Dla
świadczeniodawcy

Materiały informacyjne ogólne

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z poźn. zm.). plik PDF       
Ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw) (Dz. U. z 28.08.2014 r. poz. 1138) plik PDF
Ustawa z dnia 25 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz. U. z 23.08.2011 r. Nr 174 poz. 1039 ze zm.) plik PDF

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 217; tj. Dz. U z 2016 r.  poz. 1638)

aktualizacja: 20.03.2017r.

plik PDF
Rozporządzenie MF z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011 nr. 293 poz. 1729). plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2017 r. poz. 1809)

data publikacji: 3 października 2017 r.

plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1146) plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmianiające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628) plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1980 ze zm.)

data publikacji: 21 marca 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. z. 2017r. poz. 44).

data publikacji: 21 marca 2017 r

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2017. 1279)

data publikacji: 30 czerwca 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U.2017.852)

data publikacji: 28 kwietnia 2017 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017.498)

data publikacji: 20 marca 2017 r.

plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372) plik PDF
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2016 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016. 1555) plik PDF

Zarządzenie Nr 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

data publikacji: 20 marca 2017 r.

plik ZIP

Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

data publikacji: 20 marca 2017 r.

plik ZIP

Zarządzenie Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. - zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów (zmiana do Zarządzenia Nr 79/2016/DSOZ)

data publikacji: 30 marca 2017 r.

plik ZIP

Zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

data publikacji: 21 marca 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc, xls)
Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej plik PDF
załączniki do zarządzenia Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia plik ZIP
Zarządzenie nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29.09.2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów.

plik PDF

plik ZIP