Dla
pacjenta

Zgłaszanie pytań i uwag związanych z korzystaniem z systemu ZIP

W przypadku pytań oraz  uwag związanych ze zrealizowanymi  świadczeniami opieki zdrowotnej lub ich brakiem w systemie ZIP, Pomorski NFZ  zwraca się z prośbą o listowny, elektroniczny lub osobisty kontakt. Korespondencja listowna w tej sprawie powinna być opatrzona własnoręcznym czytelnym podpisem zawierającym imię i nazwisko wraz z podaniem loginu, który jest indywidualnym identyfikatorem  użytkownika ZIP.

Listy należy przesyłać na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk z dopiskiem na kopercie „ZIP”.

Natomiast korespondencję elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem ePUAP.

Pisma związane z ZIP można też składać osobiście w dowolnej z niżej wymienionych placówek POW NFZ:

  • Delegatura POW NFZ w Słupsku przy  ulicy Poniatowskiego 4, tel. 58 321-85-40,  w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
  • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdańsku przy ulicy Podwale Staromiejskie 69, tel. 58 321 85 56, w godzinach w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
  • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Gdyni przy  ulicy Śląskiej 53, tel. 58 321-85-65 w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku;
  • Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Chojnicach przy ulicy Leśnej 10 (Szpital Specjalistyczny im. J.K. Łukowicza), tel. 52 397-46-81, w godzinach od 8 do 15:45 od poniedziałku do piątku.

data publikacji: 25 lipca 2013 r., aktualizacja: 18 października 2013 r.