-REC, w celu zachowania dwu miesięcznego okresu przejściowego umożliwiającego dostosowanie systemów informatycznych.
       W systemach informatycznych Funduszu wykorzystywanych do nadawania zakresów numerów recept obsługa procesu rezerwacji i pobierania numerów recept nie ulegnie zmianie.
       Dodatkowo, z dniem 1 maja 2018 r. Narodowy Fundusz Zdrowia, udostępni nowy centralny interfejs dostępowy z wykorzystaniem usług sieciowych, umożliwiający rezerwację i pobieranie numerów recept. W celu uzyskania dostępu do nowej usługi wykorzystywany będzie mechanizm uwierzytelniania użytkowników tożsamy z innymi centralnymi usługami udostępnianymi przez Fundusz - EWUŚ, DILO    i KOLCE, z możliwością wykorzystania tych samych kont dostępowych. Nowa usługa usprawni proces pobierania numerów recept nadawanych przez Fundusz poprzez umożliwienie bezpośredniej integracji oprogramowania świadczeniodawcy/osoby uprawnionej do wystawiania recept z systemem Funduszu.
      Nie będzie potrzebne ręczne pobieranie pliku z odpowiedniego portalu NFZ oraz ręczne wczytywanie tego pliku do aplikacji świadczeniodawcy/osoby uprawnionej – systemy będą komunikowały się samodzielnie na żądanie operatora systemu świadczeniodawcy/osoby uprawnionej. Opis interfejsu dostępowego udostępniony jest wraz z niniejszym komunikatem na stronach internetowych Centrali Funduszu  oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu (pobierz plik: Specyfikacja usługi NFZ).

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 kwietnia 2018 r.

 

 • Komunikat Departamentu Informatyki Centrali NFZ

W związku ze zmianami w zakresie terminów dotyczących obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przygotowało badanie podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą, którego przedmiotem jest pozyskanie informacji o stanie zaawansowania prac związanych z dostosowywaniem podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą do wymiany dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Informacje uzyskane na podstawie ankiety będą miały istotny wpływ na planowanie dalszych działań niezbędnych do realizacji procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia na terenie całego kraju.

Ankietę należy wypełnić najpóźniej do dnia 2018-04-22.

Ankieta została udostępniona podmiotom leczniczym w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia (SSOZ). W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o kontakt na adres e-mail.

W załączeniu przesyłamy także krótką instrukcję, która pozwoli na szybkie odnalezienie i rozpoczęcie procesu wypełniania ankiety. Apelujemy o aktywny udział w badaniu.

źródło: Departament Informatyki Centrala NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2018 r.

 

 • Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom – komunikat do świadczeniodawców

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w ważne przedsięwzięcie, jakim jest szczepienie ochronne przeciwko pneumokokom u dzieci do ukończenia 5. roku życia.
Skorzystanie z bezpłatnych szczepień będzie możliwe od 20 marca do 29 czerwca 2018 r.
Szczepienia będą wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) z nr serii: ASPNA852AA, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego – jako szczepienia zalecane.
Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 ml). Są one podawane w odstępie co najmniej 2 miesięcy.

Kto może zostać zaszczepiony

Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione.
Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.

Szczegóły dotyczące realizacji szczepienia

 • Świadczeniodawcy pobierają szczepionkę Synflorix z serii: ASPNA852AA ze stacji sanitarno-epidemiologicznych (na zasadach przewidzianych dla dystrybucji szczepionek do szczepień objętych Programem Szczepień Ochronnych).

 • Szczepionka Synflorix z serii: ASPNA852AA jest wydawana do wyczerpania zapasów.

 • Do realizacji szczepienia jest przewidziana oddzielna pula szczepionki zwolnionej z rezerwy. Świadczeniodawców, którzy przystąpią do akcji, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania ilościowego na szczepionkę do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która ją udostępni.

 • Jeśli cykl szczepienia nie zakończy się do 29 czerwca 2018 r. przy użyciu szczepionki z tej serii, świadczeniodawca może wystąpić do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o wydanie szczepionki z dostępnej serii na dzień realizacji szczepienia. Musi jedynie poinformować, że preparat będzie wykorzystany w ramach zakończenia „wykonywania szczepień ochronnych przy użyciu 10-walentnej przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) u dzieci do 5 r.ż”.

 • Szczepionki niewykorzystane w terminie ważności w ramach akcji zostaną przekazane do właściwych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Dodatkowych informacji o dystrybucji szczepionek udziela właściwy powiatowy inspektorat sanitarny.

Komunikat na stronie Ministerstwa Zdrowia

Źródło informacji: Ministerstwo Zdrowia

data publikqacji: 13 marca 2018 r.

 

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący procedury podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku informuje, że w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz leczenia szpitalnego procedura podania immunoglobuliny anty RhD pacjentce RhD-ujemnej w 28-30 tygodniu ciąży w profilaktyce konfliktu matczynopłodowego w zakresie antygenu D z układu Rh (o ile nie wykryto u niej przeciwciał anty-RhD) jest finansowana w ramach świadczeń gwarantowanych.

            Przedmiotowe świadczenie może być rozliczane przez wszystkich świadczeniodawców realizujących porady w zakresie położnictwa i ginekologii, którzy spełniają warunki realizacji świadczenia określone w aktualnych rozporządzeniach Ministra Zdrowia odpowiednio w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Od 1 stycznia 2018 r. świadczenie dostępne jest w podmiotach realizujących świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz wszystkich pozostałych poradniach położniczo-ginekologicznych realizujących umowy podpisane z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna spełniających warunki realizacji świadczenia.

            W zakresie leczenia szpitalnego świadczenie to powinno być udzielane pacjentce:

 1. po porodzie lub
 2. poronieniu samoistnym lub
 3. po przerwaniu ciąży lub
 4. po inwazyjnej diagnostyce prenatalnej lub
 5. po usunięciu ciąży pozamacicznej lub
 6. w przypadku zagrażającego poronienia lub
 7. w przypadku porodu przedwczesnego przebiegającego z krwawieniem z dróg rodnych lub
 8. wykonaniu obrotu zewnętrznego płodu.

Świadczenie polega na podaniu immunoglobuliny anty-RhD zgodnie z aktualnymi zaleceniami konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii, transfuzjologii klinicznej oraz perinatologii.

            Świadczenie to jest w całości finansowane ze środków publicznych - obejmuje również koszt preparatu immunoglobuliny anty-RhD, która powinna być dostępna w poradni realizującej świadczenie.

W zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej procedura ta została przewidziana do sumowania z innymi typami porad realizowanych w poradni położniczo-ginekologicznej, a jego wycena powiązana jest z urzędową ceną zbytu immunoglobuliny ludzkiej anty-D określonej w aktualnym obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

W związku ze zmianą sposobu finansowania podania immunoglobuliny anty-D w warunkach szpitalnych, świadczeniodawca jest zobowiązany do zakupu leku, a następnie do rozliczenia jego kosztów z NFZ.

Informujemy, że preparaty immunoglobuliny anty-RhD w postaci roztworów do wstrzykiwań dostępne są na polskim rynku bez dodatkowych ograniczeń, jako wydawane z przepisu lekarza. Zgodnie z załącznikiem do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu immunoglobuliny ludzkiej anty-D dla preparatów:

 1. Gamma anty-D 50, roztwór do wstrzykiwań (50 mcg/ml, 1 amp. 1 ml) : 95,88 zł
 2. Gamma anty-D 150, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/ml, , 1 amp. 1 ml): 201,58 zł
 3. Rhophylac 300, 300 mcg/2 ml (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań: 267,84 zł
 4. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 1 ml): 108,00 zł
 5. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 1 amp. 2 ml): 216,00 zł
 6. Rhesonativ, roztwór do wstrzykiwań, 625 IU/ml (125 mcg, 10 amp. 2 ml): 2160,00,00 zł

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2018 r.

 

 • Informacja o odblokowaniu części rozliczeniowej umów z roku 2017

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniach 5-11 marca 2018 r. zostaną odblokowane umowy za okres I-XII 2017 r. w części dotyczącej rozliczania świadczeń. W ww. terminie nie będzie możliwa poprawa świadczeń. Wnioski o odblokowanie okresów sprawozdawczych w umowie w części dotyczącej raportów statystycznych zostaną rozpatrzone po zakończeniu weryfikacji wstecznej za rok 2017.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 marca 2018 r.

 • Aneksy do umów w poszczególnych rodzajach świadczeń za rok 2017

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §27 Ogólnych Warunków Umów rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu. Prosimy o zwrotne odesłanie do siedziby POW NFZ otrzymanych do podpisania aneksów do umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, uwzgledniających przesunięcia środków pomiędzy zakresami w ramach kwoty umowy oraz sfinansowanie świadczeń nielimitowanych  za rok 2017- najpóźniej do dnia 09.02.2018 r. do godz. 12:00.

Aneksy, które wpłyną do Oddziału po w/w terminie zostaną oznaczone jako nieprzyjęte.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 lutego 2018 r.

 

 • Kobiety w okresie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością - komunikat Centrali NFZ

Oznacza to, że:

 • świadczenia w poradniach specjalistycznych i szpitalach udzielane są w dniu zgłoszenia,
 • jeżeli świadczenie w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno być zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w przypadku świadczeń w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Potrzebne dokumenty:

zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę i dokument tożsamości.

Podstawa prawna:

art. 47c  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Więcej informacji: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/  zakładka: Kobiety w ciąży i w okresie połogu.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2017 r.

 

 • Świadczeniodawco – pamiętaj, że masz obowiązek udzielania kompleksowych świadczeń opieki zdrowotnej - komunikat Cetrali NFZ

Co to znaczy?

Jeśli Pacjent wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na badania wystawia i pokrywa ich koszty świadczeniodawca, który je zleca. Lekarz informuje też Pacjenta gdzie wykonać badania.

Przykłady:

Jeżeli lekarz specjalista, który wystawił skierowanie na badanie rezonansu magnetycznego (MR) lub tomografię komputerową (TK) uznał, że badanie powinno być wykonane z kontrastem i zaznaczył to na skierowaniu, to powinien wystawić Pacjentowi skierowanie na badanie kreatyniny i wskazać, gdzie należy wykonać badanie.

Pacjentowi należy przypomnieć, żeby okazał wynik badania w placówce w której MR lub TK będzie wykonywany.

W przypadku zakwalifikowania Pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji należy do szpitala. Odsyłanie Pacjentów, np. do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub sugerowanie Pacjentowi, że może wykonać je we własnym zakresie, jest niezgodne z przepisami.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z późn. zm.):

§ 8  ust. 1 Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

§ 12 ust. 7 W przypadku skierowania pacjenta do szpitala, w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia w szpitalu badania diagnostyczne i konsultacje.

§ 12 ust. 1  Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

1) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;

2) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców Centrali NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2017 r.

 

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2018 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2018 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich): 

 • 11/Numer/Rodzaj/11/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/12/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2013 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/13/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok  2014 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/14/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/14/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2015 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/15/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/15/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2016 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/16/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/16/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 1. Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2017 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

 • 11/Numer/Rodzaj/17/18 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

 • 11/Numer/Rodzaj/M/17/18 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych);

Gdzie:

 • Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),
 • Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:
 • POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport);
 • POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna  - nocna i świąteczna opieka zdrowotna;
 • POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna  - świadczenia transportu sanitarnego w poz;
 • AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - świadczenia w poradniach;
 • ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna  - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne  kosztochłonne;
 • AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą;
 • SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 • SOKKOCII - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III);
 • PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • REH - rehabilitacja lecznicza;
 • OPH - opieka paliatywna i hospicyjna;
 • SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
 • STM - leczenie stomatologiczne;
 • RTM - ratownictwo medyczne;
 • PRO - profilaktyczne programy zdrowotne;
 • PSZ – leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
 • SZP - leczenie szpitalne - oddziały szpitalne;
 • SZP-C - leczenie szpitalne - chemioterapia;
 • SZP-L - leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne (lekowe);
 • SZP-Z – leczenie szpitalne - programy lekowe

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2017 r.

 

 • Komunikat AOTMiT w sprawie gromadzenia danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) oraz zgodnie z zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2017 r.

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o możliwości nieodpłatnego udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń z grupy JGP H41 wskazanych kodem produktu 5.51.01.0008041 – rekonstrukcja funkcji ręki, w tym mikrochirurgiczna, w ramach którego zostały zrealizowane procedury - 84.21 replantacja kciuka, 84.22 replantacja palca, 84.23 replantacja przedramienia/ nadgarstka/ dłoni, 84.24 replantacja górnej części ramienia.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od 15 grudnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2017 r.

 

 • Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze realizujące świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana ankieta, której celem jest zebranie informacji o możliwościach informatycznych w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach zdrowotnych w określonym przez Agencję układzie. Zachęcam do wypełnienia i odesłania ankiety gdyż udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do współpracy opartej na zasadach partnerstwa oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 14 grudnia 2017 r.

 

 • Dostosowanie resortowych kodów identyfikacyjnych do zapisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z dnia 22 maja 2017, poz. 999) podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są do dostosowania wpisów w księgach rejestrowych do wymagań wynikających z w/w rozporządzenia, w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tj. do dnia 21 marca 2018 r.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych  POW NFZ

data publikacji: 21 listopada 2017 r.

 

 • Instrukcja sprawozdawcza z realizacji świadczeń kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi sprawozdawania i rozliczania  świadczeń zrealizowanych w ramach zakresu świadczeń 03.4100.500.02 - KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-zawał) Centrala NFZ wyjaśnia:
KOS-Zawał obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Wszystkie działania związane z opieką nad pacjentem organizuje i nadzoruje podmiot koordynujący. Odpowiada on za realizację świadczeń zgodnie ze standardami i warunkami określonymi w przepisach prawa, a także zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej. Ponadto jego zadaniem jest:

 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • rejestracja pacjentów i udzielonych im świadczeń w aplikacji informatycznej udostępnionej przez płatnika (AP-PKUŚ) - aplikacja udostępniona została pod adresem: https://pkus.nfz.gov.pl/ap-pkus/
 • przekazywanie sprawozdawczości z wykonanych świadczeń w ramach umowy zawartej z NFZ (hospitalizacje szpitalne, rehabilitacja i świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej).

Wskazówki dotyczące raportów statystycznych:

 • Poszczególne świadczenia powinny być sprawozdawane z podaniem miejsc realizacji oraz informacji o personelu realizującym świadczenie, zgodnie z danymi wykazanymi w umowie.
 • Przekazywany do OW NFZ raport statystyczny (komunikat SWIAD), pozytywnie zweryfikowany, jest podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy.
 • Do obsługi włączania pacjenta do KOS-zawał oraz rejestracji realizowanej wobec niego opieki, NFZ udostępnił świadczeniodawcom moduł Centralny AP-PKUŚ. Dane dotyczące wszystkich leczonych w ramach umowy świadczeniobiorców powinny być wypełnione w powyższym module. Warunkuje to sfinansowanie udzielonych świadczeń. Dotyczy to całego okresu obowiązywania umowy, konieczne jest więc również wsteczne uzupełnienie przedmiotowych danych. W związku z tym, weryfikacja świadczeń zrealizowanych w październiku będzie przeprowadzona wstecznie w miesiącu grudniu br.
 • Moduł AP-PKUŚ dla każdej kwalifikacji do KOS-Zawał będzie generował unikalny numer, którym należy się posługiwać podczas sprawozdawania świadczeń.
 • W elemencie komunikatu SWIAD nfz:dokument należy wypełnić atrybuty:
  • kod-systemu - wartością „KOS-ZAWAL” (bez polskich liter)
  • id-dokumentu - identyfikatorem pozyskanym z AP -PKUŚ
 • Sprawozdawanie świadczeń z wykorzystaniem indywidualnego numeru z AP -PKUŚ jest możliwe o ile wynik kwalifikacji przyjmuje wartość: Pacjent zakwalifikowany KOS-Zawał.
 • W przypadku ponownego zawału powinno nastąpić ponowne włączenie pacjenta do KOS-Zawał (wygenerowanie nowego numeru kwalifikacji) z datą ponownego zawału a obecna kwalifikacja do KOS-Zawał powinna zostać zamknięta przedterminowo z dniem poprzedzającym ponowny zawał.
 • Poszczególne elementy opieki kompleksowej realizowane w ramach leczenia szpitalnego, rehabilitacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są finansowane osobno.  Produkty jednostkowe do ich rozliczania określone są w katalogu produktów rozliczeniowych dedykowanych do rozliczania świadczeń kompleksowych, stanowiącym załącznik nr 1k do zarządzenia.  Dla świadczeń rozliczanych grupami JGP taryfa wyliczana jest zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w Opisie algorytmu grupera. Podstawą do wyliczenia taryf będzie przyporządkowanie świadczenia do grupy JGP na podstawie charakterystyki grupy opisanej w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Prezesa w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne obowiązującym w dniu zakończenia hospitalizacji dotyczącej danego etapu/modułu opieki nad pacjentem. Wartość taryfy może zostać zwiększona o współczynniki korygujące opisane w par. 13. ust. 14 Zarządzenia Prezesa w sprawie KOS.

Szczegóły dotyczące innych elementów umożliwiających prawidłową sprawozdawczość podano w załączniku do instrukcji.

załacznik do instrukcji sprawozdawczej-KOS-ZAWAŁ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 31 października 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 18 października 2017 została przesłana ankieta  na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych. Ankieta ma na celu poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w określonym przez Agencję układzie. Udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do opartej na zasadach partnerstwa współpracy oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych. Wypełnioną ankietę  za pomocą przycisku „Prześlij dane” należy odesłać do 27 października 2017 r.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 19 października 2017 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń (z wyłączeniem POZ, RTM, PDT).

W związku z koniecznością przekazania informacji o wartości świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) wykonanych przez świadczeniodawców za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 30.09.17 roku do Centrali NFZ, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, zwraca się z prośbą o jak najszybsze uzupełnienie sprawozdawczości z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej wskazanego wyżej okresu.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 października 2017 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia gwarantowane - zaopatrzenie w wyroby medyczne (zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej).

Pomorski OW NFZ informuje, że na stronie internetowej  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych znajduje się informacja z dnia 15.09.2017 r. o wycofaniu określonych numerów serii zestawów infuzyjnych Medtronic MiniMed, ze względu na możliwość podania nadmiernej ilości insuliny.                 

Weryfikacja dotycząca zestawów infuzyjnych, które podlegają wycofaniu i powinny zostać wymienione przez firmę  Medtronic, odbywa się przez stronę internetową.

data publikacji: 2 paźdzniernika 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) oraz zgodnie z zleceniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2016 r. znak PL.50.109.2016.KoM

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje

podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne o możliwości udostępnienia Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczenia dla grupy JGP D45 - Leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-zakonczone/34-nieinwazyjna-wentylacja-mechaniczna-jgp-d45/ od 18 sierpnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 22 sierpnia 2017 r.

 • Aktualizacja liczby etatów albo równoważników etatów dla pielęgniarek i położnych w  umowach zawartych z NFZ – wg stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku zgłoszenia liczby etatów pielęgniarek i położnych zgodnie z §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), który stanowi, iż

1. w latach 2016–2018 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże w terminie określonym w ust. 2 do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu, za pośrednictwem serwisów internetowych ,o których mowa w §10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w §1, informację o liczbie pielęgniarek położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z poźn. zm.), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się według stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2017 r. – w przypadku informacji za 2017 r.

Instrukcja zgłaszania liczby etatów dla pielęgniarek i położnych została zamieszczona w Portalu Świadczeniodawcy.

podpisała: Z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 28 lipca 2017 r.

 • Komunikat dotyczący sposobu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w związku z wykryciem choroby zakaźnej (gruźlica) u cudzoziemców przebywających na terenie RP

W związku z sygnałami dotyczącymi odnotowania wśród cudzoziemców przebywających na terenie miasta Gdańska ognisk zachorowań na gruźlicę, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności respektowania przepisów obowiązujących przy realizacji i rozliczaniu świadczeń udzielonych osobom chorym, pomimo braku ubezpieczenia lub uprawnień do świadczeń.
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz.U.2016.1793 ze zm.), osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i umowach międzynarodowych.
W myśl art. 12 ust 6 przepisy ww. ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie, tj. przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.2016.1866 ze zm.), koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w art. 33 i 34, oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi, udzielonych:

1)   ubezpieczonym - są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego – są finansowane
z budżetu państwa
z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Obowiązkowemu leczeniu (art. 40 ustawy o zwalczaniu….) podlegają osoby chore na: gruźlicę płuc; kiłę; rzeżączkę. W przypadku uchylania się od obowiązku leczenia, lekarz prowadzący leczenie niezwłocznie powiadamia o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. Osoby, które miały styczność z chorymi na gruźlicę płuc w okresie prątkowania, chorymi na kiłę, rzeżączkę, dur brzuszny, chorymi na inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis lub Haemophilus influenzae typ b, podlegają nadzorowi epidemiologicznemu, badaniu klinicznemu, badaniom diagnostycznym,
a także w razie potrzeby, profilaktycznemu stosowaniu leków. Świadczenia zdrowotne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą obejmować również wydawanie leków przez podmiot, który udzielił świadczenia zdrowotnego. Koszty świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz świadczeń zdrowotnych związanych przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi, udzielonych osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, a także koszty leków, o których mowa w ust. 3, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
Odnośnie wystawienia recept lekarskich Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (t.j. Dz.U.2016.62 ze zm.), recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji,
ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, obejmuje
m.in.: kod uprawnień dodatkowych pacjenta określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jeżeli dotyczy, numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
w przypadku cudzoziemca niebędącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, znak "X" – w przypadku pacjentów nieposiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub pacjentów niebędących osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w załączniku
nr 1 do rozporządzenia - KODY UPRAWNIEŃ DODATKOWYCH PACJENTA, tj.:

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 lipca 2017 r.

 • Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie wyników preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza wyniki preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.
Wyniki preselekcji, w tym lista świadczeniodawców, którzy spełnili warunki preselekcji, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Świadczeniodawcy, którzy spełnili warunki preselekcji, zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjno-szkoleniowe organizowane przez Centralę NFZ.
Udział w preselekcji nie stanowił naboru do realizacji pilotażu POZ PLUS.
Nabór świadczeniodawców do zawarcia umów na realizację pilotażu POZ PLUS zostanie przeprowadzony w terminie i na zasadach wskazanych przez Prezesa NFZ.

źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 24 lipca 2017 r.

 • Informacja dla wszystki podmiotów leczniczych, realizującym świadczenia gwarantowane finansowane ze środków publicznych o obowiązku uzyskania prawa wykonywania zawodu przez wszystkich fizjoterapeutów do dnia 31 maja 2018 roku

W związku z informacją otrzymaną z Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim podmiotom leczniczym, realizującym świadczenia gwarantowane finansowane ze środków publicznych o obowiązku wszystkich fizjoterapeutów, uzyskania prawa wykonywania zawodu do dnia 31 maja 2018 roku. Ustawa wprowadziła okres przejściowy do 31 maja 2018 roku, w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach, po zakończeniu tego okresu, tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód.

Po dniu 31 maja 2018 roku osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły być zatrudniane w charakterze fizjoterapeuty, ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności fizjoterapeutycznej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że osoby, które w tym okresie nie dokonają potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i będą bez wymaganych uprawnień udzielały świadczeń z zakresu fizjoterapii, zgodnie z art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U poz. 1994), popełniają przestępstwo zagrożone grzywną. Natomiast zgodnie art. 139 tejże ustawy, kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, popełnia wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 czerwca 2017 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Ogłoszenie
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozpoczęcie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.

W preselekcji mogą uczestniczyć świadczeniodawcy, którzy:

1. mają zawartą umowę z Funduszem na realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej co najmniej w zakresie: świadczenia lekarza poz;
2. posiadają od 2 500 do 10 000 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń;
/dopuszcza się możliwość wzięcia udziału mniejszych jednostek, które obejmują opieką nie mniej niż 2 200 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza poz oraz większych jednostek z nie więcej niż 20 000 świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy poz w miejscu udzielania świadczeń/;
3. zapewniają elektroniczną rejestrację wykonanych świadczeń;
4. prowadzą terminarz wizyt w wersji elektronicznej;
5. zapewniają dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych;
6. wezmą udział w procesie aplikowania o granty na dofinansowanie pilotażu ze środków EFS, których dysponentem będzie NFZ.

Świadczeniodawcy biorący udział w preselekcji deklarują, że na etapie realizacji pilotażu POZ PLUS:

1. zapewnią dostęp (udokumentowana współpraca) dla świadczeniobiorców objętych programem zarządzania chorobą, o którym mowa w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, do konsultacji specjalisty w dziedzinach:

 • diabetologii
 • endokrynologii
 • kardiologii
 • neurologii
 • pulmonologii
 • ortopedii

2. zapewnią dostęp (udokumentowana współpraca) do świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów objętych programem zarządzania chorobą w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych;
3. opracują regulamin organizacyjny opisujący m.in.:

a) sposób koordynacji opieki medycznej w zakresie świadczeń będących przedmiotem pilotażu;
b) kompetencje i zadania personelu medycznego zespołu POZ PLUS: lekarzy rodzinnych/POZ, konsultujących specjalistów, pielęgniarek, położnych, edukatora zdrowotnego (np. dietetyka, psychologa, asystenta zdrowia), fizjoterapeuty i in. oraz zasady współpracy pomiędzy nimi;
c) możliwości wzajemnego komunikowania się osób udzielających świadczeń w procesie opieki, w tym wymiany informacji o zdarzeniach medycznych i dokumentacji medycznej, w oparciu o system informatyczny, wymiany danych o zdarzeniach medycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM);
d) przekazywanie pacjentom informacji o zasadach funkcjonowania POZ PLUS;
e) sposób monitorowania jakości opieki oraz nadzoru udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach POZ PLUS.

