Dla
świadczeniodawcy

Zaproszenia do składania wniosków POZ i ZPO

Komunikat dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019

22-11-2018 16:15:04

Komunikat

dla wnioskodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  w rodzaju:

 zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019

na podstawie art. 159 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1510 z późn. zm.)

Pomorski OW NFZ informuje, że na „Portalu Konkursowym” POW NFZ opublikowano zaproszenia oraz definicje postępowań

dot. składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:

zaopatrzenie w wyroby medyczne

w następujących zakresach:

 1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie:  11-19-000094/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
 2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie,
  w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie: 11-19-000095/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
 3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie:
  11-19-000096/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6
 4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie:
  11-19-000097/ZPO/12/2/12.2972.033.09/06

na obszarze województwa pomorskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju wyroby medyczne powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami ww. zarządzenia.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2019 dostępne są w Delegaturze Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk od dnia 22-11-2018 do dnia 31-12-2019 r. w godzinach od 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-gdansk.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2019 r. proszeni są o złożenie wniosków

do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 16:00.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Złożenie wniosku do 10 dnia miesiąca do godz. 16.00 w tym dniu, stanowi podstawę zawarcia umowy obowiązującej od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

Wnioski należy składać w Delegaturze Pomorskiego OW NFZ w Słupsku – 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4

(liczy się data wpływu do Pomorskiego OW NFZ).

Wnioskodawca może złożyć w Pomorskim OW NFZ tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

PROGRAM OFERTOWY I MATERIAŁY:

 • Konkurs Ofert–Ofertowanie – program niezbędny do przygotowania wniosku o zawarcie umowy. Uwaga – postępowania wymagają programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej format ssx2.
 • Materiały informacyjne na 2019 r. w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 • Instrukcja postępowania dla świadczeniodawców przygotowujących wnioski o zawarcie umów w rodzaju ZPO: instrukcja 2019.

INFORMACJE DODATKOWE:

- Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do korzystania z „Portalu Świadczeniodawcy”, służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

UWAGA: przed przystąpieniem do generowania wniosku o zawarcie umowy należy sprawdzić wszystkie dane wprowadzone na „Portalu Świadczeniodawcy” - nazwa firmy, adres siedziby, dane kontaktowe, itp. Dane muszą być zgodne z wpisami do odpowiednich rejestrów (wpis do CEDiG, KRS, umowa spółki itp.). W przypadku wystąpienia niezgodności, których wnioskodawca sam nie może edytować i poprawić, należy skontaktować się z pracownikami NFZ – tel. 58 3218520 lub 58 3218521.

Zgodnie z art. 132 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem.

- Wnioskodawca, biorący udział w postępowaniu, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do przesłania do POW NFZ, w formie elektronicznej poprzez „Portal Świadczeniodawcy” oraz w formie pisemnej, podpisany przez osoby upoważnione, wniosek w sprawie rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Zarządzenia.

Wniosek stanowi podstawę do wpisania numeru rachunku bankowego świadczeniodawcy do umowy.

O ww. wniosek Fundusz wystąpi w momencie, gdy wniosek o zawarcie umowy będzie oceniony pozytywnie.

KONTAKT Z OW W SPRAWIE POSTĘPOWANIA:

Podajemy numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowania wniosków:

- informacje dotyczące materiałów szczegółowych

 • (58) 321 85 20
 • (58) 321 85 21

- informacje techniczne dotyczące oprogramowania

 • (58) 751 25 63
 • (58) 751 25 73

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 22 listopada 2018 r.

  Wszystkie aktualności