Powyższe warunki dotyczą miejsca udzielania świadczeń. Świadczeniodawca może zgłosić do pilotażu POZ PLUS kilka miejsc udzielania świadczeń pod warunkiem, że dla każdego z nich są spełnione powyższe wymagania.
Warunkiem wzięcia udziału w preselekcji jest wypełnienie ankiety (odrębnie dla każdego z miejsc udzielania świadczeń) udostępnionej w wersji elektronicznej w Portalach Świadczeniodawcy.
Zatwierdzenie wypełnionej ankiety jest równoznaczne z jej przekazaniem do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzór formularza ankiety preselekcji stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Preselekcja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem preselekcji, stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Udział w preselekcji nie oznacza gwarancji zawarcia umowy z NFZ na realizację pilotażu POZ PLUS.

Harmonogram preselekcji
1. Termin udostępnienia ankiet przezNFZ: 26 czerwca 2017 r.
2. Termin przekazywania ankiet przez świadczeniodawców: do 14 lipca 2017 r.
3. Ogłoszenie wyników preselekcji na stronie internetowej Centrali NFZ 24 lipca 2017 r.

Spis załączników
1. Opis programu pilotażowego POZ PLUS.
2. Wzór ankiety.
3. Regulamin preselekcji.

Kontakt
W sprawie pytań dotyczących preselekcji prosimy o kontakt (22) 572 64 62 lub adres mailowy: koordynowana@nfz.gov.pl

Pliki do pobrania:

źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 26 czerwca 2017 r.

 • Przedłużenie umów w rodzaju leczenie szpitalne (SZP, SZ-R) , świadczenia odrębnie kontraktowane (SOK, SOK-B, SOK-KOC) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS, KAOS, ASDK) na okres 01.07.2017-30.09.2017

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że na Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone oświadczenia do umów w danym rodzaju oraz propozycje planu rzeczowo-finansowego na okres 01.07.2017-30.09.2017.

Informujemy, że pismo przewodnie w przedmiotowej sprawie znajduje się w zakładce Nowości. Wystawione pliki na Portal znajdują się w sekcji Administracja i opcje, po naciśnięciu opcji Pokaż więcej - Pobieranie plików technicznych NFZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  POW NFZ

data publikacji: 14 czerwca 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi zawierane będą umowy o współpracy bieżącej w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń opieki zdrowotnej oraz z którymi Agencja nawiąże współpracę w zakresie opracowania propozycji zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz współpracy przy współtworzeniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do zbierania danych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/ od 12 czerwca 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 14 czerwca 2017 r.

 • Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych
 1. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
 • leczenia szpitalnego,
 • świadczeń wysokospecjalistycznych,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • programów lekowych,
 • leków stosowanych w chemioterapii,
 • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 września 2017 r.    

 1. Obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte przez świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w zakresie świadczeń, które nie zostaną objęte umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – tzw. sieci szpitali),
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 • ratownictwa medycznego   

na wniosek dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu i za zgodą świadczeniodawcy mogą zostać przedłużone do 30 czerwca 2018 r.    

 1. W związku z powyższymi rozwiązaniami oddziały wojewódzkie Funduszu, w oparciu o przygotowane plany zakupu świadczeń, będą przeprowadzały postępowania konkursowe:

a) od czerwca/lipca 2017 r. (po publikacji wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali); graniczny termin publikacji wykazu to 27 czerwca 2017 r.)

 • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 1 (z wyjątkiem świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

b) od kwietnia 2018 r.

 • na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach wskazanych w pkt 2.

Informacja na stronach Ministerstwa Zdrowia

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 16 maja 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2016) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 28 kwietnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 5 maja 2017 r.

 • Informacja w sprawie danych o listach oczekujących przekazywanych w komunikacie XML (SWIAD)

Nawiązując do Zarządzenia nr 13/2017/DI z dnia 28 lutego 2017 w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności sprawozdawania w komunikacie SWIAD danych dotyczących wpisu na listę oczekujących (element „lista-oczek”) dla wszystkich komórek organizacyjnych/ świadczeń objętych sprawozdawczością z zakresu list oczekujących (z wyłączeniem świadczeń udzielanych na podstawie karty onkologicznej). W przypadku, gdy pacjent nie był wpisany na listę oczekujących należy przekazać element „brak-wpisu”.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 20 kwietnia 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza realizowana w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii realizowana w ośrodku/oddziale dziennym, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 7 kwietnia 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 11 kwietnia 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w ramach JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od 31 marca 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 kwietnia 2017 r.

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie lekarskie osobom uprawnionym zgodnie z ustawą „Za życiem”

Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860).

Do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 4000 zł, które wprowadziła tzw. ustawa „Za życiem”, potrzebne jest zaświadczenie lekarskie.

Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo

 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz, który pracuje w placówce finansowanej przez NFZ), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub

 • tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia

Zgodnie z art. 18 ustawy:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);

 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii;

może wydać zaświadczenie dla dzieci do 18 roku życia, które uprawnia do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie,

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Wzór zaświadczenia:

Zaświadczenie.PDF

Zaświadczenie.docx

data publikacji: 9 marca 2017 r.

źródło: Ministerstwo Zdrowia

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

powtórnie zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu podmioty, które nie przystąpiły do ogłoszonego w dniu 16 lutego 2017 r. postępowania, a realizują  świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami, i z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 marca 2017 r.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w obszarze: choroby dzieci (sekcja P) oraz grupy dedykowane pacjentom poniżej 18 r.ż., z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 28 lutego 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 2 marca 2017 r.

Komunikat dotyczący rozliczenia umów za rok 2016

W związku z awarią techniczną w  Pomorskim OW NFZ  w dniu 20.02.2017 roku  prosimy
o wstrzymanie się z wielokrotnym przesyłaniem wiadomości e-mail, które powodują zablokowanie skrzynek mailowych Oddziału.

W dniu dzisiejszym wszystkie otrzymane drogą mailową ugody są na bieżąco weryfikowane
i podpisywane w systemie informatycznym POW NFZ, następnie pojawiają się w formie schematu
w okresie rozliczeniowym dotyczącym grudnia 2016 r.

Ścieżka dostępu do w/w schematów w Portalu Świadczeniodawcy:

Portal Świadczeniodawcy -> Umowy na realizację świadczeń -> Moje umowy -> w polu „rok” należy wybrać rok 2016 -> Wyszukaj -> przy umowie, której dotyczy ugoda należy wybrać ikonę naliczanie świadczeń „S” -> należy wybrać miesiąc rozliczeniowy grudzień -> Wyszukaj->  Naliczono świadczenia do rozliczenia. Pobierz plik odpowiedzi (w kolumnie „zlecający” powinno widnieć OW NFZ).

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 21 lutego 2017 r.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 16 lutego 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 16 lutego 2017 r.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze realizujących świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo - leczniczym, świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo - leczniczym dla dzieci i młodzieży (kody zakresów 14.5160.026.04, 14.5161.026.04), z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 9 lutego 2017 roku.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 14 lutego 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia gruźlicy, z którymi podpisane zostaną umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 2 lutego 2017 roku.

Komunikat na stronie Centrali

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 7 lutego 2017 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczenia umów za rok 2016

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina,
że w związku z zapisem § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.
w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.
z 2016, poz. 1146 j. t.): „świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego”, tj. do dnia 9 lutego 2017 r. włącznie.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy za rok 2016 POW NFZ w dniach od 10 lutego 2017 r.
na Portalu Świadczeniodawcy przedstawi Państwu do akceptacji wniosek o rozpoczęcie procedury rozliczeniowej za 2016 r. (nazwa na Portalu Świadczeniodawcy: Ugoda dotycząca rozliczenia nadwykonań).

Ścieżka dostępu w Portalu Świadczeniodawcy:

Portal Świadczeniodawcy -> Umowy na realizację świadczeń (opcja „Pokaż więcej”) –> Moje umowy –> wybrać umowę, wejść w Szczegółowe informację o umowach (znak „U” pod konkretna umową) –> Nadwykonania –> Przegląd ugód dotyczących rozliczenia nadwykonań –> Szczegóły –> Zaakceptuj.

Warunkiem wygenerowania aneksu rozliczeniowego za 2016 r. jest jak najszybsze zaakceptowanie przez Państwa w/w wniosku w Portalu Świadczeniodawcy.

Wykonanie powyższych czynności warunkuje przesłanie dokumentów: „Aneks rozliczeniowy dotyczący kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: …., w tym świadczeń objętych umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nr…..” wraz z załącznikiem nr 1,
tj. Planem rzeczowo-finansowym. Dopiero na podstawie obustronnie podpisanego Aneksu rozliczeniowego zostanie dokonana wypłata środków we wskazanej w ugodzie wysokości –
na numer rachunku bankowego wskazanego w umowie do bieżących rozliczeń.

Podpisane, zaparafowane oraz opieczętowane 2 egzemplarze aneksu rozliczeniowego (bez wpisanej daty zawarcia) prosimy PILNIE przesłać na nr faxu 058-751-27-36 / 058-751-27-37 albo skanem na adres mailowy WSOZ-U@nfz-gdansk.pl. JEDNOCZEŚNIE oryginały dokumentów należy złożyć w punkcie podawczym kancelarii POW NFZ w godzinach
8:00 – 15:30 lub odesłać pocztą na adres Oddziału OW: POW NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk. W przypadku braku zgody na postanowienia zawarte w aneksie rozliczeniowym prosimy również o odesłanie bądź złożenie w punkcie podawczym kancelarii POW NFZ dwóch niepodpisanych egzemplarzy aneksu.

         Szczegółowe informacje w sprawie aneksów można uzyskać w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników pod nr tel. (58) 75 12 532, 75 12 628, 75 12 630, 75 12 631, 75 12 633, 75 12 634, 75 12 635, 75 12 636, 75 12 735, 75 12 736, 75 12 737, fax (58) 75 12 633.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor POW NFZ

data publikacji: 6 lutego 2017 r.   aktualizacja: 9 lutego 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych realizujących świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu: chorób układu krążenia, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, oraz położnictwa i opieki nad noworodkami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia), z którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 1 lutego 2017 roku.

Komunikat na stronie Centrali

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 2 lutego 2017 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują  się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 11 stycznia 2017 roku.

Komunikat na stronie Centrali

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 13 stycznia 2017 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący umów na rok 2017 we wszystkich rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie umieszczanie plików z umowami na rok 2017 w Portalu Świadczeniodawcy.

Status na jakim znajduje się umowa można sprawdzić następująco:

Portalu Świadczeniodawcy → Umowy na realizacje świadczeń → Moje umowy → Rok 2017 → Status umowy.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

Data publikacji: 5 stycznia 2017 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2017 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w  roku 2017 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/11/17 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/11/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/12/17 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/12/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2013 roku (renegocjacje umów wieloletnich)

11/Numer/Rodzaj/13/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/13/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2014 roku (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/14/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/14/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2015 roku (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/15/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/15/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla nowych umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2016 roku:

11/Numer/Rodzaj/16/17 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),
11/Numer/Rodzaj/M/16/17 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

      Gdzie:

     - Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),

     - Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:

POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport),

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w  poz,

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem pompy baklofenowej),

SOK-B - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem programów lekowych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-R - leczenie szpitalne w zakresach teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej,

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii,

SZP-L - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii niestandardowej,

SZP-Z – leczenie w zakresach programów lekowych.

SZP-W - leczenie w zakresach świadczeń wysokospecjalistycznych.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor POW NFZ

data publikacji: 29 grudnia 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”.

 źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

  data publikacji: 28 grudnia 2016 r.

 • Zasady informowania o zmianach harmonogramu pracy komórki/personelu

(nie dotyczy umów w rodzaju: Lecznictwo Szpitalne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne, Ratownictwo Medyczne oraz Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny)

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 6 pkt 2 i 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1146):

   a) zmiany w załączniku do umowy wymagają zgłoszenia Dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia;

   b) zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w odrębnych przepisach oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców określonych przez Prezesa NFZ na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 i art. 159 ust. 2 ustawy.

W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2017 roku za pośrednictwem dedykowanego serwisu internetowego (Portalu Potencjału – funkcja aneksowanie umów) należy zgłaszać zmiany w harmonogramie dotyczące:

- ZASTĘPSTW tj. wykonywania świadczeń przez personel (niewystępujący danego dnia w harmonogramie pracy komórki) za osobę nieobecną,

- DODATKOWYCH DNI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ personelu/poradni.

Powyższe ma na celu zminimalizowanie występowania niezgodności, które mogą przyczyniać się do negatywnej weryfikacji sprawozdawanych świadczeń.

Ponadto, na załączonym poniżej formularzu należy zgłaszać:

- przerwy w udzielaniu świadczeń zgodnie z § 9 pkt. 2 i 5 OWU,

- nieobecności personelu (urlopy, zwolnienia lekarskie, szkolenia), które nie powodują przerw w udzielaniu świadczeń.

Załącznik – do pobrania plik w formacie Word

Załącznik –  pobrania plik w formacie do PDF

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

data publikacji: 21 grudnia 2016r.

 • Wnioski o przesunięcia środków finansowych w umowach po upływie IV kwartału 2016 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że
na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zm.
(j.t. Dz. U. 2016 poz. 1146) - dalej zwany jako OWU, świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na:

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń,
 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.

Przypominamy, że wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

Poniżej zapisy §20 - §22 OWU:

§ 20. 1. W przypadku zawarcia z tym samym oddziałem wojewódzkim Funduszu umów na co najmniej dwa z następujących rodzajów świadczeń:

 1. ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 2. leczenie szpitalne,
 3. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 4. rehabilitacja lecznicza,
 5. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 6. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 7. opieka paliatywna i hospicyjna

– strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy, składany nie później niż 30 dni po upływie kwartału kalendarzowego, dokonają zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zawarcia z tym samym oddziałem wojewódzkim Funduszu co najmniej dwóch umów na ten sam rodzaj świadczeń.

4. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować:

1) zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu wszystkich zawartych z nim umów;

2) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o więcej niż 15%, dla każdego rodzaju świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;

3) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń
w ramach danego rodzaju świadczeń, o więcej niż 20%, dla danego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;

4) ograniczenia dostępności do świadczeń.

5. Przepisy ust. 1‒4 stosuje się do:

1) umów zawieranych w rodzaju leczenie szpitalne ‒ świadczenia wysokospecjalistyczne,
w części świadczeń niefinansowanych z budżetu państwa;

2) umów zawieranych odrębnie na poszczególne zakresy świadczeń w ramach rodzajów świadczeń, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem umów dotyczących programów lekowych oraz chemioterapii określonych w art. 15 ust. 2 pkt 15 i 16 ustawy.

§ 21. 1. Strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy składany nie później niż 30 dni po upływie kwartału kalendarzowego, dokonają zmiany zawartej umowy, polegającej na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy.

2. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1, nie może spowodować:

1) zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu zawartej umowy;

2) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń,
o więcej niż 20%, dla każdego zakresu świadczeń, określonych w umowie na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;

3) ograniczenia dostępności do świadczeń.

§ 22. W przypadku dokonania zmiany w umowach w trybach określonych w § 20 i 21 świadczeniodawcy nie przysługuje roszczenie przeciwko Funduszowi o zapłatę za świadczenia wykonane ponad kwotę zobowiązania odpowiednio w rodzajach albo zakresach świadczeń, których dotyczyło zmniejszenie kwoty zobowiązania.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków dotyczących IV kwartału 2016 r.
do dnia 15 grudnia 2016 r. (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie POW NFZ
w komunikacie z dnia 01.10.2014 r.)

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją Oddziału Funduszu na wnioskowane przesunięcia.

Podpisała: Elżbieta Rucińska - Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 grudnia 2016 r

 • Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych w zakresie:

 • 02.7250.072.02 - badanie rezonansu magnetycznego (RM),
 • 02.7220.072.02 - badanie tomografii komputerowej (TK).

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 22 listopada 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 23 listopada 2016 r.

 • Wielkopolskie Centrum Onkologii zaprasza na Ogólnopolską konferencje pod hasłem „Dokumentacja placówki medycznej a kontrola płatnika”, która odbędzie się 15 i 16 grudnia 2016 roku

Wielkopolskie Centrum Onkologii serdecznie zaprasza na Ogólnopolską konferencje pod hasłem „Dokumentacja placówki medycznej a kontrola płatnika”, która odbędzie się 15 i 16 grudnia 2016 roku. Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń między płatnikami, zaproszonymi z centralnych i terenowych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, a świadczeniodawcami z wiodących ośrodków onkologicznych oraz arbitrami. 2-dniowa konferencja zgromadzi ok. 100 osób. W programie konferencji planowane są bloki tematyczne dla: płatników, świadczeniodawców oraz arbitrów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji: www.wco.pl/dm2016 .

Współorganizatorami wydarzenia są: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Konsultant Wojewódzki ds. Zdrowia Publicznego oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego-Oddział Wielkopolski. Patronat honorowy objął Wojewoda Wielkopolski.

Źródło informacji: Wielkopolskie Centrum Onkologii

data publikacji: 7 listopada 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Na podstawie art. 31 lc, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych dla świadczenia „Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (ICD-10: R40.2)”, z którymi podpisane zostaną umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Ogłoszenie nie dotyczy zbierania danych o kosztach pacjentów przebywających w Oddziale Intensywnej Terapii.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców znajdują się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od 7 października 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 11 października 2016 r.

 • Zmiana załączników wymaganych do rozliczenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

W związku z opublikowaniem Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, informujemy iż od 1 września 2016 roku w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez pielęgniarki i położne, Świadczeniodawcy zobowiązani są do comiesięcznego przekazywania wraz z dokumentem rozliczeniowym nowego wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do wyżej wymienionego Zarządzenia. Wzoru oświadczenia
nie należy modyfikować ani zmieniać jego treści.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ dotyczy wyłącznie umów w rodzaju: POZ-NS, AOS, AOS-KAOS, SZP, SZP-C, SZP-L, SZP-Z, SZP-R, STM, UZD, OPH, PSY, PDT, PRO, REH, SPO, SOK, SOK-B, SOK-T.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku, Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie Podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązani są nadal do comiesięcznego przekazywania wraz z dokumentem rozliczeniowym wyłącznie załącznika nr 6 do umowy POZ.

Załączniki do pobrania:

 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2016 roku (plik PDF),
 • Załącznik nr 6 do umowy POZ do Zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku (plik PDF).

Podpisała: Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 października 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

a podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców są umieszczone na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 22.09.2016 r.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 27 września 2016 r.

 • Zgłoszenie liczby etatów i równoważnik etatów dla pielęgniarek i położnych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z §4 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania informacji przez Portal Świadczeniodawcy (stan na dzień 1 sierpnia 2016 r.) o liczbie zatrudnionych pielęgniarek i położnych (liczba etatów lub równoważnik etatów)terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. celem ustalenia wysokości dodatkowych środków na wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 sierpnia 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń.

Więcej na stronie AOTMiT

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 2 sierpnia 2016 r.

 • Zmiana załączników wymaganych do rozliczenia dodatkowych środków przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, począwszy od miesiąca lipca 2016 roku zobowiązani są do składania dokumentu rozliczeniowego oraz oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do umowy POZ zgodnie z Zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Pozostali świadczeniodawcy, w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne za miesiące: lipiec-sierpień 2016 roku, winni przekazać do POW NFZ dokument rozliczeniowy oraz oświadczenie stanowiące Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 października 2015 roku (kwota dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne
w okresie lipiec-sierpień 2016 roku wynosi 400 PLN w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej).

Załączniki do pobrania:

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 lipca 2016 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami

W związku z niepokojącymi sygnałami o oszustach podających się za pracowników  Narodowego Funduszu Zdrowia przypominamy, że wszystkie sprawy związane z bezpłatnym leczeniem w ramach Funduszu, a także z opieką długoterminową nad osobami przewlekle chorymi załatwiane są przez pracowników oddziału NFZ wyłącznie korespondencyjnie, osobiście w siedzibach Funduszu lub telefonicznie. Informacja telefoniczna związana jest z kontynuacją korespondencji pomiędzy urzędem a pacjentem. Pracownicy oddziału nigdy telefonicznie nie proszą o wskazanie danych identyfikacyjnych, w szczególności numeru dokumentu tożsamości, numeru PESEL czy adresu zamieszkania.

Podpisała: Elżbieta Zahaczewska-Wyroba, p.o. Dyrektora Gabinetu Prezesa NFZ

data publikacji: 15 lipca 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, z którymi zostaną zawarte omowy dotyczące przygotowywania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń gwarantowanych rodzaju leczenie szpitalne lub współpracy w zakresie opracowania przez AOTMiT zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów oraz konsultacji przy współtworzeniu narzędzi do zbierania danych oraz propozycji rozwiązań informatycznych, dotyczących sprawozdawczości klinicznej i finansowej.

Wszelkie informacje o postępowaniu, niezbędne dla świadczeniodawców, zostaną umieszczone na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” w dniu 30 czerwca 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 7 lipca 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1126).

Narzędziem służącym sformułowaniu uwag do przepisów ww. rozporządzenia będzie dla Państwa arkusz Ankiety dostępny na stronie www.aotm.gov.pl w zakładce Aktualności

Dodatkowo tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się innymi, niż wymienione w arkuszu, uwagami, zapraszamy do kontaktu pod adresem taryfikacia@aotm.gov.pl lub pod nr telefonu 22/ 56 67 291.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety na adres rachunki@aotm.gov.pl do dnia 30 czerwca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z wynikami konsultacji, w związku z pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które miały miejsce w 2015 r., dostępnymi na stronie

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 7 czerwca 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania  i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od dnia 31 maja 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 31 maja 2016 r.

 • Komunikat  dla świadczeniodawców – dotyczy umów, których okres obowiązywania przedłużony został do dnia 30.06.2017 r.

W związku z przedstawieniem propozycji planów rzeczowo-finansowych na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r., Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki  informuje, że w przypadku przyjęcia przedstawionych warunków, będzie obowiązywał jeden okres rozliczeniowy tj. od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 

Ponadto informujemy, że przedstawiona propozycja na okres od 01.07.2016 r. do 31.12.2016 r. w części dotyczącej zakresu KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z §2 ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU dotyczy warunków finansowych na okres 01.07.2016 r. do 31.08.2016 r. Warunki finansowe na okres od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. ustalone zostaną po dokonaniu aktualizacji informacji przekazanej do dnia 29.09.2015 r., zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 poz. 1628).

Podpisał: Wiesław Kusio, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2016 r.

 • Komunikat AOTMiT

W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania, o którym mowa w art. 31n pkt 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) polegającym na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o nadsyłanie uwag do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. z 2015 r., poz. 1126).

Narzędziem służącym sformułowaniu uwag do przepisów ww. rozporządzenia będzie dla Państwa arkusz Ankiety dostępny na stronie www.aotm.gov.pl w zakładce Aktualności (http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=1115)

Dodatkowo tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się innymi, niż wymienione w arkuszu, uwagami, zapraszamy do kontaktu pod adresem taryfikacia@aotm.gov.pl lub pod nr telefonu 22/ 56 67 295.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionej ankiety na adres rachunki@aotm.gov.pl do dnia 12 maja 2016 r.

Serdecznie zapraszamy także do zapoznania się z wynikami konsultacji, w związku z pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, które miały miejsce w 2015 r., dostępnymi na stronie:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/268664/katalog/268666#268666

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

data publikacji: 29 kwietnia 2016 r.

 • Zaproszenie na konferencję dotyczącą Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC) - 10 maja 2016 r. w Gdańsku

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ serdecznie zaprasza na konferencję dotyczącą Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży (KOC) 10 maja 2016 r. w Gdańsku

Miejsce konferencji:

Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., AMBEREXPO ul. Żaglowa 11 – sala konferencyjna nr 2.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00.

Zapraszamy do udziału przedstawicieli świadczeniodawców: dyrektorów, ordynatorów oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych, lekarzy ginekologów i położników, neonatologów, położne, położne POZ, przedstawicieli Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych oraz inne osoby zainteresowane realizacją programu, z obszarów województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Mile widziani są również przedstawiciele świadczeniodawców z pozostałych województw.

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Agnieszki Szot – koordynatora ds. KOC
w Pomorskim OW NFZ pod numerem telefonu: 58 75 12 536 lub wysyłając e-maila na adres agnieszka.szot1@nfz-gdansk.pl

Rejestracji na konferencję należy dokonać do dnia 4 maja 2016 r.

Prosimy o przesłanie załączonego formularza w wersji edytowalnej na adres:

koc@nfz-gdansk.pl.

Informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w konferencji każda z osób zostanie poinformowana pisemnie.

Zobacz więcej:

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

Informacja prasowa dot. KOC

Zarządzenie Nr 22/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;

Zarządzenie Nr 23/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;

Zarządzenie Nr 24/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;

Zarządzenie NR 25/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podpisał: z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 kwietnia 2016 r.

 • „Koordynowana opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży – czy można prowadzić ciążę bez położnej?” - konferencja dla Położnych w Warszawie

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia serdecznie zaprasza położne do udziału w konferencji „Koordynowana opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży – czy można prowadzić ciążę bez położnej?”, która odbędzie się 6 maja 2016 r. w Warszawie w JM Hotel przy ul. Grzybowskiej 45 w Sali Diamentowej w godz. 10:00 – 14:00 (rejestracja uczestników rozpocznie się od godziny 9:00).  Rejestracji na konferencję należy dokonać do 2 maja 2016 r.  pod adresem: http://www.nfz.gov.pl/aktualności/aktualności-centrali/.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym poinformowane droga mailową.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 25 kwietnia 2016 r.

 • Aneksy przedłużające umowy wygasające z dniem 30.06.2016 r. w rodzajach: AOS, ASDK, AOS-KAOS, SZP, SZP-R, SZP-C, SZP-Z, SZP-L, PSY, REH, STM, SOK, POZ-NS

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie  art. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2198), informuje, że do Świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które wygasają z  dniem 30 czerwca 2016 roku w rodzaju: AOS, ASDK, AOS-KAOS, SZP, SZP-R, SZP-C, SZP-Z, SZP-L, PSY, REH, STM, SOK, POZ-NS zostaną skierowane aneksy  przedłużające okres obowiązywania umów, do dnia 30.06.2017 r.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finanasowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2016 r.

 • Zaproszenie Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji do uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w celu ustalenia taryfy świadczeń

Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń dla świadczeń, określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowywania  i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” (http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=955), od dnia 29 marca 2016 roku.

data publikacji: 30 marca 2016 r.

 • Respektowanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności respektowania przez świadczeniodawców uprawnień wynikających z przepisów art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz. 581 j.t. ze zm.).

Szczegółowe przywileje w podziale na poszczególne grupy uprawnień wymienione są na stronie internetowej Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl).

Ponadto, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 11. ust. 4. pkt. 5) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015.1400 ze zm.), świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta, w tym rzeczonych uprawnień osób uprzywilejowanych.

Wobec powyższego, należy uwrażliwić personel medyczny na szczególne uprawnienia osób uprzywilejowanych a także wskazać – zwłaszcza osobom zatrudnionym na stanowiskach związanych bezpośrednio z obsługą pacjenta – na konieczność respektowania uprawnień, o których mowa.

Podpisał: Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 marca 2016 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców - ostrzeżenie w związku z kradzieżami sprzętu endoskopowego!

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki na prośbę Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przekazuje ostrzeżenie przed kradzieżami sprzętu endoskopowego. Kradzieże sprzętu endoskopowego odnotowano w dwóch polskich placówkach - w Krakowie oraz we Wrocławiu. Poza tym, wstępnie ustalono, że podobne zdarzenia miały miejsce także poza granicami Polski.

Stąd też prośba Policji o wzmożony nadzór osobowy i ochronę techniczną nad pracowniami, gdzie ulokowany jest tego rodzaju sprzęt medyczny.

Poniżej kopie pism dotyczących ww. sprawy:

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 stycznia 2016 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2016 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w roku 2016 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/11/16 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/11/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/12/16 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/12/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2013 roku:
(renegocjacje umów wieloletnich)

11/Numer/Rodzaj/13/16 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/13/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2014 roku:
(renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/14/16 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/14/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2015 roku:
(renegocjacje umów wieloletnich):

11/Numer/Rodzaj/15/16 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/15/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla nowych umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2016 roku:

11/Numer/Rodzaj/16 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),

11/Numer/Rodzaj/M/16 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Gdzie:

- Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),

- Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:

POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport),

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w poz,

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem pompy baklofenowej),

SOK-B - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem programów lekowych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-R - leczenie szpitalne w zakresach teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej,

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii,

SZP-L - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii niestandardowej,

SZP-Z – leczenie w zakresach programów lekowych,

SZP-W - leczenie w zakresach świadczeń wysokospecjalistycznych.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomosrkiego OW NFZ

data publikacji: 28 grudnia 2015 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów na 2016 rok

W związku z planowanym uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2016 rok, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w w/w procesie zablokowana zostanie możliwość kopiowania potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu, w stosunku do których świadczeniodawca nie dokonał przekodowania. Intencją powyższego dostosowania jest prawidłowe skopiowanie personelu, z zachowaniem spójności z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Należy podkreślić, że brak przekodowania personelu świadczeniodawcy może uniemożliwić wygenerowanie profilu świadczeniodawcy niezbędnego do złożenia oferty w ramach postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Proces przekodowania odbywa się automatycznie, przy pomocy udostępnionego przez NFZ mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę propozycji przekodowania, co ułatwia dokonanie aktualizacji potencjału.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomosrkiego OW NFZ

data publikacji: 22 grudnia 2015 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczenia umów za rok 2015

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015, poz. 1400) z późn. zm., zmianie ulega zapis § 23 ust. 1 załącznika do ww. Rozporządzenia: „świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego”.

W celu ostatecznego rozliczenia umów i wywiązania się z terminów określonych w Rozporządzeniu MZ, Pomorski OW NFZ dodatkowo przypomina, że zgodnie z § 23 ust 3 OWU „dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni” w związku z czym, za miesiąc grudzień 2015 r. rachunek wystawiony na podstawie szablonu rachunku wraz z raportem statystycznym, należy złożyć do dnia 10 stycznia 2016 r.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 grudnia 2015 r.

 • Wnioski o przesunięcia środków finansowych w umowach po upływie IV kwartału 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – dalej jako OWU, świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na:

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń,
 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.

Przypominamy, że wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

Poniżej zapisy §20 i §21 OWU:

§20. 1. W przypadku zawarcia umowy co najmniej na dwa z następujących rodzajów świadczeń:

 1. ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 2. leczenie szpitalne,
 3. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 4. rehabilitacja lecznicza,
 5. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 6. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 7. opieka paliatywna i hospicyjna

- strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy, składany po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy.

2. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć
do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

3. Zmiany umów, o których mowa w ust.1, nie mogą spowodować:

 1. zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu wszystkich zawartych z nim umów;
 2. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o więcej niż 15%, dla każdego rodzaju świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 3. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń w ramach danego rodzaju świadczeń, o więcej niż 20%, dla danego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 4. ograniczenia dostępności do świadczeń.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych odrębnie na poszczególne zakresy świadczeń w ramach rodzajów świadczeń, o których mowa w ust. 1.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje do umów, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków.

§21. 1. Z zastrzeżeniem §20, strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy złożony po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

2. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować:

 1. zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu zawartej umowy;
 2. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń, o więcej niż 20%, dla każdego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 3. ograniczenia dostępności do świadczeń.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków dotyczących IV kwartału 2015 r. do siedziby POW NFZ do dnia 15 grudnia 2015 r. (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie POW NFZ w komunikacie z dnia 01.10.2014 r.)

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją Oddziału Funduszu na wnioskowane przesunięcia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 grudnia 2015 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie przestrzegania przepisów w zakresie udzielania świadczeń osobom posiadającym szczególne uprawnienia

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na unormowania prawne regulujące kwestie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób posiadający szczególne uprawnienia.

Zgodnie z art. 43 i art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581. ze zm.), prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielnych w aptekach mają pacjenci posiadający tytuł oraz okazujący legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,  inwalidy wojennego i kombatanta. Prawo do korzystania z powyższego przywileju mają również uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U.2011.205.poz.1203).

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Zatem powyżej wskazane osoby nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących.   

Co do zasady, przyjęcie osoby uprawnionej winno nastąpić w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, o czym stanowi art. 47 c ust. 4 ww. ustawy.

Informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 grudnia 2015 r.

 • Rozliczenie dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że każdorazowo do faktur/rachunków w wersji papierowej oraz e-dokumentów należy składać oświadczenie w formie pisemnej odpowiednio:

- zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 roku zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów i

- zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 roku zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów.

W przypadku braku oświadczenia płatność zostanie wstrzymana i nastąpi w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia, jednak nie wcześniej niż w terminie 15 dni od daty wpływu dokumentu księgowego do POW NFZ.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 listopada 2015 r.

 • Każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych

W związku ze zgłaszanymi przez świadczeniobiorców  sygnałami  związanymi z utrudnionym dostępem do dokumentacji medycznej, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia  przypomina, że każdy pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Pacjenci mają również prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.

Na podstawie § 9 ust. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji.  Podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami i w sposób przystępny może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia. Jeżeli jednak pacjent chce zapoznać się z wynikami badania wcześniej niż podczas wizyty u lekarza, ma on do tego prawo.

Nie zasadne jest uzależnianie dostępu pacjenta do wyników jego badań, od wizyty u lekarza specjalisty, który zlecił ich wykonanie bowiem zgodnie z wyżej przywołanym rozporządzeniem, wyniki badań stanowią część dokumentacji medycznej pacjenta.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Tym samym wyniki badań pacjent może odebrać osobiście lub może to zrobić osoba przez niego upoważniona.

Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej. 

Wyniki badań powinny zostać udostępnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie, w jednej z form wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

 1. do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia (dotyczy to również udostępniania dokumentacji na elektronicznym nośniku), jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 października 2015 r.

 • Konieczność przekazania przez świadczeniodawców informacji do Oddziału wojewódzkiego NFZ w sprawie liczby pielęgniarek i położnych wykonujących w ich placówkach swój zawód

Pomorski OW NFZ przypomina, że w dniu 15.09.2015 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1400). Przepisy § 2 rozporządzenia wprowadzają zasady zwiększenia finasowania świadczeń, w udzielaniu których biorą udział pielęgniarki i położne, co w konsekwencji prowadzić powinno do wzrostu ich wynagrodzeń.

Zgodnie z ww. regulacjami w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawcy (z wyłączeniem podstawowej opieki zdrowotnej i świadczeń wysokospecjalistycznych) winni przekazać do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u nich zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.3) i biorących udział w realizacji świadczeń oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów, biorących udział w realizacji świadczeń.

Na tej podstawie dyrektorzy OW NFZ przedstawią świadczeniodawcom propozycje zmian umów, obejmujące wysokość dodatkowych środków na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie 1.09.2015 r. – 30.06.2016 r.

W dniu 18.09.2015 r. w portalu świadczeniodawcy została udostępniona funkcjonalność umożliwiająca przekazanie ww. danych do OW NFZ w formie elektronicznej.

Ponadto, prosimy, aby Świadczeniodawcy, którzy nie zatrudniają pielęgniarek przesłali do POW NFZ pisemną informację o braku zatrudnienia pielęgniarek w ramach zawartej z POW NFZ umowy w danym rodzaju świadczeń zdrowotnych.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 września 2015 r.

Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400)

data publikacji: 24 września 2015 r.

 

 • Komunikat w sprawie respektowania przez świadczeniodawców uprawnień osób niewidomych do korzystania z opieki zdrowotnej w asyście psa przewodnika

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721 ze zm.), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych (…). Uprawnienie, o którym mowa nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Warunkiem skorzystania z ww. uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Wobec powyższego, należy uwrażliwić personel medyczny na szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych a także wskazać – zwłaszcza osobom zatrudnionym na stanowiskach związanych bezpośrednio z obsługą pacjenta (punkt rejestracji, szatnia, etc.), na konieczność respektowania ww. uprawnienia i reagowania w sposób właściwy na obecność psa przewodnika towarzyszącego osobie niewidomej, przybyłej do placówki służby zdrowia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 września 2015 r.

 • 14 – 15 października 2015 r. - szkolenie z „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej”

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14 – 15 października 2015 r. w godzinach 8.30-15.30 w Gdańsku odbędzie się szkolenie z: „Zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej” realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych (rejestratorki, lekarze, osoby rozliczające świadczenia, wystawiające faktury, pielęgniarki, personel zarządzający placówkami medycznymi), których obowiązki związane są z definiowaniem, wyceną, rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, udzielaniem informacji oraz obsługą pacjenta w szeroko rozumianym zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne transgranicznej opieki zdrowotnej
 • Koordynacja a opieka zdrowotna w ramach dyrektywy transgranicznej
 • Zasady udzielania świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji oraz na podstawie dyrektywy transgranicznej. Podstawowe różnice
 • Zasady wydawania recepty transgranicznej
 • Kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą
 • Zadania informacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kontekście dyrektywy transgranicznej oraz zasady współpracy z KPK i OW NFZ
 • Zwrot kosztów i finansowanie świadczeń udzielanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osobom ubezpieczonym w Funduszu  – informacje ogólne i obowiązki świadczeniodawców
 • Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – zasady wystawiania faktur i finansowanie świadczeń oraz procedura wyjaśniania faktur niejasnych. Współpraca z oddziałami wojewódzkimi Funduszu i Krajowym Punktem Kontaktowym
 • Leczenie planowane poza granicami kraju
 • Trening komunikacji interpersonalnej – umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej i ich rola w przekazywaniu informacji; komunikacja w tzw. „sytuacjach trudnych”, zasady i strategią komunikowania się ze świadczeniobiorcą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia.

Szkolenie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie się na portalu:

http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-stacjonarne-kpk1/?wpis=108-16

oraz niezwłoczne nadesłanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:

KPK NFZ, Biuro Projektu,

Centrala NFZ;

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

z dopiskiem – Do rąk własnych – Szkolenie Gdańsk – KPK

O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów. Projekt nie ogranicza ilości osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby płci męskiej. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora. Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z nie zakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.

Wysyłając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 63 59.

Źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 8 września 2015 r.

 • Komunikat dotyczący przestrzegania przez świadczeniodawców zapisu art. 35 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 581)

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przedstawia, przesłane za pośrednictwem Centrali NFZ, stanowisko Ministerstwa Zdrowia (pismo z dnia 03.02.2015 r., znak: PLO.461.1.20150) w sprawie jednoznacznej wykładni w/w przepisu.

Art. 35 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych stanowi, że świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego podmiotu wyszczególnionego w treści art. 35 zapewniane są bezpłatnie wszystkie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.

„(..)Minister Zdrowia, mając na względzie nadrzędne pryncypia ochrony życia i zdrowia ludzkiego, wyraża przekonanie, że zasadnym wydaje się zaprezentowanie punktu widzenia opartego nie na samej wykładni językowej przytoczonego przepisu, ale interpretowanie go w kontekście celu jakiemu ma służyć i dobra jakie ma chronić.

Należy uznać, że świadczeniobiorcy muszą być zapewnione bezpłatnie wszystkie leki , jakie są mu niezbędne ze względu na stan w jakim się znajduje i w taki też sposób oczekuje się, że analizowany przepis będzie realizowany.

O tym, czy zastosowanie danego leku jest u świadczeniobiorcy niezbędne decyduje lekarz bazując na przeprowadzonym wywiadzie medycznym, fachowej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu oraz ponosząc w tym względzie pełną odpowiedzialność. Decyzja na temat zakresu procesu terapeutycznego (leczenia) powinna być podejmowana w odniesieniu do indywidualnego świadczeniobiorcy (pacjenta), a uznawanie sztucznych, opartych na automatyzmie podziałów na schorzenia będące przyczyną hospitalizacji i schorzenia współistniejące, nie realizuje tego oczekiwanego podejścia, dlatego nie może liczyć na akceptację.

W kwestii wątpliwości dotyczących stosowania u świadczeniobiorcy jego własnych leków, trudno nie uznawać jego prawa w tym względzie. Niemniej jednak zaznaczenia wymaga, że w tego typu przypadkach niezbędnym jest uzyskanie od świadczeniobiorcy informacji na temat przyjmowanych leków i sposobu ich stosowania. Te szczegółowe informacje powinny być uwzględnione przy sporządzaniu przez lekarza zlecenia, zaś same leki świadczeniobiorcy powinny móc być przyjmowane i przechowywane pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, np. pielęgniarki sprawującej bezpośrednią opiekę nad świadczeniobiorcą.

Co ważne ze względu na ewentualne interakcje, działania niepożądane produktów leczniczych, w tym przedawkowania w przypadku stosowania z innymi lekami zawierającymi tę samą substancję czynną, a zapewnianymi równocześnie przez świadczeniodawcę, świadczeniobiorca nie powinien natomiast samodzielnie stosować leków własnych bez wiedzy lekarza i pielęgniarki sprawujących nad nim opiekę.(..)”

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 sierpnia 2015 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

W celu osiągnięcia spójności słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania , Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców do dokonania przekodowania swojego potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu.
Przekodowanie odbędzie się przy pomocy mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę wstępnego, automatycznego przekodowania dokonanego w systemie. Mechanizm zostanie udostępniony świadczeniodawcom od dnia 21 lipca 2015 r.
Poniżej opublikowano instrukcję dla świadczeniodawców:

Podpisał: z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lipca 2015 r.; aktualizacja: 24 lipca 2015 r.
 

 • Komunikat dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach po upływie II kwartału 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – dalej jako OWU, świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na:

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń,
 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków w siedzibie POW NFZ do dnia  22.07.2015 r. (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie POW NFZ w komunikacie z dnia 01.10.2014 r.).
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją Oddziału Funduszu na wnioskowane przesunięcia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 lipca 2015 r.

 • Komunikat w sprawie postępowania z danymi identyfikującymi świadczeniodawców, którzy wystawiają skierowania dla pacjentów do udzielenia świadczeń

Zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 i 2 oraz § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 j.t z późn. zm.) osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, w treści skierowania, między innymi oznaczenie podmiotu wystawiającego takie skierowanie, w którego skład wchodzą następujące dane:

 1. nazwa podmiotu, w którym wystawiono skierowanie,
 2. kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015.618 j.t. z późn. zm.), zwany dalej "kodem resortowym", stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
 3. nazwę i adres przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku podmiotu leczniczego,
 4. nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne,
 5. nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono komórki organizacyjne.

Należy wskazać, że konieczność przekazania do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, VIII część kodu resortowego przez podmiot udzielający świadczeń na podstawie skierowania wynika z przepisów załącznika nr 8 do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 roku w prawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447 j.t. z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych zmienionego zarządzeniem Nr 16/2015/DI Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2015 roku.

Należy podkreślić, że żądanie od pacjentów korzystających z konsultacji specjalistycznych i świadczeń szpitalnych udzielanych na podstawie wystawionego skierowania, dostarczenia skierowania zawierającego VIII części kodu resortowego komórki organizacyjnej, w której wystawiono skierowanie, nie znajduje uzasadnienia i może stanowić utrudnienie dla ubiegających się o udzielenie świadczenia na podstawie skierowania. Identyfikacja danych, o których mowa powyżej powinna wynikać z właściwej organizacji udzielania świadczeń w podmiocie leczniczym (za co odpowiada osoba kierująca podmiotem zgodnie z art. 23 i 24 ust. 1 pkt 6 – 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej), przebiegać bez ograniczania dostępności do świadczeń oraz  utrudnień powodujących niedogodności dla pacjentów.”

źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 15 lipca 2015 r.

 • 7-8 września Gdańsk -  Szkolenie w ramach projektu Akademia NFZ dla pracowników rejestracji dla pracowników rejestracji z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny

Uprzejmie informujemy, że 7 i 8  września  w godzinach od 9 do 16.30 w Gdańsku  w ramach projektu Akademia NFZ odbędzie się kolejne dwudniowe szkolenie z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz o prawach przysługujących pacjentom. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a adresowane jest do pracowników rejestracji zakładów opieki zdrowotnej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Celem dwudniowych zajęć będzie zapoznanie pracowników rejestracji z zasadami i strategią obsługi ubezpieczonego. Szkolenie odbędzie się w dwóch grupach.

Program dwudniowego szkolenia obejmuje następującą tematykę:

Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom.

Zagadnienia tej części szkolenia to:

- obecnie obowiązujące akty prawne niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjenta,   

- dokumenty niezbędnych do rejestracji,

- informacje o systemie eWUŚ,

- praktyczne przykłady problemów z jakimi spotykają się pracownicy rejestracji.

Komunikacja interpersonalna

Ta część szkolenia odbędzie się w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie się na portalu pod adresem: http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-stacjonarne/?lista=1 oraz nadesłanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:

Akademia NFZ - Biuro Projektu

Centrala NFZ;  ul. Grójecka 186   02-390 Warszawa

z dopiskiem -  Do rąk własnych - Szkolenie Gdańsk Prawa pacjenta

O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowanie się  do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w nim. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia prawidłowo wypełnione i dostarczone do Biura Projektu.

Projekt nie ogranicza liczby osób z jednej instytucji uczestniczących w szkoleniu. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby zgłoszonych osób zatrudnionych przez ten sam podmiot. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo do udziału w szkoleniu stacjonarnym miały będą  osoby, które nie korzystały wcześniej z żadnych innych szkoleń oraz konferencji przygotowanych w ramach projektu Akademia NFZ. Udział zakwalifikowanych osób    w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany przez organizatora telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Brak potwierdzenia przez organizatora uczestnictwa zgłaszającej się osoby będzie jednoznaczny z niezakwalifikowaniem tej osoby do szkolenia.

Rejestrując się na platformie i wypełniając formularz zgłoszenia osoba zainteresowana zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z platformy szkoleniowo-edukacyjnej, gdzie szkolenia są dostępne w formie e-learningowej. Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/.

Dodatkowe informacje można też uzyskać dzwoniąc na numer telefonu: (22) 572 64 59.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 lipca 2015 r.

 • Postępowanie w przypadku zgłoszenia się pacjenta z powodu "ukąszenia" kleszcza

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przypomina, że osoby zgłaszające się z powodu „ukąszenia” kleszcza powinny zostać zaopatrzone w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, albowiem są one wyposażone w podstawowe narzędzia pozwalające na usunięcie pasożyta i zdezynfekowanie śladu po ukąszeniu.

            Kierowanie pacjenta w ww. przypadku do SOR lub Izby Przyjęć szpitala – oddziału przeznaczonego do zabezpieczenia pomocy pacjentom po urazach lub w stanie zagrożenia życia nie powinno mieć miejsca.

W sytuacji, w której lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uzna, że stan po ukąszeniu wymaga interwencji chirurga lub jeśli kleszcz jest trudny do usunięcia (urwany odwłok), powinien wystawić skierowanie do poradni chirurgicznej z dopiskiem „pilne” by ułatwić pacjentowi uzyskanie pomocy specjalisty.

Podpisał: Z up. Michał Brzeziński, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 czerwca 2015 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO)

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447 z późn. zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń udzielonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO), o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy, winno odbywać się ze wskazaniem kodu trybu przyjęcia:

 1. „14" - przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (osoba, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku udzielenia świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej);
 2. „11” - przyjęcie na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (osoba, której udzielono świadczenia zdrowotnego w przypadku pobytu w oddziale szpitalnym);

z podaniem kodu tytułu uprawnienia dodatkowego „32aDILO”.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że traci ważność Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń zrealizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DiLO) od 1 stycznia 2015 r. z dnia 23 marca 2015 r.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 26 czerwca 2015 r.

 • Komunikat dotyczący przestrzegania przez świadczeniodawców zapisu § 7 ust 3 Ogólnych Warunków Umów - załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008 r., Nr 81, poz. 484)

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z § 7 ust 3 OWU:

Zmiana, określonego w umowie, miejsca udzielania świadczeń wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, wyrażonej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować może nałożeniem kar umownych, zgodnie z treścią § 30 ust. 1 pkt 2 lit. a) OWU.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 czerwca 2015 r.

 • Zmiana dotycząca wniosków o odblokowanie umów w wersji elektronicznej, związanych z weryfikacjami prowadzonymi przez Sekcję Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń

Z dniem 11 maja 2015 roku Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń POW NFZ wprowadza zmiany dotyczące treści wniosków o odblokowanie umów w wersji elektronicznej, składanych przez świadczeniodawców w celu poprawy świadczeń zakwestionowanych w procesie weryfikacji.

Wniosek taki powinien zawierać obowiązkowo:

 • datę utworzenia wniosku,
 • pełen numer umowy świadczeniodawcy, której dotyczy wniosek,
 • okres jakiego będą dotyczyć zmiany,
 • uzasadnienie otwarcia umowy wraz z numerem pisma, jakie świadczeniodawca otrzymał z POW NFZ,
 • dokładne określenie jakiego sposobu odblokowania umowy oczekuje świadczeniodawca w celu dokonania korekty błędnych świadczeń,
 • podanie numerów PESEL pacjentów, zakresu świadczeń oraz dat realizacji, których odblokowanie dotyczy – w przypadku odblokowania z możliwością dodania (dopisania) nowego świadczenia podanie numeru PESEL, zakresu świadczeń oraz dat realizacji świadczenia, które będzie dodane (pkt 3 „Wniosku o odblokowanie okresów sprawozdawczych w umowie,
 • podpis osoby upoważnionej.

Ma to na celu ograniczenie liczby odblokowań tej samej umowy.

Sposoby odblokowania umów:

 1. ROZ - odblokowanie w celu naliczenia świadczeń (możliwość naliczenia świadczeń do limitu umowy bez jakichkolwiek korekt ze strony świadczeniodawcy),
 2. POP, ROZ - odblokowanie w celu poprawy świadczenia i naliczenia do limitu umowy (możliwość modyfikacji konkretnego świadczenia na tym samym id produktu lub usunięcie błędnego świadczenia oraz naliczenie do limitu umowy),
 3. USUN - odblokowanie w celu usunięcia błędnie rozliczonego świadczenia (możliwość usunięcia świadczenia bez możliwości wystawienia korekty),
 4. USUN, KOR - odblokowanie w celu usunięcia błędnie rozliczonego świadczenia i naliczenia korekty „in minus”(możliwość usunięcia świadczenia i wystawienia korekty „in minus” bez możliwości naliczenia do limitu umowy),
 5. DODAJ, ROZ – odblokowanie w celu dodania oraz naliczenia do limitu umowy nowego świadczenia (możliwość dodania nowego, nie sprawozdanego do tej pory świadczenia oraz naliczenie go w sytuacji gdy jest dostępny limit do konkretnej umowy),
 6. USUN, KOR oraz DODAJ, ROZ - odblokowanie w celu usunięcia błędnie rozliczonego świadczenia i dodania w jego miejsce prawidłowego nowego świadczenia (możliwość usunięcia świadczenia, wystawienia korekty a w następnym etapie wpisania nowego świadczenia z nowym id produktu, bez możliwości modyfikacji innych świadczeń. WAŻNE! We wniosku należy podać dokładnie jakie świadczenie będzie usuwane (PESEL, data świadczenia, produkt) oraz jakie świadczenie zostanie w jego miejsce dodane (PESEL, data świadczenia, produkt). Wszystkie świadczenia, które zostaną rozliczone poza wnioskowanymi, uzyskają status „błąd” i zostanie do nich naliczona korekta).

Rozpatrywane będą tylko wnioski na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego komunikatu:

Wnioski, które nie będą zawierały ściśle określonego sposobu odblokowania zostaną odrzucone. Wnioski powinny być dostarczane do POW NFZ osobiście, pocztą lub faxem (oryginał dosłany pocztą).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 maja 2015 r.

 • 23-24 czerwca, Szczecin - Bezpłatne szkolenie z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23 - 24 czerwca 2015 r. w godzinach od 8.30 do 15.30 w Szczecinie odbędzie się szkolenie poświęcone zasadom udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej, realizowane w ramach projektu systemowego  „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych (rejestratorki, lekarze, osoby rozliczające świadczenia, wystawiające faktury, pielęgniarki, personel zarządzający placówkami medycznymi), których obowiązki związane są z definiowaniem, wyceną, rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, udzielaniem informacji oraz obsługą pacjenta w szeroko rozumianym zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Program szkolenia:

 • Podstawy prawne transgranicznej opieki zdrowotnej
 • Koordynacja a opieka zdrowotna w ramach dyrektywy transgranicznej
 • Zasady udzielania świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji oraz na podstawie dyrektywy transgranicznej. Podstawowe różnice
 • Zasady wydawania recepty transgranicznej
 • Kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą
 • Zadania informacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kontekście dyrektywy transgranicznej oraz zasady współpracy z KPK i OW NFZ
 • Zwrot kosztów i finansowanie świadczeń udzielanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osobom ubezpieczonym w Funduszu  – informacje ogólne i obowiązki świadczeniodawców
 • Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – zasady wystawiania faktur i finansowanie świadczeń oraz procedura wyjaśniania faktur niejasnych. Współpraca z oddziałami wojewódzkimi Funduszu i Krajowym Punktem Kontaktowym
 • Leczenie planowane poza granicami kraju
 • Trening komunikacji interpersonalnej – umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej i ich rola w przekazywaniu informacji; komunikacja w tzw. „sytuacjach trudnych”, zasady i strategią komunikowania się ze świadczeniobiorcą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie się na portalu:

http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-stacjonarne-kpk1/?wpis=91-16

oraz niezwłoczne nadesłanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:

KPK NFZ  Biuro Projektu

Centrala NFZ

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

z dopiskiem:  Do rąk własnych  Szkolenie Szczecin  KPK

O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Samo zgłoszenie do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednak jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w zajęciach. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia zawierające komplet dokumentów. Projekt nie ogranicza liczby osób uczestniczących w szkoleniu zatrudnionych w tej samej instytucji. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób zatrudnionych przez ten sam podmiot. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia mieć będą panowie. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany przez organizatora telefonicznie i pocztą elektroniczną. Niepotwierdzenie przez organizatora  udziału zgłoszonej osoby będzie jednoznaczne z niezakwalifikowaniem tej osoby do szkolenia.

Wysyłając formularz zgłoszenia osoba zainteresowana zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 572 64 47.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 11 maja 2015 r.

 • 11-12 czerwca 2015 r., Gdańsk - Bezpłatne szkolenie dla pracowników rejestracji z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz o prawach pacjentów

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 czerwca br. w godzinach od 9 do 16.30 w Gdańsku w ramach projektu Akademia NFZ odbędzie się dwudniowe szkolenie z zasad udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz o prawach przysługujących pacjentom. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a adresowane jest do pracowników rejestracji zakładów opieki zdrowotnej posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Celem dwudniowych zajęć będzie zapoznanie pracowników rejestracji z zasadami i strategią obsługi ubezpieczonego. Szkolenie odbędzie się w dwóch grupach.

Program zajęć dla grupy pierwszej przedstawia się następująco:

 • Dzień pierwszy – 11 czerwca

Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom.

Tematy tej części szkolenia to:

- obecnie obowiązujące akty prawne niezbędnych do prawidłowej obsługi pacjenta,

- dokumenty niezbędnych do rejestracji,

- informacje o systemie eWUŚ,

- praktyczne przykłady problemów z jakimi spotykają się pracownicy rejestracji.

 • Dzień drugi – 12 czerwca

Komunikacja interpersonalna

Ta część szkolenia odbędzie się w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów
 z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Program zajęć dla grupy drugiej jest identyczny, ale zajęcia prowadzone będą w odwróconej kolejności (11 czerwca – komunikacja interpersonalna, 12 czerwca – zasady udzielania informacji oraz prawa pacjenta).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywają uczestnicy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w grupie pierwszej prosimy o rejestrowanie się na portalu pod adresem: http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-stacjonarne/?wpis=51-4

oraz nadesłanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:

Akademia NFZ - Biuro Projektu

Centrala NFZ;  ul. Grójecka 186   02-390 Warszawa

z dopiskiem -  Do rąk własnych - Szkolenie Gdańsk  Prawa pacjenta grupa I

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w grupie drugiej prosimy o rejestrowanie się na portalu http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-stacjonarne/?wpis=51-4

oraz nadesłanie wypełnionych, podpisanych i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:

Akademia NFZ - Biuro Projektu,

Centrala NFZ  ul. Grójecka 186   02-390 Warszawa

z dopiskiem -  Do rąk własnych - Szkolenie Gdańsk Prawa pacjenta grupa II

O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowanie się  do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w nim. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia prawidłowo wypełnione i dostarczone do Biura Projektu.

Projekt nie ogranicza liczby osób z jednej instytucji uczestniczących w szkoleniu. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby zgłoszonych osób zatrudnionych przez ten sam podmiot. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet i mężczyzn biorących udział w projekcie pierwszeństwo   w kwalifikacji do szkolenia mieć będą panowie. Pierwszeństwo do udziału w szkoleniu stacjonarnym miały będą też osoby, które nie korzystały wcześniej z żadnych innych szkoleń oraz konferencji przygotowanych w ramach projektu Akademia NFZ. Udział zakwalifikowanych osób    w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany przez organizatora telefonicznie i pocztą elektroniczną.

Brak potwierdzenia przez organizatora uczestnictwa zgłaszającej się osoby będzie jednoznaczny z niezakwalifikowaniem tej osoby do szkolenia.

Rejestrując się na platformie i wypełniając formularz zgłoszenia osoba zainteresowana zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z platformy szkoleniowo-edukacyjnej, gdzie szkolenia są dostępne w formie e-learningowej. Więcej informacji znaleźć można na stronie: http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/.

Dodatkowe informacje można też uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 64 59.

źródło informacji: Centrala NFZ

data publikacji: 11 maja 2015 r.

 • Zasady cesji umów - nowe - od 10 kwietnia 2015 r.

Świadczeniodawca, który chce dokonać cesji umowy powinien:

 1. wypełnić wniosek o wyrażenie zgody na cesję praw i obowiązków z umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (1 egzemplarz); wniosek jest do pobrania w dwóch formatach:
 1. załączyć komplet wymaganych dokumentów - opis do pobrania w dwóch formatach:
 1. załączyć wzór umowy przelewu wierzytelności i przejęcia długu (3 egzemplarze umowy cesji oryginalnie wypełnione, podpisane i opieczętowane przez Cedenta i Cesjonariusza - kserokopie nie będą honorowane) - do pobrania w dwóch formatach:
 1. przesłać pełen komplet dokumentów do Dyrektora Oddziału POW NFZ.

Jednocześnie informujemy, że komplet wymaganych przez Pomorski OW dokumentów powinien być złożony na miesiąc przed planowanym terminem cesji.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 kwietnia 2015 r.

 • Komunikat dotyczący wniosków o przesunięcia środków finansowych w umowach po upływie I kwartału 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – dalej jako OWU, świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na:

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń,

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków za I kw. 2015 r. w siedzibie POW NFZ do dnia  16.04.2015 r. (zgodnie z wzorami umieszczonymi na stronie POW NFZ w komunikacie z dnia 01.10.2014 r.).

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją Oddziału Funduszu na wnioskowane przesunięcia.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 kwietnia 2015 r.

 • Komunikat dotyczący przestrzegania przez świadczeniodawców zapisu § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.)

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.):

Osoba kierująca na badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, do którego kieruje pacjenta, wraz ze skierowaniem, informacje z dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta niezbędne do przeprowadzenia tego badania lub konsultacji, natomiast podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 marca 2015 r.

 • Prośba o pilne wypełnienie wniosku dot. ustalenia kont bankowych do umów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o pilne wypełnienie wniosku dotyczącego ustalenia kont bankowych do umów obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku w rodzaju:

 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze,
 • opieka paliatywna i hospicyjna,
 • podstawowa opieka zdrowotna - w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Wnioski składają wszyscy świadczeniodawcy w ww. rodzaju, również ci, których numer konta bankowego nie uległ zmianie. Nie przesłanie wniosku uniemożliwia wygenerowanie umowy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r.

Aby wygenerować Wniosek w sprawie rachunku bankowego, należy:

 1. zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy,
 2. wybrać zakładkę: Moje podstawowe dane,
 3. kolejno: Zmiana kont bankowych dla umów, Nowy wniosek,
 4. wybrać rok 2015, kod umowy, następnie wypełnić numer konta i dane posiadacza rachunku bankowego, zapisać, zatwierdzić i kliknąć Przekaż do OW,
 5. jeden egzemplarz wydrukować, podpisać i opieczętować, przesłać faxem i pocztą.

Fax (058) 75 12 632, 736, 737.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2014 r.

 • Pilotaż nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego

W związku z wejściem w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 11 grudnia 2014 roku udostępnia możliwość wzięcia udziału w pilotażu nowej funkcjonalności związanej z obsługą Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO), znajdującej się pod adresem   https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/ .

Do pilotażu może przystąpić dowolny świadczeniodawca, który posiada umowę z NFZ na jeden lub wszystkie z podanych rodzajów świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna (POZ), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) lub leczenie szpitalne (SZP).

W ramach pilotażu możliwe będzie testowe wystawienie karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego w następujących trybach:

 1. w podstawowej opiece zdrowotnej
 2. w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej
 3. w szpitalu
 4. w szpitalu - leczenie onkologiczne rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2015 r.

Świadczeniodawca posiadający podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w jednym z ww. rodzajów świadczeń, w celu przystąpienia do pilotażu powinien posiadać konto dostępowe w Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy danego OW NFZ, w którym rozlicza świadczenia. Następnie po zalogowaniu do Portalu powinien dodać wyznaczonego operatora do listy operatorów, którzy mają mieć dostęp do rejestracji i wydawania kart w systemie Obsługi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO).

Szczegółowa instrukcja postępowania w celu uzyskania dostępu do systemu DiLO znajduje się w załączniku do komunikatu.

Szczegółowa instrukcja postępowania związana z wydaniem karty ww. trybach znajduje się w załącznikach do komunikatu.

Dodatkowo informujemy, że w sprawach technicznych związanych z pilotażem można kontaktować się z osobami wyznaczonymi przez Dyrektorów OW NFZ, których dane dostępne są na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich.

Lista załączników:

 1. Ogólna instrukcja użytkownika DiLO.pdf
 2. Instrukcja wydawania karty w POZ.pdf
 3. Instrukcja wydawania karty w AOS.pdf
 4. Instrukcja wydawania karty w SZP.pdf
 5. Instrukcja wydawania karty w SZP – leczenie przed 2015r.pdf

Osoby odpowiedzialne za kwestie techniczne w Oddziałach Wojewódzkich NFZ:
 

Dolnośląski OW:
tel. 71 797 94 26 Magdalena.mucha@nfz-wroclaw.pl
tel. 71 797 94 00  Piotr.tomczyk@nfz-wroclaw.pl

Kujawsko-Pomorski OW: 
tel. 52 325 29 73, joanna.dzwigala@nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski OW:  
81 531 05 87 wieslaw.czyzyk@nfz-lublin.pl
81 531 06 65   karolina.paluch@nfz-lublin.pl

Lubuski OW:  
68 328 77 29  dariusz.michalak@nfz-zielonagora.pl
68 328 76 30  cezary.zaleski@nfz-zielonagora.pl

Łódzki OW:
42 275 49 44 tomasz.krawczyk@nfz-lodz.pl, aplikacje@nfz-lodz.pl
42 275 49 66 malgorzata.dikof@nfz-lodz.pl 
42 275 49 83  magdalena.rzymowska@nfz-lodz.pl
42 275 49 88  krzysztof.kowalski@nfz-lodz.pl
42 275 49 89  bartlomiej.knap@nfz-lodz.pl    

Małopolski OW:  
12 29-88-420 emilia.harazny@nfz-krakow.pl
12 29-88-420 maciej.krol@nfz-krakow.pl
12 29-88-420  robert.slonczynski@nfz-krakow.pl

Mazowiecki OW:
22 279 76 64 maciej.gabarski@nfz-warszawa.pl

Opolski OW:  
77 40 20 130  dariusz.ogorek@nfz-opole.pl
77 40 20 178, 605 652 199 andrzej.walasiak@nfz-opole.pl

Podkarpacki OW:
17 860 41 05  iwona.kurc@nfz-rzeszow.pl
17 860 41 24  katarzyna.dyrak@nfz-rzeszow.pl

Podlaski OW:
85 745 95 46 piotr.brysiewicz@nfz-bialystok.pl
85 745 95 46 maciej.lukaszewicz@nfz-bialystok.pl

Pomorski OW: 
58 75 12 563  katarzyna.pawlowska@nfz-gdansk.pl
58 75 12 573  maria.faferek@nfz-gdansk.pl

Śląski OW: 
32 735 17 34 piotr.marciszewski@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 rafal.pawera@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 jolanta.kalka@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 jaroslaw.mirek@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 anna.zimoch@nfz-katowice.pl
32 735 17 34 arkadiusz.sikora@nfz-katowice.pl

Świętokrzyski OW: 
41 36 46 108  pawel.jaskiewicz@nfz-kielce.pl  
41 36 46 108  piotr.chojak@nfz-kielce.pl

Warmińsko-Mazurski OW: 
89 678 74 23 daniel.borysow@nfz-olsztyn.pl

Wielkopolski OW: 
61 850-61-57 wi-sso@nfz-poznan.pl

Zachodniopomorski OW:  
91 425-11-44 lukasz.frackowiak@nfz-szczecin.pl
91 425-10-57 lukasz.witkowski@nfz-szczecin.pl

Źródło informacji: Centrala NFZ w Warszawie

data publikacji: 11 grudnia 2014 r.

 • PAKIET ONKOLOGICZNY – INFORMACJA TELEFONICZNA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchamia dla świadczeniodawców telefony informacyjne, dotyczące szybkiej ścieżki onkologicznej. Informacje udzielane są w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku.

W zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Ludmiła Fijała-Rodziewicz: 58 75 12 543.

W zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej:

 • Iwona Jabłońska: 58 75 12 539
 • Marcin Kołyszko, Anna Aniśko-Ścibek: 58 75 12 511
 • Anna Musierowicz, Aleksandra Czaplicka-Rybak: 58 75 12 535

W zakresie Leczenia Szpitalnego:

 • Aleksandra Staszkiewicz: 58 75 12 537
 • Katarzyna Falkowska: 697 783 740

W zakresie problemów technicznych:

 • Katarzyna Pawłowska: 58 75 12 563
 • Maria Fąferek: 58 75 12 573

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 grudnia 2014 r.; aktualizacja: 3 grudnia 2014 r.

 • Uzupełnienie komunikatu z dnia 6 października 2014 r. dotyczącego udostępniania dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późn. zm.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż ww. komunikat nie dotyczy przesyłanych oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub dokumentu potwierdzającego to prawo.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 listopada 2014 r.

 • W nawiązaniu do komunikatu POW NFZ z dnia 3 lutego 2014 roku zachęcamy do rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie umów z NFZ w formie e-dokumentu

  Rozliczenie w postaci e-dokumentu to w szczególności :

 1. możliwość przesyłania rozliczenia w dogodnym dla Państwa momencie – wpływa na skrócenie terminu realizacji,
 2. uzyskanie potwierdzenia wpływu e-dokumentu do SI POW NFZ, widoczne w aplikacji Portal Świadczeniodawcy,
 3. ograniczenie kosztów działalności świadczeniodawcy /brak opłat związanych z wysyłką formy papierowej/,
 4. ograniczenie możliwości nieprawidłowego dokumentu z uwagi na funkcjonujące w systemie informatycznym mechanizmy sprawdzające,
 5. skrócenie terminu płatności zgodnie z OWU o jeden dzień w przypadku zastosowania podpisu kwalifikowanego przez świadczeniodawcę.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data p[ublikacji: 13 listopada 2014 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitale w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izba przyjęć

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub świadczenie w szpitalnej izbie przyjęć (IP) powinno być udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W sytuacji udzielenia świadczenia w SOR/IP osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego świadczeniodawca, zgodnie z § 12 ust. 10 Ogólnych Warunków Umów*, po zakończeniu leczenia wydaje pacjentowi, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

 1. skierowania na świadczenia zlecone w karcie informacyjne z pobytu w SOR/IP,
 2. recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjne z pobytu w SOR/IP;
 3. zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami.

Ponadto, w przypadku udzielenia świadczenia osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, po zakończeniu świadczenia lekarz SOR/IP powinien wystawić pacjentowi zwolnienie lekarskie w przypadku stwierdzenia niezdolności do pracy. Przedmiotową kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. 2005 Nr 145 poz. 1219).

*Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowi z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 Nr 81 poz. 484).

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 października 2014 r.

 • Błąd weryfikacji 51690037 - Rozliczenie świadczenia wymaga potwierdzenia fakturą/rachunkiem/inną specyfikacją kosztową

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w przypadku pojawienia się na Portalu Świadczeniodawcy w Kompleksowym przeglądzie wyników weryfikacji świadczeń błędu o kodzie 51690037 - Rozliczenie świadczenia wymaga potwierdzenia fakturą/rachunkiem/inną specyfikacją kosztową należy w celu udokumentowania danego zakupu przesłać do Oddziału Funduszu kserokopię faktury lub rachunku potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a w pozostałych przypadkach przedłożyć szczegółową specyfikację kosztową dotyczącą rozliczanego świadczenia.

Umożliwienie rozliczenia świadczenia nastąpi po zakończeniu weryfikacji dokumentów przedstawionych w formie papierowej pod względem poprawności merytorycznej oraz zgodności z danymi przesłanymi w raportach statystycznych.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 października 2014 r.

 • Udostępnianie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm.)

Pomorski Oddział Narodowego Fundusz Zdrowia przypomina, iż zgodnie z zapisami art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zm.) administrator danych ma obowiązek zabezpieczyć je przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W związku z powyższym prosimy o przekazywanie kserokopii dokumentów wyłącznie drogą pocztową, bądź poprzez punkt podawczy bezpośrednio w siedzibie POW NFZ, każdorazowo w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dokumentacja medyczna, dane wrażliwe”, opisanej sygnaturą pisma/tematem, którego dotyczy dokumentacja.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 października 2014 r.

 • Wnioski o przesunięcia środków finansowych w umowach po upływie III kwartału 2014 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż na mocy §20 i §21 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) – dalej jako OWU, świadczeniodawcom przysługuje prawo wnioskowania do Oddziału Funduszu o dokonanie zmian zawartych umów polegających na:

 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania dla pozostałych rodzajów świadczeń,
 • zwiększeniu kwoty zobowiązania Funduszu ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.

Poniżej zapisy §20 i §21 OWU:

§20. 1. W przypadku zawarcia umowy co najmniej na dwa z następujących rodzajów świadczeń:

 1. ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 2. leczenie szpitalne,
 3. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 4. rehabilitacja lecznicza,
 5. świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 6. świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
 7. opieka paliatywna i hospicyjna

 - strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy, składany po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy.

2. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

3. Zmiany umów, o których mowa w ust.1, nie mogą spowodować:

 1. zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu wszystkich zawartych z nim  umów;
 2. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o więcej niż 15%, dla każdego  rodzaju świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 3. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń w ramach danego rodzaju świadczeń, o więcej niż 20%, dla danego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 4. ograniczenia dostępności do świadczeń.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych odrębnie na poszczególne zakresy świadczeń w ramach rodzajów świadczeń, o których mowa w ust. 1.

5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje do umów, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków.

§21. 1. Z zastrzeżeniem §20, strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy złożony po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

2. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować:

 1. zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu zawartej umowy;
 2. zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń, o więcej niż 20%, dla każdego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
 3. ograniczenia dostępności do świadczeń.

W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków za trzeci kw. 2014 r. do siedziby POW NFZ według załączonych poniżej wzorów do dnia 20 października 2014 r. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z akceptacją Oddziału Funduszu na wnioskowane przesunięcia.

Wzory:

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 1 października 2014 r.

 • Komunikat w sprawie zmiany wzoru zleceń na zaopatrzenie

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2014r. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013, poz. 1678), potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed dniem 1 lipca 2014r. w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014r.

Oznacza to, że zlecenie potwierdzone do refundacji przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia do dnia 30 czerwca 2014r. jest ważne do 31 lipca 2014r. czyli musi być złożone do realizacji u świadczeniodawcy w terminie do 31 lipca 2014r.

Złożenie zlecenia do realizacji nie jest tożsame z koniecznością zakończenia realizacji świadczenia czyli odbioru przez pacjenta do dnia 31 lipca 2014r. 

Jednocześnie informujemy, że procedura zaopatrzenia w wyroby medyczne, wymagająca potwierdzania zleceń w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, nie ulega zmianie.

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, w przypadku realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, dla których w ramach danej pozycji z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565), limit ilościowy wynosi więcej niż 1 sztuka oraz istnieje możliwość odbioru różnego rodzaju asortymentu, świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien w V części zlecenia umieścić informacje na temat liczby sztuk, ceny za 1 sztukę poszczególnych wyrobów medycznych oraz łącznej ceny wydanych wyrobów medycznych, kwotę refundacji oraz dopłatę pacjenta.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 lipca 2014 r.

 • Komunikat przypominający dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, wprowadzającego nowe wzory zleceń, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zlecenie niepotwierdzone przez Fundusz do dnia 30 czerwca 2014 r., z dniem 1 lipca 2014 r. staje się z mocy prawa nieważne.  

Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w § 3 rozporządzenia przewiduje możliwość funkcjonowania w obrocie zleceń wystawionych przed wejściem w życie rozporządzenia równolegle z nowymi zleceniami, pod warunkiem, że zlecenia wystawione na dotychczasowych drukach zostały potwierdzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

W związku z powyższym prosimy lekarzy wystawiających zlecenia o kierowanie pacjentów do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu niezwłocznego potwierdzenia do dnia 30 czerwca 2014 r. dotychczas wystawionych zleceń, z uwagi na fakt, iż z dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosownie do jego przepisów, potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców zlecających i realizujących zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy.

Jednocześnie przypominamy, że od dnia 1 lipca br. potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku, zaś zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca br., ale niepotwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tym terminie, tracą ważność.

 • Druk nowego zlecenia na zaopatrzenie  w wyroby medyczne – pobierz plik PDF.

Podpisała: Magdalena Podgórniak-Maciejewska, Kierownik Delegatury Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 czerwca 2014 r.

 • Komunikat w sprawie przestrzegania przepisów w zakresie prawa do świadczeń na podstawie przepisów UE/EFTA

W związku z niepokojącymi sygnałami pacjentów dotyczącymi trudności w uzyskaniu świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o dokumenty, którymi posługują się ubezpieczeni
z innych krajów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć obowiązujące przepisy w zakresie udzielania świadczeń osobom ubezpieczonym w  UE/EFTA, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uprawnienia osób okazujących Formularz E-112/Dokument S2.

Osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej lub kraju EFTA (Szwajcaria, Islandia, Norwegia, Lichtenstein) na podstawie okazanego dokumentu, np. EKUZ, Certyfikatu Zastępującego EKUZ, Dokumentu S2/Formularza E-112 lub Poświadczenia wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mają prawo do korzystania ze świadczeń  opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przypominamy, że zasady dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu regulują przepisy unijne, tj.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2009.284.43),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1, ze  zm. ),
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dz.U.UE.L.09.284.43).

Informujemy, iż Dokument S2 (E112), jest indywidulaną zgodą właściwej ze względu na miejsce pobytu i odprowadzanie składek zdrowotnych kasy chorych na planowe leczenie i pokrycie jego kosztów w innym kraju UE i uprawnia do skorzystania ze wskazanego w formularzu świadczenia opieki zdrowotnej u wybranego przez siebie świadczeniodawcy posiadającego umowę z POW NFZ. Zaznaczyć należy, iż Dokument S2 nie podlega rejestracji w NFZ, a osoba nim się posługująca bezpośrednio przedstawia ten dokument świadczeniodawcy.

WAŻNE

W przypadku posiadania przez uprawnionego EKUZ/Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ oraz Formularza E112/Dokumentu przenośnego S2 – świadczenie należy rozliczyć na podstawie Formularza E112/Dokumentu S2, jeśli świadczenie mieści się w zakresie świadczeń na jaki został wydany.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 czerwca 2014 r.

 • Komunikat do Dyrektorów / Kierowników podmiotów leczniczych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

W związku z rosnącą liczbą wadliwie wystawianych skierowań Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Gdańsku przypomina, że lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową biorąc pod uwagę:

 1. wskazania i przeciwwskazania do w/w leczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (uwaga: od 2012 roku nie wszystkie jednostki ICD-10 kwalifikacją się na leczenie uzdrowiskowe, ponadto dokonano podziału schorzeń na: leczenie sanatoryjne i szpitalne /21 dniowe/ oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej /6, 12 lub 18 dni zabiegowych/ wg zał. nr 1/ oraz na rehabilitację sanatoryjną i szpitalną w warunkach uzdrowiskowych /28 dniową /wg zał. nr 2).

W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu pacjenta do uzdrowiska lekarz ocenia przede wszystkim:

 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych (jest to bezwzględny wymóg wg koszyka świadczeń do zastosowania minimum 1-go zabiegu w uzdrowisku);
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji, (jakie skutki przyniosła ta terapia: pozytywne, żadne czy też negatywne?);
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się na wózku inwalidzkim (dojazd do i z uzdrowiska, wejście do wanny, basenu itp.);
 • aktualny stan zdrowia ( po ukończeniu diagnozy na podstawie aktualnych wyników badań);
 1. w przypadku dorosłych - zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy, z wyjątkiem skierowań kwalifikujących się na: leczenie uzdrowiskowe w szpitalu uzdrowiskowym, leczenie uzdrowiskowe w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz leczenie ambulatoryjne w przychodni uzdrowiskowej;
  (w przypadku skierowania na kolejne leczenie uzdrowiskowe lekarz, winien ocenić efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego);

Do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych. Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt.III ww. skierowania.  Brak chociażby jednego wymaganego wyniku skutkuje brakiem aprobaty skierowania i zwrotem skierowania do lekarza, angażując zbędnie czas wielu osób generuje koszty ze środków publicznych. Tylko w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy dołączyć kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego (do 12 m-cy od zakończenia leczenia).

Warunkiem przyjęcia i zarejestrowania skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelnie wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem, z nieczytelną pieczątką lekarza i nr prawa wykonywania
zawodu są  również zwracane lekarzowi, który je wystawił.

W celu uniknięcia odsyłania skierowań, których oddział nie może potwierdzić jak również ewentualnych sporów przed sądem administracyjnym prosimy o bezwzględne przestrzeganie postanowień ww. rozporządzeń przy wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku powtarzających się błędów w wystawianiu skierowań na leczenie uzdrowiskowe oddział będzie informował w tym zakresie kierowników podmiotów leczniczych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 czerwca 2014 r.

 • Komunikat dotyczący nowych wzorów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W załączeniu opublikowano komunikat Ministra Zdrowia w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie z dniem 1 lipca 2014 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatzrenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U z 2013 r. poz. 1678)

data publikacji: 3 czerwca 2014 r.

 • Dostęp pacjenta do dokumentacji medycznej

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta chory ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W myśl art. 26 ust. 1 tej ustawy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Tym samym pacjent ma prawo do upoważnienia wybranej osoby w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej jego dotyczącej. Dodatkowo, zgodnie z par. 8 rozporządzenia ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta lub dołącza do niej. Również skierowania, zlecenia czy wyniki badań stanowią dokumentację indywidualną wewnętrzną pacjenta. Zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy dokumentacja medyczna jest udostępniania:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Artykuł 28 ustawy umożliwia podmiotom prowadzącym działalność leczniczą pobieranie od pacjentów opłat, których wysokość ściśle określa ustawa, za sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 kwietnia 2014 r.

 • Prośba o pilne zaktualizowanie na Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 17 marca 2014 r. danych dotyczących numerów telefonów oraz adresu e-mail

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku, Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Sekcja Obsługi Umów, Portali i Słowników zwraca się z prośbą o pilne zaktualizowanie na Portalu Świadczeniodawcy w terminie do 17 marca 2014 roku danych dotyczących numerów telefonów oraz adresu e-mail według poniższego schematu:

Moje pełne dane (Portal Potencjału) -> Dane Świadczeniodawcy

1. Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zapisz

2. Struktura świadczeniodawcy

a) Jednostki Organizacyjne -> Znajdź

Wybieramy po kolei wszystkie jednostki -> Szczegóły -> Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zmień

b) Komórki organizacyjne -> Znajdź

Wybieramy po kolei wszystkie komórki -> Szczegóły -> Dane podstawowe

Edytuj

Dane kontaktowe

Sprawdzić i poprawić dane:

Telefon do informacji

Telefon do rejestracji

Adres e-mail

Zmień

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 lutego 2014 r.

 • Interpretacja § 12 ust. 5 i 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (kontynuacja leczenia pacjenta w poradni POZ po wizycie w poradni specjalistycznej)

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ podaje obowiązującą wykładnię § 12 ust. 5 i 6 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zawartą w piśmie z dnia 23 sierpnia 2012 r. (MZ-UZ-PR-71-26401-57/RZ/12), podpisanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia Tomasza Pawlęgę.

Zgodnie z treścią § 12 ust. 5 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej zobowiązany jest do pisemnego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego kierującego i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada powyższą informację (§ 12 ust. 6 załącznika do przedmiotowego rozporządzenia).

W związku z powyższym, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie uprawniony do kontynuowania leczenia farmakologicznego pacjenta, o ile otrzyma informację, o której mowa w § 12 ust. 5 OWU. Jednocześnie treść § 12 ust. 6 OWU wskazuje na konieczność uzyskania określonego w § 12 ust. 5 dokumentu, nie odnosi się natomiast do podmiotu uprawnionego do jego wystawienia. Nie jest więc zasadne aby taki dokument był wystawiony wyłącznie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego świadczeniobiorcę w poradni specjalistycznej. Właściwe jest uznanie, iż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie uprawniony do kontynuowania leczenia farmakologicznego po uzyskaniu dokumentu, który będzie spełniał wymagania określone w § 12 ust. 5 OWU, wystawionego przez każdego lekarza specjalistę leczącego danego pacjenta, tj. zarówno lekarza specjalistę, będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jak i lekarza specjalistę, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 lutego 2014 r.

 • Od 1 lutego 2014 roku możliwe jest przekazywanie do POW NFZ faktur elektronicznych za świadczenia medyczne zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku

Informujemy, że od 1 lutego 2014 roku możliwe jest przekazywanie do POW NFZ faktur elektronicznych za świadczenia medyczne zrealizowane po 1 stycznia 2014 roku.

Zgodnie z zapisami zawartej umowy „Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku”.

Faktury elektroniczne mogą być przekazywane jedynie za pomocą Portalu Świadczeniodawcy tylko w wyznaczonym formacie XML w sposób analogiczny do stosowanego w przypadku przekazywania plików REF. Dopuszczalne formaty załączników do e-faktur: JPG, PNG,PDF. Przesłanie faktury elektronicznej oznacza brak konieczności przesyłania pliku REF dla świadczeń objętych fakturą.

W związku z powyższym informujemy, że dokumenty elektroniczne mogą być przesyłane do POW NFZ w dowolnym czasie, przy czym dokumenty otrzymane w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16-tej w dni robocze będą miały datę przyjęcia do oddziału odpowiednio zgodną
z pierwszym dniem roboczym po dniach wolnych lub w przypadku otrzymania przez OW dokumentu elektronicznego po godzinie 16-tej datą przyjęcia będzie kolejny dzień roboczy.

W celu dostosowania Państwa aplikacji do przekazywania dokumentów elektronicznych konieczny jest indywidualny kontakt z własnym dostawcą oprogramowania.

Przekazywanie dokumentów w formie papierowej wraz z raportem statystycznym nie ulega zmianie.

Od dnia 01 stycznia 2014 roku wszystkie dokumenty rozliczeniowe elektroniczne jak i papierowe dokumentujące wykonanie usług zwolnionych z podatku VAT powinny zawierać wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.
W przypadku usług w zakresie opieki medycznej art.43 ust.1 pkt 18,19,20 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054,ost. zm. w Dz.U. z 2013 r. poz. 1608).

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lutego 2014 r.

 • Możliwość osobistego stawiennictwa w siedzibie Pomorskiego OW NFZ w celu podpisania umowy o udzielanie świadczeń od 1 stycznia 2014 r.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje Świadczeniodawców (osoby uprawnione) o możliwości osobistego stawiennictwa w siedzibie Funduszu Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, w godzinach od 8.00 do 15.00 w celu podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązującej od 1 stycznia 2014 r.

Przed potwierdzeniem przyjazdu prosimy o wysłanie drogą mailową podpisanego wniosku  w sprawie konta bankowego.

Potwierdzenia prosimy przesyłać na niżej wymienione maile:

Umowy:

 1. 000004 – 000075;000659-000722; 001944;060001-060073; 060535-060369 - pokój nr 04 

          hanna.zamerska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 630

 1. 000076 – 000211;000723-000788; 001950;060074-060122; 060370-060400 - pokój nr 04 

          kamila.skutecka@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 631

 1. 000212 – 000374; 000789-000845;060125-060245; 060403-060423 - pokój nr 04   

          halina.dzikowska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 633

 1. 000846 – 001077;000375-000417;001939;060424-060520; 060247-060269 - pokój nr 25

          mariola.majcherek@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 634

 1. 001078 – 001382; 000421- 000508; 001949;060536-060674; 060270-060315 - pokój nr 25

          wioleta.piwowarska@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 635

 1. 001383 – 001608; 000510-000587;060675-060756; 060319-060333 - pokój nr 25

          bozena.glicz@nfz-gdansk.pl  tel. 58 75 12 636

 1. 001609 – 001929; 000589-000658;060757;060336-060352 - pokój nr 25

jolanta.sautycz@nfz-gdansk.pl,  tel. 58 75 12 636

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie aktualizacji potencjału wykazanego w umowach na rok 2014

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy.

Powyższej aktualizacji należy dokonać zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 05.09.2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, tj. przy pomocy wniosków portalowych złożonych poprzez Portal Potencjału  w terminie 7 dni od daty podpisania aneksu do umowy obowiązującej na rok 2014.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie rozliczenia umów za rok 2013

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku uprzejmie przypomina, że zgodnie z zapisami § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 13 maja 2008r.. nr 81 poz. 484), rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. 14.02.2014 r.

W celu ostatecznego rozliczenia umowy i wywiązania się z terminów określonych w ww. rozporządzeniu, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że dokumenty rozliczeniowe za świadczenia sprawozdane w miesiącu grudniu 2013 r. oraz ewentualne korekty do poprzednich okresów sprawozdawczych należy złożyć do dnia 10 stycznia 2014 r., co jest zgodne z § 23 Ogólnych Warunków Umów.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 stycznia 2014 r.

 • Pobieranie zakresów numerów recept w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w sytuacji, gdy w systemie informatycznym umowy elektroniczne mają status „kompletna” lub „podpisana”

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje Świadczeniodawców o możliwości pobierania zakresów numerów recept w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 w sytuacji, gdy w systemie informatycznym umowy elektroniczne mają status „kompletna” lub „podpisana”.

Sprawdzanie statusu umowy po zalogowaniu się w Portalu Świadczeniodawcy:

Wybrać ikonę →Umowy na realizację świadczeń

                       ↓

Moje umowy

                       ↓

Umowy na 2014 rok

                       ↓

Umowa

                       ↓

Status umowy →”kompletna” lub „podpisana”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 stycznia 2014 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców, osób uprawnionych (lekarzy, felczerów), pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego zlecających zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 17 grudnia 2013 r. poz. 1565), które wprowadza nowe  zasady zaopatrzenia świadczeniobiorców  w wyroby medyczne wydawane  na zlecenie.

Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału - do pobrania plik PDF.

Prosimy zatem o wnikliwe zapoznanie się z treścią przytoczonego rozporządzenia, ponieważ zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawiane począwszy  od dnia 1 stycznia 2014 r. winno zawierać określenie zaopatrzenia według nazwy wyrobu medycznego przytoczonej w  rozporządzeniu MZ z dnia 6 grudnia 2013 r, ze wskazaniem grupy wyrobu medycznego, oznaczonej odpowiednią literą alfabetu i liczby porządkowej danego wyrobu,  wymienionego w wykazie wyrobów medycznych wydawanych   na zlecenie, stanowiącym załącznik do niniejszego rozporządzenia MZ.

Informujemy ponadto, iż od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 r. zaopatrzenie należy zlecać na dotychczas obowiązujących wzorach zleceń.

Źródło: Delegatura POW NFZ w Słupsku

data publikacji: 27 grudnia 2013 r.

 • Przydzielanie zakresów numerów dla recept lekarskich świadczeniodawcom oczekującym na podpisanie umów na rok 2014.

Pomorski OW NFZ informuje Świadczeniodawców oczekujących na podpisanie umów na udzielanie świadczeń w 2014 roku, o konieczności zabezpieczenia w numery recept lekarzy w okresie niezbędnym do wprowadzenia w/w umów do Portalu Świadczeniodawcy. Przydzielanie zakresów numerów poprzez Portal Świadczeniodawcy będzie możliwe na podstawie dotychczasowych umów do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2013 r.

 • Format numerów umów obowiązujący w roku 2014 w poszczególnych rodzajach świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia format numerów umów obowiązujący w  roku 2014 w poszczególnych rodzajach świadczeń:

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2011 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich, przedłużenie terminu obowiązywania umów do 30.06.2014 r. lub do 31.12.2014 r.):

 • 11/Numer/Rodzaj/11/14 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/11/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla aneksowanych umów wieloletnich zawartych na rok 2012 i lata następne (renegocjacje umów wieloletnich, przedłużenie terminu obowiązywania umów do 30.06.2014 r. lub do 31.12.2014 r) :

 • 11/Numer/Rodzaj/12/14 - dla wszystkich świadczeniodawców z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/12/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

Dla umów, które zostały zawarte z mocą obowiązywania od 2013 roku:
(renegocjacje umów wieloletnich)

 • 11/Numer/Rodzaj/13/14 - dla wszystkich z wyjątkiem świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MSW i MS (tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/13/1/14 - dla niektórych świadczeniodawców (nie dotyczy tzw. służb mundurowych),
 • 11/Numer/Rodzaj/M/13/14 - dla świadczeniodawców nadzorowanych przez MON, MS i MSW (tzw. służb mundurowych).

      Gdzie:

     - Numer to 6-cyfrowy kod Świadczeniodawcy (np. 000003),

     - Rodzaj to skrót stosowany dla poszczególnych rodzajów świadczeń:

POZ - podstawowa opieka zdrowotna (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz transport),

POZ-NS - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

POZ-NT - podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia transportu sanitarnego w  poz,

AOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna (z wyłączeniem ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych oraz kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej),

ASDK - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych,

AOS-KAOS - ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą,

SOK - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (z wyłączeniem pompy baklofenowej),

SOK-B - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenia spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej,

PSY - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

REH - rehabilitacja lecznicza,

OPH - opieka paliatywna i hospicyjna,

SPO - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

STM - leczenie stomatologiczne,

RTM - ratownictwo medyczne,

PDT - pomoc doraźna i transport sanitarny,

PRO - profilaktyczne programy zdrowotne,

SZP - leczenie szpitalne (z wyłączeniem programów lekowych, chemioterapii, teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej),

SZP-R - leczenie szpitalne w zakresach teleradioterapii, brachyterapii i terapii izotopowej,

SZP-C - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii,

SZP-L - leczenie szpitalne w zakresach chemioterapii niestandardowej,

SZP-Z - leczenie w zakresach programów lekowych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 grudnia 2013 r.

 • Uzupełnienie Komunikatu w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

W związku z Art. 115 Kodeksu cywilnego jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Wobec powyższego wnioski dotyczące ostatniego kwartału kalendarzowego 2013 r. należy złożyć do dnia 16 grudnia 2013 r. - liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 grudnia 2013 r.

 

 • Uzależnianie długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz jest bezprawne

W związku z sygnałami o uzależnianiu przez niektórych świadczeniodawców długości czasu oczekiwania na wizytę w poradni specjalistycznej od złożenia deklaracji wyboru lekarza poz przypominamy, że stosowanie powyższych praktyk jest niezgodne z obowiązującymi przepisami ponieważ zgodnie z Art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych „Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11”.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 grudnia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

Informujemy, że wnioski o zmianę umów składane na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów (Dz.U. z 2008 r. nr 81 poz. 484) muszą zawierać jednoznaczne wskazanie paragrafu będącego podstawą złożonego wniosku oraz liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość o jaką maja być zmniejszane i zwiększane poszczególne zakresy umów.

W niektórych przypadkach do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może być konieczna zmiana planu finansowego Oddziału, która jest możliwa do przeprowadzenia tylko do końca roku, a więc dokładne określenie liczby i wartości przesunięć jest warunkiem niezbędnym.

Jednocześnie przypominamy, że wnioski dotyczące ostatniego kwartału kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy – liczy się data wpływu do POW NFZ.

Wnioski nie spełniające wymogów wskazanych w Ogólnych warunkach umów oraz w niniejszym komunikacie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 grudnia 2013 r.

 • "Zrozumieć prawa pacjenta" - ogólnopolska konferencja w ramach Akademii NFZ

Centrala NFZ w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję Zrozumieć prawa pacjenta, organizowaną w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rejestracji można dokonać pod adresem:  http://akademia.nfz.gov.pl/konferencja/

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 4 października 2013 r.

 • Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)

Komunikat ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego - do pobrania plik PDF.

data publikacji: 25 lipca 2013 r.

 • Szczególne uprawnienia osób represjonowanych, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, weteranów działań poza granicami państwa oraz cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o konieczności respektowania uprawnień wynikających z przepisów art. 45. - 47.  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 1. Prawo do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością w aptekach
  i placówkach medycznych przysługuje
  : inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz zasłużonym honorowym dawcom krwi lub zasłużonym dawcom przeszczepu, weteranom działań poza granicami państwa;
 1. Prawo do korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych porad i świadczeń specjalistycznych każdego typu przysługuje: inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, osobom represjonowanym, weteranom działań poza granicami państwa ;
 1. Prawo do bezpłatnego zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami "Rp" lub "Rpz" przysługuje: weteranom działań poza granicami państwa, inwalidom wojennym, osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych i osobach represjonowanych, uprawnionych do renty rodzinnej. Inwalidom wojskowym, osobom, które doznały uszczerbku na zdrowiu
  w związku z działaniami wojennymi  oraz cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu określonego w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
 1. Prawo do bezpłatnego i poza kolejnością zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne
  i środki pomocnicze przysługuje:
  inwalidom wojennym i wojskowym, cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych lub osobom represjonowanym.

Ponadto przypominamy, że zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń poza kolejnością nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących a świadczenia powinny zostać udzielone możliwie jak najkrótszym czasie.

Powyższy zapis w ustawie ma ułatwić wymienionej grupie osób dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wynika z potrzeby docenienia oraz otoczenia specjalna opieką medyczną grup społecznych wymienionych przez ustawodawcę.

Należy przyjąć, iż również pacjenci objęci leczeniem planowym wymagającym okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach
np. kolejne wizyty, badania, muszą być uwzględniani przy planowaniu pracy personelu medycznego w tzw. terminarzach czy grafikach przyjęć.

Ponadto, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 11. ust. 4. pkt. 5) i 9) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484), świadczeniodawca jest zobowiązany
do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2013 r.

 • Komunikat w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych dla cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące

W dniach 22-27 kwietnia po raz kolejny odbędzie się Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana przez państwa na poziomie lokalnym. W tym roku Tydzień Szczepień odbywa się w tym samym czasie na całym świecie! Jego głównym celem jest propagowanie rutynowych szczepień, które są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wielu groźnym chorobom zakaźnym. W związku z tym Ministerstwo Zdrowia przypomina, że wszyscy cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 3 miesiące (bez względu na podstawę ich pobytu), powinni poddać się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z póżn. zm.)

Osoby poddające się takim szczepieniom nie ponoszą żadnych kosztów. Szczepienia ochronne, a także poprzedzające je badania kwalifikacyjne i konsultacje są wykonywane przez placówki, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy. W przypadku osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, koszty tych świadczeń są finansowane przez polskie Ministerstwo Zdrowia. Obowiązek zaszczepienia osób małoletnich, bezradnych i tych, które wymagają stałej opieki ze względu na wiek, stan zdrowia lub stan psychiczny spoczywa na ich opiekunach prawnych.

Szczepienia odbywają się zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłaszanym komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Aktualny komunikat dotyczący Programu Szczepień Ochronnych na rok 2013 jest opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia z 30 października 2012 r, Lista chorób zakaźnych, przeciwko którym szczepienia są obowiązkowe (wraz z wykazem osób, które są zobowiązane do poddania się tym szczepieniom), okoliczności stanowiące przesłankę do nałożenia obowiązku szczepień, kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia a także sposób przeprowadzania szczepień są określone w przepisach rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086).

Podpisał: Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

data publikacji: 17 kwietnia 2013 r.

 • Nowa funkcjonalność w Portalu Świadczeniodawcy pozwalająca na elektroniczne generowanie i wydruk skierowań na leczenie uzdrowiskowe

W związku z dużą ilością napływających skierowań na leczenie uzdrowiskowe, wystawionych na niewłaściwych drukach, a także o niewłaściwej strukturze kodu kreskowego informujmy, że w celu usprawnienia procedury rozpatrywania skierowań w Portalu dla świadczeniodawcy uruchomiono funkcjonalność pozwalającą na elektroniczne generowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe i ich wydrukowanie bezpośrednio z Portalu.

Apelujemy do wszystkich Świadczeniodawców, którzy korzystają już z nowej funkcji Portalu i przesyłają skierowania wygenerowane elektronicznie o zaniechanie generowania kodów ze swojej aplikacji, (która w wielu przepadkach zawiera niewłaściwą strukturę  kodów) prosimy o ich generowanie i wydrukowanie bezpośrednio z Portalu, który posiada możliwości wydruku skierowania z odpowiednią strukturą kodu (PDF-417).

             Struktura kodu PDF-417 dla skierowania na leczenie uzdrowiskowe (plik PDF)

Przypominamy również, że administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom/pracownikom uprawnienia do wystawiania skierowań  na leczenie uzdrowiskowe - bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

Instrukcja dotycząca generowania skierowań znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy –> Umowy na realizację świadczeń –> Skierowania na leczenie sanatoryjne –> Pomoc.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 kwietnia 2013 r.

 • Komunikat - przypomnienie o wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. zmianach w sposobie przekazywania danych dotyczących uprawnienia pacjenta do ubezpieczenia

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2013 r.  Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zmieniły się treści przekazywane w komunikacie sprawozdawczym XML, w szczególności odnośnie tytułu uprawnienia pacjenta i dokumentu poświadczającego prawo do świadczeń (tabela nr 8 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ). Ponadto w załączniku nr 3 do rozporządzenia MZ dodano tabelę nr 8a z kodami oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń. W celu  uniknięcia wystąpienia problemów w procesie rozliczania się, należy bezzwłocznie zapoznać się z nowymi przepisami oraz komunikatami dotyczącymi eWUŚ zamieszczonymi na stronie Centrali NFZ.

Przypominamy również, iż w przypadku dziecka do 3 miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia następuje na podstawie numeru PESEL osoby obowiązanej do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego. W razie braku możliwości ustalenia nr PESEL rodzica lub opiekuna prawnego identyfikatorem dziecka do 6 miesiąca życia jest numer nadany według formatu: XXXXX-RRRR-NW, gdzie XXXXX - kolejny unikalny numer osoby w ramach kodu identyfikatora i roku, RRRR - rok (tabela nr 7 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ). Dziecko do 18 r.ż., będące obywatelem Polski, które nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie posiada uprawnień z innego tytułu, należy sprawozdać z kodem tytułu uprawnienia ,,IA'' (tabela nr 8 z załącznika nr 3 do rozporządzenia MZ).

Do pobrania pliki:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 poz. 1507) (plik PDF),
 • Zarządzenie Nr 103/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych wraz z załącznikami (archiwum ZIP - należy pobrać i rozpakować).

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 marca 2013 r.

 • Komunikat Centrali NFZ w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń za styczeń 2013 r. po wprowadzeniu systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

 W celu ułatwienia świadczeniodawcom rozliczenia świadczeń wykonanych w styczniu 2013 r. oraz złagodzenia ewentualnych skutków nieprawidłowego działania     systemu sprawozdawczego świadczeniodawców umożliwiamy, w przypadku wystąpienia problemów, rozliczenie umowy w trybie uproszczonym.

W okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za styczeń 2013 r. w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.

W ramach uproszczonej sprawozdawczości świadczeniodawca będzie zobowiązany dołączyć do rachunku raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym), zawierający informacje o świadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach, obejmujący co najmniej następujące dane:

 • liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających rozliczeniu jednostek rozliczeniowych,
 • cenę jednostki rozliczeniowej,
 • wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na styczeń 2013 r.

Jednocześnie na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia świadczeń udzielonych w okresie przejściowym - nie później niż do 10 marca 2013 r., w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek) - oraz ewentualnego wystawienia rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany, czasowo uproszczony system rozliczeń.

Powyższy wyjątek wprowadzamy, mimo że nowe zasady sprawozdawczości zostały przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w listopadzie 2012 r.

Jednocześnie oczekujemy dostosowania przez świadczeniodawców swoich systemów sprawozdawczych do przekazywania danych w wymaganym formacie elektronicznym, w możliwie krótkim terminie.

Szczegółowe informacje:

- Leczenie szpitalne: tel. (58) 75 12 641, 642, 643, 655, 665, 667,

- Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: tel. (58) 75 12 642, 665, 667,

- Leczenie stomatologiczne: tel. (58) 75 12 643, 667,

- Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, Pomoc doraźna i transport sanitarny, Ratownictwo medyczne, Rehabilitacja lecznicza: tel. (58) 75 12 667,

- Opieka paliatywna i hospicyjna, Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, Lecznictwo uzdrowiskowe: tel. (58) 75 12 665,

- Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: tel. (58)  75 12 642,

- Podstawowa opieka zdrowotna: tel. (58) 75 12 641, 655,

- Profilaktyczne programy zdrowotne: tel. (58)  75 12 643.

Zatwierdziła do publikacji: Maria Pająk - Z-ca Dyrektora POW NFZ DS. Ekonomiczno-Finansowych

             Data publikacji: 1 lutego 2013 r.           

 • Komunikat dla świadczeniodawców w kwestii potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z licznymi sygnałami od świadczeniobiorców, dotyczącymi sytuacji gdy system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń (tzw. „czerwony ekran”) wyjaśniamy, iż w kwestii potwierdzenia ubezpieczenia zdrowotnego obowiązują przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższe przepisy wskazują jednoznacznie, iż świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek przedstawić dokument ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawienie takiego dokumentu nie jest wymagane, gdy system eWUŚ potwierdzi prawo do świadczeń. Jeżeli jednak system eWUŚ nie potwierdzi prawa do świadczeń wówczas świadczenie ma być udzielone na podstawie przedstawionego dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego lub złożonego oświadczenia. Nie można żądać składania oświadczenia, gdy pacjent przedstawia aktualny dokument ubezpieczenia zdrowotnego.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponadto wyjaśnia, iż osoby posiadające uprawnienia z tytułu:

 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński (dotyczy kobiet nie posiadających ubezpieczenia)
 • Zasiłek rehabilitacyjny
 • Złożony wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego lub rentowego
 • Kobiety w okresie ciąży, porodu lub połogu (nie posiadające ubezpieczenia)
 • Osoby posiadające decyzję z art. 54

każdorazowo powinny przedstawić dokument potwierdzający te uprawnienia lub wypełnić oświadczenie o przysługującym im prawie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, gdyż system eWUŚ na chwilę obecną nie potwierdzi ich prawa do świadczeń („czerwony ekran”).

Jednocześnie informujemy, iż osoby ubezpieczone w Polsce, które w systemie eWUŚ nie mają potwierdzonego prawa do korzystania ze świadczeń („czerwony ekran”), w pierwszej kolejności muszą dokonać sprawdzenia poprawności złożonych dokumentów u płatnika składek
(np. u pracodawcy, lub w ZUS, lub w KRUS, lub w innym organie ubezpieczającym). 

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych swoje zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego mogą sprawdzić tylko osoby, dla których ta instytucja jest płatnikiem (emeryci, renciści) albo osoby prowadzące działalność gospodarczą, które same dla siebie są płatnikami składek.

Jeżeli świadczeniobiorca jest osobą, która zawarła umowę dobrowolnego ubezpieczenia, należy skierować ją z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek do POW NFZ.

W sytuacji, jeśli pacjent był już u płatnika składek i posiada potwierdzenie swojego zgłoszenia do ubezpieczenia a system eWUŚ w dalszym ciągu nie potwierdza jego prawa
do świadczeń – „czerwony ekran”, może zwrócić się do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o wyjaśnienie rozbieżności.

Ponadto wyjaśniamy, iż osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska oraz w krajach EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria),  posiadające dokument wydany przez właściwy oddział wojewódzki NFZ,  uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski (Poświadczenie), nie podlegają weryfikacji eWUŚ! System ten dotyczy wyłącznie osób ubezpieczonych w polskim systemie zdrowotnym.

W związku z powyższym podstawą udzielenia świadczenia takim osobom jest okazywane Poświadczenie, które najczęściej wydawane jest bezterminowo.

Wyjaśniamy, że termin 30 dni ważności dokumentu potwierdzającego prawo
do świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy tylko prawa krajowego i nie dotyczy Poświadczeń, natomiast
odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu ponosi legitymująca się nim osoba.

Ponadto przypominamy, że oświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń mogą wypełniać WYŁĄCZNIE osoby ubezpieczone w polskim systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Oświadczenie to nie powinno być wypełniane przez osoby posługujące się Poświadczeniem czy Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji pracownikom obsługującym system eWUŚ oraz rejestrującym pacjentów. Na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ www.nfz-gdansk.pl umieszczony jest poradnik „eWUŚ w rejestracji”, z którym prosimy zapoznać pracowników.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń

W związku z napływającymi sygnałami od pacjentów o informowaniu ich przez świadczeniodawców, iż oświadczenie o przysługującym prawie do  świadczeń można złożyć tylko raz, a jeśli system eWUŚ nie potwierdzi ubezpieczenia następna wizyta będzie płatna, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż powyższy sposób informowania pacjentów nie wynika z żadnych przepisów prawa. Zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia  2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz.1027 ze zm.) w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ świadczeniobiorca może złożyć oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Oświadczenie świadczeniobiorca składa każdorazowo przy ubieganiu się o udzielenie takiego świadczenia tj. każdorazowo przy przyjęciu przez świadczeniodawcę w danym dniu.  Nie istnieje limit składania oświadczeń.

Ponadto wyjaśniamy, iż pacjent którego system eWUŚ zweryfikował negatywnie, który przedstawi dokument ubezpieczenia lub złoży oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń ma prawo do recepty refundowanej.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 stycznia 2013 r.

 • Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia we wszystkich rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdawania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej dotyczących uprawnień pacjenta, rozliczanych od dnia 1 stycznia 2013 r.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 17 stycznia 2013 r.

 • Osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska, posiadające tzw. poświadczenie z NFZ, nie podlegają weryfikacji eWUŚ

W związku z uruchomieniem 1 stycznia 2013r. systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), który pozwala świadczeniodawcy na dokonanie elektronicznego potwierdzenia prawa pacjenta do świadczeń,Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż osoby ubezpieczone w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska,  posiadające dokument wydany przez właściwy oddział wojewódzki NFZ,  uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski (tzw. poświadczenie), nie podlegają weryfikacji eWUŚ!

W związku z powyższym osoby takie muszą każdorazowo przy korzystaniu
ze świadczeń zdrowotnych okazywać poświadczenie, które najczęściej wydawane są bezterminowo.

Jednocześnie  przypominamy, iż osoba legitymująca się poświadczeniem ponosi odpowiedzialność za ważność przedstawianego dokumentu.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2013 r.

 • Przesyłanie faktur w formie elektronicznej do NFZ oraz zmiany oznaczania faktur VAT od 1 stycznia 2013 roku

Zgodnie zrozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż z uwagi na brak funkcjonalności systemów informatycznych NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomienie funkcjonalności obsługi faktur otrzymanych przez NFZ w formie elektronicznej przewidziane jest od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Ponadto informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 poz. 1428).

Podpisała: Maria Pająk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2013 r.

 • Komunikat w sprawie konieczności dokonania przez lekarzy, którzy na podstawie umowy z NFZ udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawód medyczny

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), w dniu  31 grudnia 2012 roku mija termin dostosowania swojej działalności do przepisów wskazanej ustawy. Dotyczy to między innymi obowiązku dokonania wpisu przez lekarzy swojej praktyki we właściwej izbie lekarskiej.

Brak takiego wpisu spowoduje, że z dniem 1 stycznia 2013 r.:

 1. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa z tymi lekarzami, którzy jako świadczeniodawcy nie będą spełniać warunków określonych w ustawie o działalności leczniczej.
 2. Lekarz nie posiadający wpisu do rejestru, nie będzie miał prawa wystawiania recept na leki refundowane na podstawie odrębnej umowy zawartej z NFZ.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2012 r.

 • Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zamieszczenia Poradnika "eWUŚ w rejestracji".

W związku z wdrożeniem od dnia 1 stycznia 2013 roku systemu  eWUŚ  - Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza Poradnik dla świadczeniodawców "eWUŚ  w rejestracji", w postaci plików PDF (do pobrania poniżej):

"eWUŚ w rejestracji" - poradnik (plik PDF);

załącznik do poradnika (plik PDF).

             Źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 6 grudnia 2012 r.

 • Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

a) kompletny ,,Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym'' wraz z wykazem udzielonych niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opisem okoliczności udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1;

b) informację o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2;

c) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do pobrania w standardzie doc oraz PDF:

Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a-c świadczeniodawca składa do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

Uprzejmie prosimy, aby do ww. dokumentów nie dołączać rachunków/faktur. Informacja o wysokości kwoty zaakceptowanej do zapłaty zostanie przekazana po uprzedniej weryfikacji dokumentów, ponieważ rachunek/faktura winnny obejmować kwotę stanowiącą sumę uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej przedstawionych we wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym oraz w części I informacji o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej (stanowiącej załącznik nr 2).

Uwaga: Komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku został ANULOWANY.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 grudnia 2012 r.;

 • Komunikat w sprawie wniosków o zmianę umów na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów

Informujemy, że wnioski o zmianę umów składane na podstawie §§20-22 Ogólnych warunków umów (Dz.U.2008.81.484) muszą zawierać jednoznaczne wskazanie paragrafu będącego podstawą złożonego wniosku oraz liczbę jednostek rozliczeniowych i wartość o jaką maja być zmniejszane i zwiększane poszczególne zakresy umów.

W niektórych przypadkach do pozytywnego rozpatrzenia wniosku może być konieczna zmiana planu finansowego Oddziału, która jest możliwa do przeprowadzenia tylko do końca roku, a więc dokładne określenie liczby i wartości przesunięć jest warunkiem niezbędnym.

Wnioski nie spełniające wymogów wskazanych w Ogólnych warunkach umów oraz w niniejszym komunikacie nie będą mogły zostać rozpatrzone.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 listopada 2012 r.

 • Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla podmiotów leczniczych w sprawie obowiązku sporządzania sprawozdań do badań statystyki publicznej

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonej zachorowalności na grypę i choroby grypopodobne przypomina o obowiązku sporządzania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań MZ – 55 (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 – Dz. U. Nr 173, poz. 1030 z późn. zmianami). Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje poniżej pytania i odpowiedzi dot. realizacji powyższego obowiązku.

Do pobrania komunikat PPWIS - plik PDF.

Źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data publikacji: 21 września 2012 r.

 • Komunikat Dyrektora Pomorskiego OW NFZ w sprawie wystawiania recept na leki refundowane

W związku z zapowiadaną przez część środowiska lekarskiego akcją protestacyjną od 01.07.2012 r. polegającą na wykorzystywaniu wzorów recept niezgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich,  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina wszystkim placówkom ochrony zdrowia, które wiąże podpisana z POW NFZ umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, że zatrudnieni w nich lekarze są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym do leków refundowanych.  Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każdy przypadek ograniczenia praw pacjenta będzie konsekwentnie traktowany jako odstępstwo od  zapisów umowy pomiędzy POW NFZ a świadczeniodawcą, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi w przepisach prawa oraz postanowieniach umownych.

Dyrektor POW  NFZ przypomina też lekarzom pracującym w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ,  że mają oni prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na refundowane leki i wyroby medyczne w ramach tejże umowy.

W takich przypadkach niepotrzebne jest  posiadanie  odrębnej umowy upoważniającej jedynie do wystawiania recept na leki.

Podpisała: Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 czerwca 2012 r.

 • Komunikat PPWIS w sprawie obowiązku sporządania sprawozdań MZ-55

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina o obowiązku sporządzania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawozdań MZ-55.

Szczegóły opublikowano w komunikacie (plik PDF).

Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl

źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data publikacji: 26 czerwca 2012 r.

 • Informacja p.o. Prezesa NFZ dla świadczeniodawców w sprawie wystawiania recept refundowanych

Informuję, że na mocy podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lekarze zatrudnieni w kierowanych przez Państwa placówkach są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym leków refundowanych. Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą.

Przypominam też, że lekarz udzielający świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki.

Podpisał: dr n. med. Zbigniew Teter, p.o.  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

data publikacji: 22 czerwca 2012 r.

 • Komunikat w sprawie dostosowania działalności podmiotów leczniczych do przepisów ustawy o działalności leczniczej

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 30 czerwca 2012r. upływa termin, w jakim podmioty wykonujące działalność leczniczą zobowiązane są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654, z późn. zm.) oraz dokonać w tym zakresie zmiany wpisu do rejestru.

Interpretacja przepisów dotyczących wyodrębnienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na stronie internetowej  Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=20106

Podpisała: Barbara Kawińska Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 czerwca 2012 r.

 • Komunikat PPWIS dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z związku z turniejem EURO 2012 przypomina o potrzebie zgłaszania do Państwowej Inspekcji Sanitarnej formularzy zachorowań (podejrzeń zachorowań) na choroby zakaźne.

Szczegóły opublikowano w komunikacie (plik PDF).

Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl

źródło: Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

data ublikacji: 23 maja 2012 r.

 • Ważność legitymacji wydawanych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 r.

W związku z wątpliwościami zarówno świadczeniodawców jak i świadczeniobiorców dotyczących ważności wszystkich wystawionych przez Polski Czerwony Krzyż od 1969 r. legitymacji stwierdzających nadanie tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz legitymacji wystawianych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia  stanowisko Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia tak jak legitymacje stwierdzające nadanie odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999 r.  w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad nadawania odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” (DZ. U. Nr 84, poz. 939), tak i legitymacje stwierdzające nadanie Odznaki „Honorowy Zasłużony Dawca Krwi” wydane na podstawie uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa (M. P. nr 36, poz.276) zachowują ważność.

W konsekwencji nie wymagają wymiany i są dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń określonych w art. 43 i 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r. Nr 164, poz. 1027
ze zm.)

Jednocześnie podkreślamy, że krwiodawcy chcąc skorzystać z uprawnień legitymują się posiadaną legitymacją, która niejednokrotnie nie zgadza się z obowiązującym wzorem, ponieważ wystawiona została w latach 1969-2006.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 kwietnia 2012 r.

 • Komunikat w sprawie dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów

Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów.

data publikacji: 28 marca 2012 r.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

 • Zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom w wieku do 18-tego roku życia - pismo Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma Pana Jakuba Szulca Sekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia - do pobrania plik PDF.

W związku z otrzymaniem przez Ministra Zdrowia dużej ilości skarg świadczeniobiorców, dotyczących odmowy udzielania świadczeń osobom w wieku do 18 roku życia z uwagi na brak przedstawienia dowodu ubezpieczenia, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art.66 ust.1 pkt. 17-19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", co do zasady obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 • uczniowie w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 • dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w powyżej wskazanych placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

Zauważyć jednak trzeba, iż zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do NFZ, zgodnie z przepisami ustawy, oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach w niej określonych. Na podstawie art.75 ust.4 ustawy, dzieci, oraz uczniów co do zasady zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego odpowiednio szkoły, placówki pełniące funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze i domy pomocy społecznej.


Jednakże w związku z treścią art. 67 ust.3 ustawy, osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, jest obowiązana zgłosić do NFZ członków rodziny, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia z obowiązku ubezpieczenia jej przez inny podmiot tj. szkołę, placówkę pełniącą funkcję resocjalizacyjną, wychowawczą lub opiekuńczą i dom pomocy społecznej (art. 66 ust. 3 ustawy).


Należy jednak zauważyć, iż na mocy art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają także prawo osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, inne, niż osoby objęte powszechnym (obowiązkowym i dobrowolnym) ubezpieczeniem zdrowotnym, a także inne niż ubezpieczeni osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r., Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.


Zgodnie z art. 13 ustawy, świadczenia opieki zdrowotnej udzielane powyższym świadczeniobiorcom, tj. osobom posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia, a nie należą do kategorii osób ubezpieczonych, są co do zasady finansowane z budżetu państwa. Sposób postępowania w takim przypadku określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej.(Dz. U.. Nr 225, poz. 1355).
W związku z powyższym, identyfikowanie podstawy uprawnień osób w wieku do 18 roku życia przez świadczeniodawców jest konieczne ze względu na fakt, iż w przypadku braku ubezpieczenia źródłem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej jest dla nich budżet państwa.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 lutego 2012 r.

 • Skargi pacjentów dotyczące wystawiania recept ze 100-procentową odpłatnością

W związku z docierającymi do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku skargami pacjentów, którym wystawiane są recepty ze 100-procentową odpłatnością pomimo okazywania przez tych pacjentów ważnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, Pomorski OW NFZ oświadcza, że postępowanie takie uznaje za niezgodne z obowiązującymi przepisami i stanowiące naruszenie umów zawartych pomiędzy świadczeniodawcami a Funduszem. Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że ordynacja leków jest jednym z elementów porady lekarskiej, a zasady jej udzielania opisane są szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pomorski OW NFZ przypomina również świadczeniodawcom, że dzieci oraz młodzież do ukończenia 18 roku życia uprawnieni są do bezpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w myśl zapisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 stycznia 2012 r.

 • Niedozwolone zobowiązywanie pacjentów do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ - u tego samego świadczeniodawcy

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej oraz napływającymi sygnałami o działaniach niektórych świadczeniodawców, którzy informują pacjentów, że są oni zobowiązani do złożenia deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy i w związku z tym powinni na nowo wypełnić deklaracje wyboru, informujemy co następuje:

 Powyższe działania są niezgodne z obowiązującymi przepisami ww. ustawy w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz, zgodnie z którą pacjent nie ma obowiązku złożenia deklaracji na wszystkie trzy zakresy świadczeń u tego samego świadczeniodawcy i można dokonać wyboru w zakresie, który go interesuje.

Świadczeniobiorcy wybierają imiennie osoby udzielające świadczeń, tzn. lekarza, pielęgniarkę, położną u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Wskazany powyżej projekt zmiany ustawy nie wprowadza żadnych zmian, czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, ze będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna pracują. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca pracy przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną, pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Mając na uwadze wyżej cytowane stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz oraz w celu zapobieżenia wskazanym powyżej praktykom stosowanym przez niektórych świadczeniodawców, które należy uznać za niedopuszczalne Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i zasad wyboru.

Podpisała: z up. Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 grudnia 2011 r.

 

 • Respektowanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o respektowaniu uprawnień wynikających z przepisów art. 47. lit c)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają prawo inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także osoby, o których mowa w art. 43. ust. 1. tj. zasłużeni honorowi dawcy krwi lub zasłużeni dawcy przeszczepu, legitymujący się stosownymi dokumentami potwierdzającymi prawo do powyższych świadczeń.

Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia, osoby o których mowa powyżej nie powinny być umieszczane przez świadczeniodawców na listach oczekujących.

Powyższy zapis w ustawie ma ułatwić wymienionej grupie osób dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i wynika z potrzeby docenienia oraz otoczenia specjalna opieką medyczną grup społecznych wymienionych przez ustawodawcę.

Należy przyjąć, iż również świadczeniobiorcy objęci leczeniem planowym wymagającym okresowego wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonych terminach np. kolejne wizyty, badania, muszą być uwzględniani przy planowaniu pracy personelu medycznego w tzw. terminarzach czy grafikach przyjęć.

Ponadto, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z § 11. ust. 4. pkt. 5) i 9) załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 81, poz. 484), świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta (w tym praw do ww. przywilejów) oraz informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie.

Wobec powyższego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ ponownie zwraca się z prośbą o poinformowanie podległych pracowników, w szczególności personel punktów rejestracji o konieczności respektowania aktualnie obowiązujących uprawnień.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 grudnia 2011 r.

 • Kwestionowanie okresu ważności poświadczeń potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń medycznych na terytorium RP

W związku z otrzymywanymi informacjami od osób uprawnionych dotyczącymi kwestionowania okresu ważności poświadczeń potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje następujące wyjaśnienia:

Poświadczenia wydawane są zgodnie z  art. 52  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Ust. 2 pkt 8 powyższego artykułu stanowi, że poświadczenie zawiera okres przysługiwania uprawnień na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Wzór poświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wydawania i określania wzoru poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 273, poz. 2718). Powyższy wzór zawiera pole zgodne z zapisem w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej: „okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej”. Nie zawiera natomiast daty końcowej uprawnień.

Okres przysługiwania tych świadczeń określany jest na podstawie formularza otrzymanego z danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zastosowanie mają tu przepisy rozporządzeń wspólnotowych, które są nadrzędne w stosunku do prawa krajowego.
Z powyższego wynika, że  poświadczenia ważne są od daty wydania do momentu anulowania.
Z chwilą anulowania, osoba dla której poświadczenie zostało wydane, zobowiązana jest do jego zwrotu.

Wobec powyższego wyjaśniamy, że jeżeli Poświadczenie nie zawiera znamion podrobienia lub fałszerstwa nie powinno zostać zakwestionowane. Data wydania poświadczenia nie przesądza w tym przypadku o ważności dokumentu.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ,

data publikacji: 28 października 2011 r.

 • Sprawozdawanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia ukazał się komunikat dotyczący prawidłowego sposobu przedstawiania do rozliczeń procedury P49 leki grupa W2 Badania dodatkowe- grupa 1 znajdującą się w załączniku nr 7 do zarządzenia Nr 29/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

  data publikacji: 27 września 2011 r.

 • Nowy protokół szyfrowania SSL do przekazywania sprawozdawanych świadczeń

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że od 1 września 2011 r. wprowadza protokół szyfrowania SSL (parametry niżej) do przekazywania sprawozdawanych świadczeń i pobierania wyników. Dotychczas stosowany w tym celu tunel VPN będzie stopniowo wycofywany z użytku. W okresie przejściowym tj. od 1 września do 31 grudnia 2011 r. można będzie stosować obydwa rozwiązania.

Parametry serwera pocztowego oraz konfiguracji aplikacji:
-- adres serwera poczty wychodzącej (SMTP): ps.nfz-gdansk.pl (port: 465)
-- adres serwera poczty przychodzącej (POP3): ps.nfz-gdansk.pl (port: 995) Wymagane jest szyfrowanie pliku.

Protokół SSL jest szeroko stosowanym w internecie sposobem szyfrowania przesyłu danych. Certyfikat SSL gwarantuje w pełni bezpieczne szyfrowanie, zabezpiecza dane przed zmianami dokonywanymi z zewnątrz oraz uwierzytelnia komputery komunikujące się ze sobą.
Zastosowanie protokołu SSL do wymiany danych między POW NFZ a świadczeniodawcami pokrywa się z formułowanymi wcześniej oczekiwaniami.

Źródło: Wydział Informatyki Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 sierpnia 2011 r.

 • Obowiązek zamieszczania informacji o przysługujących uprawnieniach cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

  W związku z realizacją uprawnień przyznanych ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. nr 225, poz. 1465), w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oraz leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom o obowiązku zamieszczenia informacji o przysługujących uprawnieniach wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  Jednocześnie przypomina się, iż obowiązek umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących praw pacjenta został nałożony na świadczeniodawcę przez przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484). Ponadto zgodnie z § 5 w/w rozporządzenia świadczeniodawca zobowiązany jest nie tylko do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów, lecz również zobowiązanych jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

  Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 lipca 2011 r.

 • Zakażenia werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC)

  W związku ze wzrostem wykrywalności przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz zakażeń werotoksycznymi pałeczkami E. coli O104 (EHEC/STEC) na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego przypominamy lekarzom o obowiązkach wynikających z ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). W świetle tych przepisów w przypadku rozpoznania lub podejrzenia u pacjenta objawów zakażenia żołądkowo-jelitowego lub zespołu hemolityczno-mocznicowego należy zgłaszać ten fakt do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania.

  W załączeniu publikujemy pismo Głwonego Inspektora Sanitarnego:

  Źródło: Główny Inspektor Sanitarny

  data publikacji: 9 czerwca 2011 r.

 • Wystawianie kart zgonu - informacja dla świadczeniodawców

  W odpowiedzi na liczne zgłoszenia informujące Pomorski Oddział Funduszu NFZ o problemach powstających na styku: świadczeniodawcy POZ - Nocna i Swiąteczna Opieka Zdrowotna w POZ-Ratownictwo Medyczne w związku z ustalonymi zasadami wystawiania karty zgonu uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202) wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń lekarskich.

  Natomiast § 3 powyższego rozporządzenia stanowi, iż w przypadku, gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu w myśl § 2 ust. 1 bądź lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia: lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

  Nadmienia się, iż w myśl zapisu art. 43 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, ze zm.) lekarz może

  Oznacza to, iż wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza poz, który jako ostatni w okresie przed dniem zgonu udzielał świadczeń lekarskich. W przypadkach, gdy z uzasadnionych przyczyn nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nagłego zachorowania, niezależnie czy jest pracownikiem pogotowia ratunkowego, czy udziela świadczeń w innej formie.

  • stwierdzić zgon na podstawie osobiście wykonanych badań i ustaleń, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach,
  • wystawić kartę zgonu na podstawie dokumentacji badania pośmiertnego, przeprowadzonego przez innego lekarza lub inną uprawnioną osobę.

Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 czerwca 2011 r.

 • Komunikat dotyczący przewozów noworodków w stanie zagrożenia życia

  Ze względu na brak zabezpieczenia transportu sanitarnego karetką typu N na terenie województwa pomorskiego, do czasu zakupu świadczeń przez Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informujemy, że w stanach zagrożenia życia noworodków do 25 tygodnia życia i związanej z tym konieczności kontynuacji leczenia w innym ośrodku referencyjnym istnieje możliwość skorzystania z neonatologicznego transportu sanitarnego lotniczego pogotowia ratunkowego.

  Kontakt z dyspozytornią krajową pod nr telefonu: (22) 568-19-99, (22) 568-19-98. Zlecenie na odpłatny transport lotniczy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zrefunduje koszty transportu na podstawie art. 19 Ustawy z dnia 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  W celu rozliczenia finansowego zleconego i wykonanego transportu należy złożyć do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku następujące dokumenty:

  Płatność za fakturę zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty wpływu kompletnych dokumentów do POW NFZ.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 marca 2011 r.

  1. kompletny ,,Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym'' wraz z wykazem udzielonych niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opisem okoliczności udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (plik PDF);
  2. kopię ,,zlecenia na odpłatny transport lotniczy'' załącznik nr 2 (plik PDF);
  3. kopię faktury za opłacony transport noworodka;
  4. Fakturę, skierowaną do POW NFZ, wystawioną przez świadczeniodawcę, ze wskazaniem jako podstawę płatności art. 19 Ustawy z dnia 27.08.2004 roku ze zmianami.
 • Odpowiedzialność świadczeniodawców za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń

  W związku z licznymi pytaniami świadczeniobiorców (pacjentów), dotyczącymi kierowania ich na płatne zalecane przez lekarzy specjalistów badania, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484) Świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej, oraz procedur medycznych związanych z udzieleniem tych świadczeń.

  Dodatkowo przypominamy, iż w myśl §12 ww. rozporządzenia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub do leczenia szpitalnego, dołącza do skierowania:

  W przypadku, gdy świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonania niezbędnych dla prawidłowego leczenia dodatkowych badań diagnostycznych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowania na te badania wystawia i pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

  W przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowanego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne i konsultacje.

  W związku z powyższym przypominamy, że świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie udzielania świadczeń przez osoby przez siebie zatrudnione lub udzielające świadczeń w jego imieniu na innej podstawie niż umowa o pracę, a także osoby, którym udzielanie świadczeń powierzył, oraz odpowiada za szkody powstałe, także u osób trzecich, w związku z udzielaniem lub zaniechaniem udzielania świadczeń.

  Wydział Spraw Świadczeniobiorców POW NFZ

  data publikacji: 9 marca 2011 r.

  • wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
  • istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.
 • Instrukcja - zmiany w przetwarzaniu rachunków elektronicznych REF

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dla świadczeniodawców, opisującą zmiany w obsłudze rachunków elektronicznych REF:

  Dokumentacja jest także dostępna na stronie wejściowej do Portali POW NFZ - razem z innymi instrukcjami dla użytkowników Portali.

  data publikacji: 21 lutego 2011 r.

 • Aneks do Porozumienia Pomorskiego OW NFZ z Wojewodą Pomorskim ws. Zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego

  Aneks Nr 4/2011 z dnia 28.01.2011 r. do Porozumienia z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 24, poz. 414 ze zm.), zawarty na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Dyrektorem POW NFZ:

  Do pobrania w standardzie PDF, odczytywanym m.in za pomocą programu Adobe Acrobat Reader:

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 lutego 2011 r.

 • Uzupełnienie do komunikatu ws. zmiany w sposobie wystawiania faktur za świadczenia medyczne wykonane od dnia 1 stycznia 2011 r.

  W nawiązaniu do komunikatu z dnia 04.01.2011 r. Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że obligatoryjnie jako podstawa zwolnienia w treści faktury powinien znaleźć się przepis prawa, a symbol PKWiU stanowi jedynie element dodatkowy i może zostać zawarty w treści faktury fakultatywnie.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 lutego 2011 r.

 • Instrukcja - zmiany związane z nowym sposobem rozliczeń i likwidacją II fazy

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dla świadczeniodawców, opisującą zmiany w sposobie rozliczeń zapowiedziane w komunikacie NFZ z 28.12.2010 r. Do pobrania instrukcja „Zmiany w systemie oddziałowym po wprowadzeniu nowego modelu rozliczania oraz likwidacji komunikatu II fazy”:

  Dokumentacja jest także dostępna na stronie wejściowej do Portali POW NFZ - razem z innymi instrukcjami dla użytkowników Portali.

  data publikacji: 25 stycznia 2011 r.

 • Zmiany w sposobie wystawiania faktur za świadczenia medyczne wykonane od dnia 1 stycznia 2011 r.

  W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), uprzejmie informuję, że od 1 stycznia 2011 roku usługi zwolnione od podatku VAT w całości zostały zawarte w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

  Biorąc pod uwagę stan prawny, który obowiązuje przy dostawie towarów lub świadczeniu usług zwolnionych od podatku, a wykonanych od 1 stycznia 2011 roku, opisy faktur powinny otrzymać brzmienie:

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarów i świadczenia usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej;

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczonych przez:

  ,,Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT - PKWiU 86'' - dla usług transportu sanitarnego.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 stycznia 2011 r.

  • lekarzy i lekarzy dentystów,
  • pielęgniarki i położne,
  • osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
  • psychologów;
 • Koincydencja świadczeń ambulatoryjnych podczas pobytu pacjenta w opiece stacjonarnej.

  W związku z licznymi wątpliwościami pojawiającymi się w wyniku przeprowadzenia weryfikacji kontrolnej dotyczącej koincydencji w udzielaniu świadczeń dla tego samego pacjenta między świadczeniodawcami, w szczególności rozliczania świadczeń ambulatoryjnych w odniesieniu do pacjentów objętych w tym czasie opieką stacjonarną, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż: zgodnie z Art. 35 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami "(...) Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń opieki zdrowotnej, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (...)".

  Ponadto zgodnie z §12 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej "(...) 9. Osoby uprawnione na mocy art. 34 lub 40 ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków. 10. Świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, następujące dokumenty:

  W związku z powyższym szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej obejmujący pacjenta całodobową opieką zobowiązany jest zaopatrzyć pacjenta w leki dotyczące bezpośredniej przyczyny hospitalizacji, ale również w leki niezbędne dla podtrzymania zdrowia i życia pacjenta wynikające z chorób niezwiązanych bezpośrednio z pobytem w szpitalu, których nieleczenie może spowodować pogorszenie stanu zdrowia czy nawet zagrożenie życia. Natomiast niedopuszczalne jest wyrażenie przez lekarza zgody na wystawienie recepty pacjentowi hospitalizowanemu na prośbę jego rodziny i orzekanie o stanie zdrowia określonej osoby bez uprzedniego, osobistego jej zbadania.

  Podpisał: Z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 grudnia 2010 r.

  • skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej;
  • recepty na leki i zlecenia na środki pomocnicze lub wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi zlecone w karcie informacyjnej;
  • zlecenia na transport zgodnie z odrębnymi przepisami (...)".
 • Właściwe ewidencjonowanie numeru prawa wykonywania zawodu personelu medycznego

  W nawiązaniu do komunikatu Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ z dnia 18.12.2009 r. umieszczonego na stronie internetowej www.nfz.gov.pl, dotyczącego sprawdzeń z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Warunków Weryfikacji, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż sprawdzenie o kodzie 50811004 - Osoba wykonująca świadczenie nie występuje w bazie osób personelu w systemie OW NFZ funkcjonuje w systemie informatycznym Oddziału od grudnia 2009 roku.

  W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o szczególną uwagę przy ewidencjonowaniu numerów prawa wykonywania zawodu personelu realizującego świadczenia medyczne. Sprawozdawanie świadczeń wykonywanych przez personel niezgodny z zadeklarowanym w umowie podpisanej pomiędzy POW NFZ a Świadczeniodawcą, bądź podawanie informacji nieprawdziwej, skutkować może rozwiązaniem tejże umowy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 września 2010 r.

 • Wykonywanie badań poziomu kreatyniny przed wykonaniem rezonansu magnetycznego

  W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykonywania badań poziomu kreatyniny przed wykonaniem badań rezonansu magnetycznego Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia opinie Centrali NFZ w tej sprawie.

  Zgodnie z opinią Centrali NFZ ,,brak jest standardów postępowania związanych ze stosowaniem środków kontrastowych w badaniach diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia niepożądanych objawów ubocznych.

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w §2 ust. 1 pkt. 4 stanowi, że skierowanie na badanie lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego powinno zawierać informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia medycznej procedury radiologicznej. Jeśli u pacjenta występują zidentyfikowane już wcześniej przez lekarza kierującego czynniki ryzyka, związane z podaniem jodowego środka kontrastowego (np. niewydolność nerek), lekarz specjalista powinien przeprowadzić niezbędne badania, a ich wyniki wpisać na skierowaniu.

  W pozostałych sytuacjach, lekarz wykonujący badanie, jeśli uzna, że jest ono w danej sytuacji niezbędne, zobowiązany jest wykonać je w ramach swojego kontraktu. Sposób realizacji zleconego w tym przypadku badania jest sprawą organizacyjną świadczeniodawcy wykonującego badania.''

  Źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 września 2010 r.

 • Konieczność informowania oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń pod sankcją kary umownej

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki przypomina, że Świadczeniodawca, zgodnie z §9 ust. 2 i ust. 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484), zobowiązany jest powiadomić na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania oraz sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie. Przerwa, o której mowa wymaga zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wyrażonej na piśmie.

  Niedotrzymanie powyższego terminu stanowi podstawę do nałożenia kary umownej zgodnie z §30 ww. Rozporządzenia.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 6 sierpnia 2010 r.

 • Uzupełnnienie stanowiska w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych udzielanych osobom uprawnionym przebywającym w Polsce

  W nawiązaniu do publikacji z dnia 17 maja 2010 r. dotyczącej stanowiska Ministerstwa Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2010 r. odnośnie zasad udzielania i rozliczania kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych i wątpliwościami zgłaszanymi przez Oddziały Wojewódzkie NFZ co do w/w zasad, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia uzupełniające stanowisko Pani Ewy Kopacz, Ministra Zdrowia RP wyrażone pismem z dnia 20 lipca 2010 r.

  Ma ono na celu uszczegółowienie kwestii poruszonych w poprzednim piśmie Ministra Zdrowia.

  Do pobrania tekst stanowiska Minister Zdrowia w ww. kwestii.

  Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 sierpnia 2010 r.

 • Konieczność informowania oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Odział Wojewódzki przypomina, że zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ,,Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania a w przypadku świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem - także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie''.

  Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 lipca 2010 r.

 • Respektowanie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przypomina o respektowaniu uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością wynikających z przepisów art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.).

  Na podstawie w/w art. świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu'', inwalidy wojennego i wojskowego oraz kombatanta, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Wobec powyższego, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ prosi o przestrzeganie w/w zapisu oraz o poinformowanie podległych pracowników.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 lipca 2010 r.

 • Niezbędna zawartość wniosków o zmiany warunków umowy

  Pomorski OW NFZ po raz kolejny przypomina, że wszelkie wnioski dotyczące zmian warunków umowy powinny zawierać:

  Jednocześnie Pomorski OW NFZ przypomina, że wnioski złożone nieprawidłowo, tj. bez uwzględnienia powyższych warunków, nie będą przez Oddział rozpatrywane.

  W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że niniejszy komunikat nie dotyczy składanych wniosków w ,,Portalu Świadczeniodawcy''.

  • wskazanie podstawy prawnej wniosku,
  • szczegółowy zakres proponowanych zmian,
  • merytoryczne uzasadnienie.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 maja 2010 r.; aktualizacja: 25 maja 2010 r.

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne udzielane osobom uprawnionym przebywającym w Polsce

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, poniżej przedstawia stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu postępowania odnośnie zasad udzielania osobom uprawnionym przebywającym w Polsce czasowo i uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zasad rozliczania kosztów obowiązkowych szczepień ochronnych.

  Do pobrania tekst stanowiska Ministerstwa Zdrowia w ww. kwestii.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 17 maja 2010 r.

 • Uprawnienia do bezpłatnego zaopatrzenia w leki

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 29.09.2007 r. art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) stanowi, iż inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami ,,Rp'' lub ,,Rpz'', dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  W związku z powyższym przypominamy, że komunikat, umieszczony na stronie POW NFZ w dniu 26.10.2007 r., jest obowiązujący.

  Jednocześnie oświadczamy, że Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie jest autorem dokumentu ,,DOTYCZY IB - stan na LUTY 2010''.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 maja 2010 r.

 • Obowiązek wypisywania zwolnień lekarskich przez lekarzy

  W związku z sygnałami pacjentów dotyczącymi odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarzy, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (...) lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

  Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 741 ze zm.), wskazuje, że zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

  Do przestrzegania powyższych zasad zobowiązany jest każdy lekarz, który posiada uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, niezależnie od miejsca pracy.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 maja 2010 r.

 • Zmiana w sposobie wykazywania kosztów swiadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

  Na stronie Centrali NFZ opublikowano komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie zmiany w sposobie wykazywania kosztów świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. nowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  Wydział Współpracy Międzynarodowej Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 kwietnia 2010 r.

 • Przekazywanie danych zawartych w rachunku/fakturze w postaci elektronicznej

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wprowadzenie od miesiąca lutego br. postanowień Zarządzenia nr 13/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 lutego 2010 r. (zmieniającego Zarządzenie nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 r.) wraz ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia nr 14/2010/DSOZ z dnia 2 marca 2010 r. z mocą od 1 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku spowodowało zwielokrotnienie napływających do Oddziału faktur/rachunków, stanowiących podstawę realizacji płatności za wykonane świadczenia. Powyższe wynika z obowiązującego formatu zgodnie z którym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków wiąże się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego.

  W związku z powyższym, w celu ograniczenia liczby dowodów księgowych składanych w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu) oraz usprawnienia pracy związanej z realizacją płatności za wykonane świadczenia zdrowotne prosimy o zatwierdzanie komunikatów II fazy i sporządzanie faktur/rachunków po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 9 kwietnia 2010 r.

 • Wnioski składane w ramach §20 i §21 ogólnych warunków umów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż po upływie kwartału kalendarzowego świadczeniodawcy mają prawo składać wnioski w ramach §20 i §21 ogólnych warunków umów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 81, poz.484).

  Wnioski składane przez świadczeniodawców winny być przygotowane szczegółowo, tzn. oprócz paragrafu, do którego się odnoszą powinny dokładnie wskazywać liczbę i zakres alokowanych świadczeń.

  Wnioski nie spełniające ww. kryteriów nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Dyrektora NFZ POW.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 18 marca 2010 r.

 • Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

  Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt a-c świadczeniodawca składa do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

  Uprzejmie prosimy, aby do ww. dokumentów nie dołączać rachunków/faktur. Informacja o wysokości kwoty zaakceptowanej do zapłaty zostanie przekazana po uprzedniej weryfikacji dokumentów, ponieważ rachunek/faktura winnny obejmować kwotę stanowiącą sumę uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej przedstawionych we wniosku o wypłatę wynagrodzenia za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcy w stanie nagłym oraz w części I informacji o wysokości uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej (stanowiącej załącznik nr 2).

  Do pobrania w standardzie doc oraz PDF:

  Uwaga: Komunikat z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy w 2010 roku został ANULOWANY.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 marca 2010 r.;

 • Uprawnienia: Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi, Zasłużonych Dawców Przeszczepu, inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

  Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U. nr 164 poz. 1027) ? świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi'' lub ,,Zasłużony Dawca Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  O ww. uprawnieniach proszę poinformować podległych pracowników.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 8 marca 2010 r.

 • Próby ograniczania dostępu do udzielenia świadczeń dzieciom, których opiekunowie nie są ubezpieczeni

  W związku z pojawiającymi się sygnałami odnośnie ograniczania dostępu do świadczeń zdrowotnych dzieciom mającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terenie RP, których rodzice lub opiekunowie prawni nie są ubezpieczeni Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina zasady udzielania tych świadczeń.

  Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) stanowi jednoznacznie, że osoby nie posiadające ubezpieczenia ale posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

  W związku z innymi źródłami finansowania obowiązkiem świadczeniodawcy jest identyfikowanie podstawy prawnej objęcia tych osób opieką zdrowotną i wskazanie jej w rozliczeniu z POW NFZ.

  Żądanie przedstawienia dokumentów potwierdzających ubezpieczenie nie może tworzyć wrażenia, że uzyskanie świadczenia opieki zdrowotnej jest uzależnione od posiadania statusu ubezpieczonego.

  W przypadku dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni świadczeniodawca ma prawo wezwać świadczeniobiorcę do okazania dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie dziecka oraz miejsce zamieszkania dziecka na terenie RP.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 26 lutego 2010 r.

 • Wystawianie skierowań na badania w rodzaju Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne (ASDK).

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania na skierowaniu na badanie diagnostyczne kosztochłonne powinno znajdować się rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu (kod ICD-10).

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 23 lutego 2010 r.

 • Skierowania na badania w zakresie Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych

  Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 62/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ,,ASDK, z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego, na które może kierować również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wymagają skierowania lekarza, który:

  - o udzielanie świadczeń w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.''

  Kwalifikacje osób udzielających świadczeń w poradniach specjalistycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej(Dz. U. 2009. Nr 139 poz. 1142 ze zmianami). Zgodnie z załącznikiem nr 1 świadczenia mogą być udzielane przez: lekarza specjalistę, lekarza w trakcie specjalizacji, lekarza ze specjalizacją I stopnia w danej dziedzinie lub lekarza z określonym doświadczeniem w pracy w danej dziedzinie medycyny - w zależności od profilu poradni.

  W związku z powyższym nieuzasadnione jest ,,odsyłanie'' pacjentów ze skierowaniami z poradni specjalistycznej w przypadku gdy na pieczątce nie ma określonej specjalności lekarza.

  Nieprawidłowe natomiast są skierowania na badania ASDK wystawione na przykład przez lekarza neurologa w poradni pulmonologicznej, tj. niezgodne z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 lutego 2010 r.

  1. zawarł umowę z Funduszem lub
  2. wykonuje zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem
 • Składanie skarg i wniosków przez pacjentów

  W nawiązaniu do licznych pytań Świadczeniobiorców (pacjentów) dotyczących składania skarg i wniosków, Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 11 ust. 4 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484), Świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji, dotyczących między innymi trybu składania skarg i wniosków oraz praw pacjenta w widocznym miejscu powinna więc być umieszczona informacja o dniach i godzinach, w których zainteresowany może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków.

  Jednocześnie informujemy, iż skargi i wnioski mogą być wnoszone do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

  Miejscem ich składania w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ są:

  Rzecznik Praw Pacjenta
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  80-844 Gdańsk
  (pok. Nr 106, tel. 058/ 32-18-636)
  Godziny przyjmowania interesantów: wtorek w godz. 13:00-16:00 i piątek w godz. 13:00-16:00.
  e-mail: rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl

  Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Dział Skarg i Wniosków Świadczeniobiorców
  ul. Podwale Staromiejskie 69
  80-844 Gdańsk
  (parter pok. nr 1, tel. 058/ 32-18-626, fax. 058/32-18-628)
  bezpłatna infolinia - 058/ 194-88, codziennie w godz. 8:00-16:00
  e-mail: pow@nfz-gdansk.pl

  Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Poniatowskiego 4
  76-200 Słupsk
  (tel./fax. 059/ 840-03-85, tel. 059/ 840-29-86) codziennie w godz. 8:00-16:00

  Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  (tel. 058 /75-12-518, fax. 058/ 75-12-516) po wcześniejszym umówieniu spotkania

  Zastępcy Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  ul. Marynarki Polskiej 148
  80-865 Gdańsk
  (tel. 058/ 75-12-522, fax. 058/ 75-12-516 ) po wcześniejszym umówieniu spotkania

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 14 stycznia 2010 r.

 • Nowa procedura przy ustalaniu oraz zmianie rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż w związku z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 89/2009/BK w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, aptek oraz pozostałych kontrahentów, należy w ,,Portalu Świadczeniodawcy'' w sekcji ,,Moje podstawowe dane'' - wypełnić wniosek dotyczący kont bankowych świadczeniodawcy do każdej zawieranej umowy na rok 2010 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, następnie go wydrukować i po podpisaniu wniosku przez osoby reprezentujące stronę umowy lub upoważnione do podpisu przesłać wniosek do Pomorskiego OW NFZ.

  Przy składaniu wniosku prosimy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wyboru roku 2010 (możliwość taka pojawi się w najbliższych dniach).

  Po weryfikacji numeru konta bankowego w Pomorskim OW NFZ, zostanie on wprowadzony do umowy na rok 2010. Z uwagi na krótki termin procesu renegocjacji umów na 2010 rok, prosimy o pilne złożenie wniosku.

  Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 grudnia 2009 r.

 • Zaprzestanie wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń

  Pomorski OW NFZ informuje, iż na stronie Centrali NFZ w dniu 12.11.2009 r. opublikowano komunikat w sprawie zaprzestania wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń.

  Źródło: Centrala NFZ w Warszawie

  data publikacji: 18 listopada 2009 r.

 • Uprawnienia żołnierzy i pracowników wojska do świadczeń medycznych

  W związku z napływającymi informacjami o nierespektowaniu przez szpitale i przychodnie specjalistyczne przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą'', w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa uprzejmie proszę świadczeniodawców o poinformowanie swoich pracowników o przysługującym tym osobom uprawnieniach.

  Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 5 listopada 2009 r.;

 • Niedopuszczalność odmowy wykonania zabiegu operacyjnego w przypadku braku szczepienia przeciwko WZW typu B

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2009r. (Dz. Urz. MZ. Nr 3 z dnia 1 kwietnia 2009 r., poz. 15) niedopuszczalne jest odmawianie wykonania zabiegu medycznego związanego z naruszeniem ciągłości tkanek w przypadku braku szczepienia przeciwko WZW typu B.

  Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną winien poinformować pacjenta o szczepieniach zalecanych, niefinansowanych z budżetu Ministra Zdrowia - w tym również o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

  Brak szczepienia przeciwko WZW typu B nie może być podstawą do odmowy przeprowadzenia zabiegu operacyjnego.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 22 października 2009 r.

 • Zmiana sposobu kolejności rozliczania świadczeń od 01.09.2009 r.

  Od dnia 1 września 2009 r. zostały uruchomione dodatkowe weryfikacje rozliczanych świadczeń.
  Szczegóły w komunikacie - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 4 września 2009 r.;

 • Zmiana zasad rejestracji świadczeń dla noworodków, nie posiadających numerów PESEL

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż zgodnie z nowym formatem SWIAD 4.1.4 zmieniły się zasady rejestracji świadczeń dla noworodków nieposiadających numerów PESEL. Zgodnie z nimi dla przesyłek z roku 2009 w atrybucie *typ-osoby* elementu *ident-pacj* identyfikator opiekuna może być przysyłany tylko dla korekt zestawów świadczeń. Rozliczenie nowych zestawów oraz zestawów do których przesłane będą nowe pozycje rozliczeniowe powinno się odbywać analogicznie, jak dla pacjentów ,,NN'', a więc identyfikatorem w tym przypadku będzie numer dokumentacji medycznej.

  Prosimy o dokonanie modyfikacji po stronie oprogramowania oraz o dokonanie ewentualnych korekt danych statystycznych.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 sierpnia 2009 r.

 • Wystawianie dokumentów korygujących do poprzednich okresów rozliczeniowych

  W związku z otrzymywaniem przez Pomorski OW NFZ zwiększonej liczby korekt wystawionych do każdego okresu sprawozdawczego oddzielnie, w przypadku dokumentów korygujących dotyczących kilku okresów sprawozdawczych proponujemy ich wystawianie - do ostatniego miesiąca sprawozdawczego, który podlegał korekcie z uwzględnieniem okresów rozliczeniowych obowiązujących w zawartej umowie. Oznacza to, że w przypadku korygowania danych np. w okresie marzec - lipiec 2009, korekty byłyby wystawiane:

  Wystawianie korekt do każdego z korygowanych miesięcy powoduje znaczący wzrost dokumentów podlegających weryfikacji, co utrudnia zachowanie terminowości ich weryfikacji i zapłaty.

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 27 sierpnia 2009 r.

  1. do lipca dla umowy zawartej na rok 2009 z jednym okresem rozliczeniowym,
  2. odpowiednio do czerwca i lipca dla umowy zawartej na rok 2009 z okresami rozliczeniowymi I-VI, VII-XII /np. AOS, wybrane umowy z rodzaju SZP, SZP-R, SZP-C/.
 • Dokumenty niezbędne do okazania przez Świadczeniobiorcę ubiegającego się o udzielenie świadczeń zdrowotnych

  W nawiązaniu do licznych pytań dotyczących dokumentu ubezpieczenia zdrowotnego Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, co następuje:

  Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) ,,Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:

  Art. 240 ust. 1 powyższej ustawy stanowi natomiast: ,,Do czasu wydania ubezpieczonemu karty ubezpieczenia zdrowotnego dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
  2. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ust. 1, jest dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg.
  3. W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym fakt objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym może być legitymacja emeryta (rencisty) wydawana na podstawie odrębnych przepisów''.

  Trzeba pamiętać, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje dopiero po zgłoszeniu się do NFZ (art. 67 ust. 2 ww. ustawy). Prawo to ustaje natomiast po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
  Każda zatem osoba, która chce skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej, powinna okazać aktualny dokument potwierdzający fakt objęcia ubezpieczeniem, tj. dokument potwierdzający, iż nie minęło 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.
  Należy również zwrócić uwagę, iż składka zdrowotna jest opłacana co miesiąc. Jej opłacenie jest natomiast warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Zatem konieczne jest posiadanie przez ubezpieczonego dokumentu potwierdzającego opłacenie składki na to ubezpieczenie w ostatnim miesiącu poprzedzającym udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej bądź dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w okresie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia udzielenia tego świadczenia.

  Przykładowo takim dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca aktualne (tj. nie wcześniejsze niż 30 dni przed udzieleniem świadczenia) potwierdzenie o zatrudnieniu. Może to również być druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składki zdrowotnej w miesiącu poprzedzającym udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej lub też zaświadczenie od płatnika składki. Natomiast dla członka rodziny może to być aktualny druk ZUS ZCNA potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, legitymacja rodzinna lub też zaświadczenie wystawione przez płatnika składki oraz dodatkowo legitymacja ucznia/studenta w przypadku dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, które ukończyły 18 lat.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 sierpnia 2009 r.

  1. kartę ubezpieczenia zdrowotnego - w przypadku ubezpieczonego;
  2. dokument, o którym mowa w art. 54 ust. 1 - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony''.
 • KOMUNIKAT ANULOWANY: Rozliczanie świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  Obowiązuje komunikat z dnia 12 marca 2010 r. z załącznikami.

  Informujemy, że ze strony Pomorskiego OW NFZ można pobrać wzory dokumentów dotyczących rozliczania świadczeń z tytułu art. 19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164; poz. 1027 z późn. zm.). Świadczeniodawca zgodnie z ww. ustawą składa w kancelarii Pomorskiego OW NFZ następujące dokumenty:

  Informujemy, że rozliczenie świadczeń zrealizowanych z powyższego tytułu dokonywane będzie po uprzedniej weryfikacji złożonej do Oddziału dokumentacji. W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby termin zapłaty za świadczenia wskazywany na fakturach nie był krótszy niż 21 dni.

  Składane w kancelarii Oddziału dokumenty/wysyłane pocztą, prosimy oznaczać dodatkowo, w lewym dolnym narożniku koperty: ,,Świadczenia z art. 19 ustawy.''

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 1 czerwca 2009 r.

  1. Wniosek z wykazem udzielonych świadczeń opieki medycznej i pisemnym przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych (Wniosek - plik PDF),
  2. Rachunek/faktura (dopuszcza się wystawienie rachunku: jeden świadczeniobiorca-kilka świadczeń).
  3. Kosztorys udzielonych świadczeń medycznych. Dopuszcza się, na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy, złożenie przez świadczeniodawcę kosztorysu wg własnego wzoru. Kosztorys powinien przedstawiać zestawienie kosztów według rodzajów, sporządzony na podstawie dokumentów księgowych i według zasad opisanych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. z dnia 27 marca 2002 r., Dz. U. nr 76, poz. 694) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 164, poz. 1194). (Kosztorys - plik xls)
  4. Kwota do zapłaty objęta rachunkiem/fakturą oraz wykazana w kosztorysie może obejmować jedynie uzasadnione i niezbędne koszty poniesione przy udzielaniu świadczenia. Na wnioskodawcy spoczywa odpowiedzialność za przedstawienie rozliczenia zgodnego ze stanem faktycznym.
 • Wnioski w Portalu Potencjału dotyczące osób wykonujących zawody medyczne i udzielających świadczeń medycznych

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina wszystkim Świadczeniodawcom, że zgodnie z § 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku
  ,,§ 6.1. Świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy.
  2. Zmiany w załączniku o którym mowa w ust. 1, wymagają zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia''

  W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że wszystkie wnioski złożone w Portalu Potencjału (dotyczące personelu, sprzętu, harmonogramu, podwykonawców) z okresem ich obowiązywania wcześniejszym niż data złożenia wniosku będą traktowane jak złożone po terminie i nie będą podlegały rozpoznaniu oraz odzwierciedleniu w odpowiednich załącznikach do umowy. Aneksy do wszystkich rodzajów umów uwzględniające zaakceptowane wnioski będą przygotowywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski OW.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 maja 2009 r.

 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy

  Pomorski OW NFZ przypomina o obowiązku właściwego sposobu rozliczania świadczeń zdrowotnych na rzecz osób innych niż ubezpieczeni, takich jak:

  zgodnie z par. 18 ust. 5 i 7 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz.U.08.81.484 z dnia 13 maja 2008 r.).

  Należność z tytułu realizacji świadczeń, za okres sprawozdawczy, udzielanych osobom wymienionym w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 ustawy, jest określona w odrębnych rachunkach, dotyczących poszczególnych kategorii osób zidentyfikowanych odpowiednim kodem tytułu uprawnienia (podanym powyżej) z Tabeli nr 8 Załącznika nr  3 do rozporządzenia MZ z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2008.123.801).

  Ponadto na fakturze skierowanej do Pomorskiego OW NFZ powinien być wskazany artykuł, na podstawie którego rozliczane są świadczenia i liczba osób, których dotyczy faktura.

  Wcześniejszy komunikat w przedmiotowej sprawie ukazał się na stronie POW NFZ 26 marca 2008 r. z uzupełnieniem 11 kwietnia 2008 r.

  Podpisał: z up. Dyrektora Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 maja 2009 r.

  • świadczeniobiorcy posiadający obywatelstwo polskie i posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (decyzja wójta, burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - N;

  • świadczeniobiorcy posiadający obywatelstwo polskie i posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - I;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, nr 115, poz. 793 i nr 176, poz. 1238), o których jest mowa w art. 12 pkt 2 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - AL;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.), o których jest mowa w art. 12 pkt 3 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - NA;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. nr 111, poz. 535, z późn.  zm.), o których jest mowa w art. 12 pkt 4 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - PS;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. nr 234, poz. 1570) - w przypadku świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, o których jest mowa w art. 12 pkt 6 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - ZA;

  • osoby uprawnione do bezpłatnych świadczeń na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. nr 52, poz. 305), o których jest mowa w art. 12 pkt 9 ustawy - KOD TYTUŁU UPRAWNIENIA - RP;

 • Wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przypomina, że:

  Aktualne wyniki badań, lekarz tylko i wyłącznie wpisuje w pkt. III ,,skierowania na leczenie uzdrowiskowe''. Natomiast w przypadku leczenia poszpitalnego do skierowania należy również dołączyć kserokopię karty informacyjnej ze szpitala.

  Aktualny wzór skierowania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U.07.69.466).

  Warunkiem przyjęcia skierowania jest prawidłowe, dokładne i czytelne wypełnienie aktualnego wzoru skierowania. Skierowania niekompletne, źle wypełnione, bez numeru umowy z Funduszem są zwracane lekarzowi, który je wystawił. Jeżeli na skierowaniu brakuje podpisu ubiegającego się o sanatorium określające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (co jest bardzo częstym uchybieniem) skierowanie takie nie jest rejestrowane i jest odsyłane do podpisu ubezpieczonemu.

  W związku z drastycznie rosnącą liczbą skierowań składanych niemalże po zakończonym leczeniu przypomina się, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego to nie więcej niż raz na 12 m-cy. Zaznacza się, że skierowanie na kolejne leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę stan zdrowia ubezpieczonego, przebieg i wyniki dotychczasowego leczenia oraz wskazania i brak przeciwwskazań do leczenia.

  Tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie zasad kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego do pobrania w dwu formatach:

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 29 kwietnia 2009 r.

  • do wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego skierowań na leczenie uzdrowiskowe nie dołącza się żadnych wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych.
  • Aby pobrać aktualny wzór skierowania po zalogowaniu się do ,,Portalu Świadczeniodawcy'' należy w części ,,Umowy na realizację świadczeń'' wybrać opcję ,,Pokaż więcej'' oraz wybrać z listy ,,Skierowanie na leczenie sanatoryjne''. Po wypełnieniu koniecznych elementów: ,,lekarza kierującego'' oraz ,,miejsca realizacji świadczeń'' należy wypełnić formularz wniosku.
  • Publikujemy także aktualny wzór skierowania plik w standardzie PDF odczytywany m.in. za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
  • plik typu doc odczytywany m.in. za pomocą programu MS Word,
  • plik w standardzie PDF odczytywany m.in. za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.,
 • Uprawnienia do korzystania ze świadczeń medycznych poza kolejnością

  W związku z napływającymi do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sygnałami na nierespektowanie przez świadczeniodawców uprawnień osób posiadających tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, ponownie przypominamy, że zgodnie z treścią art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 z póz. zm.):

  mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

  Proszę o poinformowanie podległych pracowników, w szczególności personelu rejestracji, o aktualnych przepisach, a także o podjęcie takich działań, aby informacja o uprawnieniach ww. osób była ogólnie dostępna i respektowana.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 kwietnia 2009 r.

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni,
  • inwalidzi wojskowi,
  • kombatanci
 • Kierowanie pacjentów hospitalizowanych lub ich rodzin do lekarzy POZ celem wypisania recept oraz środków zaopatrzenia ortopedycznego

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki przypomina, iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozdz. 3  §12 ustęp 8 i 9:

  ,,8. W przypadku zakwalifikowania świadczeniobiorcy do leczenia szpitalnego, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, szpital wykonuje konieczne dla leczenia szpitalnego badania diagnostyczne.

  9. Osoby uprawnione na mocy art. 34 lub 40 ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych zleceń na środki pomocnicze i wyroby medyczne będące środkami ortopedycznymi oraz ordynować leków.''

  Jednocześnie POW NFZ uprzejmie przypomina, że art. 35 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 roku stanowi: ,,Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala (...) zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia.''

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 21 kwietnia 2009 r.

 • Prawidłowa forma dokumentowania wyników badań rentgenodiagnostycznych

  W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi prawidłowej formy wyników badań rentgenodiagnostycznych, w świetle obowiązujących przepisów prawnych Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia:

  Zgodnie z §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819 z późn. zm.), dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. Nr 64,poz, 565 z późn.zm.).

  Przepisy nie określają formy, w jakiej wydawane powinny być wyniki badań diagnostycznych, w tym rentgenowskich. Wydaje się, iż w przypadku badań wykonywanych techniką cyfrową, wynik takiego badania powinien zostać wydany na informatycznym nośniku danych, a dodatkowo ? na życzenie pacjenta, odpłatnie - także w postaci zdjęcia na folii transparentnej.

  Z uwagi na powstające w tym zakresie wątpliwości, zagadnienie dokumentowania wyników badań rentgenodiagnostycznych zostanie wnikliwie rozważone w trakcie prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 20 marca 2009 r.

 • Aplikacja ,,Aneksowanie Umów'' - dostępna w Portalu Potencjału

  Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu dzisiejszym została udostępniona w Portalu Potencjału nowa aplikacja Aneksowanie Umów do wprowadzania wniosków o zatrudnienie personelu oraz wykazu sprzętu.

  Prosimy o zapoznanie się z instrukcją - Aneksowanie umów z wykorzystaniem Portalu -> dokumentacja dla świadczeniodawcy.

  Jednocześnie informujemy, że po zatwierdzeniu przez POW NFZ wniosków dotyczących zatrudnienia lekarzy jest możliwość generowania numerów recept w Portalu.

  Procedura generowania i przesyłania do POW NFZ zweryfikowanych załączników nie ulega zmianie. W związku z powyższym, wnioski złożone w roku 2009 w Portalu Świadczeniodawcy zostaną anulowane, prosimy o ponowne umieszczenie ich w Portalu Potencjału.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 stycznia 2009 r.

 • Umowy w formie elektronicznej w Portalu Świadczeniodawcy

  Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, że na bieżąco zamieszcza w Portalu Świadczeniodawcy umowy w formie elektronicznej na realizację świadczeń zdrowotnych we wszystkich rodzajach na 2009 rok.

  Działania te pozwolą Państwu na pełną techniczną realizację umów i sprawozdawczość, wraz z obsługą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP), a także drukowanie recept.

  Jednocześnie informujemy, iż Świadczeniodawcy zobowiązani są do podpisania, natychmiast po otrzymaniu, wersji papierowej umowy wraz z załącznikami i niezwłocznego dostarczenia jej do siedziby Narodowego Funduszu Zdrowia Pomorskiego Oddziału Funduszu w Gdańsku co jest niezbędnym warunkiem rozliczania umów.

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 8 stycznia 2009 r.

 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy

  Dotyczy Świadczeniodawców, którzy mają zawarte umowy z POW NFZ i rozliczają się m.in. z tytułu świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  W nawiązaniu do komunikatu z 26 marca 2008 r. Pomorski OW NFZ informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej.

  Wobec powyższego, dane objęte rachunkiem powinny być zgodne z danymi zaznaczonymi do zapłaty w raporcie statystycznym, tj. wartość rachunku i świadczenia medyczne w nim zawarte powinny być zgodne z wartością świadczeń medycznych zaznaczonych do zapłaty w raporcie statystycznym.

  Zwracamy się zatem o uwzględnienie powyższej zasady przy wystawianiu dokumentów rozliczeniowych. Pozwoli to na usprawnienie i przyspieszenie weryfikacji dokumentów rozliczeniowych.

  Podpisał: Z up. Dyrektora Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

  data publikacji: 2 grudnia 2008 r.

 • Zwolnienia lekarskie - obowiązek wypisywania przez lekarzy

  W związku z licznymi sygnałami pacjentów dotyczącymi odmowy wystawienia zwolnienia lekarskiego przez lekarzy, Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom, że zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.05.31.267 tekst. jednol.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych upoważnia do wystawiania zaświadczeń lekarskich (...) lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera po złożeniu przez niego pisemnego oświadczenia, że zobowiązuje się do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

  Paragraf drugi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.99.65.741 z późn. zm.), wskazuje, że zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

  Do przestrzegania powyższych zasad zobowiązany jest każdy lekarz, który posiada uprawnienia nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, niezależnie od miejsca pracy.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrekora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 października 2008 r.

 • Uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.), która weszła w życie dnia 29 września 2007 r., dodany został artykuł 47 c, a art. 57 ust. 2 pkt 10 uzyskał nowe brzmienie:

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 81 poz. 484) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów oraz jest zobowiązany do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń.

  Ponadto § 11 pkt 4 ww. rozporządzenia stanowi, iż świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacji dotyczących między innymi praw pacjenta. Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.) jak i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. nr 81 poz. 484) oraz ich przestrzeganie obowiązuje wszystkie podmioty w nich wymienione.

  Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 24 września 2008 r.

  • Art. 47 c stanowi, iż świadczeniobiorcy posiadający tytuł ,,Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi'' lub ,,Zasłużonego Dawcy Przeszczepu'', inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  • Art. 57 ust. 2 pkt 10 stanowi, iż ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej mogą być wykonywane bez skierowania na rzecz inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów. Powyższe zmiany zostały ogłoszone w Dz.U. nr 166 poz. 1172 z dnia 14 września 2007 r., a szczegółowa informacja o zakresie tych zmian została przekazana do wiadomości Świadczeniobiorców oraz Świadczeniodawców w dniu 26.10.2007 r. w formie komunikatu umieszczonego na ogólnodostępnej stronie internetowej Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
 • Zmiana danych do faktur

  W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami w otrzymywanych dokumentach księgowych Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku uprzejmie prosi, aby dokumenty księgowe (np.: faktury VAT, faktury korygujące VAT, rachunki, noty i inne) były wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn.zm.), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 95, poz. 798, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 97, poz. 970, z późn. zm.) oraz innymi rozporządzeniami dotyczącymi podatku VAT.

  Dokumenty księgowe wystawione od 1 września 2008 r. powinny zawierać następujące dane:

  Odbiorca i płatnik: Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk

  Nabywca: Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa NIP: 1070001057

  Różnica w stosunku do informacji zamieszczonej rok temu (16.07.2007) polega na podaniu pełnych nazw ze wskazaniem siedzib.

  Pełen tekst komunikatu - do pobrania (w dwóch formatach - do wyboru):

  Podpisała: Krystyna Kłosin, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno Finansowych

  data publikacji: 22 sierpnia 2008 r.

 • Kopie bezpieczeństwa dokumentacji medycznej prowadzonej w wersji elektronicznej

  Pomorski OW NFZ odnotowuje prośby świadczeniodawców o udostępnienie danych, przekazanych wcześniej do OW, w celu odtworzenia danych utraconych z ich komputerów w wyniku zdarzeń losowych. Przypominamy, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2006 nr 247 poz. 1819, ze zm.) jest wprost określone, że świadczeniodawca ma obowiązek wykonywać i właściwe zabezpieczać kopie bezpieczeństwa, pozwalające odzyskać dane w przypadku ich utraty (np. awaria komputera, kradzież lub inne zdarzenie losowe). W szczególności paragrafy 56-60 określają szczegółowo, w jaki sposób powinny być zabezpieczane dane przechowywane w postaci elektronicznej.

  Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 lipca 2008 r.

 • Informacja dla ubezpieczonych o trybie składania skarg i wniosków

  POW NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami § 11 ust. 4 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków zawierania umów (Dz.U. z 2008 r. nr 81, poz. 484) świadczeniodawca jest zobowiązany do umieszczenia wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych informacji, a w szczególności trybu składania skarg i wniosków, praw pacjentów itp. W związku z powyższym w każdej jednostce służby zdrowia, która działa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, w widocznym miejscu powinna być wywieszona informacja o dniach i godzinach, w których zainteresowany może zgłosić się w sprawach skarg i wniosków.

  Do pobrania pełen tekst komunikatu:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 30 maja 2008 r.

 • Obowiązek przekazywania komunikatu o kolejkach oczekujących

  POW NFZ informuje i przypomina, że na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawcy zobowiązani są do przekazywania do Oddziału Funduszu, do dnia 10 każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym komunikatu o kolejkach oczekujących.

  W związku z powyższym informujemy, iż w ,,Portalu Świadczeniodawców'' ([Administracja i opcje] -> [Pokaż więcej] -> [Pobieranie plików technicznych] -> [Pliki dedykowane] -> [Kolejki]) zamieszczono imienny komunikat o aktualnych brakach w tym zakresie.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 15 maja 2008 r.

 • Zasady postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów

  W związku z nagminnie napływającymi sygnałami o nie stosowaniu przez niektórych świadczeniodawców lub lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego ,,Zasad postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia'', w rodzaju i zakresie właściwym ze względu na przedmiot umowy (vide: załącznik do umowy) - przypominamy, iż każdy świadczeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z ,,Zasadami postępowania lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego'' i stosowania ww. zasad w praktyce zgodnie z zapisami umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dotyczy to wszystkich osób, które:

  ,,Zasady postępowania lekarzy...'' stanowiące załącznik do umowy znajdują się na stronie z materiałami dla POZ, w Zadządzeniu nr 69/2007. Do pobrania:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 28 kwietnia 2008 r.

  • udzielają świadczeń opieki zdrowotnej,
  • udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w placówce.
  • plik w standardzie PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader
 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ustawy

  W nawiązaniu do komunikatu z 26 marca dotyczącego zasad obowiązujących w rozliczeniach dotyczących świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (§4 ust. 7, §5 ust. 6 i 6a Zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa NFZ z 25 września 2007 r. z późniejszymi zmianami) przedstawiamy zasady wystawiania rachunków za takie świadczenia.

  Do pobrania pełen tekst komunikatu:

  oraz załączony wzór tabeli:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 11 kwietnia 2008 r.

 • Świadczenia na rzecz osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy

  Celem usystematyzowania zasad obowiązujących w rozliczeniach dotyczących świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej informujemy, że:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  Uzuepłenienie do powyższego komunikatu ukazało się 11.04.2008.

  data publikacji: 26 marca 2008 r.

  1. Zgodnie z zapisami umowy dla każdej z kategorii osób wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 3, art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy należy wystawić odrębny rachunek.

  2. W rachunku należy wskazać podstawę prawną przyjęcia świadczeniobiorcy, odpowiednio:

   1. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 lub
   2. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 (ciąża, poród) lub
   3. zgodnie z art. 12 pkt 2 lub
   4. zgodnie z art. 12 pkt 3 lub
   5. zgodnie z art. 12 pkt 4 lub
   6. zgodnie z art. 12 pkt 6.
  3. Rachunek powinien zawierać:

   1. specyfikację rzeczową wykonanych świadczeń, zgodną z planem rzeczowo-finansowym zawartej umowy (w podziale na produkty kontraktowe),
   2. stawki za wykonane świadczenia zgodnie z zawartą umową.
  4. Wraz z rachunkiem należy przedstawić informację o liczbie osób, którym udzielono świadczeń wraz ze wskazaniem właściwej podstawy prawnej przyjęcia świadczeniobiorcy według załączonego wzoru:

  5. Do faktur, które nie zostały wcześniej sfinansowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych należy przedstawić oświadczenia stwierdzające ten fakt.

 • Pesel dla cudzoziemców

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż świadczeniobiorcy korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach przepisów o koordynacji, na podstawie wydanego przez NFZ Poświadczenia, nie muszą posiadać numeru PESEL. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz 2135 z późn. zm.), osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, w celu korzystania z tych świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej ,,Poświadczeniem''.

  Pełen tekst komunikatu do pobrania:

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 13 marca 2008 r.

  • plik typu PDF odczytywany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
 • Skierowania na dalsze leczenie poszpitalne pacjenów

  W związku z sygnałami pacjentów i świadczeniodawców z podstawowej opieki zdrowotnej dotyczących wystawiania niezbędnych skierowań po leczeniu szpitalnym. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że karta informacyjna nie jest skierowaniem i przeznaczona jest dla pacjenta. Natomiast skierowania powinny być wystawione odrębnie przez lekarza wypisującego pacjenta ze szpitala do dalszego leczenia specjalistycznego.

  Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

  data publikacji: 12 marca 2008 r.

 • Dokumentacja medyczna dla recept pro auctore lub pro familia

  Przypominamy, że lekarze przepisujący recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz dla własnego rodzeństwa pro auctore lub pro familia zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji medycznej na rzecz w/w osób.

  Dokumentacje należy prowadzić w sposób czytelny i rzetelny. W szczególności należy zwrócić uwagę na prawidłowość i zasadność wystawiania recept, zgodność wystawianych recept z uprawnieniami pacjenta oraz dokonywać odpowiednich adnotacji o zapisanych lekach.

  Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.06.247.1819 z późn. zm.).

  data publikacji: 4 marca 2008 r.

 • Sprawozdawanie i rozliczanie programu profilaktyki przez świadczeniodawców AOS i POZ

  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż cały Program profilaktyki raka szyjki macicy czyli również ,,etap podstawowy'', który został przeniesiony do AOS oraz porady lekarskie w Programie Profilaktyki Chorób Układu Krążenia realizowane w POZ należy sprawozdawać i rozliczać w oparciu o System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

  Jednocześnie wyjaśniamy, iż świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii (pobranie materiału z szyjki macicy) nie spełniające wymogów badania przesiewowego opisane w Załączniku nr 6 do zarządzenia nr 65/2007/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 20 września 2007 r. powinny być rozliczane w ramach porady kompleksowej lub porady specjalistycznej.

  data publikacji: 29 lutego 2008 r.

 • Rozporządzenie MON - uprawnienia dla osób poszkodowanych poza granicami państwa

  Informuję, że w dniu 9 listopada 2007 r. Minister Obrony Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz. U. 07.216.1608).

  Na podstawie w/w dokumentów uprawniony żołnierz lub pracownik korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej, których mowa w art. 24a, art. 44 ust. 1a, art. 47 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa tj. poza kolejnością w szpitalach, poza kolejnością i bez skierowania w specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.Osobom przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe na czas leczenia, jak również prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych.

  data publikacji: 21 lutego 2008 r.

 • Podwykonawca na całość zakresu świadczeń - wykaz personelu i sprzętu podwykonawcy

  POW NFZ informuje, że zgodnie z ,,Warunkami postępowania dotyczącymi zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej'' tylko w wypadku podzlecania w całości zakresu świadczeń oferta musi zawierać wykaz personelu z opisem kompetencji oraz wykaz sprzętu podwykonawcy.

  data publikacji: 2 października 2007 r.;

 • Transport sanitarny oraz skierowania na dalsze leczenie poszpitalne

  Zamieszczamy komunikat dotyczący wybranych zasad zlecania i finansowania transportu sanitarnego oraz wystawiania skierowań na dalsze leczenie po pobycie w szpitalu - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 13 września 2007 r.;

 • Rozliczanie świadczeń podczas hospitalizacji pacjenta

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Dział Kontraktowania przypomina, że zgodnie z przepisem § 17 ust. 1 "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne" wprowadzonych Zarządzeniem nr 80/2006 Prezesa NFZ z późniejszymi zmianami, świadczeniodawca do rozliczenia wykazać może tylko jedno świadczenie w trakcie całej hospitalizacji pacjenta. Odstępstwa od tej reguły nie ma również w przypadku przeniesienia pacjenta do oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z innego oddziału szpitalnego. Mając na uwadze powyższe nie ma możliwości łącznego wykazywania i rozliczania świadczeń udzielonych pacjentom w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz innym oddziale szpitalnym.

  data publikacji: 7 sierpnia 2007 r.

 • Zasady wprowadzania do Pakietu Świadczeniodawcy dokumentu pacjenta z UE

  Zamieszczamy zasady wprowadzania do Pakietu Świadczeniodawcy dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej pacjenta z UE wraz ze wzorem prawidłowo wystawionej faktury.

  data publikacji: 10 stycznia 2007 r.

 • Rachunki/faktury wystawiane bez wymaganej specyfikacji

  Informujemy, że począwszy od rachunków/faktur złożonych za listopad 2006 r., jak też złożonych po 1.12.2006 r. za wcześniejsze okresy sprawozdawcze, będziemy bezwzględnie przestrzegać wymogu składania tych dokumentów ze specyfikacją.

  Rachunki/faktury złożone bez wymaganej specyfikacji będą pozostawały bez weryfikacji i zapłaty do czasu złożenia stosownej korekty.

  Rachunki/faktury po ponownej weryfikacji będą płacone w terminie do 7 dni od daty złożenia poprawnej korekty, nie wcześniej jednak niż w terminie wynikającym z umowy.

  Do pobrania wzory prawidłowo wystawionych faktur i rachunków - w dwóch formatach (do wyboru):

  data publikacji: 7 grudnia 2006 r.

 • Tablice informacyjne dla ubezpieczonych w NFZ

  POW NFZ informuje wszystkich nowych Świadczeniodawców o obowiązku wykonania i wywieszenia tablic informujących o udzielaniu świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Tablice należy wykonać według wzoru, zamieszczonego na stronie www NFZ.

  data publikacji: 6 stycznia 2004 r., aktualizacja 6 marca 2008 r.